Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Türk atasözleri ve deyimleri arasında ge- leceği görmeyi anlatan deyimlerden biri de “Perşembenin gelişi çarşambadan belli” dir. Geleceği görür, anlatmaya, uyarmaya çalışırsınız, birileri umursamaz olabilecek olumsuzlukları görmezlikten gelir... Bunun ilginç örneği de eko- nomide, reel sektörde, piyasalarda bir yıldır ya- şanan olumsuz gidiş... TÜİK, yılın ikinci üç ayın- da Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı döne- mine göre reel olarak yüzde 1.9 büyüdüğünü açık- ladı. Bir başka ifadeyle, yurtiçinde üretilen mal ve hizmetler reel olarak yüzde 1.9 arttı. Makroeko- nomik göstergelerin iyileştiği söylenen süreçte, uygulanan ekonomik programın sonuçlarına göre büyümede 2001 krizinden bu yana en sert düşüşün yaşanması gayet doğal. Milli gelir ve- rileri içinde iç ticaret, inşaat, ulaştırma-haberleşme ve tarım sektörlerindeki büyümenin yavaşlaması piyasalardaki daralmanın tipik bir göstergesi. 2007 genel seçimleri, ardından Cumhurbaş- kanlığı, referandum süreciyle ekonomiyi dışla- yan gündemlerle başlayan piyasalardaki daral- ma, 2008’de ABD odaklı dünya ekonomilerin- deki dalgalanmanın olumsuz etkileri karşısında ekonomi yönetiminin umursamazlığı, hiçbir ön- lem alınmaması, ülke gündeminde yapay olarak yaratılan siyasal krizler, büyümeyi durma nok- tasına getiren sonucu doğurdu. Bize göre bu so- nuç kaçınılmazdı... Ülkemizde insanlarımızın yüzde 40’ı tarımdan geçinirken siz AB’ye uyum gerekçesiyle tarımı küçülteceğim gerekçesiyle destek politikalarından vazgeçer, tarım ürünle- rinin ithalatını benimser, küresel ısınma etkisiy- le gelişen kuraklığa seyirci kalırsanız tarımda bü- yüme hızının düşmesini nasıl hayretle karşılar- sınız? “Yandaş ekonomistler, yandaş STK”ler büyü- me hızının düşmesini bakın nasıl yorumluyorlar: “Dünyadaki büyük maliyet artışlarının, daralan dış piyasaların, derinleşen finansal krizin oluşturdu- ğu belirsizliğin, içeride ise kapatma davasının ve Ergenekon davası çevresindeki tartışmaların oluşturduğu belirsizliğin toplam sonucu olarak ekonomide büyüme oranının sert bir şekilde düş- tüğü görülmektedir. Ekonomide, reel sektörde pi- yasalarda yaşanan olumsuzlukları salt kapat- ma davasına bağlamak, ekonomi yönetimini aklamaktan, siyasal iktidara arka çıkmaktan başka ne işe yarar?.. Üretenlerin, istihdam ya- ratanların sorunlarını görmemezlikten gelme de- ğil de nedir? Tekstilde umutlar bahara kaldı.. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Odalar ve Bor- salar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM’in yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımlarıyla açıklanan, “Değişim, Dönüşüm ve Destek Eylem Planı” 2 ana eylem, 7 tedbir baş- lığı altında 28 eylem kararından oluşturulmuş. Or- ta vadede de işlerliği olacak plan sektörün ive- di sorunlarına çözüm olamayacak. Planın ana te- ması, sektörün Doğu ve Güneydoğu’ya taşın- masına yönelik destekleri içeriyor... 1 Ocak 2009’dan başlayarak beş yıl süreyle gündem- de kalacak bu teşvikler arasında KDV istisnası, gümrük muafiyeti, faiz desteği, SSK işveren prim indirimi, kurumlar ve gelir vergisi indirimi ile ya- tırım yeri indirimi yer alıyor. 2009 yılı sonuna ka- dar taşınacaklara da ayrıca taşınma desteği ve- riliyor. 2 ana eylem, 7 tedbir başlığı altında 28 eylem kararı başlık olarak belirlenmiş, uygulanması ise oluşturulan komisyonlarca belirlenecek... Her şeye rağmen, ya da hiç yoktan sektörün ye- niden önemsenmesi açısından olumlu bir adım... Yağmasa da gürleyecek... Bakalım sektördeki iş- letmeler yağmur yağana kadar kalabilecekler mi? Bunu da zaman gösterecek... Düzeltme: Geçen haftaki yazımda “özel sek- törün borcu 140 milyon dolara yaklaştı” olarak çık- mıştı doğrusu 140 milyar dolar olacak, bu yan- lışlık nedeniyle sizlerden özür dilerim.. hilmideveli@hotmail.com Perşembenin Gelişi... T ürkiye, İtalya ve İspanya’da, tarõm ve gõda sektörlerinin önde gelen bölgelerinde ortak yürütülecek AB destekli “AGFORISE Projesi” ile Mersin’in dünya tarõm ve gõda pastasõndan daha fazla pay alacağõ bildirildi. Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, 16 Mart’ta Avrupa Komisyonu’na başvurularak hayata geçirilen tarõm- gõda kümeleri platformu ile ekonomik büyüme ve zenginliği uzun dönem ortak araştõrma ve yenilikçilik projesinin 919 bin Avro’luk bütçeye sahip olduğunu söyledi. Projenin Türkiye’den Mersin, İtalya’dan Regiona Emilio bölgesi ile İspanya’dan Murcio bölgesinin dünya tarõm-gõda sektöründen daha fazla pay alabilmesini sağlamak amacõyla ilgili tüm kurumlarla ortak hareket etmelerini sağlayacağõnõ ifade eden Aksoy, “Kurumlar, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve KOBİ’ler arasında geliştirilecek teknoloji geliştirme ve rekabet alanlarının altyapısını oluşturduğundan çalışmamıza, projelerin projesi de diyebiliriz” diye konuştu. Y üklemelerde kullanõlan ahşap palet üretimi ya- pan firmalarõndan Hem- taş Ambalaj, bu yõl 250 bin adet palet üreterek 4 milyon YTL ciro elde etmeyi hedefli- yor. Hemtaş Ambalaj Sana- yii’nin genel müdürü Murat Adar, Kocaeli’nin Darõca ilçe- sinde 1996 yõlõndan bu yana palet üretimi yaptõklarõnõ belirtti. Gelişmiş ülkelerde kullanõmõ hõzla yaygõnlaşan Alman ürünü “İnka Palet’’in Türkiye distri- bütörlüğünü yaptõklarõnõ ifade eden Adar, yõlda ortalama 80 bin adet satõş gerçekleştirdikle- rini söyledi. Bu paletin özellikle ihracat yapan firmalar için büyük ko- laylõklar sağladõğõnõ dile getiren Adar, “Gümrüklerde palet- ler için geçerli ISPM 15 stan- dartları uygulanıyor. Distri- bütörlüğünü yaptığımız pa- letler bu standarda sahip ol- duğu için sorun çıkmıyor” dedi. Bu paletlerin kullanõmõnõn avantajlarõ nedeniyle tüm dün- yada arttõğõnõ dile getiren Adar şunlarõ söyledi: Başta kimya olmak üzere sa- nayinin bütün alanlarõna hizmet verdiklerini belirten Adar, palet kullanõmõnõn depolama ve ih- racat açõsõndan çok büyük önem taşõdõğõnõ vurguladõ. Palet üretimine 1996 yõlõnda keser ve çivi çakma makinesiy- le başladõklarõnõ belirten Adar, “O zamanlar günde 100 palet üretiyorduk, ancak yaptığı- mız yeni yatırımlarla bugün günde 1000 adet palet üretip 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ge- çen yıl 220 bin adet palet üre- timi gerçekleştirdik, bu yılki hedefimiz 250 bin adet” dedi. Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren Elektroland savunma sanayiine yüzde yüz yerli ilkleri kazandõrõyor Artõk yangõnõ robotlar söndürecek S avunma sanayiine yönelik üretim yapan Elektroland ilklere imza atõyor. Bugüne kadar “şüpheli paket tespit sistemi” ve “bomba im- ha robotu”nu kazandõran Elektroland şirketi, şimdi de yüzde yüz yerli “yan- gın söndürme robotu” üretti. Orman yangõnlarõnda da kullanõlabilecek olan robottan ilk etapta bir adet satõn alan Su- riye, 10 adet robot siparişi daha verdi. Elektroland şirketi ortaklarõndan Zih- ni Demir, 1996 yõlõnda kurduklarõ şir- kette önce elektronik kart tamiratõna başladõklarõnõ daha sonra savunma sa- nayiine yöneldiklerini ve şu anda ça- lõşmalarõnõ Bilkent Cyberpark’taki 350 metrekarelik alanda sürdürdüklerini anlattõ. Uzun zamandõr yangõn sön- dürmeye ilişkin bir proje üzerinde ça- lõştõklarõnõ ifade eden Demir, çalõşma- larõn tamamlandõğõnõ ve “yangın sön- dürme robotu”nun kullanõma hazõr ol- duğunu bildirdi. Yangõn söndürme robotunun Türki- ye’de ve dünyada “ilk ve tek” olduğunu söyleyen Demir, robotu, yangõn sõra- sõnda insana gelebilecek zararõ en aza indirgemek amacõyla ürettiklerini be- lirtti. Demir’in verdiği bilgilere göre, itfaiye erinin girmesinin sakõncalõ olabileceği yerlerde kullanõlacak olan robotun üze- rinde 4 adet kamera bulunuyor. Üze- rindeki kameralar sayesinde 400 met- re uzaktan kumanda edilebilen robot, gaz sensörleriyle ortamdaki atmosferi analiz ederek, ortamõn insan sağlõğõna zararlõ olup olmadõğõnõ tespit edebiliyor. Yangõna hem gaz topu atarak hem de suyla müdahale edebilen robot, gece gö- rüş özelliği sayesinde yangõna gece de müdahale edebiliyor. Robot, boya ve õsõ yalõtõmõ sayesinde de 400-500 derece- deki yangõnõn içerisine girebiliyor ve za- rar görmeden yangõna müdahale ede- biliyor. Zihni Demir, bütün aksamlarõ hidro- lik sistemle hareket eden robotta kul- lanõlan yazõlõm dahil bütün elektronik ve mekanik donanõmõn Türk malõ ve yerli üretim olduğunu belirterek “Bu- na yüzde yüz Türk robotu da diye- biliriz” ifadesini kullandõ. Demir, hid- rolik sistemle çalõşan ve yangõn sön- dürmenin yanõnda, su basõncõ kullanõ- larak bombayõ etkisiz hale getirebilen robotun, bubi tuzaklarõ ve canlõ bom- balara karşõ da kullanõlabildiğini kay- detti. Kendi imkânlarõyla şimdiye kadar 16 adet bomba imha robotu, 100 adet de şüpheli paket tespit sistemi ürettikleri- ni belirten Demir, bunlarõn halihazõrda Türkiye’deki bütün güvenlik birimleri tarafõndan kullanõldõğõnõ vurguladõ. De- mir, “Artık Türkiye, ihtiyacı olan bu ürünleri yurtdışından almıyor” dedi. Yurtdõşõna robot ihraç ettiklerini ve yeni sipariş aldõklarõnõ da söyleyen Demir, şimdiye kadar Suriye’ye 4 adet şüpheli paket tespit sistemi ve 1 adet bomba imha robotu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 1, Ürdün’e ise 2 adet bomba imha robotu sattõklarõnõ kaydetti. Ürettikleri bütün robotlarda yazõlõm dahil bütün elektronik ve mekanik do- nanõmõn yerli üretim olduğunun altõnõ çizen Demir, robotlarõ, yurtdõşõndan ge- tirilen emsallerinin onda bir fiyatõna sat- tõklarõnõ vurguladõ. S A T I R A R A S I HİLMİ DEVELİ T ekirdağ’õn Hayrabolu ilçesinde, bir grup tarõm makinesi üreticisi, şirket çatõsõ altõnda birleşti. Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasõ Yönetim Kurulu Başkanõ Hasan İrtem, Hayrabolu’da yurtiçi ve yurtdõşõ pazara satõş yapan tarõm makineleri imalatçõlarõnõn mali ve dõşa açõlmada önemli problemler ve sõkõntõlar yaşadõklarõnõ belirtti. İrtem, sõkõntõlarõn giderilmesi ve firmalarõn tek başlarõna alõnmasõ mümkün olamayan teknolojisi yüksek makinelerin alõmõnõ sağlamak ve ortak bir payda da güç birleşimini sağlamak amacõyla tarõm makinesi imalatçõlarõndan 9 işletmenin katõlõmõ ile yeni şirketin kurulduğunu bildirdi. İrtem yaptõğõ açõklamada şunlarõ kaydetti: “Küçük olsun benim olsun mantığından artık silkinmek lazım. KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı destekler sayesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde aynı şekilde ortak şirketler kurulmaktadır. ” Kurulan Hayrabolu ORTKA Tarõm Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tarõm makineleri sektöründe Türkiye’de bir ilk olduğunu bildiren İrtem, kullanõlacak desteklerle öncelikle teknolojisi yüksek lazer kesim makinesinin alõnacağõnõ, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nden (ABİGEM) gelen hibe destekle de CNC abkant makinesinin satõn alõnarak en kõsa sürede şirketin imalata başlayacağõnõ kaydetti. Tarõmmakinelerinin9üreticisitekçatõaltõndatoplandõ Güçlerini birleştirdiler GÜNDE TEK FİYAT KOBİborsasõ 2009’da açõlõyor İ stanbul Menkul Kõymetler Bor- sasõ (İMKB) Başkanõ Hüseyin Erkan, küçük ve orta büyük- lükteki işletmelerin hisselerinin iş- lem göreceği KOBİ borsasõnõn yõl- başõndan itibaren uygulamaya gire- ceğini bildirdi. KOBİ’ler için basit- leştirilmiş halka arz prosedürü uy- gulanacağõnõ ve sayõsal kriter olma- yacağõnõ belirten Erkan, her yönüy- le yepyeni bir tarzõn uygulanacağõ sistemde, bazõ kâğõtlarda sadece günde bir kere müzayede yaparak fi- yat belirlenmesi ve o fiyattan iş- lemlerin gerçekleştirilmesi olana- ğõnõn sunulacağõnõ belirtti. Erkan, “Piyasaya girmek için herhangi bir sayısal kriter olmayacak. Bu yüz- den, her boyuttaki şirket piyasaya rahatlıkla girebilecek. ” diye ko- nuştu.İşlem görecek şirketlerin bir “Piyasa Danışmanı” ile anlaşma- sõnõn zorunlu tutulacağõnõ vurgulayan Erkan, “Piyasa Danışmanı”nõn şir- keti sermaye piyasasõnda halka arza hazõrlayacağõnõ ifade etti. EKO-ETİKET UYGULAMASI Tekstil ve turizmde rekabet gücünü arttõracak A B mevzuatõna uyum çerçe- vesinde oluşturulan Türkiye Ulusal Program Taslağõ’na göre, “çevre dostu ürünlerin yay- gınlaştırılarak daha etkin kulla- nımının sağlanması, tüketicilere bu ürünler hakkında rehberlik ede- rek, doğru ve bilimsel bilgilerin su- nulması” amacõyla ‘eko-etiket yö- netmeliği’ hazõrlanacak. Çevre ve Orman Bakanlõğõ tarafõn- dan hazõrlanacak yönetmelik, 2011 yõlõndan sonra yürürlüğe girecek. Bakanlõk yetkilileri tüketicilerin çev- re dostu ürünlere yönelik ilgilerinin arttõğõnõ ifade ettiler. Yetkililer, AB eko-etiketi olan “çiçek logosunun” henüz Türkiye’ye verilmediğini be- lirterek sistemin Türkiye’de uygu- lamaya girmesiyle özellikle tekstil ve turizm sektöründe rekabet gücünü arttõrabileceğine dikkat çektiler. Hemtaş Ambalaj, üretimini Kocaeli’nin Darıca il- çesinde sürdürüyor. Gıda-tarımkümesiMersin’ekazandıracak Hemtaş Ambalaj hedef büyüttü Bugüne kadar “şüpheli paket tespit sistemi” ve “bomba imha robotu”nu kazandõran Elektroland şirketi, şimdi de yüzde yüz yerli “yangõn söndürme robotu” üretti. K urucu ortaklardan Zihni Demir Elektroland’in gelecek, hedefleri hakkõnda da bilgi verdi. İnsansõz kara araçlarõ üzerindeki çalõşmalarõ tamamladõklarõnõ söyleyen Zihni Demir, bundan sonraki hedeflerinin sualtõna yönelik olduğunu ifade etti. Sualtõndaki kurtarma çalõşmalarõna yönelik “sualtı robotları” geliştirmeye çalõştõklarõnõ kaydeden Demir, proje aşamasõndaki robotun bir çeşit “dalgıç robot” olacağõnõ söyledi. Üretilecek robotun 300 metre derinlikte işlem görebileceğini ifade eden Demir, sualtõ robotunun üretimine bir yõl içerisinde başlayacaklarõnõ sözlerine ekledi. Hedefimiz sualtırobotu ANKARA 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2008/91 Davacõ BANU KOÇ (GÜLERAY) vekili tarafõndan, davalõ HÜSEYİN KOÇ aleyhine açõlan BOŞANMA davasõnõn, mahke- memizde yapõlan açõk yargõlamasõ sõrasõnda verilen ara kararõ uyarõnca, Davalõ HÜSEYİN KOÇ’un YEŞİLKÖY KÖYÜ, HAYMANA-ANKARA adresine çõkartõlan tebligatlarõn tebliğ edilemediği ve adreslerinin de zabõtaca yapõlan araştõrmada tespit edilemediğinden adõ geçen davalõnõn duruşma günü olan 16/09/2008 günü, saat 10:00'da, tüm deliller ile birlikte mahkememizde hazõr bulunmasõ ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde du- ruşmalara yokluğunuzda devam edileceği ve karar verilceği, HUMK'nun 509.maddesi gereğince tebliğ yerine kain olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. (Basõn: 49672) SAPANCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/145 Tal. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan, satõşõna karar verilen gayrimenkullerin, satõş ilanõ ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, ad- reslerde tebliğ yapõlamamasõ veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satõş ilanõ, ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Sakarya ili Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mah. Batak mevkii 11 pafta, 139 ada, 83 parsel sayõlõ bahçeli 10 adet kârgir mesken vasfõn- daki gayrimenkul üzerinde kâin 9 ve 10 nolu bağõmsõz mesken vasfõndaki bölümler. İmar durumu: Sapanca Belediyesi İmar Müdürlüğü sõnõrlarõnda olup, ayrõca Sapanca Belediyesi ve dosyamõzdan alõnõr. Gayrimenkulün halihazõr durumu: Satõşa konu taşõnmazlar, Sapanca merkezine yaklaşõk 1 km. mesafede olup, ilçe yerleşim alanõ dõşõnda bulunmakta olup; binalarõn güney cephesinden demiryolu geçmekte, Ayangöl Sitesi içinde bulunmaktadõr. Site 22 ikiz, 44 adet villadan oluşmakta olup, bina- larõn 10 tanesi dubleks, 34 tanesi tripleks olarak oluşturulmuştur. Satõşa çõkarõlan binalar 83 nolu parselde, ikiz blok ve tripleks ola- rak yapõlmõş binalardandõr. Bu binalarõn bulunduğu kõsmõn güney cephesinden demiryolu geçmektedir. Site, sosyal tesisleri ve çevre düzenlenmesi yapõlmõş durumda olup site içerisinde yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahasõ bu- lunmaktadõr. Satõşa konu olan binanõn her biri 140 m2 kullanõm alanõna sahip olup, 9 ve 10 nolu bölüm nolu binalar birlikte tek bir bina gibi kul- lanõlmaktadõr. Bu şekilde kullanõlan binanõn zemin katõ, 6 yatak odasõ, iki adet banyo, üst katõ salon, açõk mutfak, iki adet WC’den oluşmaktadõr. Kat kaloriferli olan binanõn zemin katõnda teras bulunmaktadõr. Binada salon ve yatak odalarõ yerleri ahşap kaplõdõr. Binanõn tüm doğ- ramalarõ cilalanmõş, masif çamdan yapõlmõştõr. Mutfak dolabõ cilalõ ahşap olup, tezgâhõ mermer olarak konulmuştur. Banyo ve WC’ler tavana kadar seramik kaplanmõş, tüm duvarlar bir metreye kadar cilalõ ahşapla kaplanmõş, onun üzeri sõva alçõ üzeri plastik boya ile boyanmõştõr. Gayrimenkulün geniş evsafõ dosyada mevcut bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. Taşõnmaz kõymet takdiri, muhammen bedeli ve satõş saatleri: 1- 9 nolu bağõmsõz bölümün muhammen bedeli 140.000,00 YTL. olup, satõşõ: 14.00-14.10’a kadar. 2- 10 nolu bağõmsõz bölümün muammen bedeli 140.000,00 YTL. olup, satõşõ: 14.30-14.40’a kadar. Satõş Şartlarõ: 1- 1. Satõş, 27.10.2008 (Pazartesi) günü saat 14.00-14.40’a kadar SAPANCA İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacak- tõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla taşõnmaz 06.11.2008 (Perşembe) günü, aynõ yerde ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok art- tõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, art- tõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetlerin %20’si nispetinde nakdi “TL” veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga pulu, tapu harç ve masraflarõ ile %1 KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, Belediye tellaliye, Bed. tapu satõm harcõ satõş be- delinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- larõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõ- nacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örne- ği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/145 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 08.09.2008 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 49207 Mersin Valisi projesinin 919 bin Avro’luk bütçeye sahip olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog