Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Deniz Feneri e.V. davasõnda tutuklu sanõk olan Mehmet Gürhan’õn kasasõnda bulunan bel- gede, Kanal 7’nin sahibi olan Yeni Dünya İle- tişim AŞ’nin yönetim kurulu üyelerinin isim- leri sõralanõyor. Listede Başbakanlõk Sözcüsü Beki’nin ismi şirketin Ankara temsilcisi ola- rak geçiyor. Personel müdürü ise Türki- ye’deki Deniz Feneri’nin Başkanõ Yõlmaz. AY- KUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30294 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 EYLÜL 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yoksulluğun Yerleşmesi İçin Mücadele! Rakamlara göre Türk ekonomisi sürekli iyiye doğ- ru giderken, ramazan çadırlarına, yardım paketleri- ne muhtaç insan sayısı da artıyor! Deniz Feneri ola- yını irdelerken, konunun “paralel devlet” yaratma ya- nına vurgu yaptık. Yani, klasik devlet yapısının yanında hükümetin kendi kurumlarını güçlendirip, bir anlam Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Nereye?.. Türkiye’nin bugünkü du- rumu soru işaretlerinin git- tikçe büyüdüğü, huzursuzluk ve güven bunalımının yoğun- laştığı bir manzara sergiliyor. Oysa yaklaşık yüzde 47 oy oranıyla iktidara oturmuş bir siyasal parti, huzuru ve güve- ni sağlayabilmeliydi. Peki, bu huzursuzluk ve gü- vensizliğin kaynağı nerede- dir? Yukarıdaki sorunun yanıtı artık açık seçik ortaya çık- mıştır ve ne yazık ki Başbakan Erdoğan -bizzat- bu durumun sorumlusu olduğunu, her gün televizyonda sergilenen öfkeli, tepkili, saldırgan kimliği ve üslubuyla kanıtlamaktadır. Başbakan kendinden yana olmayan medyaya adeta savaş açmıştır. Zaten daha önce de yöneti- minde hiçbir uzlaşmaya açık olmadığını ilan etmiş, “Biz milletle uzlaştõk” diyerek he- define dosdoğru yürüyeceğini kamuoyuna bildirmiş; AKP’de bir merkez sağ parti- si görmek isteyenleri düş kı- rıklığına uğratmıştı. Türkiye’nin bugünkü hali- ni vurgulamak bakımından bir çarpıcı örneği sergilemek istiyoruz. AKP’nin büyük çapta Bush yönetiminin bir projesi olduğu dünyaca biliniyor; kuruluşu, ekonomi yönetimi, siyasal stra- tejisi daha başlangıçta dışarı- dan düzenlenen bu partinin dincilik politikasıyla Güney- doğu sorununu çözebileceği sanılıyordu. Oysa Kuzey Irak’ta Ameri- kan işgalinin şemsiyesi altında merkez üsleri korunan PKK terörünün Türkiye’deki et- kinlikleri gün geçtikçe art- makta; çoğalan şehit cenazeleri toplumda büyük tepkilere ya- tırım yapmaktadır. Buna karşı dincilikten medet uman grupların son günlerde Diyarbakır’da düzenlemek is- tedikleri toplantılar iptal edil- miştir ki olayın anlamı çarpı- cıdır. Amerika’da yaşayan Fet- hullah Gülen’e bağlı grupların Diyarbakır’da düzenledikle- ri gövde gösterisine katılacak kurumların önde gelenleri “Di- yarbakõr Ticaret ve Sanayi Oda- sõ, Ticaret Borsasõ, Esnaf ve Sa- natkârlar Odalarõ Birliği, Gü- neydoğu Sanayici ve İşadamla- rõ Derneği, Diyarbakõr Sanayici ve İşadamlarõ Derneği” giri- şimden vazgeçtiklerini açıkla- mışlardır. Bu açıklama Fethullah Gü- len ile PKK arasında (etnikçi terör ile dincilik arasında) ka- lanların çaresizliğini dile ge- tirmektedir. Ülkede devlet güvenliğinin güvensizliğe dönüştüğünü ser- gileyen bu olay Türkiye’nin hangi koşullarda yaşadığını gözler önüne sermeye yeterli- dir. AKP altı yıllık iktidarında terörü bitireceğine azdırmıştır. Ancak bu gerçek Başbakan’ın umurunda değildir; Erdoğan yandaş olmayan medya ile mücadeleyi öne çıkarıyor ve ürettiği polemiklerle kamuo- yunu oyalamaya çalışıyor. Bu tabloda huzur ve güvenin oluşması mümkün değildir; iktidar partisinin başı muha- lefetsiz bir düzene doğru yü- rümeyi hedef bellemiş görü- nüyor; bu yolda devlet ku- rumlarını ele geçirmek ve medyayı dize getirmek isti- yor. Başarı mı kazanacaktır? Yoksa ülkeyi daha derin ve büyük bunalımlara mı sürük- leyecektir? Türkiye ne yazık ki dikta- törlük heveslerini sergileyen bir Başbakan’ın açtığı tartış- malarla çalkalanmaktadır. Başbakan’ın dincilik şaibe- si altında bulunması ve parti- sinin laikliğe karşıt olduğu Anayasa Mahkemesi kararına bağlanması, olayı büsbütün ağırlaştırmaktadır. C Hükümetin verdiği maaşla 4 kişilik bir aile ayõn sadece 7 günü ‘insanca’ yaşayabiliyor Emekçi3haftaaç Partisinin kongresinde yine sert ifadelerle Aydõn Doğan’a ve CHP’ye yüklendi Erdoğan susamõyor Doğan Grubu’na verdiği “bir hafta süre”nin ardõndan yaptõğõ açõklamalar için grubun bazõ yazarlarõnõn “Bu kadar mõydõ?” dediğini söyleyen Baş- bakan Tayyip Erdoğan, “Ar damarõn bu kadar çatladõysa ben ne yapayõm. Utanmasõ, sõkõlmasõ olanlar için söylediklerim yeter de artar bile” de- di. Erdoğan, Aydõn Doğan’õn “Canlõ yayõnda tartõşalõm” teklifini sert sözlerle reddederek “Gazetelerine tiraj ve televizyonlarõna reyting mi sağlamak istiyorsun. İnsan hiç mi yerini bilmez” diye konuştu. Erdoğan, Doğan Medya’nõn kaçak kâğõt kullandõğõ iddiasõnõ da yine- ledi. SPK’nin, tabela şirketleriyle kâğõt alõmõnõ incelediğini belirten Er- doğan, Aydõn Doğan’a “Bana değil SPK’ye anlat” diye seslendi. Er- doğan, Kanal 7 hakkõnda SPK’nin başlattõğõ incelemenin kendi talimatõyla işleme konulmadõğõ iddiasõna da tepki gösterdi. Erdoğan, “CHP’ye de ses- leniyorum. Bak! SPK Başkanõ’na bu konularla ilgili hiçbir talimatõm yoktur. Bunu ispat edemeyen alçaktõr, şerefsizdir” dedi. 5. Sayfada ÜNİVERSİTELİ OLMANIN MALİYETİ EN AZ 715 YTL Okumak çok pahalı Ailesinin yaşadõğõ şehrin dõşõnda öğrenimini sürdüren ve dev- let yurdunda kalan bir üniversite öğrencisinin aylõk temel har- camasõ 715 YTL olarak hesaplanõyor. Türk Eğitim-Sen’in yap- tõğõ araştõrmaya göre yurtta kalan bir öğrencinin bu harca- masõna, harç ücreti, yurt, yol, yemek, sosyal faaliyet, ders araç- gereçleri, fotokopi ve kitap da eklenince masraflarõ, 2 bin 131 YTL ile 2 bin 954 YTL arasõnda değişiyor. 8. Sayfada KİT’lerin görev zararõ katlandõ AKP iktidarõnda Kamu İktisadi Teşebbüsle- ri’nin görev zararõ 7.7 milyar YTL’ye ulaştõ. Hü- kümet, 2003’te 1 milyar 470 milyon, 2004’te 560 milyon, 2005’te 1 milyar 544 milyon, 2006’da 711 milyon, 2007’de 711 milyon YTL görev zararõ ödedi. En fazla görev zara- rõ yapan KİT, hükümetin Fiskobirlik’i bertaraf ederek yerine görevlendirdiği TMO oldu. MU- RAT KIŞLALI’nın haberi 5. Sayfada Beşiktaş 1 puanla döndü Trabzon’da gol sesi çıkmadı Turkcell Süper Lig’de 3. haftanõn önemli karşõlaşmasõnda Trabzon- spor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldõ. Hüseyin Avni Aker Sta- dõ’ndaki mücadeleyi 20 bini aşkõn futbolsever izledi. İki takõm da beklenen performanslarõnõ sergile- yemezken Trabzonspor’da Yattara sakatlõğõ nedeniyle forma giyeme- di. Bursaspor’u 3-1 yenen Sõvas- spor haftayõ lider kapadõ. Spor’da Sarkozy-Papa yakõnlaşmasõ Türkiye’nin önü kesiliyor “Aydınlanmanın anavatanõ Fran- sa’da ‘laiklik duvarõ’ da düştü!” Va- tikan çevrelerinde Papa’nõn gezisi üzerine yapõlan yorum bu. Papa ile “pozitif laiklik” üzerinde anlaşan Sar- kozy bir taşla kaç kuş vuruyor: Fran- sa’da iç düzeni sağlama almak, Vati- kan’õ kazanmak, “haçlõ hamlesiyle” Türkiye’yi silkelemek! NİLGÜN CER- RAHOĞLU’nun yazısı 17. Sayfada ‘ İ N S A N H İ Ç M İ Y E R İ N İ B İ L M E Z ’ ‘ İ S P A T E D E M E Y E N A L Ç A K T I R ’ Karayipler bölgesini etkisi altına alan Ike kasır- gası ABD’nin Teksas eyaletinde büyük hasara yol açtı. Saatte 180 kilometre hıza ulaşan kasırga ve dev dalgalarla gelen seller binlerce evi yerle bir etti. Teksas’ın kıyı bölgelerinde 1 milyon kişi evle- rinden tahliye edildi. Houston kentinde bazı gökdelenlerin camları kırıldı. Elektriklerin kesildiği böl- gede 3 milyon kişi karanlıkta kaldı. Elektrik hatlarının onarılmasının haftalar alabileceği bildiriliyor. Akif Beki yöneticiydi Rus uçağõ düştü: 1’i Türk 88 ölü Moskova’daki Sheremetyevo Havaalanõ’ndan 82 yolcusu ve 6 kişilik uçuş ekibiyle kalkan Ae- roflot havayolu şirketine bağlõ Boeing 737 ti- pi uçak Urallar üzerinde düştü. Kurtulanõn ol- madõğõ kazada Levent Nuri Koçak adlõ Türk’ün de öldüğü bildirildi. İniş yapmak için alçalan uçağõn Perm kentinde yerleşim yerlerine birkaç yüz metre uzaklõğa düştüğü, daha büyük bir fa- ciadan dönüldüğü öğrenildi. 11. Sayfada Ike Teksas’õ altüst etti KESK’in araştõrmasõna göre TÜİK’in ‘acõndan ölmemek’ diye tarif ettiği ve 255 YTL olarak hesapladõğõ açlõk sõnõrõ 730 YTL’ye çõktõ. Yoksulluk sõnõrõ olarak nitelendirilen, “insanca yaşam için yapõlmasõ gereken harcama” ise son bir yõlda 261 YTL artarak, 4 kişilik bir aile için 2 bin 310 YTL’ye ulaştõ. Bu rakamlarla ortalama bir kamu emekçisi ayõn ancak 7 gününü yoksulluk sõnõrõnda, 23 gününü ise açlõk sõnõrõnda geçiriyor. TÜİK’in ‘4 kişilik aileye yeter dediği’ 255 YTL, 15-19 yaş ara- sõndaki bir erkek çocuğun harcamalarõna ancak yetiyor. KESK Başkanõ Evren, TÜİK’in son dönemde ortaya koydu- ğu istatistiki verilerin güven vermediğine dikkat çekerek, “Ad- rese Dayalõ Nüfus Sistemi uygulamasõ ile bir anda nüfusumuz beklenenin altõna düştü, büyüme rakamlarõ şişti. Halkla, emekçiyle oyun oynuyorlar” diye konuştu. 13. Sayfada KANAL 7 TEMSİLCİSİYDİ Yeni parti çalõşmalarõna hõz veren eski Baş- bakan Yardõmcõsõ Şener, yurt gezileri kapsa- mõnda geldiği Gaziantep’te “Ülkede yolsuzluk artõyorsa hükümeti sorgulamak herkesin göre- vidir” dedi. Erdoğan’a seslenen Şener, AKP döneminde kime ne kaynak aktarõlmõşsa Baş- bakanlõk’õn internet sitesinden açõklanmasõnõ istedi. BEKİR ŞAHİN’in haberi 6. Sayfada ‘Kaynaklar kime verildi’ ŞENER’DEN ‘AÇIKLA’ ÇAĞRISI Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog