Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B OTEL ve APARTSIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Dijital Receiver_Uydu TV, Saç Kurutma www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 MERVE ARKAN İSTANBUL - Rusya Başbakanõ Vladimir Putin’in Dõş Politika Başdanõşmanõ Sergey Aleksandroviç Markov, Türkiye’nin 15 yõlda Avrupa Birliği’ne üye olmasõnõn mümkün görünmediğini söyledi. Arõ Hareketi’nin Alman Marshall Fonu’yla önceki gün ortaklaşa düzenlediği, İstanbul Swissotel’deki, “Geleceğe bakmak: Türk dış politikasının önümüzdeki 10 yılını yönetmek” başlõklõ konferansta konuşan Markov, Türkiye’nin AB’ye üye olmak istemesinin anlaşõlabilir bir şey olduğunu belirterek “Çünkü orada istikrar ve işbirliği var. Fakat Türkiye’nin 15 yıla kadar AB’ye üye olması mümkün görünmüyor” dedi. Türkiye’nin daha fazla bağõmsõzlaşmasõnõ desteklediklerini kaydeden Markov, “Türkiye; ABD ve eski Sovyet ülkeleriyle Rusya arasında bir seçim yapabilir. Rusya, Ukrayna ve Kazakistan ile ekonomik işbirliği geliştirebilir. AB benzeri bir işbirliği Türkiye ve Rusya arasında da kurulabilir” diye konuştu. Rusya ve ABD arasõnda ekonomik işbirliğini işaret ederek yeni bir soğuk savaşõn imkânsõz olduğunu söyleyen Markov, buna karşõn ABD’nin dünya üzerindeki hegemonyasõnõn kabul edilemez olduğunu belirtti. Markov’un Gürcistan Devlet Başkanõ Mihail Saakaşvili’yi “savaş suçlusu” olarak nitelendirmesi ve Saakaşvili’nin ABD’den emir aldõğõnõ söylemesi ise salonda bazõ itirazlara yol açtõ. ABD Başkan Yardõmcõsõ Dick Cheney’nin Cumhuriyetçi başkan adayõ John McCain’in seçilmesini sağlamak amacõyla Gürcistan’õn Güney Osetya’ya saldõrmasõnõ istediğini ileri süren Markov, “Rusya’nın Gürcistan’ı işgal ettiği savının” propaganda olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanõ, Gürcistan’õn G. Osetya’ya saldõrmasõnõ bir dönüm noktasõ olarak nitelendirdi Medvedev’in 11 Eylül benzetmesi Dış Haberler Servisi - Rusya Devlet Başkanõ Dimitriy Medvedev, Gürcistan’õn 7 Ağustos’ta Güney Osetya’ya saldõrmasõnõ ABD’de 2001’de yaşanan 11 Eylül saldõrõlarõna benzetti. Başkent Moskova’da Batõlõ dõş politika uzmanlarõyla bir araya gelen Medvedev, ABD için 11 Eylül saldõrõlarõndan alõnacak çok ders olduğunu söyleyerek “Dünyanın ağustosta olan bitenden kendi derslerini çıkarmasını isterim. Dünya değişti” diye konuştu. Güney Osetya yetkilileri Gürcü saldõrõsõnõ 11 Eylül olaylarõna benzetmiş, Rus medyasõ da benzer değerlendirmeler yapmõştõ. Ancak ilk kez üst düzey bir Rus yetkili, kamuoyu önünde böyle bir değerlendirme yapõyor. Gürcistan’õn 7 Ağustos’ta ayrõlõkçõ Güney Osetya’ya düzenlediği operasyonun ardõndan Rusya karşõlõk vermişti. Çatõşmalarda iki taraftan da yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bölgede on binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmõştõ. Rusya Başbakanõ Vladimir Putin ise füze savunma sistemiyle yeni bir silahlanma yarõşõ başlatõlmasõna karşõ Batõ’yõ uyarõrken, yeni bir Soğuk Savaş’õn temelinin olmadõğõnõ söyledi. Putin, Karadeniz kõyõsõndaki Soçi kentinde önceki gün gazetecilere yaptõğõ açõklamada, “Bugün ideolojik çelişkiler bulunmuyor, bir Soğuk Savaş’ın temeli yok. Karşılıklı düşmanlığın temeli yok. Rusya’nın emperyalist arzuları yok” dedi. Eski Devlet Başkanõ Putin, artõk bir Sovyet tehdidinin bulunmadõğõnõ ancak Batõ’nõn bunu yeniden diriltmeye çalõştõğõnõ da söyledi. ABD’yi, “Roma imparatoru” gibi davranmakla suçlayan Putin, ABD’nin füze savunma sistemini topraklarõna yerleştirmesine izin veren Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ni de uyardõ. Putin “Lütfen Avrupa’da bir silahlanma yarışını tahrik etmeyin. Buna hiç ihtiyaç yok. Peki biz ne yapmalıyız? Onlar füzelerini yerleştirirken rahat rahat oturmalı mıyız?” diye konuştu. Rusya Başbakanõ, Ukrayna NATO’ya üye olursa bunun “çok zararlı olacağını” da belirtti. Dış Haberler Servisi - Bolivya’nõn ABD Büyükelçisi’ni “istenmeyen ki- şi” ilan etmesinin ardõndan, Amerikan destekli yeni bir darbe girişiminin or- taya çõkarõldõğõnõ duyuran Venezüel- la lideri Hugo Chavez de, ABD bü- yükelçisinin ülkeyi 72 saat içinde terk etmesini istedi. Bolivya’nõn, ayrõlõkçõ zengin eyalet- lerinin protesto gösterilerini destekle- diği gerekçesiyle ABD’nin La Paz Büyükelçisi Philip Goldberg’i “is- tenmeyen kişi” ilan etmesi üzerine, Amerikan yöne- timi de, Bo- livya’nõn Washington Büyükelçisi Gustavo Guz- man’dan ülkeyi terk etmesini istedi. Bolivya’nõn yerli kökenli olan ilk devlet başkanõ ve sosyalist Chavez’in yakõn müttefiki Evo Morales’in yeni anayasa taslağõ, Avrupa kökenli zen- ginlerin yönetimde olduğu eyaletler- de aylardõr protesto ediliyordu. Son olarak, ülkenin kuzeyindeki Pando’da Morales yandaşlarõ ile ayrõlõkçõ göste- riciler arasõnda çõ- kan şiddetli çatõş- malarda 8 kişinin öldüğü kaydedildi. Yeni hükümete kadar elçi yok Venezüella Devlet Başkanõ Chavez de, ABD Büyükelçisi Pat- rick Duddy’e ülkeyi terk etmesi için 72 gün verdiğini söyledi ve Was- hington Büyükelçisi Bernardo Alva- rez’i geri çağõrdõ. Kendisine karşõ ye- ni bir suikast ve ülkede darbe hazõrlõ- ğõnõn ortaya çõkarõldõğõnõ açõklayan Chavez, bu girişimlerin arkasõnda Washington yönetiminin olduğunu savundu ve, “ABD’de yeni bir hü- kümet kurulduğunda bir elçi gön- dereceğiz” dedi. Chavez, bir mitingde yaptõğõ ko- nuşmada, Bolivyalõ muhalifleri de uyararak, Morales’in bir darbeyle dü- şürülmesi halinde Bolivya’ya askeri destek vereceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanõ Medvedev, ABD için 11 Eylül saldõrõlarõ neyse, kendileri için de 7 Ağustos’ta Güney Osetya’ya Gürcü kuvvetleri tarafõndan yapõlan saldõrõnõn aynõ şey olduğunu söyledi. ABD’yi “Roma imparatoru” gibi davranmakla suçlayan Rus Başbakan Putin ise Batõ ülkelerine uyarõda bulunarak, yeni bir silahlanma yarõşõnõn tahrik edilmemesini istedi. PUTİN’İN DANIŞMANI ‘15 yılda AB üyeliği zor’ Türkiye’nin Rusya ile de ortaklõk geliştirmesi gerektiğini belirten Markov, Kafkasya savaşõnõn Cheney tarafõndan başkanlõk yarõşõnda avantaj sağlanmasõ için çõkarõldõğõnõ söyledi. LATİN AMERİKA’DA SİYASİ GERGİNLİK Chavez de ABD elçisini kovdu Pakistan’da Amerikan saldırıları tırmanıyor Dış Haberler Servisi - ABD Başka- nõ George Bush’un, Afganistan’daki Amerikan birliklerine Pakistan içlerin- de operasyon yapma yetkisi vermesinin ardõndan, saldõrõlar tõrmanõşa geçti. Pakistan’õn kuzeybatõsõndaki Kuzey Veziristan’da dün düzenlenen füze sal- dõrõsõnda 12 kişi öldü. Saldõrõnõn, ABD’ye ait pilotsuz bir uçak tarafõndan düzen- lendiği sanõlõyor. Güvenlik yetkilileri, sal- dõrõda, Afganistan sõnõrõ yakõnlarõnda bulunan Miran Şah kentindeki bir evin tahrip olduğunu duyurdular. ABD’nin, yine Pakistan’õn Afganistan sõnõrõ yakõnlarõnda düzenlediği bir ope- rasyonda 20’den fazla kişi ölmüş, bunun üzerine Pakistan ordusu, yabancõ güç- lerin, Pakistan topraklarõnda operasyon düzenlemesine izin verilmeyeceğini açõklamõştõ. Ordu da harekete geçti Pakistan ordusu ise ülkenin kuzeyba- tõsõnda çõkan çatõşmalarda 32 militanõn öldürüldüğünü bildirdi. Ordu sözcüsü Murad Han, Afganistan sõnõrõ yakõnla- rõndaki Bajur’daki çatõşmalarda 2 de as- kerin öldüğünü belirtti. Bölgede son haftalarda meydana ge- len çatõşmalarda yüzlerce militanõn öl- dürüldüğü bildiriliyor. Solcu lider Salvador Allende’yi deviren diktatör General Pinochet’in iktidarı döneminde yakınlarını kaybeden Şilililer, kanlı darbenin 35. yıldönümünü önceki gün başkent Santiago’daki La Moneda meydanındaki protesto gösterisiyle andı. (Fotoğraf: AP) Şili’de darbe anõldõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog