Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

haplarõnõn vücudun dengesini ve beslenme sistemi- ni bozduğu uyarõsõnda bulunarak, bu nedenle di- yete başvuran kişilerin bir hekim ya da diyetisyen denetiminde olmasõ gerektiğini belirterek “Kişi zayıflama hapları ya da benzer ürünleri uzmana danışmadan kulla- nıyorsa, ölümü göze aldığının da bi- lincinde olmalıdır.” dedi. Eski Türk Eczacõlar Birliği baş- kanõ Mehmet Domaç da, ‘za- yıflama ilaçları nedeniyle ölen- ler olduğunu biliyorum’ di- yerek bu ilaçlarõn yan etkilerine dikkat çekmişti. ABD’de 1997 yõlõnda Fenfluramine adlõ bir diyet ilacõ, yasaklan- mõş Ephedra adlõ bir başka diyet hapõ da, ölümlere neden olunca üretim- den kaldõrõl- mõştõ. MELTEM YILMAZ Uzmanlar, 15 günde 11 kilo verdirdiği id- dia edilen zayõflama haplarõnõn, içerisinde- ki sibutramin etken maddesi nedeniyle ka- raciğer yetmezliği, kalp krizi, yüksek tan- siyon, damar tõkanõklõğõ gibi ölümcül has- talõklara yol açabileceği uyarõsõnda bulundu. Uzmanlar, 15 günde 11 kilo verdirdiğini iddia eden zayõflama haplarõnõn, bilinç- siz yapõlan diyetler benzeri öl- dürücü etki yaratabileceğini söylediler. Karaciğer yet- mezliği, kalp krizi, yüksek tansiyon, damar tõkanõklõğõ, depresyon, panik atak başta olmak üzere çe- şitli bedensel ve psikolojik risk taşõyan has- talõğa davetiye çõkardõğõ belirlenen zayõf- lama haplarõnõn, özellikle gençlerde ağõr ye- me bozukluğu olarak bilinen bulimia nev- rosa hastalõğõna neden olduğu belirtiliyor. Beyindeki merkezi uyararak yeme iste- ğini baskõlayan ve tokluk hissi veren ‘si- butramin’ etken maddesinin bulunduğu za- yõflama haplarõnõn ‘bitkisel ve doğal gıda takviyesi’ adõyla sunulmasõna aldanmamak gerektiğine dikkat çekildi. Memorial Hastanesi İç Hastalõklar Uz- manõ Dr. Murat Görgülü, zayõflama CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ 18 SAĞLIK İLASİK YÖNTEM Lazerde ‘kartal göz’ dönemi İstanbul Haber Servisi - Lazer te- davisinde ikinci nesil tedavi olarak be- lirtilen ilasik tedavi yönteminin gözlük ve lens kullanan hastalarda yüzde 95 oranõnda başarõ sağladõğõ belirtiliyor. Uzağõ (miyop) ve yakõnõ (hipermetrop) net göremeyenler ile bulanõk, çift gö- ren (astigmatlõ) hastalarda kullanõlan yöntemde kişinin “Kartal Göz” adõ verilen mükemmel görmesinin sağlan- dõğõ ifade ediliyor. NASA, Amerikan ordusu, FBI doktorlarõndan jet pilotu Steven Schallhorn, ilasik yönteminin lazer alanõnda en güvenilir teknoloji olduğunu ve günümüzde ABD ordu- sunda astronotlara ve hava kuvvetleri pilotlarõna uygulandõğõnõ söyledi. Dünya Göz Hastanesi’nin davetlisi olarak “İlasik Sempozyumu” için Türkiye’ye gelen Schallhorn, bu yön- tem hakkõnda gazete- mizin sorularõnõ ya- nõtladõ. Schallhorn, görme problemi bulu- nanlarõn geçmiş yõl- larda ABD ordusuna giremediğini anõmsa- tarak, “İlasik yönte- minin kullanılmasıy- la birlikte mükemmel görme yaka- landığı için artık bu şart aranmı- yor. Göz problemi olan silahlı kuv- vetler adayı ilasik ameliyatını ol- duktan sonra orduya kabul edili- yor” dedi. İlasik yönteminde hata pa- yõnõn yok denecek kadar az olduğunu savunan Schallhorn, ilasik olan kişi- nin “Kartal Göz” denilen görme ka- litesi elde ettiğini ifade etti. İKİ GÖZ İÇİN ON DAKİKA Dünya Göz Hastanesi doktorlarõn- dan Op. Dr. Efekan Coşkunseven de ilasik teknolojisinin diğer teknolojiler- den farkõnõn tamamen bõçaksõz ve la- zerle yapõlmasõ olduğunu söyledi. Coşkunseven, tedavinin iki göz için toplam on dakikada yapõldõğõnõ, hasta- nõn ameliyat olabilmesi için 2 yõlda göz numaralarõnõn artmamõş olmasõ ve 18 yaşõnõ doldurmuş olmasõ gerektiği- ni sözlerine ekledi. Milupa’dan annelere bitki çayı İstanbul Haber Servisi- Uzmanlar, bebeklerin sağlõklõ gelişimleri için emzirmenin çok önemli olduğunu belirterek, anne sütü ile beslenen bebeklerin bağõşõklõk sisteminin daha güçlü olduğunu, ishal, solunum yolu gibi enfeksiyonlara daha az yakalandõklarõnõ söylüyorlar. Milupa emziren anneler için Türkiye’nin ilk poşet emzirme çayõ Milupa Still-Tee’yi üretti. Emzirme döneminde artan sõvõ ihtiyacõnõ karşõlamak amacõyla üretilen ürünün 100 karõşõk bitki çayõ olduğu belirtiliyor. Fizyoterapistler buluştu İstanbul Haber Servisi- Fizyoterapistler 8 Eylül Dünya Fizyoterapi gününde İstanbul’da bir araya gelerek meslekle ilgili sorunlarõna dikkat çektiler. Yaşadõklarõ en büyük sorunun yaptõklarõ işin kanunda tanõmlanmamasõ olduğunu belirten fizyoterapistler, 43 yõldõr kendilerine ait bir yasa olmaksõzõn görevlerini sürdürdüklerini anõmsatarak Sağlõk Bakanlõğõ’na çağrõda bulundular. Kanserli çocuklar bir araya geldi İstanbul Haber Servisi- Lösemili Çocuklar Vakfõ’nõn (LÖSEV) 5 başarõlõ öğrencisi, bu yõl ilk kez Amerika- New York Eyaleti’nin kuzey batõsõnda yer alan Keuka Gölü kõyõlarõnda bulunan ve tüm dünyadan kanserli çocuklarõn bir araya geldiği The Good Days & Special Times isimli kampa katõldõlar. İki hafta süren kampta uzun yõllar kanser tedavisi gören çocuklar balõk tutma, gölde yüzme, okçuluk, doğa yürüyüşleri, tõrmanma, çevrelerini, bitkileri ve hayvanlarõ daha yakõndan tanõma fõrsatõ bularak tatilin keyfini çõkardõlar. 1500 kişiye işitme cihazı İstanbul Haber Servisi- Onursal Başkanlõğõnõ Filiz Akõn’õn yaptõğõ merkezi Amerika’daki Starkey İşitme Vakfõ Türkiye kolu Eğitim, Sağlõk ve Yardõm Vakfõ (EMÖV), bu yõl içinde bu kez de hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, bin 500 işitme engelli yurttaşa yardõm elini uzatõyor. Önceki yõl “Türkiye’de İşitmeyen Çocuk Kalmasõn” projesi kapsamõnda binden fazla duymayan ile ailesinin sosyal güvencesi bulunmayan çocuğa işitme cihazõ armağan eden vakõf, geçen yalnõzca çocuklarõ değil 7’den 70’e duymayan herkesi kampanya kapsamõna aldõ. Küçük Atanur yardım bekliyor İstanbul Haber Servisi- 3 yaşõndayken lösemiyle (kan kanseri) tanõşan Atanur Aydõn (17) şimdi de kemik erimesi ile mücadele ediyor. İstanbul Üniversitesi Tõp Fakültesi hastanesinde tedavisine devam edilen ve maddi durumlarõ iyi olmayan küçük Atanur, hayõrsever yurttaşlardan yardõm bekliyor. İçişleri Bakanlõğõ, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Dairesi Başkanlõğõ’nõn izniyle resmi yardõm kampanyasõ başlatõõlan Aydõn’a yardõm etmek isteyenler, Ziraat Bankasõ İstanbul Gaziosmanpaşa Şubesi 0592-50280403- 5001 No’lu hesaba yardõmda bulunabilirler. İrtibat için: 0535 964 82 95. Genç nüfusta intihar artıyor İstanbul Haber Servisi - Dünya Sağlõk Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada her 40 saniyede bir intihar, her 3 saniyede ise bir intihar girişimi gerçekleşiyor. Son 45 yõlda intiharlarõn yüzde 60 civarõnda arttõğõnõ ifade edilirken, intiharõn tüm dünyada ilk on ölüm nedeni arasõnda yer aldõğõna da dikkat çekiliyor. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafõndan yapõlan açõklamada, Türkiye’deki intihar vakalarõnõn genç nüfusta daha belirgin olarak artõş gösterdiği vurgulandõ. İstanbul Haber Servisi- Ramazan ayõ, beslenme konusunda doğru bilgi sa- hibi olunmadõğõ için birçok sorunu da beraberinde ge- tiriyor. Bu sorunlar sadece kilo artõşõ olarak değil, tan- siyon, baş ağrõsõ ve mide problemlerinin yanõ sõra vücut ritmi değişikliği, stres ve psikolojik rahatsõzlõklar olarak da baş gösteriyor. Diyetisyen Aşkın Yük- sel, sağlõklõ bir orucun if- tar sofrasõndaki iradeden geçtiğini belirterek “İf- tar saati geldiğinde aşırı ölçülerde yemek yeni- yor. Sonrasında tansi- yon düşmeleri, şeker düşmeleri yaşanıyor. İf- tar saatini hafif bir öğün- le geçtikten sonra ilerle- yen saatlerde ara öğün- ler yemek gerekiyor. Bu- nun, sağlık ve vücut rit- mi açısından oldukça önemli olduğunu unut- mamak lazım. ” dedi. Beslenme şekline dik- kat edilmemesi halinde ba- ğõşõklõk sisteminin zayõfla- yacağõnõ anõmsatan Yüksel, sistemin zayõflamasõnõn en- feksiyon hastalõklarõna se- bep olabileceğini ve mut- laka vücudun yüksek etki- li c vitamini ve mayadaki betaglukan gibi besin des- tekleriyle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yüksel “Beyaz hücrelerin dostu betaglukan en çok soğanda bulunuyor” dedi. B E S L E N M E Ramazanda aşırıya kaçmayın UZMANLAR LÖSEMİDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER Çocukluk çağõnda tedavi şansõ yüzde 85 İstanbul Haber Servisi - Dün- ya Sağlõk Örgütü’nün (DSÖ) ve- rilerine göre, dünyada her yõl 160 binden fazla çocuk kansere yaka- lanõrken bu rakamõn Türkiye’de her yõl yaklaşõk 2 bin 500 - 3 bin arasõnda olduğu tahmin ediliyor. Türk Kanser Araştõrma ve Savaş Kurumu Genel Başkanõ Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türkiye’de ço- cuklarda en sõk görülen kanser türünün yüzde 23’lük oranla lö- semi olduğunu belirterek çocuk- luk çağõ kanserlerinin iyileştiril- me şansõnõn yüzde 85’i aştõğõnõ söyledi. Kanser tanõ ve tedavisinde son yõllarda gerçekleştirilen ilerleme sonucu gelişmiş ülkelerdeki kan- serli çocuklarõn yüzde 80’i bu hastalõktan kurtulurken gelişmek- te olan ülkelerdeki çocuklarõn yüzde 50’si hastalõk nedeniyle hayatõnõ kaybediyor. Prof. Dr. Tezer Kutluk, “Kanserin tek bir boyutu olmadığı için her hasta tek tek değerlendirilmelidir. 1960’larda Türkiye’de de ge- çerli olan yüzde 25’lik iyileşme oranı bugün yüzde 85’e yüksel- miştir. Kanserde erken dönem tanı ise her zamanki önemini koruyor” diye konuştu. UZMANLAR: BİLİNÇSİZ KULLANIM ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR Zayõflama ilaçlarõna dikkat Dünya Göz Hastanesi’nin davet- lisi olarak Türkiye’ye gelen jet plotu ve doktor Schallhorn, ilasik yönteminin lazer alanında en güvenilir teknoloji olduğunu; günümüzde ABD’de astronotlara ve hava kuvvetleri pilotlarına uygulandığını söyledi. Schallhorn SİBEL BAHÇETEPE Bakanlar Kurulu kararõyla özel hastanelere tedavi için ödenen kat- kõ payõnõn yüzde 30 ile sõnõrlandõ- rõlmasõna, özel hastane yönetim- leri tepki gösteriyor. Türkiye’de 30’a yakõn özel hastane Sosyal Gü- venlik Kurumu (SGK) ile anlaş- masõnõ feshederken 20’ye yakõn hastane de yeni sözleşme imzala- madõ. Özel hastane sahipleri, kat- kõ paylarõnda düzenleme yapõl- madõğõ takdirde birçok özel has- tanenin kapanma tehlikesi ile kar- şõ karşõya kalacağõnõ, bu nedenle yurttaşlarõn da hizmetten mahrum kalacağõnõ öne sürdüler. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yüzde katkõ payõnõn sõnõrlandõrõl- masõ sonucunda bazõ özel sağlõk kuruluşlarõ, bu tutarõn tedavi mas- rafõnõ karşõlamadõğõnõ gerekçe gös- tererek SGK ile sözleşmelerini ya yenilemedi ya da feshetti, SSK ve Bağ-Kur’lu hastalara kapõlarõnõ kapadõ. ‘BU ORANLA SAĞLIKLI HİZMET VERİLEMEZ’ Özel Hastaneler ve Sağlõk Ku- ruluşlarõ Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Yaşar Yıldırım, maliyet analizlerinin doğru yapõlmadan böyle bir karar alõndõğõnõ belirterek, yüzde 30’luk farkõn hastanelerin bütçe dengelerini altüst edeceğini, gelir ve gider açõsõndan ciddi bir so- run teşkil edeceğini söyledi. Yõl- dõrõm, özel hastanelerin bu koşul- larda hizmetlerini veremeyeceğine dikkat çekerek, kalp, kardiyoloji, mikrocerrahi, onkoloji ve organ nakli gibi bölümlerde hastanelerin “branş anlaşması” yapmasõ ge- rektiğini ifade etti. Özel Bodrum Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanõ Op. Dr. Şükrü Güner, “Bu katkı payı ile hiçbir özel hastane hizmetine devam edemez, çünkü kalitede düşüşler yaşanır. Biz de bu koşullarda hizmete devam edemedik ve sis- temden çıktık” dedi. Güner, da- yatmalar ile sistem içinde kalma- nõn mümkün olmadõğõnõ kaydetti. Sağlõk İşletmeleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanõ Mehmet Altuğ, uygulamanõn özel hastane- lerin sağlõk hizmetinin kalitesini ve konforlarõnõ olumsuz yönde etki- lediğini belirtti. İstanbul Tabip Odasõ Genel Se- kreteri Hüseyin Demirdizen ise yapõlmak istenen uygulamada ama- cõn küçük hastanelerin kapana- rak, büyük sermaye gruplarõ ile ya- bancõ sermayenin özel hastaneler üzerindeki etkinliğinin artmasõ ol- duğunu ifade etti. Katkõ payõnõn yüzde 30 ile sõnõrlandõrõlmasõ sonucunda bazõ özel sağlõk kuruluşlarõ, bu tutarõn tedavi masrafõnõ karşõlamadõğõnõ belirttiler. 30’a yakõn özel hastane Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmasõnõ feshederken 20’ye yakõn hastane de yeni sözleşme imzalamadõ. Yüzde 30’la sõnõrlandõrõlan katkõ paylarõnda düzenleme yapõlmazsa birçok kurumun kapanacağõ belirtildi Özel hastaneler isyanda URLA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/655 E. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Taşõnmaz arsa vasõflõ olup, İzmir İli, Urla İlçesi, Güvendik Mah, Çeşmealtõ Mevkii , 1272 parselde kayõtlõ, 9 nolu zemin + 1. kat dubleks mesken olarak kayõtlõdõr. İMAR DURUMU: Urla Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.08.2008 tarih ve 3862-11400 sy. nolu yazõsõnda “taşõnmazõn uygulama imar planlarõnda tercihli turizm alanõnda kaldõğõ, turistik tesis ya- põlmak istendiğinde Taks: 0.45 Kaks: 0.90’dan olmak üzere, 3 katlõ inşaat izni bulunduğu, motel yapõlmak istendiğinde Taks: 0.45 Kaks: 0.90’dan h max: 7.50 m’den inşaat izni olduğu, konut yapõlmak istendiğin- de ise Kaks: 0.50’den h max: 6.50 m. olmak üzere, iki katlõ konut olarak inşaat izni olduğu” bildirilmiş- tir. Taşõnmaz numaratajda Yalõ Caddesi No: 245 adresinde yer almaktadõr. ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz, Çeşmealtõ meydanõndan mavi plaja giden yolun sol tarafõnda deni- ze cepheli, üzerinde 12 adet ikiz nizamda, dubleks tipte bina bulunan, etrafõ duvar ile çevrili, boş kalan yer- lerde çimlendirme ve bahçe tanzimi yapõlmõş site içerisinde, denizi yandan gören 9 nolu taşõnmazdõr. Bi- na toplam 120 m2 olup, villa tipi mimariye sahiptir. Taşõnmaz zeminde; salon, mutfak, WC, üst katta 3 oda- dan oluşmaktadõr. Çatõ arasõ da kullanõma uygundur. Banyo, mutfak, zemin ve duvarlar fayans seramik kap- lõ, dõş doğramalar alüminyum, iç kapõlar amerikan kapõdõr. Pencerelerde PVC panjur bulunmaktadõr. Bi- nanõn õsõtmasõ kat kaloriferi ile sağlanmaktadõr. Denize mesafesi 17-20 metredir. MUHAMMEN BEDELİ: Satõşa konu taşõnmazõn halihazõr durumu, konumu, kullanõmõ, ulaşõm ve taşõma imkânlan, altyapõ hizmetlerinden istifade edebilme olanaklarõ ve denize yakõnlõğõ dikkate alõndõğõnda, ta- şõnmaz arsa payõ da dahil olmak üzere 350.000,00 YTL muhammen bedel üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1) Gayrimenkulün 1. satõşõ 03/11/2008 Pazartesi günü olup, taşõnmaz saat: 13.30 - 13.40 arasõnda, URLA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõy- la en çok arttõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 13/11/2008 Perşembe günü, taşõnmaz aynõ yer, aynõ gün ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edilen kõymetin %40’õnõ ve sa- tõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2) Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu (vergisi), tapu alõm harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Satõş tarihi itibarõyla gayrimenkulün aynõna ilişkin ödenmemiş vergiler, tel- laliye resmi, tapu satõm harç ve masraflarõ satõş bedelinden ödenir. 3) İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve mas- rafa dair iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü mad- desi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tu- tulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan iki ihale arasõndaki fark ve faiz kendilerinden tahsil edilecektir. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açõk olup, masrafõ verildiği tak- dirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/297 Tal. sy. dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 7) Satõş ilanõ ilgililere tebliğe gönderilmiş olup, satõş ilanõ herhangi bir sebeple ilgililere tebliğ edilemeyecek olmasõ durumunda işbu ilanõn tebliğ yerine geçeceği ilanen tebliğ olunur. 21/08/2008 (İİK. md. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 49248 BOLU 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/346 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: İcra konusu taşõnmaz, Bolu ili, merkez ilçe Karacasu köyü, Akdede mevkii, ada no, parsel no 835’te, kayõtlõ bulunan ve niteliği arsa olan 470.00 m2 yüzölçümlü borçlu hissesi tam gayri- menkul. Bolu ili, merkez ilçe, Karacasu köyü, Akdede mevkii, ada no, parsel no 835’te kayõtlõ bulunan ve niteliği arsa olan 470.00 m2 yüzölçümlü borçlu hissesi tam gayrimenkul üzerinde (10mxl0m) = 100 m2 oturum alanlõ betonarme inşa tarzlõ bina olduğu, bu taşõnmaz 1 antre + 1 koridor + 1 salon +2oda + 1 mutfak+ l banyo + 1 WC’den ibarettir õslak zeminleri seramik, du- varlarõ renkli badana boyalõ, soba õsõtma sistemli, elektrik ve su tesisatlarõ döşelidir, eklentide (2 mx3m)=6 m2 alanlõ 1 adet ahşap malzeme değeri olan garaj+depo vardõr. Arazi değeri: 470 m2 x 50 YTL/m2 = 23.500 YTL borçlu hissesi (tam) Ev değeri = 40.000 YTL borçlu hissesi (tam) Garaj değeri = 1.000 YTL borçlu hissesi (tam) Toplam = 64.500 YTL’dir. Birinci satõş günü 11.11.2008 saat 10.00’dan 10.10’a kadar 1. İcra Müdürlüğü kaleminde, ikin- ci satõş 21.11.2008 günü aynõ saat ve aynõ yerde arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma be- delinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildir- meleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõra- kõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa özellikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008/346 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur 7- Satõş ilanõ ilgililerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresle- ri bilinmeyenler için de işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 05.09.2008 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 49592
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog