Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Üç Darbe 12 Eylül yıldönümü bağlantılı elmalarla armutların birbirine karıştığı sayısız yorum olmasaydı bu başlık- la bir yazı yazmaya kalkışmayacaktım.. İletişim çağında, gerçeklere en yakın görüntüde, gerçekler- den en uzak kalışımızla, kimliğimize, çıkarlarımıza ya- bancılaştırılmış önyargılarımız; cepheleşmelerimiz, öğrenme, sorgulama tembelliği içinde kolaycılığa kaç- mamız, çok kolay güdümlenmemiz, yönlendirilme- miz sayesinde.. gözleri bağlı file dokunan, dokunduğu yere göre algılamalarıyla fili tanımaktan giderek uzaklaşan insancıklar, düşünce grupları kitlelerin tra- jikomik hallerindeyiz. Sapla saman bu kadar karışınca, en haklı isyan, insan hakları arayışlarımız, çıkarları- mızı savunma çabalarımızda bile ortak değerler, il- kelerde buluşamıyor, caydırıcı gücü oluşturamıyoruz. “Albaylar cuntası” olarak da tanımlanan 1960 as- keri darbesi, ekonomik, sosyal, siyasal sonuçları ile, şimdilerde pazarlanan görüş ve algılamaların aksine Türkiye’nin demokrasi çıtasını en anlamlı ölçeklerde yükseltmiştir. Kendisinden sonraki iki darbe ise bu çıtayı aşağı indirmeye yönelik operasyonlardır. Ne ya- zık ki 1960’ın, askeri darbe ile olsa da, Türkiye’de ger- çek insan hakları, demokrasi, sendikal haklar, sos- yal devletin yolunu açan, 1961 Anayasası, ’63 sen- dikal yasaları kazanımları, elbette ağır insan hakları ihlaller zincirini oluşturan Yassıada yargılamaları, 3 DP liderinin idamlarının gölgesinde kalmıştır. Türkiye’nin biçimsel çok partili düzene, demok- rasiye açılımı olan 1946 sonrası gelişmeler, 1950 se- çimleri, dönemin dünya dengelerinin de etkisi ile, çoğunluk iktidarını ele geçirmiş, feodalizmi, din is- tismarcılığını siyaset aracı olarak kullanan DP’nin, çoğunluk diktatörlüğü eğilimleriyse, Türkiye’yi çağdaş uygarlığı yakalamaktan çok uzakta noktalara sü- rüklemiştir. Türkiye’nin kimilerinin ağızlarından düşür- medikleri Batı demokrasisi, AB kriterlerini yakalama çabaları, gerçekte 1960 darbesi sonrası ortaya çık- mış toplumsal uzlaşma eksenindedir. Tabii o tarih- lerde, iki kutuplu dünyada Marksizm tehdidi karşısın- da kendini ehlileştiren kapitalist dünyanın, Batı, AB içinde en çok Sosyalist Enternasyonal lokomotif, sen- dikal haklar, sosyal devlet, demokrasi kriterlerinde yol almakta olduğunu da konjonktürel olarak unutmamak koşulu ile... Türkiye’de sol, sosyal demokrat açılımları, TİP’i, or- tanın solu, toprak işleyenin, fabrika üretenindir.. ara- yışlarını yaratan sosyal, siyasal yaklaşımlar, elbette 1960’ı yaratan aydın-gençlik hareketleri patlaması- nın, anayasal, yasal güvence bulması, örgütlenebil- meleri sayesindedir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile, Türkiye’deki kadar hızlı bir örgütlenme yaşan- mamıştır. 1963’ten 80’e 17 yıl gibi kısa bir süreç için- de, kayıtlı çalışan işçilerin yüzde 50’sinin sendikal ça- tı altında, toplu pazarlık düzeninden yararlanabildiği bir başka ülke modeli yoktur. 12 Eylül, 3 milyon si- gortalının 1.5 milyonunun sendikalı olduğu bir düzeni yıkmıştır. İşte tam da bu nedenledir ki, Türkiye’de estirilmek istenen serbest piyasa, emperyalizme tam bağımlı politikaların geçerli kılınabilmesi 1961 Anayasası ile gelen kazanımların geri alınmasını zorunlu kılmıştır; iktidardaki çoğunluk sağ, liberal partiler, yakaladık- ları iktidar gücünü modelin yüzde yüz uygulanabil- mesinde yeterli görmemişler, ABD öncülüğünde, em- peryalizm destekli “lüks özgürlükler, anayasa” tar- tışmalarını başlatmışlardır. Çatışmalar, failli meçhul cinayetler, sivil iktidarla- rın “anarşi ve terör” ile baş edememeleri gerekçele- ri vitrin, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri özünde, ABD emperyalizminin güdümünde biçilen roller çer- çevesinde, Türkiye’nin gelişme rotasının değiştirilmesi operasyonlarıdır. Türkiye’nin gelişimi, çağdaş de- mokrasiyi, sosyal devlet ilkeleri içinde yakalayabil- me şansı, emperyal çıkarlarla çatışmıştır. Kimi zaman çok açık söylendiği üzere, Türkiye AB tam üyeliği için coğrafi, nüfus, ekonomik, siyasal güç.. olarak fazla büyüktür. Yeni emperyalizmin gelişme modelinde, jandar- malık, arka bahçe rolü de biçilen Türkiye, ırklar-din- ler ekseninde parçalanma olamasa bile, Cumhuriyet birikimlerini, iç örgütlenme, gelişme güç ve dina- miklerini yitirmeliydi. Türkiye için lüks kabul edilen in- san hakları, demokrasinin püskürtülmesine yönelik 12 Mart, 12 Eylül darbeleri ABD’nin onayında, AB’nin kapalı kapılar arkasında desteklemesiyle gündeme gelmiştir. 1977 Ecevit iktidarına günlük dö- viz için kredi verilmezken, bir tek Almanya’nın cun- ta ilan ettiği 12 Eylül yönetimine, Cumhuriyetin ku- ruluşundan 1980’e kadar yapılmış dış yardımlar toplamının 7.5 katı destek vermesinin başka açıkla- ması olabilir mi? 24 Ocak kararları, 12 Mart’ta yarım kalmış sosyal devlet, sendikal haklar tırpanlaması, so- lun silindir gibi ezilmesi olarak gerçekleşmeseydi, hiç uygulanabilir miydi? Türkiye, ırklar ve dinler üzerin- den siyasetin önü açılarak Özalizm, şimdilerde Er- doğanizm ile geldiği kirli piyasalar düzeninin kucağına teslim edilebilir miydi?.. Bugünlere geliş 12 Mart, 12 Eylül, küresel saldırının ortak ürünleridir... soner@cumhuriyet.com.tr Şimdi de toplam 24 dağõtõm şirketi ‘Maliyetler yine pahalandõ, fiyatlarõ artõralõm’ diye EPDK’ye başvurdu Elektrikte zam kuyruğuEkonomi Servisi - Elektriğe uzun bir süre zam yapmadõğõ iddiasõ ile övünen AKP’nin son bir yõlõnda zam haberleri- nin ardõ arkasõ kesilmiyor. Son olarak top- lam 24 elektrik dağõtõm şirketi, enerji ma- liyetlerindeki artõşõ gerekçe göstererek ko- nutlara ve sanayiye yönelik elektrik pe- rakende satõş fiyatõna zam talebiyle Ener- ji Piyasasõ Düzenleme Kurulu’na (EPDK) başvurunca tablo tamamlandõ. Reuters’õn EPDK kaynaklarõna daya- narak verdiği habere göre, önceki gün “perakende fiyatlarda revizyon” tale- biyle yapõlan başvuru, önümüzdeki haf- ta perşembe günü değerlendirilerek ka- rara bağlanacak. Toplantõda EPDK, her abone grubu için yeni dönemdeki tarife- yi belirleyecek. Konut ve sanayi elektri- ğinin perakende fiyatõna yüzde 9-10 ora- nõnda zam yapõlmasõ bekleniyor. EPDK, Türkiye Elektrik Ticaret AŞ’nin (TETAŞ) toptan sattõğõ elektriğe 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 34 zam yapõlmasõna ilişkin başvurusunu geçen hafta onaylamõş ve karar önceki günkü Resmi Gazete’de yayõmlanarak yü- rürlüğe girmişti. Böylece, TETAŞ’õn sa- tacağõ elektriğin tarifesi 1 Ekim’den iti- baren kilowattsaat (kwh) başõna 10.74 YKr’den 14.39 YKr’ye yükselecek. TETAŞ’õn toptan elektriğe yaptõğõ yüzde 34’lük zam da doğrudan dağõtõm şirketlerinin maliyetlerini arttõrdõ. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren maliyet baz- lõ fiyatlandõrma çerçevesinde maliyet artõşlarõnõn fiyatlara yansõtõlmasõ gereki- yor. Hükümet, bu yõl ocaktan geçerli ol- mak üzere konutlarda yüzde 15, sanayi- de yüzde 10 olarak zam yapõlmasõnõ ka- rarlaştõrmõş, enflasyon güncellemesinin etkisiyle bu oranlar tüketiciye konutta yüzde 19.5 ve sanayide de yüzde 12 ola- rak yansõtõlmõştõ. Yeni sistemin devreye girmesinin ar- dõndan EPDK, Türkiye Elektrik Dağõtõm AŞ’nin (TEDAŞ) tüketiciye satacağõ elektriğin 1 Temmuz’dan itibaren ev ve işyerlerinde yüzde 21, sanayide ise yüz- de 22 arttõrõlmasõnõ kararlaştõrmõştõ. Elek- trik fiyatlarõna yõlbaşõndan bu yana ko- nutta toplam yüzde 44.6, sanayide ise top- lam yüzde 36.6 oranõnda zam yapõldõ. Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurulu gelecek hafta toplanarak zam kararõnõ görüşecek. Konutlara ve sanayiye verilen elektriğin fiyatõ 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 10 arttõrõlacak. “Kırmızı Sokak” öne- risiyle başlayan içki yasağı tartışmaları, Moda İskelesi’ndeki lokantaya gelen içki yasağıyla de- vam ediyor. Durumu protesto eden Modalılar, içkilerini alıp geldikle- rinde polis tarafından apar topar götürüldüler... Bakkal amcaya alkol baskısı Ekonomi Servisi - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ma- halle baskõsõnõn aslõnda içki iç- meyenlere uygulandõğõnõ savu- nadursun, yapõlan araştõrmalar mahalle baskõsõnõn içki satan yerleri kapattõğõnõ ortaya çõkardõ. Uluslararasõ perakende ölçüm şirketi Nielsen tarafõndan yapõlan bir araş- tõrma özellikle son üç yõlda alkollü içki satõş noktalarõnda ciddi bir azalma meydana geldiğini ortaya koydu. Nielsen’in araştõrmasõna göre Türkiye’de 2005-2008 arasõnda al- kollü içki satan nokta sayõsõnda yüzde 13 oranõnda azalma yaşandõ. Toplam nokta sayõsõndaki azalma ise yüzde 2.3 oldu. Araştõrmada ya- şanan düşüş, “Alkollü içki satan noktalar normal şartlarda kârlı- lık anlamında daha güçlü oldu- ğundan en fazla toplam pazar ka- dar küçülmeliyken son üç yılda çok daha fazla azalmıştır” şek- linde yorumlandõ. Söz konusu düşüşte, Erdoğan’õn savõnõn aksine içenlerin yanõ sõra sa- tanlarõn da mahalle baskõsõ al- tõnda kalmasõnõn yanõ sõra, özellikle kõrsal bölgelerde, satõş yapanlara çõkarõlan zor- luklar, ruhsatlarõnõn yenilen- mesi için prosedürün gerek- li gereksiz uygulanmasõ gibi ‘bir çeşit tarife dışı engellerle’ yap- tõklarõ işten vazgeçmelerine zor- lanmalarõnõn etkili olduğu belirtil- di. Yine Nielsen’in verilerine göre tüm dünyada 2005-2008 arasõnda al- kollü içki kategorisinde yüzde 6’lõk büyüme yaşandõ. En geniş pazarlar ise yõllõk 1 milyar dolardan fazla sa- tõş kaydeden ABD, İngiltere ve Al- manya. Alkol satan yerlerin kârlõlõk oranõ daha güçlü. Buna karşõn alkol satõş noktalarõ genel ortalamanõn altõ katõ hõzla kapanõyor. İş Bankası: Cari açık Türkiye’yi riskli kılıyor Ekonomi Servisi - Türkiye İş Ban- kasõ bülteninde, cari işlemler açõğõnõn yüksek seviyesinin Türkiye’yi diğer birçok gelişmekte olan ülke ekono- misinden ayõrdõğõ ve riskli kõldõğõ bildirilerek, cari açõğõn finansmanõn- da banka dõşõ kesimin döviz cinsinden yükümlülüklerinin artmasõnõn endişe yarattõğõna dikkat çekildi. Bankanõn eylül ayõna ilişkin “Dün- ya ve Türkiye Ekonomisinde Ge- lişmeler” bülteninde, Türkiye eko- nomisinde yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Bültende, “Ayrıca, ca- ri açığın finansmanında banka dı- şı kesimin döviz cinsinden yüküm- lülüklerinin artması endişe yarat- maktadır. Global kredi krizinin henüz sona ermemiş olması ve bir- çok gelişmiş ülke ekonomisindeki yavaşlamanın belirginleşmesinin önümüzdeki dönemde Türkiye’de finans sektörüne ve reel ekonomiye daha fazla yansıması beklenmek- tedir. Nitekim son dönemde yurti- çinde açıklanan veriler de iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sürdü- ğüne işaret etmektedir” denildi. Akbank, Halkbank bütün olarak satılırsa ilgilenecek Ekonomi Servisi - Akbank Yönetim Kurulu Başkanõ Suzan Sabancı Din- çer, yurtdõşõnda şu anda satõn alma plan- larõnõn olmadõğõnõ, organik büyümeye öncelik verdiklerini söyledi. Sabancõ, Reuters’õn söy- leşisinde, “Halkbank’la ilgili olarak bugünden bir şey söylemek çok zor. Halkbank’ın aktif yapısının içe- riğini bilmiyoruz. Eğer Özelleştir- me İdaresi Halk- bank’ı bir bü- tün olarak sat- ma kararı verirse, o zaman ilgilenen oyuncu- lardan biri olarak aktiflerin detayı- na bakacağız” dedi. Sabancõ, potan- siyel bir satõn almada aktif yapõsõ, ya- ratabileceği sinerji, Akbank’õn strate- jik konumunu tamamlamasõ ve satõş şartlarõna bağlõ olacağõnõn altõnõ çizdi. Sabancõ’nõn verdiği bilgiye göre, Ak- bank kurumsal ve ticari kredilerde sõ- rasõyla yüzde 54 ve yüzde 41 artõş sağ- ladõ. Mortgage kredilerindeki yüzde 18.6’lik büyüme ise sektör ortalama- sõnõn üzerinde bulunuyor. Sabancõ, 2009’un ilk yarõsõnda Mos- kova, Şanghay ve Dubai’de temsilci- lik ofisleri açmayõ planladõklarõnõ da söyledi. G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N Yabancı sermaye geriledi Ocak-temmuz döneminde yabancõ sermaye girişleri geçen yõlõn eşdönemine göre yüz- de 39.3 azalarak 7 milyar 611 milyon do- lar oldu. 8 milyon dolarlõk da yabancõ ser- maye çõkarken net doğrudan yabancõ ser- maye yatõrõmõ 7 milyar 603 milyon dolarda kaldõ. Bankalara suçlama Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarõ Kon- federasyonu Başkanõ Bendevi Pa- landöken, bazõ bankalarõn, müşte- rilerine özel indirimlerle ulaşõm hizmeti vermeye başladõğõnõ belirterek “Uygulama tak- siciye darbe vurmaktan başka bir şey değil” dedi. Turkcell, ramazan boyunca KDV dahil ÖİV hariç 6 YTL ödeyerek “Ramazan Paketi” alan faturalõ müşterisine her gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar be- dava konuşma olanağõ tanõyor. Turkcellilere, akşam bedava BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya no: 2007/2394 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydõ: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, 3. Bölge, Esenyurt köyü, 1749 ada, 9 parsel, 236/472 hisseli, arsa nitelikli taşõnmaz. İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, 3.Bölge, Esenyurt köyü, 1806 ada, 46 parsel (eski 3 parsel), 198.29 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşõnmaz. İmar Durumu: Esenyurt Belediye Başkanlõğõ’nõn 31/07/2007, Esenyurt köyü, 1749 ada, 9 parselin, Esenyurt Belediye Meclisince 05/05/2005 tarih tarih ve 2005/39 sayõlõ meclis kararõ ile İstanbul Be- lediye Meclisi’nce ise 16/06/2005 tarih ve 1180 sayõlõ meclis kararõ ile onaylanan Esenyurt 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planõ’nda ikiz nizam 4 kat konut alanõnda kaldõğõ, Esenyurt köyü, 1806 ada, 46 parsel (eski 3 parsel) de Esenyurt Belediye Meclisi’nce 05/05/2005 tarih ve 2005/39 sayõlõ meclis kararõ ile İstanbul Belediye Meclisi’nce ise 16/06/2005 tarih ve 1180 sayõlõ meclis ka- rarõ ile onaylanan Esenyurt 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planõ’nda bitişik nizam 4 kat konut alanõnda kaldõğõ belirtilmektedir. Gayrimenkulün Evsafõ: Satõşa konu taşõnmazlardan Esenyurt köyü, 1749 ada, 9 parselinde kayõtlõ, adres olarak Saadetdere Mahallesi 66.Sokak No:38 adresinde yer alan binalar bitişik nizamda inşa edilmiş iki ayrõ binadan ibarettir. Yola cepheli bina, bodrum, zemin, 3 normal kat ve çekme kattan ibarettir. Bahçesinde iki ayrõ garaj yeri mevcuttur. Bina zemi- ne 90 m2 miktarõnda oturmakta olup, 3 cephesinde konsol mevcuttur. Toplam inşaat alanõ 600 m2’dir. Bina dõş cephesi sõvalõ, pencereleri alüminyum ve pvc’dir. Zemin katõna merdivenle ulaşõl- maktadõr. Basamaklar mermer döşelidir. Doğalgaz mevcuttur. Bitişik nizamda inşa edilen ikinci bi- na zemin + 3 normal kattan ibaret olup, iki cephesinde konsol mevcuttur. Bina zemine 145 m2 mik- tarõnda oturmakta olup toplam kullanõm alanõ takriben 680 m2’dir. E5 karayoluna yakõn konumda- dõr. Satõşa konu taşõnmazlardan Esenyurt Köyü, 1806 ada, 46 parsel (eski 3 parsel), adres olarak İnö- nü Mahallesi Tabela Yolu Caddesi’ne bağlantõlõ 353.Sk. No.37 adresinde yer almaktadõr. Taşõnmaz üzerinde zemine 120 m2 oturum alanõ bulunan zemin + 1 normal kattan oluşan betonarme karkas bi- na mevcuttur. Binanõn zemin katõ dükkân amaçlõ inşa edilmiş olup, 1. normal katõ konut olarak kul- lanõlmaktadõr. 1. normal katõn önden ve arkadan konsol çõkmalarõ ile birlikte inşaat alanõ 140 m2 olup, toplam inşaat alanõ 260 m2 dir. Binanõn çatõsõ teras çatõ şeklinde inşa edilmiştir. Dükkân cep- hesi alüminyum olup, kepenk mevcuttur. Dükkân zemini palladyen mermer döşelidir. 1. normal kat pencereleri pvc’dir. Bina girişi mermerdir. Doğalgaz mevcuttur. Doğan Araslõ Bulvarõ’na yakõn ko- numdadõr. Taşõnmazlar Esenyurt’un gelişen bir bölgesinde kalmaktadõr. Taşõnmaz ve binalarõn bu- lunduğu sokak ve caddeler asfalttõr. Belediye hizmetlerinden yararlanõlmaktadõr. Bölgenin elektrik ve suyu mevcuttur. Bölgede doğalgaz çalõşmalarõ devam etmektedir. Toplu taşõma araçlarõyla ula- şõm imkânõ vardõr. Taşõnmazlarõn yeri, mevkii, konumu, ulaşõm imkânõ, bölgenin gösterdiği geli- şim, binalarõn cepheli oluşu, belediye hizmetlerinin mevcudiyeti, binalarõn toplam inşaat alanõ, in- şasõnda kullanõlan malzeme, binalardaki imalat noksanlõklarõ, paranõn satõn alma gücü, gayrimenkule olan talep ve yakõn çevresinde oluşan rayiç alõm satõm değerlerine göre dikkate alõndõğõnda, Gayri- menkullerin Kõymeti : Esenyurt köyü, 1749 ada, 9 parselde kain arsanõn 236/472 hissesine ve üze- rindeki iki katlõ binanõn 236/472 hisseye tekabül eden kõsmõna toplam 296.697,50 YTL ve Esenyurt köyü, 1806 ada, 46 parsel (eski 3 parsel), 198.29 m2 yüzölçümlü, iki katlõ bina ve arsasõ 175.000,00 YTL olarak tespit edilmiştir. Satõş Şartlarõ: 9 parsel, 236/472 hisseli taşõnmazõn 1.Satõşõ 10 KASIM 2008 Pazartesi günü, Saat 14.20-14.30 arasõnda, 46 parsel (eski 3 parsel) sayõlõ taşõnmazõn 1.Satõşõ 10 KASIM 2008 Pazartesi, günü Saat 14.40-14.50 arasõnda, Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü’nde, açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel- le alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 20 KASIM 2008 Perşembe günü, aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet so- nunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõyme- tinin %40’nõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olma- sõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõm- dõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, alõm harç ve masraflarõ ile tahliye giderleri ve katma değer vergisi alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõn- daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İha- le farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacaktõr, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bil- gi almak isteyenlerin 2007/2394 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olu- nur. 09/09/2008 (İ.İ.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 49533) NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI SATIŞ NO: 2008/14 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, ade- di, vasfõ: Nevşehir ili Merkez, Göreme Kasabasõ 520 parsel sayõlõ, 350 m2 miktarõnda taşõnmaz, tapu kaydõnda ev ve avlu olarak be- lirtilmekte, bilirkişi raporuna göre mevcut haliyle evin önce- den yõkõlmõş arsa vasfõnda olduğu, belediye hizmetlerinden yararlanõr durumda ve imar planõ içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, muhammen bedeli 49.000,00 YTL’dir. Satõş şartlarõ: 1- Satõş 18/11/2008 günü saat 9.30’dan 9.40’a kadar Nevşe- hir Adliyesi Giriş Salonu’nda açõk arttõrma suretiyle yapõla- caktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüç- hanlõ alacaklar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masrafla- rõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõk- mazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 28/11/2008 günü, aynõ yer ve saatlerde de ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tah- min edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka teminat mektubunu vermesi lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. Tellaliye resmi, ihale damga vergisi, KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililer (*) bu gayrimen- kul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr, aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak su- retiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsil me- sul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, var- sa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenle- rin başlõkta yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 29/08/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 48810 Suzan Sabancı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog