Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 15 CMYB C M Y B YAHYA ARIKAN malicozum@ismmmo.org.tr YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM Çatõ ve duvardaki reklam gelirinin vergisini kat sahipleri öder Yaşamõmõzõn vazgeçilmez mekânlarõndan olan apartmanlar, kat malikleri kurulunca yöne- tilir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarõndan veya dõşarõdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilir- ler. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba- ğõmsõz bölümü varsa, yönetici atanmasõ zorun- lu. Yönetici, kat maliklerine karşõ aynen bir ve- kil gibi sorumlu ve kural olarak vekilin haklarõ- na sahip. Binalarõn duvar dõş yüzeyleri ve çatõlarõ ortak alanlar arasõnda yer alõr. Bu nedenle bu yerlerin kiralanmasõ karşõlõğõ elde edilen gelirin gayri- menkul sermaye iradõ olarak kabul edilmesi gerekiyor. Apartman yönetimlerinin, apartman dõş cep- helerini ya da çatõlarõnõ reklam amacõyla kiraya vermeleri durumunda, elde edilen gelir nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlülüklerinin doğmamasõ gerekir. Çünkü bina dõş cephelerinin ve çatõlarõnõn maliki apartman yönetimi değil, kat sahipleri olduğu için bu gelirler nedeniyle kat ma- likleri vergiye tabi tutulur. Ayrõca yapõlacak kira ödemelerinin gayri sa- fi tutarõ üzerinden, kiracõlar tarafõndan (Reklam veren pano sahipleri) Gelir Vergisi Kanunu’na göre yüzde 20 oranõnda Gelir Vergisi tevkifatõ- nõn (kesintisinin) yapõlmasõ gerekir. Ülkemizde, 1990’lõ yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren GSM telefonlarõnõn kullanõmõnõn geniş halk kitleleri tarafõndan benimsenmesi ve telefon şebekelerini işleten şirketler arasõnda yaşanan re- kabet sonucunda bu şirketlerin, tüm ülke yüze- yinde iletişim ağõ oluşturarak frekanslarõnõ en uzak köşelere kadar ulaştõrabilme ihtiyacõnõ doğurdu. GSM telefonlarõnõ işleten şirketler ülkemizdeki plansõz kentleşmenin de bir sonucu olarak özel- likle büyük kentlerde yerleşim yerlerinin ortasõ- na ve kullanõlan binalara baz istasyonlarõ kuru- yorlar. Apartman yönetimleri tarafõndan apart- manlara ait ortak kullanõma mahsus yerlerin baz istasyonlarõ kurulmasõ amacõyla söz konusu şir- ketlere kiralanmasõ sonucu elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi gerekir. Tüzelkişiliğe sahip olmayan apartman yöne- timlerinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmadõğõ gibi, baz istasyonla- rõnõ işleten kurumlara veya reklam panosu asõl- mak suretiyle kiraya verilen ortak kullanõma mah- sus yerlerin mülkiyeti de bu yönetimlere ait de- ğil. Bu yükümlülük kat sahiplerine ait. Dolayõsõyla anõlan yerlerin kiralanmasõnda elde edilen gayrimenkul kira gelirleri ile ilgili ver- gisel yükümlülüklerin bu gelirleri elde edenler- ce yerine getirileceği açõk. Kat sahiplerinin elde ettikleri brüt kira gelirleri kanunda belirtilen be- yan sõnõrõnõn altõnda kalõrsa Gelir Vergisi be- yannamesi verilmesi gerekmiyor. ÖRNEK: 10 kişinin mülk sahibi olduğu apartmanõn çatõsõna konan baz istasyonu ve reklam panosundan 2008 yõlõnda 175.000.-YTL brüt kira geliri elde edildiğini varsayalõm. Kişi ba- şõna 17.500.-YTL gelir elde edildiği için kat sa- hipleri 2009 yõlõnda, kesinti yoluyla vergilendi- rilmiş başka kira gelirleri yoksa yõllõk Gelir Ver- gisi beyannamesi vermeyecekler. Çünkü; kesinti yolu ile gelir elde eden kişilerin 2008 yõlõ için be- yan sõnõrõ 19.800.-YTL. Elde edilen kira gelir- lerinin apartman yönetimleri tarafõndan tahsil edi- lip, apartmanlarõn ortak giderlerinde kullanõlmasõ, bu gelirlerin yukarõda yapõlan açõklamalar doğ- rultusunda kişilerin vergilendirilmesine engel oluşturmaz. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayõ- lan mal ve haklar arasõnda yer alan gayrimen- kullerin kiralanmasõ işlemleri bir iktisadi işletmeye dahil olmamalarõ şartõyla KDV’den istisnadõr. Binalarõn duvar dõş yüzeyleri ve çatõlarõ ortak alanlar arasõnda yer alõr. Bu nedenle bu yerlerin kiralanmasõ karşõlõğõ elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradõ olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bina dõş cephelerinin ve çatõlarõnõn maliki apartman yönetimi değil, kat sahipleri olduğu için bu gelirler nedeniyle kat malikleri vergiye tabi tutulur. Apartman yönetimleri tarafõndan apartmanlara ait ortak kullanõma mahsus yerlerin baz istasyonlarõ kurulmasõ amacõyla söz konusu şirketlere kiralanmasõ sonucu elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi gerekir.GAZİLERE TANINAN HAKLAR NELERDİR? DEVLET MEMURLARININ ÜCRETSİZ İZİN HAKKI Devlet memurlarõnõn, mevzuatlarõ gereği ücretsiz izin talep etme hakkõ bulunuyor. Devlet memurlarõnõn ay- lõksõz izin hakkõ, 657 sayõlõ Devlet Me- murlarõ Kanunu’nun 108’inci madde- sinde düzenleniyor. 1- Hastalõk veya kazadan dolayõ ay- lõksõz izin Memurun bakmak zorunda olduğu veya memur refakat etmediği takdir- de hayatõ tehlikeye girecek olan; a) Ana, b) Baba, c) Eş, d) Çocuklarõ e) Kardeşlerinden birinin ağõr bir ka- za geçirmesi veya önemli bir hastalõ- ğa tutulmuş olmasõ hallerinde, bu hal- lerin raporla belgelendirilmesi şartõy- la Devlet memurlarõna, istekleri üze- rine en çok altõ aya kadar aylõksõz izin verilebilecektir. 657 sayõlõ Kanunun 108’inci maddesinin birinci fõkrasõn- daki “izin verilebilir.” hükmü uyarõn- ca idarenin izin verip vermeme konu- sunda takdir hakkõ bulunuyor. 2- 10 yõlõnõ dolduranlara verilecek ücretsiz izin Devlet memurlarõna on hizmet yõlõnõ tamamlamõş olmalarõ ve istekleri ha- linde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanõlmak üzere altõ aya kadar aylõksõz izin verilebiliyor. İda- renin izin verip vermeme konusunda takdir hakkõ bulunuyor. Bu izin, me- muriyet süresince 1 defa ve en fazla 6 aya kadar verilebiliyor. 3- Doğuma bağlõ ücretsiz izinler Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104’üncü maddenin (A) ben- dinde belirtilen sürelerin bitiminden iti- baren 12 aya kadar aylõksõz izin veri- lir. İdarenin izin verip vermeme ko- nusunda takdir hakkõ bulunmamakta- dõr. Personel talep ettiğinde bu izni ver- mek zorunda. 4- Eğitim ve sürekli görev amacõyla aylõksõz izin verilmesi Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) devlet tarafõndan yurt dõşõna gön- derilen öğrenci ve memurlarla, yurti- çine ve yurtdõşõna sürekli görevle ata- nan memurlarõn eşlerine memuriyet- leri süresince her defasõnda bir yõldan az olmamak üzere en çok dört yõla ka- dar aylõksõz izin verilebilir. Bunlarõn dönüşlerinde, görev yerlerine bağlõ ol- maksõzõn atamalarõ yapõlõr. İdarenin izin verip vermeme konusunda takdir hakkõ bulunuyor. 5- Muvazzaf askerlik süresince üc- retsiz izin Muvazzaf askerliğe ayrõlan me- murlar askerlik süresince görev yeri saklõ kalarak ücretsiz izinli sayõlõrlar. İdarenin izin verip vermeme konu- sunda takdir hakkõ bulunmamakta- dõr. Personel talep ettiğinde bu izni ver- mek zorundadõr. Doğum yapan kadına 4 yıl borçlanma nasıl işleyecek? D oğum yapan kadõnlarõn çalõşma yaşamõndan uzaklaşmasõyla bir- likte, emeklilik için gerekli gün sa- yõlarõnõ dolduramadõklarõ olabiliyor. İşte ekim ayõnda yürürlüğe girecek, 5510 Sayõlõ sosyal güvenlik yasasõyla birlikte doğum yapan kadõnlara 2 do- ğumla sõnõrlõ olmak üzere, her do- ğum için de 2’şer yõl borçlanma hakkõ geliyor. Sigortalõlarõn emekli olabilmesi için sigor- talõlõk süresi, prim gün sayõsõ ve yaş koşulunun gerçekleşmesi ge- rekiyor. Doğum borçlanmasõ ile sadece prim gün sayõsõ artõyor. Dola- yõsõyla emeklilik için gün sayõsõ dolsa bile sigortalõ- lõk süresi ve yaş koşulu yi- ne geçerliliğini koruyor. 5510 sayõlõ Kanunda yer alan hükme göre, 4/(a) (SSK) bendi kapsamõnda- ki sigortalõ kadõnõn, iki defaya mahsus olmak üze- re doğum tarihinden sonra iki yõllõk süreyi geçmemek kay- dõyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalõşmamasõ ve çocu- ğunun yaşamasõ şartõyla talepte bulunulan süreleri borçlanabi- lecek. Tebliğ taslağõna göre, 5510 sayõlõ Kanunun 4/(a), 4/(b) ve 4/(c) bentlerine tabi olan sigor- talõlar için daha önce tabi ol- duklarõ mülga kanunlarda ol- madõğõ halde bu Kanunun 41’inci maddesiyle ilk defa getirilen borçlanma sürelerinin 2008 yõlõ Ekim ayõ başõndan sonra geçmesi ge- rektiği belirtilmiştir. Buna göre, tebliğ taslağõnõn aynen yayõmlanmasõ ha- linde 2006 yõlõndan önceki do- ğumlarla ilgili borçlanma yapõla- mayacak. 4/a sigortalõlarõnõn kendilerinin ve- ya hak sahiplerinin yazõlõ talepte bu- lunmalarõ ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sõnõrlarõ (638,70.-YTL ile 4.151,70.-YTL) ara- sõnda olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancõn yüzde 32’si (asgari ücretten borçlanma yapõldõğõnda aylõk ödenecek tutar 204,38.-YTL) üzerinden hesapla- nacak primlerini borcun tebliği tari- hinden itibaren bir ay içinde öde- meleri şartõ ile borçlandõrõlarak, borçlandõrõlan süreleri sigortalõ- lõklarõna sayõlacak. Bir ay içinde ödenmeyen borçlan- malar için ise yeni başvuru şartõ ara- nacak. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayõlmayacak. Borç- lanma sürelerinin ne şekilde belgelene- ceğini belirlemeye Kurum yetkili. Bu kanuna göre tespit edilen sigorta- lõlõğõn başlangõç tarihinden önceki süreler için borçlandõrõlma halinde, sigortalõlõ- ğõn başlangõç tarihi, borçlandõrõlan gün sayõsõ kadar geriye götürülecek. Sigor- talõlõk borçlanmasõ ile aylõk bağlanmasõ- na hak kazanõlmasõ durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başõn- dan itibaren aylõk bağlanacak. Basõndan, milletvekillerinin kendilerine “Gazi” sta- tüsünü tanõyan bir maddeyi sosyal güvenlikle ilgili ola- rak çõkarõlan son kanunlarõndan birine eklediklerini öğ- rendim. Ayrõca, su, elektrik, doğalgaz faturalarõnda ga- zilere indirimli tarife uygulandõğõnõ duydum. Ben, Dõşişleri Bakanlõğõ’ndan emekli oldum ve Emekli Sandõğõ’na bağlõyõm ve aynõ zamanda Kõbrõs Gazisiyim. Benim gibi gazilere yasalarla tanõnan ayrõcalõklar ve ola- naklar nelerdir, hangi kaynaklardan bu konuda bilgi ala- bilirim? Devletçe gazilere tanõnan hak ve menfaatler şöyle: 1. Şeref aylõğõ. 2. Ücretsiz sağlõk hizmeti. 3. Gazilerimize ve gazilerimizin bakmakla yükümlü ol- duklarõ 1. derece yakõnlarõnõn; Türkiye Kõzõlay Derneği’ne ait hastane ve tõp merkezlerinde muayeneden, görüntüle- me, laboratuvar ve nükleer tõp gibi hizmetlerinden fark üc- reti vermeden yararlanmalarõ mümkün. Bunun için asker- lik şubesinden sağlõk karnesi olanlarõn sağlõk ocağõndan ve- ya devlet hastanesinden sevk almalarõ gerekir. 4. Devlet Demiryollarõ ve Denizyollarõ iç hat sefer- lerinden ve Belediye vasõtalarõndan (kendisi ve eşi) üc- retsiz seyahat etmek. 5. Meskenlerde tüketilen elektrik ve su ücretinde in- dirim (elektrikte yüzde 40, suda en az yüzde 50 indi- rim). 6. Gazi çocuklarõnõn devlet yurtlarõndan ücretsiz is- tifadesi. 7. Askeri hastane misafirhanelerinden yararlanmak. 8. Devlet törenlerinde protokole alõnma. 9. Vefat eden muharip gazi için bir manga asker ile D Tipi Askeri Cenaze Töreni düzenlenmesi ve mezar- lõğõ olan yerlerde ücretsiz mezar ve üst yapõ temini. 10. Kullanõmõ Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait te- sislerdeki spor müsabakalarõ, Devlet Müzeleri ve Dev- let Tiyatrolarõna ücretsiz giriş. 11. Gazinin ölümü halinde bu hak ve menfaatlar sa- dece eşine intikal eder. 12. Başkent Üniversitesi Hastanelerinden yüzde 50 (KDV Hariç) indirimden istifade etmek. (Gazinin ken- disi, eşi ve çocuklarõ) Başkent Üniversitesi Hastanele- rinden istifade edecek Gaziler için derneğimize üye ol- ma koşulu aranmaktadõr. 13. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan Burs almak isteyen gazi çocuklarõ; beyanlarõna uygun belgeleri süreleri içerisinde göndermeleri halinde, 1008 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutularak, önce- likli olarak işlemleri yapõlõyor. 1008 puana göre, gazi çocuklarõnõn burs almalarõ kesin görülüyor. 14. Başbakanlõk Toplu Konut İdaresi Başkanlõğõ’nca (TOKİ) Türkiye genelinde yaptõrõlan ve satõşa sunulan konutlar için başvuru sayõsõna göre gazilere kontenjan ayrõlmakta ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sa- hipleri belirlenmektedir. 15. Gazilerimiz, Başbakanlõk genelgesi (2006/16) ge- reğince; eşleri, anne ve babalarõ ile çocuklarõ kamu ku- rum ve kuruluşlarõna ait misafirhane ve sosyal tesis- lerden, bu kurum ve kuruluşlarõn kendi personeline uy- guladõğõ ücret tarifesine göre yararlandõrõlõyor. 16. 2007/45 numaralõ ge- nelge ile; ilköğretim ku- rumlarõna kaydedilecek ve- ya okullar arasõ nakledilecek gazi çocuklarõna, talepleri halinde istedikleri okullar- da eğitim ve öğrenim göre- bilme hakkõ. Daha ayrõntõlõ bilgiyi Tür- kiye Muharip Gaziler Der- neği’nin web sayfasõnda b u l a b i l i r s i n i z . (http://www.muharipgazi- ler.org.tr) Sorularınız için m a l i c o - zum ismm- mo.org.tr adre- sine mail atabi- lirsiniz. Tüm so- rular e-posta ile tek tek çevap- lanacaktır. BAŞSAĞLIĞI ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Önceki Genel Başkanõ Sn. ERTUĞRUL KAZANCI’nõn oğlu TAYLAN KAZANCI’nõn ölümünü üzüntüyle öğrendik. Kazancõ ailesinin acõlarõnõ paylaşõr, başsağlõğõ dileriz. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Aliağa, Bayõndõr, Bergama, Buca, Çandarlõ, Dikili, Foça, Gaziemir, Kõnõk, Narlõdere, Ödemiş, Özdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalõ, Tire, Urla şubeleri BALIKESİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/736 Esas Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen; 1- Tapu Kaydõ: Balõkesir Merkez, Plevne Mahallesi 17 Ll paf- ta, 5358 ada, 10 parselde kayõtlõ 348,92 m2 miktarlõ arsa cin- sindedir. Maliki Mehmet Koru olup, hissesi tamdõr. Gazios- man Paşa Mahallesi, Bayõr Sokak’a cepheli imar arsasõdõr. Bel- lona mağazasõnõn arka kõsmõndadõr, arazi topoğrafyasõ düzdür. Etrafõ tel örgüyle çevrilidir. Elektrik, su mevcuttur. Dört katlõ yapõlaşmaya uygundur. Muammen Değeri: 52.338,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 21.10.2008 Salõ günü, 09.30-09.40 saatleri arasõnda, Balõkesir 3. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõ- lacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüç- hanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraf- larõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 31.10.2008 Cuma, aynõ saatte ve yerde ikinci arttõrmaya çõka- rõlacaktõr. Bu arttõrmada da malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş gi- derlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka temi- nat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellali- ye resmi, damga vergisi, tapu harç ve giderleri alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan id- dialarõnõ, dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildir- meleri gerekir; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olma- dõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan ken- dilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen aiõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mündereca- tõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazõlõ dosya numarasõyle Müdürlüğümüze başvurma- larõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara, İİK.127.Md.göre tebliğ yerine kâim olacağõ ilan olunur. 03.09.2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabrine irtifak hakkõ sa- hipleri de dahildir. Basõn: 48869 DENİZLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2005/9519 SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİK- LERİ: TAPU KAYDI: Tapunun Denizli merkez, Develi Köyü, 3 pafta, 290 parselde kayõtlõ 1745 m2 miktarlõ, ev ve bahçe niteli- ğindeki taşõnmaz. BULUNDUĞU YER: Taşõnmaz Develi Köyü içerisindedir. HALİHAZIR DURUMU: Develi köyü, 290 nolu parsel üzerinde bulunan, borçluya ait olduğu Hatice Özcan tarafõndan gösterilen mesken binasõ, tek katlõ B.A tarzda yapõlmõş, içi dõşõ sõvalõ boyalõdõr. Mesken 3 oda, mutfak, banyo ve tuvalet- ten ibarettir 125 m2 alanõndadõr. Oda tabanlarõ rabõta, õslak yerler seramik kaplõ, dõş doğramalarõ PVC doğramalõ, iç kapõ- larõ ahşap doğramalõdõr. Soba õsõtmalõdõr. Elektrik ve suyu mevcut bina, yaklaşõk 8-10 yõllõktõr. Mesken bitişiğinde bulunan ahõr binasõ tek katlõ tuğla duvarlõ, sõvasõz, çatõlõ, kiremit örtülüdür. Ahõr binasõ yaklaşõk 60 m2’dir. Yine binanõn diğer yan cephesine bitişik eklenti durumunda kömürlük yapõsõ mevcuttur. Kömürlük yapõsõ 35 m2’dir. Taşõnmaz üzerinde ayrõca tek katlõ 108 m2 alanõnda, yõğma tuğla üzeri beton çatõsõz, yaklaşõk 30 yõllõk, 3 oda, mutfak, banyo ve tuvalet şeklinde, iç kapõlar ve dõş pencereler ahşap doğramalõ, bina giriş kapõsõ demir doğramalõdõr. Pencerelerde demir korkuluk mevcuttur. Bu mesken binasõ altõnda yaklaşõk 40 m2 bodrumu mevcuttur. Ayrõca taşõnmazõn önünde 120 m2 alanõnda, basit yapõlõ üze- ri çatõlõ kiremitli ahõr binasõ mevcuttur. Taşõnmaz Develi Köyü köy içerisinde, köyde bulunan TEK, PTT, içme suyu hiz- metlerinden yararlanõr durumdadõr. DEĞERİ: 110.000,00-YTL eder. SATIŞ ŞARTLARI: 1) 1. satõş 10.11.2008 günü, saat 11.00-11.10 arasõnda, Denizli Adalet Sarayõ 1. Kat 101 nolu satõş salonunda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve sa- tõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şar- tõyla 20.11.2008 günü, aynõ yer ve saatte de ikinci arttõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse, gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere, arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alaca- ğõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2) Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu kadar banka teminat mektu- bu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir.Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye, aynõn- dan doğan vergi borçlarõnõn tamamõ ile tapu devir harcõnõn 1/2’si satõş bedelinden ödenir. İhale damga resmi, tapu devir har- cõnõn 1/2’si ile %18 KDV alõcõya aittir. 3) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayandõğõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İİK’nun 133 md. gereğince ihale feshedilecektir. İhaleye ka- tõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyen- lerin müdürlüğümüzün 2005/9519 sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 03.09.2008 İİK m. 126 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 49050 TC ADANA 4. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2006/793-KARAR: 2006/1318 Davacõ Zeynep Yõldõrõm ile davalõ Lütfi Yõldõrõm arasõnda, mahkememizde görülmekte olan bo- şanma davasõnõn mahkememizde yapõlan açõk yargõlamasõ sonunda verilen kararõn özeti aşağõya çõkartõlmõştõr. Davanõn kabulü ile; Mardin ili, Kõzõltepe ilçesi, Başak köyü, Cilt: 26, Hane: 36’da nüfusa kayõtlõ bulunan Ahmet Güngör ve Zahide’den olma, 01/12/1984 D.lu, 13693299316 TCKN'lu ZEYNEP YILDIRIM (Kõzlõk soyadõ TOPRAK) ile aynõ yerde nüfusa kayõtlõ Sabri ve Fatma’dan olma, 10/01/1975 D.lu, 16229669720 TCKN'lu LÜTFİ YILDIRIM’õn, TMK’nin 166/3. maddesi gereğince boşanmalarõna, Karar kesinleştikten itibaren aylõk 150.00-YTL yok- sulluk nafakasõnõn davalõdan alõnarak davacõya verilmesine, bağlanan nafakanõn her yõlõn 1 Ocak tarihinden itibaren, Üretici Fiyat Endeksi oranõnda arttõrõlmasõna, fazlaya ilişkin talebin reddine, Dair, taraflarõn yüzüne karşõ temyizi kâbil olmak üzere, karar verilmiş olup, kararõn davalõya ga- zetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayõlacağõ, davalõ tarafça süresin- de yasal yollara başvurulmadõğõ takdirde hükmün kesinleşeceği, davalõ LÜTFİ YILDIRIM’a ka- rar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/07/2008 (Basõn: 49770)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog