Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ALTINYILDIZ ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRIKALARI ANONIM ŞIRKETTNIN AKTİFİNDE YER ALAN PERAKENDE MAGAZACILIK İŞLETMESİNİN YENİ KURULACAK A&Y MARKA MAGAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NE AYNÎ SERMAYE KOYMA SURETİYLE BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURUDUR KURUMLAtt VTRGİSİKANLJNUNUN 19 VC 20. MAODELERİ, "ANONİM V[ L İ M İ I î D ŞIRKETLERİN KISMİBÖLUNME İŞLEMLÜRİNİN USUI V t fSASLARI HAKINDAKİ İ Î B L İ Ğ " VE SERMAYE PIYASASI KURUI.LTNIIN İLGİL i MEVZUA1 HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞBU AYNl SCRMAYE KÜYMA SLJRETİYLE KISMl BÖLUNME İŞLEMİİÇİN SfRMAYE PİYASASI KURULUNUN 11/O9/200B 1AHİH V t 25/B71 SAYILI KARARIİLL ALTINYILÜIZ MCNSUCA1 V t KONFEKSİYON f ABRİKALARIANÛNİM ŞİRKEfl GENEL KIJRU1UNDAN ÖNCF ONAY VFBİl MİŞTİR ANCAKONAY VERlLMtSİ AYN! 5LHMAVL" KOYMA SURLTİYLE BÖL.ÜNMENİN SERMAYE PİYASASI KURULU VEYA KAMLJCA RESMİ r t M İ N A T I ANI-AMINA GELME7 AYNİ SERMAVE KOYMA SURE TİYLE BÛLUNME İŞLEMİNİN GENf L KURUL TÛPLANTISINDA ONAYLANMASINDAN SONRA. AAY MARKA MAâAZACILIK ANONİM ŞİRKEIİ, HİSSE SFNbTI.ERİNİN KAYDA AUNMAS1 İÇİN SERMAYE PİYASASI KUHULUNA BAŞVUHACAKNR SERMAYE PİYA5ASI KURULUNUN SLHİIV, NÜ:39 SAYILI TLLîÜGİNİN T'HC\ MADDESİ DÖHDÛNCÜ IIKRA HÜKMÛ GEREÖİNCE. A&V MARKA M A Ğ A J ' A C I L I K ANONİM ŞİRKEFİ SERMAYE PİYASASI KURULU KAYOINA ALINDIÜI IARİHTEN İ1İBAREN ÜÇ VIL SURLİLE BU r t B L l Ğ İ N ORTAK SAYISI VEYA AKTir TOPUMIKOŞULLARINDAN YARARLANMAK SUFOİYLL" KURUL KAYUINÜAN tlKAMAYACAKTIR. TÛRK T I C A f i H KANUNU H Û K Ü M L t R l ÇERÇEVESİNDE ALTINYI1 DIZ MLNSUCA1 VL KÜNI1KSİYON f ABRİKALARI ANONİM ŞİRKFTİ ORTAKLARININ AYNİ SERMAYE KOYMA SURE fİYLE BÛLÜNME GENEL KURUL TOPLANTISINA KAHLARAK OY KULI.ANMA HAKLARI BULUNMAK1ADIR A DİĞER KAMU KURUL UÇLARININ KISMİ BÛLÜNME IŞLf MİHE İLİŞKİN GÜRUÇII fll 1- REKABFf KORUMUNUN GÖRÜŞÜ RBkahnt Kurulu'nun 11/09/3008 tarihli loplnntısında; Ijbu bölünmfi Islfiminın, tıraflann aynı nkonomlk buldnluk lclnde nedonlyİG üı s >; sayılı "Rokaöoitn Koıunması Hakktnda Kanunun 7 maddosl vo bu karıun'a dayanılaıak çıkaıılan 199, Rnkabet Kurulu'ndan Lzln alırıması • --n BirİBfma ve Dttvralmalar Hakkında Tcbliû™ Kapsamında almadıgma Ofl-5? Kiıyıllfl karar vdrllntlgllr. 2- DİĞER KAMU KURULUŞLARININ GÛRUŞLERİ fiekahel Kurumu dıgında blr kurulü|un gOıUuüne aorek bulunmamaktadır. B ORTAKLIKLAR HAKKINOA BİLGİLER LTANITICI BİLGİLER I BÖLÜNMEYE ı fLiifti ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER A) UIBnao OrtaUık y«ı almalan 71 sayıl." /aoi 311 ı in ıttıiiıııvaııı 2- Morkez vo Şube Adreslerı 3 Tnscıltarlhl, fıcaroi SıcıH numarası ııcaretalcılınıemurluju 4 Sflreü 5-rMİıyni Konusu Al riNMlhl.'MrfJ'îlll.AI V('K"NI"fK::iı(INIA!lHlKALAHI A ^ MH1KI .' .'•mhOMUİ.Vıkr, M.ıll I.I|'OIIMKIII)JII|,I (.ıılrir.i N,ı C! lbli|.ı;lıı-vl|.r IMANKUI 14 01 !•>•,,• 4HG1 IsUnhul Tlcıret Slcll MomurluDu SOmlı Her nevı, knmhıno monsucal ve konleksı/on mamul ve yan mamullen lm»l otmok, ottırmek, utm ılnuk, Minuk, ıtlıal vn Ihraç riıııtk vc vu sûîleviTindtt yuılı dlftaı l»k» B) Yınl Kurulacık Orttklık MlcarBtUnıiflnı 2 Mmkü/vfiÇııliRAıirttılcrl 3- laEclllattlil llcııelSlcHlnumflrflsı riMrnl »ItHı monnıllılO" 4- Sllrssl b 1 aaliv't Küiıui.ü AHV MAHKA MAÜA2ACILIK A ^ MERKE7. HuiUl M»h. Fuil KaHano&lu Cad.No 11 Soynniepo/ IS1ANBUL Şlrktl honüz kurulmımiftıı Şirkel henOf Kurulmamıjtif ŞllkDt hnnfjj - ııı SOnılz Tnkltll arüntatitfılh, lım lûrliı UUm. m M W çncııt kı>n|Bk-,iynn tı.ımlınnln. hıjnı oiyım e;y«sının n ılınıp ulılmısı, puııUnınuı. Kht\ ve Ihrıc »dılmati, bu amaçla tıctrı ve M I I teüslsı kurulmııı. MrıJtnntuı vtı i)l*ı lle VB ann lft;l«im(!rir W,*ılırtıflrrliltır II- MEVCUT SERMAYF VE PAYLAR İLE İLGİtl BİLGİ1ER .. I . . I , , . , - . . ! ' • ! ! . • 1- Çikaıılmtş Sermaye 40 000,00 YİL 2- Son durum İlibariylo bölünmü Öncosl Ö nl{ setmayBnln arlakLar aıasında dajjılı ORTAĞIN ADI VE SOVADI/UNVANI SÜBMAVE I'AVI (YH) HİSSE ADEDİ HOYNI fi HÜI.LÜMC A •, niflL'i oıtJkiaı litllu (VI Toplsm 31 (İ30 Q4B 520SZ BlifiDOO «0 OQD Uüü 79,08 0 13 20.79 100.00 3- Snrmayeyi! dolaylı yoldan sahıp ol.ın oeıç.^ ve tOzel ki;ller; Sflrmayeyo dolayh yoldan sahlp perpık va tûıul kl$l bulunmamaktadıı 4- ..'•'• ıı .•,.ı !,•.„ ,,ı,.,),.!, hJsse snnetloıınc tanınan ımtlyazlaı llo rntvcut I m t l y u l ı n n dcvam <-u\ nimeyecoOI. vı'. i|'H- ll OdUll hlSM ,rni'll.-ı"(.' 13111(13(1 ı r'ılımiıjı bll n n l n . r yohlltl 5- Sermayeyı temsll edon iılsse senetleıı arnsında «area Inltta Mfietlerl ıle tahvll VR Imnzerı boıclanma senelteııne »iı.un açıklama Suıınayuyl İBmiD odetı h i ı u suneiluıl aıasıııüa tnlıvll v« beoımi buıclanına ^enedl yoklut B ) Yenl Kurulacık Oıtıklık: 1- ödonmls Sormaye' 23.834 133,00,-YTL 2- Ûdonmis sormayonin ortakl.ıt aıasında daûılımt ORTAGIN ADI VE SOVADI/UNVANI ALriNYII m/ MENSUCAI Vf KnNıTKSİVON fAHnlKAlJ^RI A 5 AlıOsmanUoyneı »nsnıı C«ITI Hoynısı : cıunHoyncı 1 1 önvmr Taplam SERMAVE PAYI (VTL) 23.834 13: ,30 0.20 0,20 0,1b 0.1S 71 134 131.00 HİSSE ADEDİ r3fi3<13?30 70 M 15 ıs : 113 411100 3- SnrmayoyR dolaylı ynldan nhlp olnn (jnrçnk VE lüzel kişllenn adı soyadt / licaıct ünvam. Ssrmıysy» dolaylı yoldan lifılp ooıçok vu lü/el klsl bulıtnmamıikladıı 4- Sermayoyl temsll ednn hlsse senfiHcfine tanınan Imllyazlflt lln mevcııt lmlıya;ların dnvam edlp e!meyaco{)l. SGtmayııyi tumsil OÜIÜI hlssu unetlsrlne tanının lıatluııol blı imilyaz yukluı 5- .. >••' f," .' temsil edun FlltM scnülleıl aıasınıfa vatna lııtlla scnellûn ıle tahvıl vc banıoii boıclanmn saneiloılnn llıgkln açıklama Sormayeyı temsll edftn lıls'ifl snnnH«rı .ırnsmda (ntifa snnntleıl, tahvll vn ben/orl lıorçlanmı sunodi yoktıır III. AYNl SERMAYE KOYMA SURETİYLE BOLUNME İSLEMİKE IIİŞKIN BİLGİLER A) Boluııme Glllkçatl: AlllNYILLllZ MENSUCA1 VE KONfLKStYDN IABRİKALARI ANONİM ŞİRKETl, her mA, komblmt mnnsııut ue konfekslyon mamul '• yan mamıılluıı lıtuıl uimek, ettlrmok, uUn nlmak. üalmak, libal vn Itıınç olmnk alanlannda laallyel oösimen 14 01.1952 laıllılndü kuıuHnuî halka açık Uit vitktiillt. ALTINYILPIZ MENSUCAT VE K0NH KSİYON rADHİKALARI ANONİM ŞİRKETl büfiymltmB kumai; Ürclotı, konleksiyon uıotımi yapan VG pEiaktnılc maQ.*uacılık .ılaıımüa la^lıycl [jüuluıcıı ı;İL'lmcluı ınuvculiuı Bunlaıdatı puakcndt maoa/acılık Işlelmoslnln kısml - yoluyla ayni EOtmıyo olnrak konıılnmk luratlyİB y»nl kunıluıltı Obn AAY MARKA MAÛA/AClL IK ANONİM ŞlRKEÎl'no dovradlİFiıosl VB yonl kuniluah ŞldaHin timjmına yıKm hlsaslohnin Al 1INYH OI7 MtNSUCAl VE KONFEKSİYON FA8RİKAIARI ANONİM ŞİRKEll uhdeslndfl kalm.ısı [ilantanmaMadıı Kısmı uSlüıuımyo kuııu |)etakenüe maûuacılık .1. ri • laallyot oöstonm hlzınol Işlolmıısiın) ull bllanço kalcmleıl Û:ot olarak vo Veıgl Usul Kamınuna uyoun kayıtlı doûuıluıl Onrinden a$aflıda odsienlmısiır. AUCAKLAR '., n Aiacnklaı Dıfleı Dûnfln Vuılıklfli AMORTISMANA TABI İKTİSADİ KIYMETLER Jmn *« Ciiuvtaı M,ıkıııci.n Onınııliiislaı fl.'el MiiliyolÜıdcricrı FOPLAM AKTİF 1)1 lil Hl 702 «54.72 MÎH.J41.S1 31.0 3.2008 MİZAN OEGERİ 3L'ib3bflH.e^ 1.938 105,74 ı BİRİKMİŞAMORTİSMAN -BB1 B7B.33 -It.tH.3M.t7 31.a3.2D0S NET 1)11 ll'CI DEGERI M 776.30 * 5 H M6.I9 SIOKIAH HkM.nlıKı vc MdlMiTM! Sloklmı M.) IİJ-r V(rilBnEI(arl|Avanjiıti TDPLAM TOPLAM NET DEĞER 31.03.2008 MİZAN OEOERİ 4 715.5Sfl.39 77.20S.891.S0 BORCLAR DİÛEH MALİ BDHÇLAB ÎÎCAHİ HUHÇI AU ırİi'ÜHlHmUAI 1 filtl NI Cl h VLRGİ VL fONIAU AlIlNYIİUirAS VI UdHÇ |UANKA UÜH^IAUINl'rtrJ I'AV KAHŞIHĞI) KlUiM 1 A^MİNAM TOPLAM 10PLAM NET Ul GI.H IIORCI AH 31.03.2008 MİZAN DEGERI 1 ıiıı M9 i.' 13.029.542.M 2.33b a U . M 656.730,37 'S* 30,'b7S.13 173i.rofi.B9 n.m.7M,n 23.834.132.30 AL riNYILDlZ MLNSUCA1 VE KÛMF-IKSİYOM FABHİKALARI ANONİM ŞlRKf l l . ühjp olıluûıı t»*raknnrtfi uı.ıfla/acılık Iştfllmeslnı kısml bölünma t|laml sonucu yenl kufulacak A4Y MARKA MAGAZACILIK ANONİM SİRKtTİı.B kayıtlı ütOarlgıtyla aynl seıtnayfl olarak koyacakiır A&Y MARKA MAGAZACILIK ANONİM ŞİRKFTİ nln kunılu$unda, anonlm sifketlor Için zorunlu oliin asoflf' ortak uyismi sitölamak vo kuruluş sornıayusmi yuvaılaklasdrmak amacıyla ALTlNYILDIÎ MtNSUCAT VE KONFEKSİYON I AflRİKALARI ANONİM ŞİRKHİ orta{|ı dOH geıçeK klşl sembollk miktarlarüa naklt seimayo taahhüt etmek suretlyle Şlrkete oıiak olarak glrocfikliirdit Büylolıklp Al TINYIL üil MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKFTİ, A&Y MARKA MAĞAZACII IK ANONİM ŞİRKElhıln tamamına yakın bûlûmüno sahlp ol.ıcaKtıı Hor Iki slrkeiln yondUm kurullan da aynı klgünrrten otıısacaktır Bu baülamda asa|)ldJ bellıillen oorokçolet nedeni lle AlllNYILDI? MENSUCAr VF. KONFFKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKFTİ nln Yönetlm Kıırulıı kısml bûlunma karan almıjtır • Kısm! bölünmo KOIIUCU. AL TIHYILDI2 ML-NSUCAT VL KONCEKSİYON rABRlKALARI ANONİM SİRKtTI lle yenl kunılacak A&Y MARKA MAi'.A •,'H.N IK ANONİM ŞİRKETÎnin kapasltcluıınlıı vu buııa baQlı ülaıak hlSlUI vu kirliiıklarııim daha vutkmlı lıalu ıiL-tnılmrii -,;ı(ıl;ın<ııuk yoıll vo yabancı yaiınmcılafitı llglslnl CEtkflbllecok blı yapı oluşiufulması, • Şlıketler arası oergeklestirilocnk oporasyunel Iflamltr llo IjlBtmj ııcın.'l llkeleıl doûıultUGUltda daha QÜ(IÜ blı yapının olusiumlması. • Şlrhol opeıasyonlaıın uzmanı bulunanlltmabunyeslndotoplnnmnsı nnrtenl ilo oporasyonel maltyeilüidödıisüs vo vonmlılik ariısı Mfllanmısı, • Kısa VB uaın vadell yabancı kaynak kııllanımİRnnda m.ıiı^fi avanta|lan, • LJratim. satıs ve paraMama Imıkslyunlaıınıi) olklnllûlnln aıtması, • BOIünmBnln, kısa ve oriH vadn da, hı/lı vo karlı blı biiyümu atratsjltl tuıçBveülndu üitaklaıa Oaha f u l l dofleı yaıaiması. • Snktöıün. yoııl ürüııkntıı obllsllıllınesl, marka dB{Jflrlerinln ariınlmaEi voya yurtdışından Know-bowolde edHbllmok Için yetoıll gbnılflbılocsk bır yapı OLüStumlmm AL riNYILDIZ MENSUCAT VE KOKITKSİYON IABRİKALARI ANONİM ŞİRKETl nln kısml bölünmflsi vo yenl kurulacak A&Y MARKA MAGAZACILIK ANONİM ŞİRKFrİ rıin laallyuto geçmui 11* ya<atılacak ülneıllylc. Io|ls1lk, salıg, paınrlama v« aenel • • konularında dalıa etkln blı yönailm ve laaamıl saûlanması yanında, bu bölümno lln yalmmcılaı açısmdun da daha caîlp va lıüyük blr glrkol arubu olması saQlanacaktıı B) BoTanmays lllıkln YÜnallm Kurulu Kararı; Al FINYIL D\l MENSUCAI VL" KONFFKSİYON FARRİKAIARI ANONİM ŞİRKETl Yönollm Kurulu laralıııdan alıtımı; bulurıarı ?8.0B 2008 tnrih va 11 numaralı kaıaı llo (joıçekloştldlocok Kısml bÖIÜnmo Işlemenln Kurumlar Vflrfllsl Kanunıt'nıın 19 vc 20 maddolaıi. -Anonlm ve Umlted Şlrkeilefln Kısml Bölûnme Islemlorlnlıı Usul vo EsuUn Hakkındakl Tflbllfl" ve Seımaye Pıyasası Kurulu'nuıı \w . "iı-v ü." lıükümluıi çoıtovöslnde ouıçekliiîlıılleceûı bGtlrtllmlîtlı Süı konusu kaıaıda aynnlılaıı bellrtllen OBfekgeler Ua ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKA1ARI ANONİM ŞİRKFTİnin kısml bölünmosl vu yoııl kutulatak A&Y MARKA MAĞA2ACILIK ANONİM ŞlrtKf Tl'ntn laaliyato flöçmesı lle yaraiılacak sinoıllylo. lo|lstlk, satlfc pa/arlama ve oonol Dporasyon konulanııda dalıa otkln blı yünetim ve t u a m i l saOlanması yanında. bu bölünmn lle yabnnıcılaı ıçmndan da dalıa Ciltp ve hüyük hlr -<-<\ • < orubu olması saQlanacaOı huiusilfi kaıat .ıliııu alınmı^tır C) liılı.Ur.l IÎ.S|MI,.J i l - . l ı AL flNYIL D\7 MFNSUCA1 VL KONFEKSİYON FABRİKAURI AMONIM ŞİRKFTİnin taspil lalnbl üuılno Bakııkûy 1 Asllyosi llcaiBt Mahkemnslnin 2106 2008 taıilı ve 20OB/54S D •. Siyill kaıaıı llo bollılonon blllfklilloı tnmdndan blllıkljl laponı llo yapılan <••••"• asaQ)dı fiıetlenml(tlr • BÖIOnen iiıh-l Al flNYII Dl/ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETl nln, dosyaya sunulan 31 03 2008 lanhll bllançüsuııaoüıe fll vaılıOmın n . 8 B 1 . 6 H , 2 1 olduûu, • .!)•'•!•'' olan kısmi bülünme neüeııl IIB A&Y MARKA MAÛAZAÜIL IK A.Ş. ye kısm! bölünme yolıı lle aynl sermayo olaıak konulacak ûlan M HNYIl m / MENSUCAT VE KONFEKSİYON IABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ nln BkUflftrlmto kayıtlı bulunan vu ukli ItltBda aynniılan uösterılon pefaKende maQa/acılık alanmda (aaliyui ubMuıun lılzniBl Işlolmeslnln nel mukayyel (hayıilı) deQerınln loplam 23.831.132.30-YTLolduOu, • BOIünmenln bolünan glrkelln yünetlm kurulunca almimg bulunun kaıaı çmçevoslndu yapılacaOı vo bölllnen şitket ALTINYILDIZ MENSUCAT Vt KONFEKSİYON FABRİKALARI ANÛNİM S.İRKE7İ ssrm.ıyo y i p m ıla ünrmayo paylannın ve oranlanmn , ıpoı Içinda belldlldlOI sekılde olması gorekHği, • Kıaml Uülûnme -• -ı bÖIUnen $lrket ALTINYILOIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON f ABRİKA1 ARI ANONİM ŞİRKETİDln sefmayesi olan 40.000 000,00-YTL 'yi knıudıığu, • BJilOııme l^loml sonundâ, bölünon şlrkei ö; vaılıOmda 23 834 123.30 YTL'llk nel mukayyet btı ı .nr. meydana aelecek olup, yenl kurulncok girhet lamfından bölunon jırkfito bu iııiarda hısse vorilmesi dıırumıında oerDk sirket oriaklannın vo oorekse slrkaltan alacaklı olanlann hakiannın korunacaQ<, • Taipll Isleyen slrketln yapacaflı kısml böklnmenln 16.09,2003 tarih ve ?5?31 sayılı Resml Ga7BledB yayımlanan Anonlm ve !tmltudglıitetlaıin kısmibolümncişjlemlartnlnusulvcesutannındü;unlunm(ıslhakkındaottakicblıû.Kuıumlaı :• •-;•• • Kanununun 19 ve 20. maddolnıi, 1 Sıra No lu Kurumlaı Vnrglsl Genel TebliOI va Sermaye Pryaüası msvzuatı hûkümlori lle 6^62 sayılı Türk . Ticaret Yasasmm 2/4 ve 3143 sayılı Sanayl vo Tlcaıet 8akanlıQımn Taskllat ve Goıevleri Makkıııda Kanunuıı 33 üncU maddelerlne Istlnadflfl m " 1 1 " " •- 1 ' 1 Hmlied şirketlenn kısml bölünmeülne ılijkin usul ve enaslara uygun olarak JBfÇflkJeftllilmesl kaydı ıleyapılacak ISİoıııluıln 5520 sayılı K V K na, 6762 sayılı Tüfk Ilcaı»! Karıtmurıa. 3143 sayılı Sanayl vn îlcaret BakanlıOıııın Tojkllai vu Güıevlon Hakkında Kanıına aykınlık teçkll etmeyerek uygun clacaflı, • Kısml ir..nc nudufil h kullaııılaıı yoııtuıııluiııt yutmll ulduQu vu kısml bölunmiîiıın ytptlmiainifl y i i l l üıı Ukmcaainm bulunınadı(]ı Lıııi'-.ın,! U.KılmiftK D) Utman Kuruluşun Kııml Bülünmeye lilfkln Raporunun OJOII Uzmaıı kurulaf DENE1 Baaımsı' Donoilm Yemlnlı Malı Mü;avlıllk A Ş ye do Incelemelet yaptiNİmıs olup, Inceleme sonucunda • in/i'iıi, n, • pcıakondo mağa^acılık l;lolmoslnm kısml bülımmaalnn llltkln ııımnn kuıulus lapoıunda ulftfltaui suı>uclaıa a$aQıda yor voıılmlsiıı Ha/ırlan.ın dn()e(lnme raporunda 5u yûntomloı kııllaııılmışlıı • ö : Kaynak Yöniumı • Indırnenmi^ Naklt Akımları (İNA) VOnttfinı O21 -•: 11,ıi yöntemlnde, hlsso • s• L 1 f• • • 0,9? Ynnl u m ı ; olarak hesaplanmıstif • n.1 ;,, taıaltan İNA yûnlııminc yüıu tupiam nel . kaynak derjnıı 140,b41 000 YİL VÜ tıohoı h l t u 6 Yanl Kuni| ulaıak heuplanmı;tıl Sonufi olarak. U;man Kuıuluş gönlsü. 1 Vonl Kuıu;, nominal budolll AMınyıldız PM anunım uılakiı(|ı hır,selonnln deûeıınln, 3,41 Y l l aovtyaiarinda ulduQu yönündodlı vu bu • J• 1 r•:.• J 1 • • • e u a ••-••• 1 ..ın• -i.. Ah Osman fioyneı, H a u n Cem llnynuı, Leızaıı Boyımı ve ı .ıiıic Boynuı In belıoı blss«lerl Içln 1 Yenl , ı , nominai sormayo laahhtldü ı..n• • ı>.ır 2,41 yenl kumçu umlüyun priml olınak uzBifl i'ü'i.ı •• 3.41 Yonl Kuıus Odeyocoklnıı oıiayaçıkinakiadi' Kısml bölünmo planına göıe bu 4 kljlnln taplam üflrmnyB ta.ıhhudij !Q yunl kuıu; olduOuna gûte. yenl kuıulacak şırkntlo olu^acak omısyon pııml (7Üx2,4U) 166,7 Yenl Kuruşiuı IV MALİTABLOLAR A) ALT1NYILDIZ MENSUCAT VF. KONFtKSİYON I AÜRİKALARl ANONİM ŞİRKETl nln 31 12 200/ lanhll yıliık mail lablula •"• - esas 31 03 2O08 laılhll aıa nıall (ablolar vu baQımsi2 deııoilm raporu g ö r ü ; » y t t l a n EK 1 'ıle vetllmektedlr V SİRKtTLLRİN YÖNLrİMİNf İLİŞKİN BİLGİLEFt A) BBIOnan Ortıklıdm YBnoilm ve Donatlm Kunıllan Hakkınıta Bllgllif t) ALIINYILOI/ııı Yönulım Kurulu a ADI VE SOVADI Alı Oilrufı Itııyniıi H.Tjjiı CBIII HÜVIK I L*r»n Boynsr N JI Mehnıttl lıul Tuncıy loıos Sanjır Sumy Vunl Gûnal Fatfıı fnkln GOREUI Bıgkan Bifluın Vshllı II», uw lln 1* Oy. IİJÛıri.i..- Vrto tı KLIIUILI l l y o ı H..fl.ı..M; lOnriınıKııııılıı Uvc^ 2) ALTINYILUIZ'm Denetıın Kıııulu a$af)ıdakı gibıdlı B) Yanl Kurultcak Onaklıflın YBnatlm Kurulu Makkındıi Bllsllar 1) Yonl kurulacak olan A&Y MARKA MA0AZAC1LIK A.Ç nln yöneilm kmulu bolynon AL1INYILDI7 yünellm kmulu üyele<l lle aynı olacattif. ADI VE SOVADI AtlOiltUll HUV"DI \iann Üf m Uoyneı Lcı;.ııı Soyner fJj:lıUııııl lloyntr Nuı Uı ııın! Ijı.ıt Turtcay Toroa Sntdaı '.!iı:.n UOHIVI Baıhan H.ıL,kııH'r.Mlı l)y« Uyt Uye Uy« üye 2) Yanl kumlacak olnn AAY MARKA MAGAZACILIK A.Ç nln DlMtlm Kıııulu ı^ıııı.ı.ın uibı olacakiıı VI DİÛEfl HUSUSLAtl A) Pay Sahlplatinln BIİDİIandlrllmsıl; m 1 üj 1 M Mı. 1 MCNSUCAT VF. KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. nln son üç yıllık mall Ublolanmn. baQımsıı denallm tapoılaıı llo (Ullyit riportannin, MIDimaya B U HHİI MI .!•. illa^ln bağımsız donatım • v, un blllrkl;! Faporunun, ıı.'iıı.ın nıı.ılu,. 1 i|HTıın ,11 bAlilnmonln hııkııkl vo Ikti&adl geıakçfilerlnl Ofttyi koyıin yonetlm ku<ulu tapoıunun. duyuıu matnlnJn, bülüıımuyu B l t l mall tlbta ttrlhJ lle blı oııcokl dönoııı llo kaı;ıla;brmalı 31 03 2008 Uıibll ara mall tablolann, dcvır vaya bölünmeden Illbaren 3 yıllık lıodelleıın orUya konıılduûıı lahmlnı malı lablnlaı Ila höllınme sonrası tabmlnl açılış bllançosunun, bolUnme Ijlomlnln onaylanacaOı rjenu! :• loplantısıııdaıı un . ISflün ûnca pay uhlplarlnln lıllullflndltilmesl amacıyla ALTINYILDIZ'ın merke; vo .. 11 • ji'nıııı.iı Incelenteyeaçıkbulundiirıılacaktır. B) Yanl Kurulacik Şlrtelln Haklan M.I kısml lıölümnurılh luiicili llu Ulılikiu ALTlNYILOIZ'a afl puıakundo maûazacılık alanında laallyet rjÖRtoıen hlzmet IfletniBllnln lilm licaıi mallan, amorilsmana labl IMtttdl kıymaileıı ve bu l;lelme tinlından kullamlan maıkalaı |N! l wı.»m FABRİKA VE UUII A&Y Marfca Mabaıacılık A.S'ne Iniıkal Btmlfl olacaktır. C) Borçlınn Odanmaılndan Sorumluluk: AAY Marfca Ma()a»cılık A 5 ALTINYILDIZ KI yerina geçacek ve bu l|lelmonln boıçlaıı, bagkaca blı IflafTie ooıok kalmaksızm h-nıiıiıi|ijııin' yunl kuiulin ^lıKfiiu lııtlK.il odflcoktlı Yunl kuıulaıı şlıkut bu buı^laıııı odunınaslııduıı lorumlu olacaktıı D) Vargl Bor(lanndan Do|)an Snıumlııluk ALTINYILDIZ m bölunme planını onayladıOı {:•••«•' kurul kaıannın toicll taıllıl ve ejzamanlı yenl slıkei kuıulujunun tescll taübl • i'ilnr • ı.ı-ıiıı olaıak kabul udllUCHk va bOluıtun ALTINYILDIZ'ııı ınılunıııc tirlhini Mıl.u talıakkuk ulmly vo udocuk voirjı buıçlaımdan, 1 •• m" 1 bu jlfkniln sahlp o!duQu ekll lislnde göüteıilan peıakenrte mafluacıtık alanında faallyel gostefon hlzmel l$lolmoslnln lüm mal varlıOmt dcvtalaıı AtY Marka Mahaıacılıh A 5 Kuıumlaı Vcıylsl Kanununun 20 ıııactdcsl uyaııııca. dovraldrOı I^lotmenln ••m;. 1: bocloll II» sııııılı DUjiak, mûtrselillon soıumlu olacakiıı. (•) YUttÜralnlıtklf rm Y a r l n t Gaiirlln >ı> liLiiıııınır..c katılan ALnNYILOlZ vo ASr MARKA M A G U A C I L I K A.Ş, Mlünma planırıda bDİiılitorı yûkümlûlükluıiııl Imklı bır üobup •ılrn.ji.., ııı yoııno gDtlrmodlklutı takdlrdu, dlOd ttnfUnn ınaru; kaldıKlan UnKİinayn ayn ödcyocaklardlr F)l|çllerlnDtvrl ALDNYILDIZ'da 31 03.2006 tarlhl ı- baıdıolanmakta olan ptnonaldon A&Y Marhn MaOazacılık A Ş ye i.- •'••• • • •• olan perennnl hakkında A&Y Marka Ma() J '•>• '" A.Ş laralından I5 Kanununun G maddusl vc llgill mevzuat lulkümlerinl yorine oeilıecektlı. 3103.2008 lle kısmi bölünmenln tescil tarıbl aıasında oeçecek slııede bu porsonelden 1$ akdl beıbanol blr sobople ,111ı.! rTrn Lii.n',,1 yuni kuıulacakanurılm jiıknl, vaısa bu pur'juıml llu llgill boıçlardaıı soruınlu ui.iı.ıMıı 31 03.2006 taılhırıüorı üürıia AL TINYILDI2! taratıııdaıı bölünrnoyo kunu lılzmcl i^İDlmosi Içln tfn alınarı bu ynnl porsonol de I; Kanunu'nun 6. maddnsı ııyannca A&Y Maıka Mağn7acılık A Şno lnllknl sdacektll 31.03.2006 tnrlbl lllbarlyle AL1 INYILDIZ'da bufürulanniîikiaolan 19BS pmsûiifllin539u A&YMaıka MaJ)a2acılık A.ŞyuduvrDdllcL'ukliı G| AİYMırk(a H H u f t U b k M ' n * A V n l Sarmaya Oiarah KonuİKtk Vırlıklann Al IINYII ûll'm Mall Tablollınna Eikiıl Kısml Bölünmo 31 03 2008 taııtıll bllnnçn eınr.atın.ıı.ik ptanlanmısltr Kısmİ böllinmenln tescll edltdlfll taıilı Itlbarlylo bölünon tçlelnmyi! alt akiıl kaUmıleı lln bO'ClR' bOlunen Işlntmerlo yapılauıK U n knyıtlaıla htaaplardafi çıkarılacak. bu raksmlaı aynun yenl kunılan jlrketln açılıj lılliinçosuna Intlkal odecek. yenl |lriwtln seımayoıl yukanda bullıiildlOI $uklldu ulu^acak, bu scrmayanln 23.B34 132.30•YTTItk kiümı (0.99999997'Ei) bölümırı îlıkolın aklılinc kaydndilocokilı Itıbaı tarlhl ile kısml bölünmonin tescll udlkiigi tarih aıasıııdakı EÜıadu bölünon işlulmoyu ali noi mukavyoi deûuıdo muydana gelecok taıkiaı. 1 No'lu Kuıumlar Voıglal Cenol Tol)ll{)lnin 19 bölümO uyamıca cari hesap tA&Y Mark.1 Mağa/acılık A Ş ne torç vaya A&Y Marka MaQazacılık A Ş den alacak) olarak kayda almacaklır H) A&Y Marka Magamılık A.Ş'nln Oalecak 3 Yıla llljkin Prolorma Mall Tablolar tk 2'de yer almakiadır I) ALTINYILDIZ'ın Oalacık 3 Yıla lll|kln Prolorma Mall Tablolar Ek 3'le yaı almaktadır. VII. KISMİ BÖLÜNME PLANI Kısmi Bölünmo planı Ek 41e yor almaktadır DUYURU METNİNİN SORUMLULUGUNU YÜKLENEN KİÇİI En Kaııum yelkl ve öoıunıluluklarımı; dalıllındo vu oOreviml; çorçüvesindn bu duyuru metnındo yoı alan hılglloıın ve votllerln geıçege • I. ııuiı niıiMiiıııiıj ve duyuru metnlnin bu bllQiloıin anlamım deOlştıracek nHftliktfl blr ekslkllk içermndlOlnl beyaiı Ddo<U. ALHNYILDIZ MCNSUCAT VE KOHFEKSİYON FABflİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YETKtLİ İMZALAR DUYURU Mİ IIJI L-K/1 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON KAHHIKAI Alll ANONİM 8IIIKI11 :I1MAII1 2008 VE 31 AIIAI IK 2007 HESAP IIUNLMI LHINI AİT KONSOLIDE llll AN|;|II AH UAIIItMAH Olınrn VtrllkİM Nakli w Nıkll BMintlerı Tıcml Atıcaklıı •İ1HU1I raı»»artUn Ticıd AUcıUar Lüıl.'l AUUkl.ll rjıgtf AJacakiar BtoMaı liijjcı Uflfwn VjıiıMıı Digor AlıcakUr Rnınaal Yatınmltr ı,ıt<f>'iı Aı-n.ı(lı(i,>yrıriıı>nkııllfr Mnılılı (llrıuvJinnıııalı VallıkUl IDfLAMVKRLIKLnR Dlpnollttleonılıcı e 10 37 10 11 37 11 13 26 11 7 17 18 19 ı.sm OBntm ••limiıı Otn.lımflın li«;ml| HMınıooa lit »» «n 4BS M1 ! 197871 86 94". 89.1 64BM1 72.191 432 S ifJH 3ÖÖ 147-894 11 6GDV40 2 B 4 0 O 0 H 511 0?B ın ;&6 m (lejmlj lldnn.n BM<mut DMMMat G.çml, 31 Aralık MU7 nrw.Tti 1.245 409 Z96174S 410 7115 66.232.019 B 102 078 137.842 22.099 3B3 1SB4S236 53! BM 121 B M 449 34/bBE WO ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM SIHKI II 31 MART 2008 VE 31 AIIAI IK :'llll/ HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE HILAN »II KAYHAKLAR Rnınul Boıçltr Liıgeı ImanMİYııkümluluklAi TlaHBorslaı llı;kllı larıllııı iK.ıtı Boır,ljr (lljfl Ilcıu H.ı:rl.ıı Di;ır ıuı.,1,1 lllfkıtı ItullJia Itıûnı RoıtUı llıflEr Burtlaı [)lıı«!(ııKl(ıyr'i(jı ı'ııkııııılKİııj}!] 6oi( KatfihklMi [iıjjeı Kıs» Vadftiı Vukiımiuiuklu Unın V ı a ı l l YUkumlUIUklır hnansıi Borçljr K«d«m Tuminttı Kınılıfiı EnelentnVeifllYükıımlıılûOü 0IKAYNAKLA8 ArnUrtjklırjaAll Ûıkıpıkiıı ÛEtanmi) Sermavo Snmıyfl üilzslimeıı Fırklın Dcfldr Ariı; Fonları Karrian Aynlaıı Kıaıllanmı; Yıdtklır Gofmlf Yılht Klr/Zararlın N(tn( nıkiıı/7»t>n bıntık Payltn IDPLAM PLArNAJtLAB Dlpnol Riftrınılırı B uı 1 ; !() 37 11 35 n 26 S 1* 35 17 Cifl Ufinıın Bagimıu D>n«1lrMa* utçmiı 11 Mıti 1001 !» 880.1!»:' 14 980 302 to4 ;ı,ı 3B 577.217 5 154 023 9 74738B 763.429 1131400 43.270 b29 7.028fli7 2.783 121 40 000 000 btiüti İ63 13 47ti l!)fl l'OH/ [)'),' 14 081 434 (7 072.060} - U.H3.UT i4B t,n » ı fi.çml, »tnım ••Bımııı DiMİimdtn Oflfrfljj 31 Aııldr IM7 56.701761 jn/Jifin 305 BSB ıv,;n /m, 13.005.860 5.421 132 1.866.756 670461 1.B44 7S3 36 710.543 G.B62.273 3 524 705 40 000 000 58 061 369 43 476158 1.682 67B 3.438 867 ii.04a.ees - 144TU.U1 4if.M7.6I1 IM. 7Of 1)1(9 347.M6.im AL IINYII I)I7 MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETl 31 MAHI 200S VE 31 MART 2007 HESAP OONEMLERİNE AİT KONSOLİOE OELİR TABLOLARI •illllllUHUIIKrHAllrl I1Mİ •,.ı11*. belıilfiiııoell SatulannMalrv«UH BH0rKAfl/(MIUR) l'a/*flamü bjılı; uı> üijılını (iiıleıKn ^ ] rmıııjl Yflnfltnn aıdrrifliı ( 1 Aıifiırnu va GollfIIITIM GKtorhırı (-) (»ırjrr \ JJİıycl G«ltıt«M LKÖ«r Fultytl OMtrıtrı (-) FAALİYfT K A R I / [ZAIUU1İ| Fınınul üolırlftt 1 msrısnl (lninrlflr (•) sudüunuı i H f HAI m ı ı f rt VCRGI ONI.I SI KAni / (ZAHAHI) SüıdOııiİBiı rullyallat Vtcgl Gtllı/(Gld«ri) üüıınm Vcroı Ui!İlt'ir,ııli!Mj LriffleniTilj Vmgı Üellı/pderl) SUHDÜflULEN f AAIIYI Îİ f R rıHNf M KARI / {ZARAHj) [)ûııcpııKjıı/7n(aııııırı[>jQılımı AzırılıK Caylaıı Anı Ortakl* Pıyları HİUlBllın*Kl^ıp(¥KRalııai ı||mtı!II.Ifıa!!'.l:iM 2B 26 20 29 29 31 31 3Î 33 35 35 C>rl DBntm BıaımtifDın«llrndınG*(mi| 31 Mirt 1001 l,ll I/UÖ'Jİ) nınm/.'niıı u maıiB ,i', /!,h!,i!,| (3 846.B30) (73 186) 14 394 002 (536 701) 16.114.106 9 110,745 (33 038 594) (/ flll «44) 741.564 (7 07MJM] (7 072 060) Ctçmlj Dfinıni Hngımsı/ Dınalimdtn l.tımıı .11 Arjhk .''OO/ ">7 537 684 (416B5.6O3) 16861.081 [12 140 37b) [4 "II !(,'() (107 794) 5ai.2bb ML'i Bfl!t) (67i.an) 15.468 B70 (IVKl'HİS, 1 ! (1.0U.10S) -- (1.0II.1U) n n:».i 14',) i» Duyunj melnl- EK1 ALnNYILOlZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKAtARI ANONİM ÇİHK1 t l 31 MART ;0D8 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT OZEL BAÖIM3I2 DENETİM RAPORU Allınyıldıı Manıucal va Kanlakarvon Fabrikalan Anonlm Çlrkell YOnatlm Kunılu'rta Altınyıldı; Monsuca! vo Koniskslyon Fabrikalan Anonlm Şlrketl'nln ve h.i(jlı nıtaklıkUnnın ("Grııp") 31 M.ııl 2006 tadhl Itllıariyir* hazırlanan vn nktn ynı nlan konsolldo bllanço&unu, aynı tarllıie scma ursn dünurım alt kuıısulidu fjnllr lutılü^unu. kun^ulidD -. sefirıaya doOlfim tabluuunu vu konsulida nakii akım tablasunu. onı-mlı muhâSabB palltlkatarmın n.vhnt ve dlpnotlan donellomls bulunuyoruz Flnanul Tsblolaria llgill Olarak Qrup Yflnatlmlnln Sorumlulu()u (irup yoncllnıl kuriüulldu tlrıansal tablolann Sdrmaye Pıyasası Kufulu'nca yayımlanan linansal rapnrlama Etandartlarına güre huırlanması ve dfınisl blr sekildo sunıımundan lorumludur. Qu socumluluk. konsolide flnansal tablularırı liüta va/vuya hlle ve ıısıılsÜzliiMftfi knynaklnnan Oııemll yanlıjlıklaı lcurmoyacok blçlmde buırlanarak. garçaOI dürûst blr gakllde yansıtmasını saQlamak amacıyla gomkll ıı kcıntrol ,ı-,U:nıifiın tasarlanmasını. ırygulanmanını vn Oevnm BİttrllmnKİnl, ko^ulların ofl'ftktlrrilO' " .IM-IH- tahmlnlnclnln yanılmasını vo ııygun mulıasfibe |ıoll!lkalanııtn aocllmuslııl Içeımuktedir Bapımn; Ooncllm Kuruluıunun Sonımiuluj|u yanarak bu honsolldo Hnansal Ublolar hakkında u -, blldiımoktlr BaQımsij ı - f rınumı • 1,0lir.nlldt! linans.ıl i.i1>lolardakı tulariar ve dlpnollar lle HoiH baûımsı/ dctıellın kamtı toplamak amacıyla. Î! i.'ııın ,ı dnnntlm teknlklerinln kullamlmasını l(urniDkledlr (î.ııjim-.ı-- donollm lcknikloımln suglml, koıısolido tinansa! tablolann hata vn/voya lılltıdun vn HMIIM ı.-iuMı;» kaynaklanıp kaynaklanmadtğı luısusu da dahıl nlmak ÜIBIR Ormrili yonlr$lık Içnrlp II.MIHINII,I ıi.ıı risk luip-ıiı i"ü' .i"' do kapaayacak ;eklldn. meslekl kanaallmlıo goıe yapılmıslıı Öu rllh [JeÛDrluııdlrıııoültıde. Islctmonlfi n kontrol slstnml oö; Anilndo bulundurulmu$tur Ancak, amacımıı \ konirol slslomınln Dtklnligi hakkında görü; veımek dcOII, n.'iiKii' ı. dcneliııı toknlklorlnl koşullara uyoun ulaıak tasadamak amacıyla, Gıup yunatıml ı •- •?•••• ı.is- • •-• •• ı, konsalld» (inansal lablolai ıle l( kuıılrol ülstoml aroındaki ılı;.kıyı criaya kcıymakiır. ıs.ırj .ı. 1 denetlmlmlz. aynca Grup yönetlml lamlmdan benlmsenen niiifi.i-.rrx ıniinıi .ıi.nı Ilfl yapılan Onemll muhnsebe tahntlnlerlnln ve konsolıdu (Inuiill tablolann im büliın olarak cunumunun uyounluOunun doOuıiundlrllmuslnl IçurrTtukiudİ! IÎ.H'I .ı • denellm sırasında tcmln ell dayanak Dlu$1urduj)una Irıanıyoıuz l^ '• m- •,; • dnnellm kanıtlarınm. aörı^limüıün OlUftunjlm i yolur • uyyun blr QBrûlQmQa rjüre, IDflkMICI konsulldo (inansal lablalar, Allınyılclı; M e n s ı o l ve Konlokslyon Fsbrlkalan Anonlm Şlrkstl'flln 31 <.'••.« 2008 larihl Itlhanyh) knnsolıde lımınsal dıifumunu. aynı urlhte sona eıen donenıa alt konsollde Itnansal pHMoımansını vo konsallda nnkli akımlaıırıı. Snırnayo Plyasası ı yayımlanan flnansal nporlama standartlan (tıkz. Dlpnot 2) (err^tvasinde dofjru ve dılrûst blr blçlmdo yansıimaktndır Açıklama Pannjfalı ûfÛmLÜÛ elkllnmsmoklrj blrlikto ajaOıdakl hususa dlkkat çekmok istortz; Not 3 de agıklandıOı ûzere Gıujı YÜnollm Kurulu'nun IG Kasım 2007 tariiılı iDptanb^ıııda, Şlrkei'e alt rıljn M.ıık.ilı ürünkif (NctVVnrt. Fabrlka. Quc) |)onkunda ıra{j.ı/acılı(jralanındalaallyoi göslfirfin hlzmnt Islntmoslnln, Kurıjmlaı Verglsl Kanununun 19 ve 20ncl madcloloıı, "Anonlm VH Ümlled ŞUkelleıln Kısm! Bülünmo işlnmletlnln Usul vo Esaslacı Hakkındakl robliö'ı ve Sormayo Pıyasası Kuıulu'nurı llgill mevzuat lıükümlaılrHigûro. yanl kurulacak blt anonlm şlrkoto. not knyıtlıdegorlerı lln nynl ••••«>< ••• > otarakkonulması aurollylo kısmi bolünmesino, bu amaçla kısml hölılnme planı ha/ırianmasına VG ocrekli l^lumluı m baytatıfrnasma karar vflrDmlfUl III5IKH1 üiınulan konsolide tlnarısal tablolar Surrnayo Plyasası Kurulu dûzoıılomofaıı corçevoslnde sö/konusu bölünmo ıjlnmİRrınde kullaııılmak ü?om, ÖJOI amaçlı olarak tam kapsamh •• ••.ı.ni'.ı/ dnnotlmn l.ıhl ltıtulmııştur Islnnbul, •, Hulnui ?oos Dnnge Baoımsı/ Denellm Surb«5t Muhasflbacı Malı MÜşavitilk A Ş, MAZARS tlyesl Moriı Moreno, SMMM SorumlDOmk Basdonotci Rol tal Altınyıldı; 31 (13 2008 mc Ouvunjmıtnl: • 1: .' AİT MARU MAOAZACILIK A $ PRni UHMA SOLOflELİRTULOSU (BlnVtl | rsAsr*ALivn OEIİHILHI Inlı^ııııı M.ıllydtt ^) finilr T8AS FAALtYET KARI/ZARÂm nıjBi r.wliyriliîf(t(in ûollr vo Kırlır [ l ı j n 1'ji.ılıj'Mİpıılcıi lliıİRi w ,',!J,vl,ll [ ) V.rO ll.f |49,»3 (71.374) 77.879 (8?.???) •1 MI1 (2.398) I I I HO7] 4.7H :ocs lUÜftfiB (Ü10Ü7J H U1 I:;M,I,I !>412 (B 804) 1T.4T0 (3 4Q4) 1J.fl» 2D10 251 879 (118 797) (101 800) 7 568 M.4>1 (f,4ÜBj IS.ftU AtY MAfiKA MACAİACIUK A i PflOFORMA SOLO BİLAMÇO ( B I B V U ) Tkart AlacaUaf BtoMar Dl&jr Duran Varhklaj AKIIf rOPLAM Uanka fiorçları 1 HOFLIJI DljJ 1M.11 ı)dftiH!CBkV«[gıve(ilJİ«ı noiL_l»ı ö; Saımaye PASİF TDPLAM »na 34B23 ib 491 14,810 64.927 41 347 12.703 i.osa 1 190 2B6O0 14 nı » H 36.008 41.202 1B.653 96.M) 40 617 15.942 1 000 3.494 37B10 811*1 »10 47 205 50.600 17.685 11B.M0 1/ n; 20.919 1 IMIl (, 4 M 4B.827 11B.U0 Ouvunımvinl EK 3 A! 11Nfll(11/ rflOFOHMA IOLO OaİH IAILOSU ESAS FAALİYFT GELİRIERİ Salıj CiBllıletı (ııel) Snlı^taıın Mallyoil Q BHOl E t A I FAALİYET K A H I M R A R I ln.ıli)Tllii(lcıl(ırı 1 1 nıü«ı rinllyttilünlcn O l l ı -i KSrlaı Dıflisı l",ı:ıllyı:(İE.j[Lirı(",i[|cı «• 1 ,ır,ırl.n i | Rnatumın GHlerimı (-) vtnaL ÛHCESI KARJTARAR Verrjller K i l llONI M / KAMI ZARAJİI looa 152.446 [12/411] :•, av. 30.628 (27.529) (ia iMı (12 S«4) ? :ıo ,10 356] TOOt 162 074 (131 717) 30 357 120 407) 26144 (18236) (12.6BB) B.1T0 (1.234) 4.936 7010 Î17.B55 (176.769) 41 OM (22 62B) ( 11,14 7 300J IDOOJ 1.771 3 3MJ 1.418 AL1IHYILDIZ PROFORMA SDLO BİLANÇÜ (•InYTL) Huır DBflerler TİCJII AİAUklaı FtnanHİ yarlıklii Dl|}*ı Dmün V«ılıkl,ıı AKTİF TOPLAM fiınkı ömçlmı lıcünllorjljı nıjjeı HmM.ıı Oij|«t Vtifjl vc YfikûintûhllıhH 0/ ÜBnnıye PA1İF TOPLAM looa 1 11! 1 11(101 1 33.102 66.628 106,674 117.072 /(! 'JH!, 7 (,.14 7.178 144.708 106 574 ,11109 2.607 127 464 I Î ıy.ı 12643 33102 04 471 111.447 100.0S2 38.924 10 563 l'),1 /! t4flf>44 111.447 291B 7.737 51 130 13.275 Ll l(l.' 91.870 141.7» 0B4Ü2 \ 1 /»t 30 702 17 7S8 163.062 »41 722 Kl şarllaila blr kısmi bulünmo plam DUYURU METMİ: (K/4 KISMİ BOLÛNME PLANI »,.,!ıî'il,ı ticarni ı.'iı ıı.. tlcarel slcll numarası ve ndresi •,]"••' • şirknt laralından, i lıazıılamijtır Istanbul Tlcaıal Slcillnc 45451 slcll numamsı lle kayıtlı bulunaıı ALDNYILDIZ MEKSUCAT VE KONFEKSİYOH FABRİKALARI A.Ş MeıktızMalı DBÖIrmanbalıço Cad. No:B3 Ynnlbo5na-İS1ANBUL (Avaûııla kısaca "»LTIMYILOIP olarak anılacakiır) Bu plan, Bakırtıöy 1 Asllye ricarot Mabkemeslnln 27/Ofi/?00B tarih VÜ 2008/540 D I5 sayılı kararı lle laylıı edllen Btllıklsl Hoyulınlıı raporurıa lütinadun düznnlunmis VB Imralanmı; bulunmaktadıı MADDE V KISMİ BÖLÜNME I;|IFI |iuıu kotıu kısmi bülünms. Kurumlar Verglsl Kanuıiu'nun 19 VB 20 maddeları hükümlednB uygun alafakyapılacaktır. Duna göre. bölünen A1TINYILDIZ tırrtıaüinııı sablp olduflu aşağıda aynntılan güsterılen matkalı üıünlai maQa7acilıQi alanında İD.iHyel <l6sloren lıizmol ijİGtmesl Al f IHVILOU Iırmasının dalteıloıinde yor alan kayıtlı (IDÖUIIOII üznıindnn AAY Marha Maftancılık A.Ş'nu KVK'nın 19, ve 20 rruddeltııl knp^amıncla Mallye Bakanhgı Ile Sanayl ve ricaret BakanltOı'nın 16,09,2003 larlhll Resml Gazate'da yayımlanrnı<ı mijştarnk fühlıo 1 1 Sıra Nolu Kurumla< Veifllsl Genel îebll()l VG Suınıayu Ptyauiı Kurulu'nun Ilrjilı mcvzunl tıUkümlnrlno uyoun olaıak rnukayyıM ılıııjnrliinyln aynî ^nrmayn ol.ırnk konııl.n;,ık ve bu Ijiem ııedunıylc eldo otlllen A&Y Marha Maflazaeılıh A $ hlsselerl, ıynl Bmmaye koyan $lrket dummunda olan ALTIHYIlDIZ'm uhdeslnde kalacaktır. MAODE: 2 AYNl SERMAYE OLARAK KONULACAK DEÛERLER Kısml bOlunmc kapsaminda A4Y Marha MaOatacıllh A Ç'ııc, l'jbu biılurımı; plarııııdj aynntılan bcllrtıten markalı uruntıtr miida/iicıliQi alanında ı.m gfotnrfitı lıtzmflt.;«. .1 ALTINYILDIZ tnıafınd.in mukayyel doûoıloıl lueılndmı aynî sernıayiı olarak kûrıulacaktır ALACAKLAR ncarlAboaUar [>IOm Uünon Varlıklır TOPLAM 31.03.2008 MİZANDEGERİ 32.163 Mİ.İ2 1,938.105,74 M.IH.0M.M AIVIORTISMANATABİ «KTIF nFrFHI niRİKMK AMnBTKMau 31 03.2008 NET İKTİSADİ KIVMETLER AKTIf DEGERI BIRIKMIŞ AMOHTISMAN D E F T E R DEDERİ l,-,r, J-- EllU.-|,ll M.ıhnı Ul inrnlıyı 0,'ül Mullyri riiılorlon TOPLAM ?0?.454,72 3S00Ofl2.tr 21 262.863,29 »271.241,11 •881 678.33 -3 828 671.89 7 144 (179.60 20.HIU.31il>, 12 •0 ?76.39 il.ı I.'ll.'ll 7.518 B7B.5S a.B73.84B,1B STUKLAH 31.03.2008 MİZAN DECERİ llkMaddDVflMalHmt^lokUıı Mamulltr Veııleıı Sljurıj AvantUrı lUI'lAM •;;ıv , 18 731^08.44 12,287,»1 3324B.97S.U TOPLAM NET DEGER DORÇLAR UJİjtll MALİ BOHCLAH IH;AMIHI.Iİ«/ IAH Dİf.rn nntiçı wt (Hll HM.fl. VHKil VI I0IJIAI1 Al IINVII Lll.' A J, r|- LIÜHİ, IUANKA BUHCLAHlNÜAN I'AV KAHJIl löl) KIDFM IVMIhlATI TOPLAM 31,03.2008 MİZAN DEÖERİ t.310.349,3? 2.33!).3b2.bO 856 730,37 34 307 575.13 1.73!J.?0B.B'J M174 75S.Î0 TOPLAM NET 1)1 lil H BUHU AU MADDE 3 AVNt SERMAYE DEĞERİ: Kısml t.nlurırr.r- kapMiTiıoda ALDNY1LDIZ taıaimdaıı AAY Marfcı Mjrjazjcılık A Ş nc ayni srırmayD alaıak konulaoak Ijbu bâlıinmn planmın 2 maddcsındn aynntılan bclırillan markalı nriinloı magfl/acılıflı alanında Inalıyfii Q0s1«rfln bl/mal Ijlfitmft&lnln Inplam nBt mııknyyei -ı-u.- 23.034 132,30 YTL (ylrml llç mllvon » M ı ytlz oiııı dflrt bln yllı oiuz Ikl Vanl TUrh Llraaı. otuı Yenl Kurutl'tur Sû? konusu kayıih t- ,| T Gakırköy I Aslıye Tlcarel Mabkcimesi'nln ?7/QG/20üe tarih vn ?(KW54B D ı-, r.ayılı knrart ile tayin fidllnn Bllıricısl Meyellnln raporuftda bellrtanml| bulunmakiadıı Bu lutar aynı ^manda A&Y Maıka MaOazacılık A Ş'no ayni Dlvih konulan •,cı m.ıvı; mlkiarım dd gö^taımokledir MADDE: 4 A&Y MARKA MAOAZACILIK A.Ş'NİN SERMAYESİ va BÖLÜNMEYE ESAS ALINAN YÖNTEM n<-jiı, :•>•>:.. sonucu A&Y Marka Mafiazacılık A \ •>,• kunjlUf u m u y H İ , ı.ın ' •; »' ı • 4 maddcü Hıikmünö gûifj, ALnNYILDIZ llrmasının sahlp UlduCtu yukarıda aynntılan gû!>torlloıı markaîı urünloı H U I M .Ü ılmı alanında (aaliyul gösluron hizmet i^letmeslnın kısml iııiiuıııi" kapsamında kayıtlı daOerlerlyİH aynî sermaye olarak konulması surelıyle. aynl sormayeye vııcut veren bw vnriıklıirın nel mukayyet deooflerinln toplamı olan 23.834.132,30 YTL (ylrml Ü( ml'von tahlı yüt otuı dtirt bln yDı oluı Ikl Ynnl TÜrk Llraaı. oluz Yenl Kunt|) ulacaklır A&Y Marha MaOaıacılık A.Ş'lrı kurulUJU, bOlûnmtı I|l6mlnlfl AL riNYILDI/ Olflll kurulu tarafırıdarı DnayİMimMı llu bölürımnnlıı tflsclll ajamaüinda, e^/amanlı olarak yapılacaktır Başka bir anlatımla, bfılünmonin tescill IIB A&Y Markı MaOazactlık A.Ş'nln ı .••!'.;• •!!•!.i' tBsclll aynı a<ıda ıjeıgekle<ı1lrllecoktlr A&Y Marka Matnacılık A Ş nın bu surelle olujturulan r.flrmdyeslne Ltc.ıM olarak hoı blnnln nomlnal (leQorı 1. YKr. (blr Yenl KUCJ; ı ölaiı 2 383 41 i .'30 (Ikl ınllyat Uç yuı »haan Ü( milyon dört ylz an ü ; bln Ikl yuz oluz) adiil njrtM yazill A&Y Marka Marjaucıttk A 5 hİSHMl çttunlatak olup. bu hisseler a;a£|ı<la da bulınlldıOı Üara bölünnn (irkei olnn ALITNYILOİZ a verllflcflkilr, Şirkoi bOIÜnma ııiıüurılylu yunl kurulduQu Içln, paylarm dt(ıı; (okUf uıanı blrelıır olacak ve denklüçiırme tuUn ödenmeyocektlr Annnlm jlrkeiler Içln /nıunlıı olan ; ,j n ortak uyitinı ^aQlamnk ve knruluj setmayeılrıl yuvaılaklaülıııııak amacıyla a^a()ıda yanl Altmyıldı; or1aQı duıt uoıçtik klfl hlZllirinda r l--. umbolik mlklarlarda naklt sormayo taahhüt gtmuk suretiylc yanl kurulacak Vitkuiü urtak olarak gıruceklerdir ORTAGIN ADI VE SOYADI/UNVANI SERMAYE PAVI (YTL) HİSSE ADEDİ ALTINYIIDIZ MEHSUI.AT Ul KÜHI1 KEİVON FABnİKAI ARI A Ç AU Or.man [fnsrırı Hj:,dnC«mBoyner Lcrun Boyrıar Utlto Royrım Teplını !3IH M.MII Û.20 Q.?O 0,15 73 134 133.00 ? «3,413.710 20 20 16 l 383 413 100 Aynl uurmayc karvılıgı ikıısüp ttltlcıı A&Y M ı r t ı Marjmcılık A.Ş hissolfirı. tıOIİjnmenln ve çlıkfll kıııulu;unun tascll larllıindun iilbaren dagılılacak Mr payl.ırını aJırnya nak ka;,inacaktıı Hu lıusJi tıOlûıımıt planının onaylaııılıûı ÜUIIBI kuıul karaıında brtllriıİHcnkll/ MAODE: 5- BÖLÜNMEYE ESAS ALINAN MALİ TABLOLAR VE BÖLÜNME TARİHİ: Bolünmnye 31 03 ?008 larihll mall tablolar esas alınacaktır BÖIünme, bölünon şlfkct ALTINYILDIZın gonDİ kurulu taralındnn vtrllecok bültinmftyc IBîkJfl kararın lı-.niı ve kısmi bülUnma sebablylc kuıulan A&Y Marka Marja;acılık A Ş kuruluşunun teacill lle oecoMıllk ka/anacakiır Ra$ka blr dnyı^e bÖIÜnme planın onaylandıQı rj«nel kurul kararlaıinın A&Y Marka MaOaıacılık A.Ş'nln kurulu$unun bHCİI larlhlrıu bülünmu Uflhl ollrlk llibar udilocoMlr ALllNYILUIZ'ın yöııetlm kuıulu laralırnlan bu çlıkeim uurıcl kurulu. bllnkijıİDiın bolimmo raporıınu vHrmclerınl laklbmı 3 ay Içlııdu. her halükarda Igbu bolıınmn planının .:!• .m. takllıan 6 ay Içinde loplanlıya çaöıılaakin Bu sÜr« içaîlBlndB genol kurullarm toplanamamaüi halindc l^btı bolünme planı oeçerslz sayılacaktıı MADDE: 6 YENİ KURULACAK ŞİRKETİN HAKLARI: Bu ksrrd.'..i'.M.n,. . tBSCİII ile bırliktc ALTINYILDIZ'a aıt markalı lırunİRi maftazaalıûı alanında faallyul dOtUran lılzmut IsJelmeslnln tüm tlcarl mallan, imortitmani tabl Iktlsadi kıymollurl VÜ IJU Iflotmi tantındin kullamlan marValaı (NETW0RK, FASRİKA VE (JUl I A&Y Marka MaQazacılık A Ş yn ıntlkal nimış olacaktır. MADDE. 7 - BORÇLARIH ÖDENMESİHDEN SOflUMLULUK AKY M.KKI MlflUtClflk A Ş, M ' ıiJVn tıı.' TI yerlnu gcçucck vo bu işloimfjnin hnrçları, bB|kaci blı l|lsme geibk kalmaksızın kumfiligirıdtti) yuııi kurulan A&Y Marka Maga/acılık A Ş'no intltal ndncnktlr A&Y Mark.i Miifla/acılık A.Ş bu burglann (idanmosırıden sorumlu nlacaktır, MADOE. 8 VERGİ BDRÇLAHINDAN DOUAN SORUMLULUK: Al I liü'll Ul/ •" bölünmo planını oııayladı()i genal kurul kararının tfir.cıl tarllıl Vt Bfaminll y»nl [Irlffll kuıulu^unun tascll larihl bûlûnm* tarılıı ularak k^tıul odilucuk vu bölitnen ALTINYILOIZ m boliinmn tnnlılrın kitüiu tahaMuihitmJs ,> udocok vı n,: borçlanndjn, bölünon bu virkotm sahıp olduou oklı Ip-.r•,••. ...--,-,-ı.|. nıarkalı urıinlef ••• nj.ı. :- iinn alanında laallyot ı; ..;, m. hızmot İBİBtmeilnln tÛm mil variıüım riKvrjlaıı A&V Mjıkıi MnQd/ıiulıt> A 5 f ıııınıılii! Vniuıil Kıillulıu'ftuıı VU (mıldcM uyanrn.a. ıİDvrjldıfJı (|lOtmenlf1 Btnul '••••Jr-iı ilo smırlı olarak. mütosBİsllan SorumlU nlacaktıı MADDE 0 YÜKÜMlÜLÜKLERİNYERİNEGaİRİLMEMESİ: Dölünmcye katılan ALTINYILDIZ ve A&Y Marka MaOaıacılık A.Ş, bölunme plamnıla beliftllen yukumlülüklcrlnl hıklı blı ^nbop Dlmilomn yurino golıımüdıklarl lakdııde. dlûer taflflmn manıı kalrJıklan maı\il\ ayn ayrı 6<luyoutıklerrJtr MADDE: 10 İŞÇİLERİN OEVRİ ALTINYILDIZ laraimdarı 31 03 'Dıı>i tarılıi IHbartyitı burdr(ila;makia otan hangl persGtıelln devredlleceQI Işbu Kısmi Bölünma Planının 1 no lu eklnde oütlerllmİEtlı A&Y Marka MaOazacılık A.Ş bu flkte y.ı/ıh personel hakkında i; Kanünunur 6 maddûsl v« llgilı movîuat hükümlerlni yonrtfi gdiırecektlf. 31,03 2Ü0Ö lle kısml bölüıuıiüiıln trıstll larihl arasında gnçficek r,ürede bu mjt'jUMi'lderı Hf akdı huıhangl bir ^uboplo (OM «rnn olurr.a, A&Y M.ifKi M.i(|azacıllk A Ç, varsa bu pBflonil lk> llgill borçlardan sorumlıt olacaktır. 31 03 20Q8 larihlndoıı sanra AL riNYILDIl tarahndan bÖliirımeye konu lılzmui i|Wmeii Içın r,r alınan bu yonı porsonnl üp. 1$ Kanunu'nun 6 maddecı uytrınci A&Y Marka MaO^acıhk A Ş'nc Intlkal udecektir MADDE: 11 - DİÛER ESASIAH 11 1 I iı-,u'iiıiru maıkalı urünlor Mh.ifj.ı/.ı M alanında laallyal gO^teren hi/müi Lffetmsilnin UBVİI (bölOnmBnln tMCİI) laılhlna uıi.rı aorçdkliısllrocuûl (uallyutluıi daOan kaı vuya arar, bollinnn ALTINYILOIZ'a altiir. •••• ı- • • larllılrıduıı lllbBitn duğan kar vnya /ıiıarlıir İM, iflolme fıllen bu laıllı lllbarlyle devrodllrınjiBritlg oba bllu, dnvralan ynnl sirkote ait olacaktır t l 2 BölünrTKnılrı tBBCİI taritıina kadar.dovro konu IslotmunJn net Vıirlıklafi toplamında (degiirlııdu) l u ü ı ; olmajı hallndo, ekslk kalan taahhlıt lulan ALTINYILDIZ laraiından n ı i hosap yoluyla lamamlanacaktır Arijç olması halındn l u laıiajtk kısım da ylne Cirl hesap yoluyla telalı Ddtlucoktlr 11.3 rinflai yuklDdlkl hıısıj^laıdan baska, bülünme konusu llc llgilı olaıak Turk Tlcarul Kanurm, Kurıımlaı Vnrgisi Kanıınu, dlfler vargl kanunlan vo ıalı mo^uata gürn kondılnnnR tnrattup ddnn dlûer lum veciboJerl de ekslklll ularak ynrlno rjotiructklurdlı üiıaylandıktan BOnfl yuruılııgo glrı il kurulıma aynı nlısha tuııulaıak. gunul kurulu 11.5 Altı ııüsha düînnkmun bu kısml bûlunma planı, AHÜA sayılı Kanıınla 488 sayılı Uiiıttaa Verglsl Kanununun (?) sayılı tablosuna ütıİBnen hiıkıım (IV 1 / no Iıı po;lr.yon) uyaıınca damga ve[Q,li,lnOıır> tstlsrıa olacaktır 11.0 8u knml bölünmo planmda hukum bulunmayan halİGnİG îurt rıcaret Kanunıı vc Kurumlaı y c ı j M Karıunu'nuıı llgili lıûkümİDrl 'iı bu Kanunlara dayanılafak cıkaMtian Anoıılm vo Llmliud Şlrkallorln Kııml Bolünmu Islnmlorinın LJıul •- ür.aslarının • M ••....., Hakkifidakl lebllO hükümluri uy(]ulanacaklır ISTANBUL , BÜLÜNEN ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KÜNf FKSİYÛN FA8RİKAURI A.Ş. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Kısml Dölünme Planının güııişülGCöflı Şlıkoliml/in Ûlaûanustü üenel Kufulu T TK nın 368 maddesıno Istinadon, 29.Eylül.2008 Pazartesi günü saat 10 OO'da Yenıbosna. Morke^ Mahallasl Dofllıniûnbahçe CarJdesi No 63 ISİ ANiiıil adreslııdc toplanacaktır. Sayın uriaklaMmı/ın loplanlı günıindon en goç blr hatta öncsslne kadr Toplantıda kendllcrlııl vokalolon temsil ottlrocok gorçek vuya tüzol kijj oriaklarımı/m. vokaletnamelerinl aşa(jıdakl örneûu uyuun ularak hazırlamalarmı Sermaye Pıyasası Kurulu'nun Seri IV No 8 tnbllOI iıüklımlerl çetçevesiııde ya "iı/,ı sırkülorlnı ekleyorok veya lmıa!arını nolore oııaylalaok Şirketimıze tevcli etmeleri gorokmaktcdir OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1) AçılısvoOlvan Tcrjekkfılti, 2) lo|)lantı iuianaj)ıııın Im/alanması bususunda divana yoikı verılmasl, 3) • • ı - •„•. -••••. ı.ı- Kurulu laralından haziiiarıan kısml bûlünıno piantı t) Llllekltii ve lemcnnilnr ınaylanması husımınıın gûı<isulmnr,l VEKALETNAME: AtdftyılduMensucal veKonlekslyoıı FabııkalanAŞnln29Eylül2008Paıartesıgünusaat 10,00daIstanbul, Yonlöosrm.Muıkry Malıafluui Diiûidiıenbahçc Caddcsı No 63 adrer.ınde yapılacak ÜlaOanütiu Gonel Kuıul roplaıılısı ıııla aşafjıda bctllrilıglm gûrusiej dDflruliusunda henı iflmslle, oy vermeye. tekllfte buluıımaya vü goıokli boioelnrı Imzalamaya yfiiklll olmak lızere .. . . . . . . yl vükll tayln udlyorum A) TEMSİL YETKISININ KAPSAMI Vfikll lürrı otrndum rnaddele'i Içln kendl oörü;(j doOn "1iiEiunda oy kullanmaya yelkllldlr b) Vfikıl atljlldlkl tlllmaflu doOruliusunda rjündom maddeİRH Içln ny kullanmaya yelkllıdlı r.ilimiiflaı. (Cl/ol lalimnilar ynzılır) c) va ıi Şithjl yöıiDİimlnin öneıilfirı doûrullur.ımdn oy kullanmaya yelkllıülr d) Toplantıda ortaya çıkabllocuk diQuı kuııul;ml,ı vckll agadıdakı lallmatlar dogM'!tusuri(Ja uy kullanmaya yctkilldlı (Tallmat yokn vokll oyıınu Eorboslçe kullanır} lallnmtlif (Örol lallmallar yazılır) B) ORTAGIN SAHIP OLOUGU HİSSE SENEDININ a)Tcıti[(vesotlsl c) AdL'l-nominaldagBrı d) OyrJa irntiym olup ulmactıgt e) Hamlllnc nama yazıh olduQu ORTAGIN; K ı s m i ihitıım•(-•.• k o n u m a r vo kayıtlı doOuılcrl ü;orlnümı lnr maOnrncılıOı nlanında laallyoi aus i;ı gö'iietilml$tlr n hlimet ••.ıı-iıın-.ııır alt bltinçfl kalemleıı flzıi ulaıak AdıSoyaüı veya Unvanı imzası '.-r ,-," j,,.ii,Mİ( . „ . (I,; ,«.,.ı e olırık ballrUltn ııklırdın blrltl ıatlll>. (lıj ve (ıl) ;ıkkı i(ln «tı*l«(n« yıpılıı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog