Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 13 EYLÜL 2008 İmsak: 5.07 Güneş: 6.36 Öğle: 13.07 İkindi: 16.37 Akşam: 19.26 Yatsõ: 20.48 2003’ten beri düzenlenen futbol turnuvasõ sokakta yaşayanlarõn sorunlarõna dikkat çekmeyi ve onlar için çözüm yolu aramayõ hedefliyor Çeviri Servisi - Avustralya’nõn Melbourne kenti aralõkta “farklı” bir futbol turnuvasõna ev sahipliği yapacak. 1-7 Aralõk’ta düzenle- necek turnuvaya katõlõm şartõ “kendi ülken- de evsiz” ya da başka bir ülkede iltica istemi- ne olumlu yanõt alamamõş olmak. İngilte- re’de, sokakta yaşayanlarõn çõkardõğõ “The Big Issue” dergisinin öncülüğünde, birçok kuru- mun katkõsõyla düzenlenen Evsizler Dünya Ku- pasõ’na İskoçya’dan Zimbabve’ye 48 ülkenin evsizleri katõlõyor. İlki 2003’te Avusturya’nõn Graz kentinde düzenlenen, Türkiye’nin katõl- madõğõ şampiyonanõn amacõ, dünya kamuo- yunda evsizlerin sorunlarõna ilişkin farkõnda- lõk yaratmak, çözüm bulmak için de zemin oluş- turmak. Yõldõzlarõ Beckham, Messi takõmlarõ ise Mi- lan, Barcelona olmayan sokak futbolu turnu- vasõnõn çehresi olduğu kadar kurallarõ da fark- lõ. Kadõn-erkek karõşõk olabilen takõmlarda 16 yaş ve üstü en çok dört oyuncu yer alõyor. Fark- lõ ülkelerden gönüllü hakemlerin görev yaptõ- ğõ maçlar yedişer dakikalõk iki devreden olu- şuyor. Devre arasõ ise sadece bir dakika. Ka- zanan üç puan alõyor, beraberlik halinde bir ta- raf kazanana kadar penaltõ atõşõ yapõlõyor. Ka- lecilerin topu oyuna sokmakta oyalanmasõ halinde ise hakem gözünün yaşõna bakmadan “penaltı” düdüğünü çalõyor. 100 bin seyirci çekmeyi hedefleyen turnuvada saha büyüklü- ğü ise 22x16 metre. Her şeyi bilinen futbol turnuvalarõndan farklõ olan, farklõ ulusal kimliklerde doğma- larõna rağmen en önemli ortak kimlikleri so- kakta yaşamak olan insanlarõ bir araya getiren uluslararasõ ligin sõralamasõ da farklõ. İlk üç sõ- rada geçen yõlõ şampiyonu İskoçya, Polonya ve Liberya yer alõyor. Psikolog George Halkias, “Katılımcılar kendilerini güvende hissedi- yor, çok olumlu motivasyon sağlanıyor” der- ken, Avustralya oyuncu Bushy “Aynı sınıftan insanlarla buluşmak çok iyi geliyor insana” sözleriyle turnuvayõ övüyor. Uzun lafõn kõsa- sõ, isteyenlerin “www.homelessworldcup.org” adresinde maddi katkõ sağlayabileceği Evsiz- ler Dünya Kupasõ, uyku tulumlarõ içinde so- kaklarda yaşayan insanlarõn hayata tutunma- ya dair ortak öykülerini anlatõyor. (AFP) 2007’de Kopenhag’da düzenlenen turnuva 2009’da Milano’da. ‘Evsizler’ yeşil sahada Sulu tarõm tarih olur BARIŞ YAMAN KONYA - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü- dürü Haydar Koçaker, Konya Ovasõ’nda aşõ- rõ su çekiminin devam etmesi durumunda, yö- rede sulu tarõmõn tarihe karõşabileceği uyarõsõnda bulundu. 2009’da İstanbul’un ev sahipliği ya- pacağõ 5. Dünya Su Formu kapsamõnda düzen- lenen DSİ 4. Bölge Müdürlüğü “Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık” konulu konferansta söz alan Koçaker, küresel õsõnma- dan kaynaklanan olumsuzluklarõn emniyetli re- zerv değerlerinin çok üzerinde yeraltõ suyu çe- kilmesine neden olduğunu vurguladõ. Alõnan ön- lemler arasõnda Konya’da açõk kanal sulama ye- rine kapalõ sulama sistemine geçilmesini sayan, bu yolla yõlda 425 milyon metre- küp tasarruf yapõlacağõnõ anõm- satan Koçaker, “Bu sadece devlet eliyle yapılabile- cek bir konu değil- dir. Topyekûn bir mücadele şarttır” dedi. KONYA Haber Merkezi - 6 yõldõr yurtdõşõnda birçok ülkede dans eden Anadolu Ateşi, gösterilerine devam ediyor. Geçen nisan ayõnda büyük İspanya turnesi gerçekleştiren grup, gelen yoğun ta- lep üzerine ağustosun 20’sinde tekrar İspanya turnesine çõktõ. İkinci İs- panya turnesinde 13 temsili İspanya’da yapacak olan grup; turnesini, Portekiz’de gerçekleştire- ceği 3 temsil ile tamamlayacak. 24 Nisan-26 Mayõs 2008 tarihleri arasõndaki ilk turnesiyle İspanya basõnõnda çok ses getiren grup, İspanyol medyasõnõn yakõn takibinde ol- maya devam ediyor. Anadolu Ateşi’nin ikinci İs- panya turnesi de yazõlõ ve görsel basõnda övgü dolu sözlerle sõkça haber olarak yer alõyor. Anadolu Ateşi İspanya turnesi 5 Ekim 2008 ta- rihine kadar devam edecek. Afrikalõ’nõn adõ yok Çeviri Servisi - Birleşmiş Milletler Çocuk Fo- nu UNICEF, beş yaş altõ çocuklardaki ölüm sa- yõsõnda 1990’dan beri yüzde 28 düşüş kaydedil- diğini, ancak bazõ coğrafyalarda yeterli iyileşme sağlanamadõğõnõ, en kötü durumun Asya’nõn gü- neyi ve Afrika’da gözlendiğini açõkladõ. UNICEF yayõmladõğõ raporda, bu bölgelerin 2015 Milenyum Kalkõnma Hedefleri’ne ulaşma- larõnõn zor olduğuna dikkat çekti. Avrupa, Latin Amerika, Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde, ağõrlõklõ olarak yeterli beslenmemek ve AIDS’in neden olduğu ölümlerde yüzde 50’lik azalma sağ- ladõğõ vurgulanan raporda, bu oranõn Orta Afri- ka için yüzde 18 olduğu belirtildi. 2007’de 9.2 milyon çocuğun öldüğü anõmsatõlan rapora göre en kötü durumdaki Sierra Leone’de bin çocuktan 262’si beş yaşõna gelmeden ölüyor. (BBC) UNICEF’İN RAPORU Anadolu Ateşi İspanya’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog