Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Hazırlayan: FİGEN ATALAY e.posta: figen_atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks: 0212 343 72 64 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ Güle Güle Mavi Önlük... Okul giysileri değişiyor. Önümüzdeki yıldan başlayarak mavi okul önlüğü kalkıyor. Yerini spor tasarımlı yeni mo- deller alacakmış. Okul giysi fiyatları da 7 liradan 100 liraya çıkacakmış. Yeni okul giysileri daha “mo- dern” görünüşlü. Öğrencilerin de hoşuna gitmiş. Uzun zamandır öğrenciler “tek tip okul giysisi”nden yakınıyorlar- dı. Doğrudur, çünkü çağımız artık “farklı olma çağı”dır. Bir sonraki adım, “isteyen iste- diğini giysin” adımıdır, o da gele- cektir. Giysiler simgelerdir ve anlamla- rı vardır... Mavi okul önlüğü ve beyaz ya- ka, eşitliğin ve saflığın simgesiydi. Her öğrenci ilköğretim çağında mavi okul önlüğü giyiyordu. Bu giysi, öğrencileri -hiç değil- se görüntüde- eşit kılıyordu. Toplumsal öğreti, insanların eşit olduğunu kabul ediyordu. Gerçekte elbette eşit değillerdi. Ama insanların eşit olması bir idealdi, doğru olandı. Günümüz öğretisi ise tam tersi- ne “farklı olmanın doğru oldu- ğu”nu kabul ediyor. “Sen farklı olmalısın.” “Sen üstün olmalısın.” “Sen önde olmalısın.” Günümüz öğretisi budur. Bunun simgesi de “daha farklı giysiler”dir. “Daha farklı görünmek”tir. Güle güle mavi önlük. Güle güle eşitlik hayalleri. Güle güle insanların birbirine benzemekten korkmadığı çağ. Şimdi birbirine yakın olmaya el- veda demek gerekiyor. Artık dayanışma yerine rekabe- tin dönemi başlıyor. Her an öne fırlamaya hazır bek- lemeye alışman gerekiyor. Bir gün gelecek, sen de düşü- neceksin. Bütün bunlarla ne yapıyorum? Bütün bunları neden yapıyo- rum. İşte o zaman hepimizin yeni umudu olacaksın... A B’nin en önemli öğrenci değişim programlarõnõn başõnda gelen Erasmus Programõ, üniversite öğ- rencilerinin, bir yarõyõl ya da bir öğretim yõlõnõ bir başka AB ülkesindeki üniversi- telerde okumalarõnõ öngörüyor. Bunun birçok nedeni bulunuyor. Amacõ, “Avru- pa’daki yükseköğretim kurumlarında kaliteyi arttırmak, Avrupa üniversite- leri arasında işbirliğini güçlendirmeyi, üniversiteler arasında öğrenci ve öğre- tim üyesi dolaşımını, üniversiteler ara- sında işbirliğini sağlamak ve üniversi- teler arasında tematik ağlar kurabil- meyi hedeflemek” olarak sõralanõyor. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Türkiye’nin kendi “İç Erasmus Programı”nõ oluştur- masõnõ önererek, bunun üniversitelerdeki verimliliği arttõracağõnõ söyledi. VERİMLİLİĞİ ARTTIRIR Türkiye’nin neredeyse tüm üniversite- lerinin Erasmus Programõ içinde yer al- dõklarõnõ, ancak yeterli maddi olanaklarõn Ulusal Ajans’tan sağlanamamasõ nede- niyle istenilen sayõda öğrencinin katõlma- larõ gereken programlara gidemediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Ortaş, şöyle devam etti: “Türkiye gibi yetersiz öğretim üye- sine rağmen hızla üniversiteleşen bir ülkede acaba Erasmus benzeri bir program, ülkemizdeki üniversitelerde verimliliği arttırmada kullanılamaz mı? Ülkemizin nitelikli denilebilecek birkaç üniversitesinin Batı’daki büyük şehirlerde konuşlandığı, Doğu ve Gü- ney Anadolu’daki üniversitelerde ise halen üniversiteleşme mücadelesinin verildiği bir durumda, iç Erasmus eği- tim, öğretim ve araştırma kalitesine katkıda bulunabilir. Dışarıdan gelecek hocalarımızın örnek davranışı, ders anlatma tekniği, öneri ve girişimleri kadar, diğer üniversitelerden gelebile- cek öğrencilerin de etkili olacağını dü- şünüyorum.” Prof. Dr. İbrahim Ortaş, temel amacõn, üniversite öğrencisine nitelikli eğitim ve kültürel altyapõ kazandõrmak olmasõ ge- rektiğini vurguladõ. HAFTANIN SÖZÜ Devrim yapamazsın devrim olabilirsin. Ursula K. LEGUIN BİZE YAZIN İstediğiniz konuda yazacağınız yazıları bekliyoruz.figen_atalay@yahoo.com Erasmus programõnõn, Türkiye’deki üniversitelerde de uygulanmasõ önerildi Üniversiteye‘YerliErasmus’ ERDAL ATABEK Pantomim sertifikasõ İ stanbul Üniversitesi Devlet Kon- servatuvarõ’nda, “Pantomim Sa- nat Dalı” açõldõ. Öğretim görevlisi ve pantomim sanatçõsõ Vecihi Ofluoğlu yönetiminde eğitime başlayan Pantomim Sanat Dalõ’nda, sahne, hareket, dans, be- den ve performans, oyun yazõmõ-uygula- ma, eskrim ve ritmik dersleri veriliyor. Üç yõl sürecek eğitim öncesi sõnava alõna- cak adaylar, beden kullanõmõ, anlatõm ye- teneği, pantomim sanat eğitimine uygun dans ve oyunculuğa yatkõnlõğõ üzerinden değerlendirilecek. Sõnav, 22 Eylül’de. K I S A . . . K I S A . . . K I S A . . . Dünya Değerler Araştırması’nın 2008 Dünya Genel Kurulu, 18-20 Eylül 2008 tarihlerinde Bahçeşehir Üni- versitesi’nde toplanacak. Türkiye, 1981 yõlõnda başla- yan Dünya Değerler Araştõrmalarõ’na, 1990 yõlõnda ka- tõldõ. Dünyanõn dört bir yanõndan 356 bin 815 kişi ile görüşülerek bilgi toplanan projeye, en az bir kez katõlan ülke sayõsõ 90’õn üzerinde. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yeni dekanı Prof. Dr. Tankut Centel oldu. İş hukuku ve insan hakla- rõ hukuku alanlarõnda uzmanlõğõ bulunan Prof. Centel, önümüzdeki dönemlerde, hukuk yüksek lisans prog- ramlarõ açmayõ, daimi öğretim kadrosuna yeni üyeler kazandõrmayõ ve hukuk yayõnlarõnõn arttõrõlmasõnõ he- deflediklerini söyledi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygula- ma ve Araştõrma Merkezi tarafõndan organize edilen ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MOBİGEN) tarafõndan hazõrlanan “Genomik Uygulamalar” konulu sertifika programõ 24-26 Eylül 2008 tarihleri arasõnda başlõyor. Okullar açıldı, anne-babaların çocuklarõyla ilgili kaygõlarõ başladõ. Bengi Semerci Enstitüsü, anne-baba eğitimi konusundaki yeni eğitim-öğretim yõlõnõn ilk se- minerini İstinye Park’taki AFM Sinema Salonu’nda 15 Eylül’de gerçekleştirecek. Contemporary Istanbul 16 Ekim’de. Türkiye’de bu- güne kadar yapõlan en kapsamlõ “çağdaş sanat etkinlik- leri”nden biri olan Contemporary Istanbul’un üçüncüsü, 16-19 Ekim tarihlerinde Lütfi Kõrdar Kongre ve Sergi Sarayõ’nda gerçekleşecek. K adir Has Üniversitesi ve Ford- ham Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek Çift Executi- ve MBA Programõ, 15 Eylül Pazartesi günü başlõyor. Executive MBA programõna katõlan- lar, her iki üniversitenin de diplomalarõ- na sahip olacaklar. Öğrenciler progra- mõn ilk haftasõnda Amerika’da eğitim görecekler. Daha sonra ayda bir Per- şembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar gün- leri Kadir Has Üniversitesi’nde ders alacaklar. 21 ay sonunda; katõlõmcõlar Pekin’de bir hafta ders alma olanağõna sahip olacaklar. KONFERANS: Kadir Has Üniversi- tesi İletişim Fakültesi tarafõndan 12-14 Eylül 2008 tarihlerinde “Reel Politics: Reality Television as a Platform for Po- litical Discourse” (Gerçek Siyaset: Si- yasi Söylev için Platform Olarak Reality Televizyonu) başlõklõ konferans düzenle- necek. Konferansta, sansür, mahremiyet, õrk ve cinsellik ile ilgili tartõşmalar yer ala- cak; telekulak toplumu gibi kavramlar ve reality televizyonun bu konularõn top- lum tarafõndan nasõl algõlandõğõna olan etkileri ele alõnacak. İ stanbul Modern Sanat Müzesi’nde Süreli Sergiler Salonu’nda “Suyun Bir Arada Tuttuğu”, Fotoğraf Galerisi’nde “İnsan Halleri”, Video Bölümü’nde ise “Şehir Yükseliyor” başlıklı sergileri açıldı. “Suyun Bir Arada Tuttuğu” başlıklı sergi, Verbund Koleksiyonu’ndan özel bir seçkiyi sunuyor. “İnsan Halleri” başlıklı fotoğraf sergisi ise iki ayrı projeden, Ergün Turan ile Süreyya Yılmaz Dernek’in İstanbul’un kalabalık sokaklarından karakteristik özellikler taşıyan fotoğrafları ve Sıtkı Kösemen’in ölüm kurgusuyla çekilen fotoğraflarından oluşuyor. “Şehir Yükseliyor” başlıklı video sergisinde, günümüz kent yaşamına özel bir bakış getiriliyor. Matematik sevenlerin dikkatine P rof. Dr. Ali Nesin, “Matema- tik Dünyası” dergisini, mate- matikle ilgili öğrencilere ve matematik öğretmenlerine tanõttõ. 17 yõldõr çõkan derginin, daha çok li- se ve üniversitelilere yönelik popüler bir matematik dergisi olduğunu belir- ten Nesin, “Matematik Dünyası”nõ şöyle anlattõ: “Popüler bir dergidir ama profes- yonel matematikçiler tarafından profesyonelce ve tamamen amatör bir ruhla hazırlanır. Kesinlikle kâr amacı gütmez ve matematikten prim vermez. Amaç, ‘gerçek’ matematiği olabilecek en arı ve en anlaşılır bir dil ve biçemle gençlere tanıtmaktır. OKS, ÖSS gibi bilumum sınavları dikkate almaz. MEB’in müfredatın- dan bağımsızdır. Okuru aldatmaz, yalana yeltenmez, göz boyamaya kalkışmaz, hoşa gitmeye çalışmaz. Sadece ve sadece matematiği en saf ve en anlaşılır haliyle sunar. Gerisi okurun çalışma gücüne kalmıştır. Her sayımızın bir kapak konusu vardır. Kapak konularımızda bir konuyu sıfırdan ele alıp alabildiğine derinleştiririz. Kapak konusu dışın- da, oyunlar kuramı, sayılar kuramı, olasılık, cebir, geometri gibi mate- matiğin çok değişik konularında lise öğrencisi düzeyinde yazılar vardır. Ayrıca matematik tarihi ve matema- tik felsefesi konularında da dergide bol bol yazı bulabilirsiniz. Ülkemiz- de yapılan matematik yarışmaları- nın yanıtları dergimizin önemli ve kapsamlı bir bölümüdür.” ● Öğrenci değişimi ile öğrencilerin farklı bir üniversiteyi tanımasına, farklı öğrenciler ile arkadaşlık ilişkisi kurmasına çalışılır. ● Öğretim üyesi eksikliği çeken birimler bu şe- kilde öğretim üyesi sağlama şansõna sahip olacak. ● Niteliği yüksek üniversite öğretim üyeleri- nin diğer üniversite öğrencilerine de ders ver- mesi ile öğrencilerin bu hocalardan da yarar- lanması sağlanır. ● Öğretim üyesi değişimi ile az gelişmiş üni- versitelerde başarõ artacak ve öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanacak. ● Üniversiteler arasında organik bağlar pe- kişecek ve ortak projelerin yapılması için fır- satlar yaratılmış olacaktır. İç Erasmus’un yararları Kadir Has’da ortak MBA Programı İstanbul Modern’de yeni sergiler MİLAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya no: 2007/1093 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydõ: Muğla ili, Milas ilçesi, Bozalarõ köyü, 1651 Parsel Zemin kat 12 nolu bağõmsõz bölümün satõşõ yapõlacaktõr. İmar Durumu: Ören Belediye Başkanlõğõ’nõn 13.02.2008 tarih ve 35 sayõlõ yazõsõnda söz ko- nusu taşõnmazõn belediyemiz mücavir alanõ içinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planõn- da kalmaktadõr. Taks:0,20 Kaks:0,40 H:6,50’dir ve 5 yõllõk ruhsat yenileme süresi dolmuş ol- duğundan ruhsatõnõn yenilenmesi gerekmektedir, denilmiştir. Gayrimenkulün Evsafõ: Satõşa konu taşõnmaz; Milas ilçesi, Bozalan köyü 1651 nolu parsel 4305,12 m2 büyüklükte olup tapuda arsa vasõflõdõr. Parsel içersinde 20 adet ikiz dubleks bina bulun- maktadõr. Satõşõ talep edilen bina 2/40 arsa paylõ 12 nolu bağõmsõz bölümdür. 12 nolu bağõm- sõz bölüm inşaat halindedir. İnşaatõn zemin ve birinci kat betonarmesi bitmiş, zemin katõn tuğ- la duvarlarõ örülmüş vaziyettedir %45 tamamlamõştõr. Yapõlacak bina alanõ toplam alanõ 84,00 m2’dir. Gayrimenkulün Kõymeti: Taşõnmazõn satõşa esas toplam değeri = 26.523,36.-YTL Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 27/10/2008 günü, saat 10.00-10.10 arasõnda, Milas İcra Müdürlüğü’nde, açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var- sa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõ- cõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 06/11/2008 günü, aynõ yer ve sa- atlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet so- nunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’nõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, alõm harç ve mas- raflarõ ile tahliye giderleri ve katma değer vergisi alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temer- rüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacaktõr, bu fark, varsa önce- likle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/1093 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. (İ.İ.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 49518) BALIKESİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/3399 İİK. 127 MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan (mübrez ta- pu kaydõnda belirtilen) alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde, işbu sa- tõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İİK.151. 142. MD. GÖRE SIRAYA İTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ halinde veya satõş bedelinin İİK. 138. md. cüm- lesinde ipotek alacaklõsõna ödenmesi durumunda, alakadarlarõn satõşõ takip ederek İİK. 142. md. göre itirazlarõ olanõn bu hakkõnõ 7 gün içinde kullandõklarõna dair dosyamõza derkenar ibraz et- meleri, İİK. 83.100.142.151, MK.874, 862 md. göre ayrõca ilanen tebliğ olunur. İpotek borcun- dan dolayõ satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen taşõnmazlarõn tapu kayõtlarõ, değerleri ve evsaflarõ: TAPU KAYDI: Balõkesir ili Merkez ilçe, Subay Mahallesi, Ada: 5632, Parsel:17’de ta- puya kayõtlõ cinsi arsa olan, 1374,86 m2 miktarlõ taşõnmazda kat irtifakõ kurulmak suretiyle ay- rõlan 12/231 arsa paylõ, B Blokta bodrum ve zemin kattaki (4) nolu dubleks dairedir. İMAR DU- RUMU: Ayrõk nizamlõ, dört (4) katlõ yapõ müsaadesi almaktadõr. Bina Yüksekliği H= 12,50 m, Bina Derinliği= 1= L - (K + H/2), Ön Bahçe mesafesi: 5.00 m, Yan Bahçe mesafesi: 3.00m, Ar- ka Bahçe mesafesi: H/2’dir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Balõkesir ili, Merkez ilçe, Bahçe- lievler Mahallesi, 100.Yõl Caddesi civarõnda 333.Sokak üzerindeki Şimal Sitesi No: 172, B-l Blok- ta dubleks dairedir. Taşõnmazõn bulunduğu bina betonarme tarzda bahçe katõ ve 4,5 katlõdõr. Asan- sörlü ve kaloriferlidir. Bina dõşõ boyalõ, çatõsõ mevcuttur. Daireye giriş zemin katta çelik dõş ka- põ ile sağlanmõş ve dubleks içten merdivenle bahçe katõndaki bölüme geçiş düzenlenmiştir. Gi- riş katõnda 3 oda, banyo, mutfak, antre ve 2 balkon, alt katta 2 oda, salon, banyo mevcuttur. Oda ve salon tabanlarõ laminant parke, duvarlarõ alçõ düzleme, saten boyalõ, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak dolaplarõ hazõr ve mermer tezgâh, duvarlar dekorlu fayanstõr. Banyo seramikleri 1. sõnõf dekorludur. İç kapõlar Amerikan pres ve pencereleri PVC doğrama, bahçe katõnda pencere dõşõ ferforje demir korkulukludur. Bakõmlõ bir dairedir. Civarõnda her türlü altyapõ tam olup, planlõ ge- lişen bir bölgededir. Takribi kullanõm alanõ 165 m2’dir. TAŞINMAZIN DEĞERİ: Civarda ya- põlan piyasa alõm-satõm rayiçleri araştõrmasõ neticesinde satõş değerinin 140.000,00 YTL (Yüz kõrk bin YTL) olacağõ bilirkişilerce takdir edilmiş olup, bu muhammen değer üzerinden satõşa çõka- rõlacaktõr. Satõş şartlarõ: 1 - Satõş 24.10.2008 günü, Saat: 11.00 - 11.10 arasõnda, Balõkesir 2.İcra Müdürlüğü’nde; açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 03.11.2008 günü, aynõ yer ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma mas- raflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2 - Arttõr- maya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar ka- dar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) gü- nü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu harç ve masraf- larõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli, hemen veya verilen müh- let içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõ- şõ iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bil- gi almak isteyenlerin 2008/3399 sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olu- nur. (İİK. m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir (Basõn: 49483) SAKARYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/1023 Tal. Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõ- karõlmõştõr. Birinci arttõrma 09/10/2008 günü, saat 14.30 - 14.40 arasõnda, BOSNA CADDESİ, AY SOKAK UĞUR PARK ÇEKİCİ GARAJI ADAPAZARI adresinde yapõlacak ve o günü kõy- metinin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde, 14/10/2008 günü - BOSNA CADDESİ, AY SO- KAK UĞUR PARK ÇEKİCİ GARAJI ADAPAZARI adresinde, 14.30 - 14.40 saatleri arasõnda, 2. arttõrma yapõlacağõ; Şu kadarki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesinin şart olduğu, mahcuzun sa- tõş bedeli üzerinden alõnacak %1 KDV alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõndan görülebileceği, masrafõ verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda nosu yazõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. 04/09/2008 YTL Adet Malõn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 50.000 1 06 AZ 8200 PLAKALI,2006 MODEL, BMV MARKA, 320 D SEDAN Tİ- Pİ,88406040 MOTOR, WBAVC310X6PS38867 ŞASİ NO’LU GRİ RENKLİ, HUSUSİ OTO. Basõn: 49291
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog