Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk GÜRSU KUNT ANTALYA - Antalya’nõn Alanya ilçesinde DP’li Be- lediye Meclis Üyesi Hilmi Arıkan’õn, turistin sokakta ve alõşveriş merkezlerinde mayoyla dolaşmasõnõn ya- saklanmasõnõ istemesinin yankõlarõ sürüyor. Arõ- kan’õn, plajda giyilebilecek hatta orada bile yadõrgana- bilecek kõyafetlerle turistin sokakta dolaştõğõnõ söyleme- si, ANAP’lõ Meclis Üyesi Murat Koçak ile AKP’li Meclis Üyesi Şükrü Sadul- lahoğlu’nun da destek ver- mesini değerlendiren, Alan- ya Turistik İşletmeciler Der- neği Başkanõ (ALTİD) Gül- çin Güner, “Eğer bu konu- da bir yasak kavramı geti- rirsek, yarın belki, şort ve etek boylarını da konuş- maya başlarız” dedi. Alanya’da, turizmin ve kent yaşamõnõn iç içe oldu- ğuna dikkat çeken ancak il- çenin turiste kocaman bir ta- til köyü olarak lanse edildi- ğini belirten Güner, bunun anlamõnõn da “Otelleriniz- den çıkıp mayolarınızla caddeden yürüyerek deni- ze ulaşabilirsiniz” olduğu- nu söyledi. Güner, “Bu söylem- le, Meclis toplantısın- daki konuşmalar bir- biriyle çelişiyor. Tu- riste Alanya’nın aynı zamanda bir kent merkezi olduğu anla- tılırsa bu duruma kendi inisiyatifiyle saygı duyabilir. Ama ‘Sokakta mayoyla dolaş- mak yasaktõr’ levhaları asarsanız bu olmaz. Yap- mamız gere- ken tek şey, acente kitap- ları aracılı- ğıyla, Alan- ya’da turizmle kent yaşamının iç içe olduğunu vur- gulamaktır” dedi. Turistin bir camiyi ziyaret ettiğinde ya da Anadolu turuna çõktõğõnda, dinsel ve sosyolojik yapõya saygõ gösterdiğini ve buna göre bir kõyafet seçtiği- ni de anõmsatan Güner, “Turiste anlattığınız- da, camiye girerken ayakkabısını çıkarır, başını bir hırkayla ya da şalla kapatır. Alanya’da bir kent yaşamı olduğunu bil- diğinden bu sosyolo- jik yapıya saygı göste- recektir. Ama, ben ramazan ayında ra- hatsız oluyorum de- yip belediye meclisle- rinden yasak kararla- rı çıkarıp, bunu turis- te dayatamazsınız” dedi. BARIŞ YAMAN KONYA - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, kaçak Ku- ran kurslarõnõ TBMM gündemine taşõdõ. Kart, Konya’daki 900 yaz Kuran kursunun bu yõl denetlenmediğini sa- vundu. Kart, Başbakan Re- cep Tayyip Erdo- ğan’õn yanõtlamasõ is- temiyle verdiği soru önergesinde AKP ikti- darõ tarafõndan yönet- meliklerde yapõlan de- ğişikliklerle dernek ve vakõflarca açõlan yurt- larõn denetiminde bi- linçli olarak boşluk ya- ratõldõğõna dikkat çekti. Denetim yok Konya’nõn Taşkent ilçesine bağlõ Balcõlar beldesinde 1 Ağustos’ta Süleymancõlar’a ait ka- çak Kuran kursunun çökmesi sonucu 18 ki- şinin yaşamõnõ yitirdi- ğini anõmsatan Kart, TCY’nin 263. madde- sinde AKP tarafõndan 2005’te yapõlan düzen- lemeyle kanuna aykõrõ eğitim kurumlarõna yö- nelik cezai yaptõrõmlarõn ortadan kaldõrõldõğõnõ vurguladõ. Konya’nõn Meram, Selçuklu ve Karatay il- çelerinde yaklaşõk 900 yaz Kuran kursunun son bir yõlda hiç denet- lenmediğini savunan Kart, şu sorularõ yö- neltti: “Daha önce yılda 3 kez ilköğretim mü- fettişleri tarafından denetim yapılırken, bu yurtlar neden başıboş bırakılmıştır? Yönet- melik değişikliklerin- den sonra, Taşkent- Balcılar’da yaşanan faciadan dolayı, öze- leştiri yapmayı ve bu konuda yeni bir dene- tim sürecini başlat- mayı değerlendirecek misiniz? Diyanet’in sorumluluğunda bu- lunan Kuran kursla- rını desteklemek yeri- ne, neden illegal bir şe- kilde eğitim veren kursları desteklemek yoluna gidiyorsunuz?” Kart, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe beledi- yelerinin banka pro- mosyonlarõnõ çalõşan- larõna vermediği iddia- larõnõ da TBMM gün- demine getirdi. İçişleri Bakanõ Beşir Atalay’õn yanõtlamasõ istemiyle bir soru öner- gesi veren Kart, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyele- rinde görev yapan per- sonele ait maaş ve diğer ödemelerin aylõk top- lam tutarõnõn ne kadar olduğunu sordu. Bekohizmetmerkezi 444 1 404 0216 585 8 404 www.beko.com.tr Kampanya1-30Eylül2008tarihleriarasındageçerlidir.19.90YTL’likfiyat1yıllıküyeliktaahhüdüverildiğindegeçerlidir.501-531-601serilerindeolan LCDTV’lerleFB182HDVD,F282BHDVDveF94-521BS2HD100HzLCDTV’lerDigiturkkampanyasınadahildeğildir.HediyeolarakverilenBS900Digiturk kodluuydualıcısınınperakendepeşinsatışfiyatı144YTL’dir.Ücretsizkurulumdan,Beko’dançanak antenalanlarlamerkeziçanakantensahipleriyararlanabilecektir. BEKO DÜNYASINDAN DIGITURK VE LİG TV. Şimdi 82 ekran ve üzeri Beko LCD TV alana Lig TV’li Giriş Spor Paketi veya Sinema Paketi ayda sadece 19.90YTL. Türkiye’nin her yerinde ücretsiz kurulum imkanıyla. CHP’Lİ ATİLLA KART Kaçak Kuran kurslarõna göz yumuluyor BİR SAAT YÜRÜYORLAR Öğrencilerin 16 kilometrelik okul çilesi KONYA - (Cumhu- riyet) - Konya’nõn mer- kez Karatay ilçesine bağlõ Saraçoğlu Erler Mahallesi’nde yaşayan çocuklar mahallede ilk- öğretim okulu olmadõ- ğõndan en yakõnda bu- lunan okula gidebilmek için 16 kilometre yürü- yor. Ayda 45 YTL ser- vis ücreti veremedik- lerini anlatan mahalle sakinleri, çocuklarõn en yakõndaki Hasan Âli Yücel İlköğretim Oku- lu’na gidebilmek için her gün 1 saat yürüdü- ğünü söylediler. Ma- hallede okula giden yaklaşõk 400 çocuğun olduğunu belirten Meh- met Salih İşlek, “Beş çocuğum var, üçü ilk- öğretim çağında. İn- şaat işçisiyim ve dü- zenli bir gelir kayna- ğım yok. Çocukları servisle okula gön- dermeye kalksam, her ay 135 YTL servis üc- reti ödemek zorunda kalacağım. Çocukla- rımız da yürüyerek okula gitmek zorunda kalıyor” dedi. 2006’da başlanan okul inşaatõnõn temel kazõsõndan öteye gide- mediğini, bitirilmesi için 600 imza toplayõp yetkililere ilettiklerini anlatan mahalle sakin- leri, “İmzalarla bele- diyeye gittik, ‘TOKİ yapacak’ dendi. İl Özel İdaresi’ne gittik, ‘Öde- nek yok’ dendi. Her- kes suçu birbirine atıp kurtuldu. Ödenek ay- rılırsa okulun inşaa- tında gönüllü olarak çalışır, okulu hizmete açarız. Ama ilgilenen kimse yok” diyerek tepkilerini dile getirdi. Bu iş etek boyuna kadar gider ALANYALI TURİZMCİ: Siirt’te 112 gözaltı SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçõlõk ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen sağlõk alanõndaki usulsüzlükler ile ilgili başlatõlan operasyon sürüyor. Operasyon kapsamõnda Kurtalan ilçesinde aralarõnda Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi M. Siraç Öztoprak’õn da bulunduğu 52 kişi daha gözaltõna alõndõ. Böylece önceki gün gözaltõna alõnan 60 kişi ile birlikte gözaltõna alõnanlarõn sayõsõ 112’ye ulaştõ. Gazeteci Leblebici yaşamını yitirdi ADANA (Cumhuriyet) - Gazeteci Veli Leblebici yaşamõnõ yitirdi. Bir süredir rahatsõz olduğu bilinen ve dün sabah evinde vefat eden Leblebici, üyesi olduğu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen törenin ardõndan Kabasakal Mezarlõğõ’nda toprağa verildi. Mudurnu Deresi siyah aktı ADAPAZARI (Cumhuriyet) - Bu sabah saatlerinde Mudurnu Deresi’nin renginin siyaha dönüştüğünü gören çevre sakinleri bu durumun sõk sõk yaşandõğõnõ ve rahatsõz olduklarõnõ belirterek Çevre ve Orman Müdürlüğü’nü aradõ. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptõ. Mudurnu Deresi’ndeki siyahlõğõn Akyazõ-Kuzuluk arasõndaki bölgede bir fabrikanõn atõk su deşarjõ yaptõğõ yerden, dereye siyah boya karõşmasõ sonucu meydana geldiği tespit edildi. Cern Linux kullanıyor Haber Merkezi - İnsanlõk tarihinin en güçlü fizik projesi olan 10 milyar dolarlõk Büyük Hadron Çarpõştõrõcõsõ (Large Hadron Collider- LHC), yaklaşõk 27 kilometrelik daireyi tamamlayan ilk õşõk hõzõndaki õşõnõ önceki sabah gönderdi. Dünyadaki tüm astrofizikçilerin yarõsõnõn yer aldõğõ ve 20 yõlda inşa edilen bu deneyin bilişim sektörünü ilgilendiren yönü, projenin temel bileşenlerinden birisinin Linux olmasõ. Cern zaten Linux’a yabancõ değil. Red Hat Kurumsal Linux’un bir farklõ versiyonu olan Bilimsel Linux dağõtõmõnõn en büyük destekçileri arasõndalar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog