Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30293 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 EYLÜL 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Devlet Değil, Demokrasi Küçülüyor... Deniz Feneri davasının köpüğünü bir kenara koy- duğumuzda ortaya şu çıkacaktır: Devlete paralel, başka devlet yaratma girişiminin kurumlarından biri! Bu bağlamda olaya, sıradan bir yolsuzluk gözüy- le de bakılamaz. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Başlar ve Ayaklar Aynı Dili Konuşunca Medya özgürlüğüne savaş açan iktidar sahibi, hiç sıkılmadan “Bizi kavga minderine çekmek istiyorlar” diyebiliyor. Yargıya saygıdan söz ediyor; fakat el altından em- rindeki Adalet Bakanlığı’na, şehitlere “kelle” dediği ge- rekçesiyle kendisini 3 yeni kuruş tazminata mahkûm Arkası Sa. 8. Sü. 1’de STOCKHOLM Küreselleşme çözülme aşamasında Kayõp Sahne grubuna izin yok Nâzõm Hikmet Bursa’da yasak “Memleketimden İnsan Manza- ralarõ” isimli oyunlarõnõ 12 Eylül darbesinin yõldönümünde sahne- lemek isteyen Kayõp Sahne Sa- nat Grubu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin engeliyle karşõ- laştõ. Belediye, grubun Nâzõm Hikmet’in aynõ isimli yapõtõn- dan uyarladõklarõ oyunlarõnõ ser- gilemesine, ramazan ayõ et- kinlikleri nedeniyle tüm mey- danlarõn dolu olduğunu öne sürerek izin vermedi. Be- lediye, oyun için uygun bir yer gösterilmesi is- temini de geri çevirdi. 17. Sayfada Devlet Opera ve Balesi Genel Mü- dürlüğü tarafõndan düzenlenen 1. İstanbul Uluslararasõ Bale Yarõş- masõ’nda büyük ödüle Türk balet Ka- dir Okurer değer görüldü. Büyüklerde Cristina Terentieva (Moldova), küçüklerde Davide Dato (İtalya) birinci oldu. Dame Ninette De Va- lois Jüri Özel Ödülü Yücel Emre Kaynarsu’ya verildi. Törene eski Bolşoy Balesi Direktörü Vladimir Vasilliev ve Bolşoy Balesi’nin pri- ma dansçõsõ Ekaterina Maxi- mova da onur konuğu olarak katõldõ. Özince, küresel sermayenin ülkeleri kontrol altõna alabileceğini vurguladõ ‘Ulusal sermaye korunmalıdır’ KRİZ, ŞİRKETLERİ VURUYOR İflaslar sürecek İngiltere’de ülkenin üçüncü en büyük turizm firmasõnõn iflas etmesi ve uçak filosunun kul- lanõm dõşõ kalmasõyla yurtdõşõna çõkan 85 bin İngiliz turist ortada kaldõ. Bütün dünyada 30’dan fazla turizm ve havayolu firmasõnõn da- ha iflas etmesi bekleniyor. 13. Sayfada Türkiye İş Bankasõ Genel Müdürü Özince, “Cumhuriyet’in çok önemli bir ekonomik devrim” olduğunu belirterek “Türkiye’de eko- nomi adõna planlõ ne yapõldõysa Cumhuriyet döneminde yapõlmõştõr” dedi. Ülkelerin sermayeleriyle ilgili politikalarõnõn ayrõ olmak zo- runda olduğunu vurgulayan Özince, “Ulusal sermayeyi savunmak kõsõt getirir” değerlendirmesinin büyük hata olacağõnõ söyledi. Özince, sermaye üzerine dünyayõ yöneten siyasal ideoloji- ler kurulduğunun altõnõ çizdi. Küresel sermayenin sadece nemasõnõ alõp gitmediğini kaydeden Özince “Sermayenin siyasi bir tavrõ da var” dedi. Özince, piyasalara güven duygusunun geri gelmesinin zaman alacağõnõ vurguladõ. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada Başbakan, ‘kâğõt kaçakçõlõğõ’ iddiasõnõ gündeme getirdi. Doğan ‘Özür dilensin’ dedi Tartışma hız kesmedi 12 Eylül darbesinin 28. yılında emekçiler yurt genelinde alanlara çıkarak, darbe- cilerin yargılanmasını istediler. İzmir’de DİSK tarafından düzenlenen “Emek ve Demokrasi Mitingi”nde bir araya gelen binlerce kişi, emperyalizmin 28 yıl önce sahneye koyduğu oyunun günümüzde de tekrarlandığını vurguladı. 4. Sayfada KANAL 7 İLAN ETTİ İlginç tasfiye Deniz Feneri iddianamesiyle gözlerin çevrildiği Kanal 7’nin sahibi Yeni Dünya İletişim AŞ Yönetim Kuru- lu’nun, sermayesini 14 milyon 600 bin YTL’den 400 bin YTL’ye azalttõğõ or- taya çõktõ. Mali müşavirler, “Şirketin sermayesi erimiş ve içi boşaltõlmõş” yorumunu yaptõlar. AYKUT KÜ- ÇÜKKAYA’nın haberi 8. Sayfada PKK’DEN MAYIN TUZAĞI 1 asker şehit Şırnak’ın Çakõrsöğüt bölgesinde ma- yõn patlamasõ sonucu Jandarma Uz- man Çavuş Yakup Ceylan şehit oldu. Ceylan ailesi acõya boğulurken ağa- beyi “Ailemizin en küçüğüydü. Gö- revden dönerken şehit olmuş” dedi. Şehidin cenazesi bugün düzenlenecek törenle Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verilecek. 8. Sayfada 12 Eylül örneği Aydõn Doğan, iddialar üzerine “Kaçakçõlõk iddiasõ, Başbakan ve par- tideki yardõmcõsõ tarafõndan uydurulmuştur. Özür dilemezlerse müfteri konumuna dü- şecekler” dedi. Doğan, Erdoğan’õn basõn ör- gütlerini hedef almasõ için de “Türkiye, bu üsluba son olarak 12 Eylül döneminde ta- nõk olmuştu” diye konuştu. 5. Sayfada Fotoğraf:HİCRANÖZDAMAR ‘ÜRÜN DEĞİL ŞARKI YAPIYORUZ’ 7. Sayfada ABD’DEN MONTRÖ HİLESİ 11. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 1- 3 - 5 - 9 - 19 - 34 İsveç’te 1998-2002 arasõn- da sosyal demokrat Göran Persson hükümetinde eko- nomiden sorumlu bakan olarak görev yapmõş olan Björn Rosengren politikada başarõlõ olmanõn anahtarõnõ açõkladõ: “Sosyalist retorik ama burjuva politikasõ”. Gö- ran Persson’un 10 yõllõk ik- tidarõnõn özeti budur. Sosyal demokrat hükümetin son 4 yõlõnda Persson-Rosengren ikilisi, sosyal refah devleti- nin yõkõlmasõ için sağcõlara sadece bir omuz darbeliği iş bõraktõ. OSMAN İKİZ’in yazısı 10. Sayfada WASHINGTON Auster’dan romanını dinlemek Karşımda Paul Auster. Yaşlõ bir adamõn öyküsünü anlatõyor. Gözümü kapa- sam salondaki onca insan bir anda kayboluverecek. Sev- diği bir yazarõ diğerleriyle paylaşmak istememek ben- cillik mi? Onunla sözcükler yoluyla farklõ öykülerde bu- luşmuş birinin kõskançlõğõ belki de. Auster’õn, yeni ki- tabõ “Karanlõktaki Adam”õn tanõtõmõ için Washington’a geleceğini öğrendiğimde o günün programõ bu bilgi çerçevesinde şekillendi. ELÇİN POYRAZLAR’ın yazısı 10. Sayfada MİLANO Mammola’da Aziz Nicodemo Yortusu Mammola, Çizme’nin gü- ney ucunda küçük bir orta- çağ kasabasõ. Türkçede me- nekşe anlamõna geliyor ismi. Halkõn bir bölümü 1950’ler- de ekonomik nedenlerle göç ettiği için kõşõn tenha, yazõn hareketleniyor. Düzenlenen yortular farklõ bir soluk ge- tiriyor. Mammola’nõn ko- ruyucu azizi Nicodemo. Her eylül ayõnõn ilk pazar günü San Nicodemo Yortusu ola- rak kutlanõyor. ASLI KAYABAL ZAVAGLİA’nın yazıları 10. Sayfada BRÜKSEL Müslümanların Belçikası Yüzlerce göçmen kuş ya- nõmõzdan balõk sürüleri gibi süzülüyorlardõ. Onlar sõcağa biz soğuğa doğru yarõştõk yol boyunca. Havaalanõnda Belçika’dan tanõdõklarõmõz- la rastlaştõkça “dönüş” de- dik, kupkuru seslerle. Simi- dini, boğazõnõ, vapur sesini, sevdiklerimizi zihnimizin eteklerinden döke saça uça- ğa sürüklendik. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in yazısı 10. Sayfada Emekçiler alanlarda 1. İstanbul Bale Yarõşmasõ Büyük ödül Kadir Okurer’in Kadir Okurer. ‘Yerin kulağı var’ Doğan Medya’yõ hedef almayõ sürdüren Erdoğan, Doğan’õn “maaşlõ kalemşorlarõ” olduğunu ileri sürerek “Patronunuz hakkõndaki kâğõt ka- çakçõlõğõ iddialarõnõ yazõn” dedi. CHP ve Doğan Gru- bu’nun çõkar ilişkisi olduğunu öne süren Erdoğan, Ulus- lararasõ Basõn Enstitüsü için “Sen kimsin de ültimatom çekiyorsun?” ifadesini kullandõ. Erdoğan’õn “Ye- rin kulağõ var, duyuyoruz” sözleri dikkat çekti. 16. Sayfada Avrupa Şampiyonasõ Ele- meleri C Grubu’nda Ukray- na ile karşõlaşan A Ulusal Er- kek Basketbol Takõmõ raki- bini 86-64 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. A Ulu- sal Bayan Basketbol Takõ- mõ da Adana’da İtalya’yõ 80-61’le geçti ve Avrupa Şampiyonasõ’na katõlmaya hak kazandõ. Spor’da Potada yüzler gülüyor Turkcell Süper Lig’de An- kara’da Hacettepe’yle karşõ- laşan F.Bahçe, rakibine 2-1 yenildi. Ev sahibi takõm bir penaltõ atõşõndan yararlana- mazken Sarõ - Lacivertli ka- leci Volkan kõrmõzõ kart gör- dü. G.Saray ise Ali Sami Yen’de 1-0 öne geçmesine karşõn Antalyaspor’la 1-1 be- rabere kaldõ. Spor’da Büyükler puan yitirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog