Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Madem düştük kalkarız Yürüyüp koşarız yine Gecede yıldız saçıp Güneşlere katarız Aydınlanma ve Dayanışma Kahvaltısında Buluşuyoruz Konuşmacı Mahmut ÇELİK Konu 12 Eylül Askeri Darbesi Sivil ve Renkli Darbeler Tarih: 14 Eylül 2008 Pazar - Saat: 10.30 Yer: Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali Atatürk Cad. Uçar İş Hanõ No. 11 Kat. 8 Kahvaltõ Ederi:10 YTL. Öğrenci:2 YTL İletişim: 0242 244 34 24 / 0532 401 71 62 / 0506 611 45 06 SEN GELMEZSEN ÇOK EKSİĞİZ www.addantalya.org www.cumokantalya.org ANTALYA ADD ve CUMOK ÇAĞRISI DİYARBAKIR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008-82 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmaz, Diyarbakõr İli, Merkez Köşkler ah. 980 ada, 56 parsel, 19 cilt, 1812 sayfasõnda tapuda kayõtlõ 675,00 m2 miktarõndaki arsa vasfõndaki ana taşõnmazda bulunan 4/108 arsa paylõ 6. kat 25 bağõmsõz bölüm numaralõ mesken vas- fõndaki taşõnmaz, Diyarbakõr 3. İcra Müdürlüğü salonunda açõk arttõrma suretiyle satõşõ yapõlacaktõr. Taşõnmazõn halihazõr durumu ve kõymeti: Taşõnmaz, imar planõnda ayrõk nizam 7 katlõ konut alanõ olarak müsaadeli, yapõ adasõnda bulunmaktadõr, Taşõnmaz, Diyarbakõr ili, merkez Köşkler Mahallesi, 63. Sokak Zafer Apartmanõ 6. kat No: 25 Diyarbakõr adresinde bulunmakta olup, hol ve antre bağlantõlõ 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo WC dağõlõmlõ bir balkonlu, yer zeminleri dökme mozaik kaplamalõ, banyo kü- vetsiz, mutfak eviye tezgâh üzeri fayans kaplamalõ, alt-üst dolaplõ iç mekân kapõlar ahşap doğramalõ, pencereler PVS doğramalõ olup, asansörsüz, kalorifersiz, 115,00 m2 kullanõm alana sahiptir. Mesken vasfõndaki taşõnmazõn toplam değeri 54.750,00 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõş 07/11/2008 Salõ günü, saat 10.00 ile 10.10 arasõnda, Diyarbakõr 3. İcra Müdürlüğü salonunda açõk arttõrma suretiyle yapõla- caktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 17/11/2008 Pazartesi günü, aynõ yerde saat 10.00 ile 10.10’da ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ, tahmin edilen bede- lin %40’õnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu- nu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla di- ğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedi- lir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tah- sil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2008/82 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ayrõca, İİK’nun 127. maddesi gereğin- ce işbu satõş ilanõ tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatõ iade olunan diğer ilgililere ilanen tebligat yerine de kaim olmak üzere ilan olunur. 01/09/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 48812 700 ton mama toplatılıyor Dış Haberler Servisi - Çin’in önde gelen bebek mamasõ firmasõ Sanlu, piyasadaki 700 ton bozuk mamayõ toplatõyor. China Daily gazetesinin haberine göre, Sanlu firmasõnõn yaptõğõ testler, bir bebeğin ölümüne, bazõ bebeklerde de böbrek taşõ oluşmasõna yol açan mamalara melamin karõştõğõnõ ortaya koydu. Bunun üzerine yetkililer soruşturma başlattõ. Şovmen başbakana bir darbe daha Dış Haberler Servisi - Tayland’da koalisyon hükümetinin büyük ortağõ Halkõn İktidarõ Partisi, Anayasa Mahkemesi’nin görevinden ayrõlmasõna hükmettiği Başbakan Samak Sundaravej’in tekrar aday gösterilmemesine karar verdi. Parti sözcüsü, koalisyonun diğer üyelerinin karşõ çõkmasõ üzerine Sundaravej’in aday gösterilmesinden vazgeçildiğini açõkladõ. Anayasa Mahkemesi, Sundaravej’in televizyonda yemek programlarõ yaparak anayasayõ ihlal ettiğine hükmetmişti. Muhalif lidere yeni haklar Dış Haberler Servisi - Myanmar’õn ev hapsindeki muhalefet lideri Aung San Suu Kyi’ye bazõ haklar tanõndõ. Nobel ödüllü 63 yaşõndaki Suu Kyi’nin avukatõ, muhalefet liderinin bundan sonra ailesinden mektup almasõna, bazõ yabancõ dergileri okumasõna izin verildiğini duyurdu. Suu Kyi, 5 yõldõr kesintisiz ev hapsinde tutuluyor. Son 19 yõlõn 13 yõlõnõ ev hapsinde geçiren Suu Kyi’nin açlõk grevinde olduğu haberleri yalanlanmõştõ. ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD’de Cumhuriyetçi Par- ti’nin başkan yardõmcõsõ adayõ Sarah Palin, bu ma- kama, hatta gerekirse ül- kenin başkomutanõ olmaya hazõr olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan yardõmcõsõ adayõ olduktan sonra ilk röporta- jõnõ ABC televizyonuyla yapan Palin, dõş politika konularõnda mesajlar verdi. Dõş politika ve ulusal gü- venlik konularõnda yeterli deneyime sahip olmamak- la eleştirilen Palin’in gergin olduğu gözlendi. Gazeteci Charlie Gib- son’õn sorularõnõ yanõtla- yan Palin, Ukrayna ve Gür- cistan’õn NATO’ya üyeli- ğini savunurken, 11 Eylül saldõrõlarõnõn ardõndan ge- liştirilen “Bush doktrini” konusunda bocaladõ. Ga- zetecinin, Bush doktrinini “kendi topraklarımızda saldırı gerçekleşmesine fırsat vermeden, düşma- nı bulunduğu bölgede vurmaya dayalı felsefe” olarak açõklamasõnõn ar- dõndan ise Palin, “Başkan Bush’un ülkemizi yok et- mekte kararlı İslamcı te- röristlerden bu dünyayı kurtarmaya çalıştığına inanıyorum” dedi. ‘Gürcistan’ı koruruz’ NATO üyesi olmasõ ha- linde Gürcistan’a düzenle- necek bir saldõrõyõ “karşı- lıksız bırakmayacakları- nı” söyleyen Palin, böyle- ce seçim yarõşõnõ kazan- malarõ halinde Rusya ile sa- vaşõ göze alabilecekleri me- sajõnõ vermiş oldu. Palin ayrõca, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Parti’nin söyleminin aksine, 11 Ey- lül saldõrõlarõyla Irak sava- şõnõ da ilişkilendirdi. Bush yönetimi daha önce Irak eski lideri Saddam Hüse- yin’in 11 Eylül saldõrõlarõ için El Kaide’ye yardõm ettiğini savunmuş ancak daha sonra bu görüşten uzaklaşmõştõ. ‘Başkanlığa da hazırım’ ABD başkanlõğõ görevini bile üstlenmeye hazõr olup olmadõğõ sorusunun yönel- tilmesi üzerine, hiç durak- samadan, “Hazırım” yanõ- tõnõ veren Palin, daha önce hiçbir devlet başkanõyla karşõlaşmamasõnõn önemli olmadõğõnõ savundu. Ame- rikan askerlerinin Irak’a “Tanrı’dan gelen görevle” gittikleri yönündeki sözle- rinin anõmsatõlmasõ üzerine Palin, ABD’nin eski baş- kanlarõndan Abraham Lin- coln’ün sözlerine atõf yap- tõğõnõ savundu. Palin’e dõş politika ve ulusal güvenlik konularõn- da “hızlandırılmış kurs- lar” veren Cumhuriyetçi partinin kampanya strate- jistleri, başkan yardõmcõsõ adayõnõn şimdilik yalnõz başõna kampanya yapma- sõna karşõ çõkõyor. Suudi Arabistan Yüksek Şeriat Mahkemesi Başkanõ, uydu yayõnlarõnõ hedef gösterdi Çanak anten idam nedeni Dış Haberler Servisi - Suudi Arabistan Yüksek Şeriat Mahke- mesi Başkanõ Şeyh Salih el Lihe- dan, uydu televizyon kanallarõ “ahlak dışı yayınlar yaptığı” ge- rekçesiyle, çanak anten edinenleri öldürmenin caiz olduğunu söyledi. 79 yaşõndaki El Lihedan bir rad- yoda açõkladõğõ fetvasõnda, uydu kanallarõnõn “binlerce insanın sa- pıklaşmasının nedeni olduğu- nu” ileri sürdü. Mahkeme başka- nõnõn bu fetvasõnõn, uydu televiz- yonlarõnõ izleyen yüzlerce Suudi prensi ve zengin işadamõ tarafõn- dan nasõl karşõlanacağõ merakla bekleniyor. Köyde olay çıktı El Lihedan, daha önce, “Irak’ta- ki Amerikan askerlerine yönelik cihada katılınabileceğini” söy- leyerek dikkat çekmişti. Türkiye’de yayõmlanan bazõ di- zilerin Arap ülkelerinde özellikle kadõnlar arasõnda popüler olmasõ üzerine tartõşmalar yaşanmõştõ. Bunlara son örnek yine Suudi Arabistan’da yaşandõ. İktisadiye gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Başmüftü- sü’nün Türk dizilerinin izlenme- sine karşõ çõkmasõndan sonra, ül- kenin güneyindeki bir köyde çanak antenler kõrõldõ. Dış Haberler Servisi - Ortadoğu hakkõnda konuşurken sõnõfõndaki tek Müslüman öğrenciyi “terörist” olarak hedef gösteren öğretmen başka bir okula atanõrken, öğrencinin ailesi öğretmenin meslekten çõkarõlmasõnõ istiyor. CBS kanalõnõn haberine göre, Pakistan kökenli Amerikalõ bir ailenin çocuğu Saleh Choudhary, öğretmeni tarafõndan sõnõfõn ortasõnda, “Ortadoğulu bir terörist” örneği olarak gösterildi. Amerika-İslam Konseyi’nden Christina Abraham, öğretmenin Saleh’i işaret edip, “Eğer o uçağa binse ve çantasını yere indirip iki kabloyu birleştirse uçak havaya uçardı” dediğini aktardõ. Öğrencinin abisi Mohammed Fahad Choudhary, kardeşinin sõnõfõn karşõsõnda teröristmiş gibi gösterildiği günden bahsederken, “Kardeşim eve geldiğinde çantasını bile çıkarmadan ağlamaya başladı” dedi. Genç öğrenci Saleh Choudhary, kameralara konuşmak istemezken abisi, 13 yaşõndaki kardeşinin o günden sonra eskisi gibi olmadõğõnõ söyledi. Mohammed, “Öğretmenin yaptığı yorumlardan sonra herkes onu ‘terörist’ diye çağırarak alay etmeye başlamış” dedi. Olaydan birkaç gün sonra Choudhary ailesi, Yurttaş Haklarõ Bürosu’na başvurdu. Abraham, “Aile onun işinden atılmasını istiyor. Onun artık öğrencileri eğitebileceğine inanmıyorlar” dedi. Chicago Kamu Okullarõ’nõn tepe yöneticisi Arne Duncan ise, uzun süreli uzaklaştõrma cezasõ veya sözleşmesinin feshinin masada olduğunu belirtti. Mağdur öğrencinin ebeveynleri, Chicago Yerel Okullar yönetimiyle federal bir arabulucu eşliğinde iki buçuk saat süren bir görüşme yaptõ. Taraflar gelecek ay yeniden buluşacak. O zamana kadar ise söz konusu öğretmen başka bir okulda görevine devam edecek. Uydu yayõnlarõnõn “insanlarõ sapõklaştõrdõğõnõ” iddia eden Suudi şeriat mahkemesi başkanõ, bu yayõnlarõ izlemek için çanak anten edinenlerin öldürülebileceğine hükmetti! Yüzlerce Suudi prensi ve işadamõnõn bu karara tepkisi merak konusu. ABD’DE EĞİTİM SKANDALI Öğrenci ‘terörist mankeni’ yapıldı Haiti’yi bu yıl vuran dört kasırga, 300’ü aşkın kişinin hayatına mal olur- ken, tüm Karayipler’de 100 kişinin ölümüne yol açan Ike kasırgasının, saatte 190 kilometre hızla ABD’nin Teksas kıyılarını vurması bekleniyor. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Ike kasırgasının vurması halinde Teksas’ın kıyı şehri Galveston tamamen sular altında kalabilir. Yetkililer halka şehri terk etmemeleri halinde ölümlerin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundular. 50 bin nüfusu bulunan Galveston kıyı şeridinde suların karaya doğru 1 mil girebileceği belirtildi. (AP) Papa Fransa’da laikliği tanõmladõ Dış Haberler Servisi - Papa 16. Benediktus’un Fransa ziya- reti ülkeyi karõştõrdõ. Ülkedeki la- iklik tartõşmalarõ da alevlendi. Papa 16. Benediktus, 4 günlük Fransa gezisi kapsamõnda, cuma günü Elysee Sarayõ’nda Fransa Cumhurbaşkanõ Nicolas Sarkozy ile bir araya geldi. “Dinin cemaatçilikle sınır- landırılmasına” karşõ çõkan Pa- pa, Cumhurbaşkanõ Sarkozy’ye, “Din ve devletin birbirine açık olması gerekir” dedi. Sarkozy ise “Hõristiyan köklerimize sahip çõ- kõyoruz” diye karşõlõk verdi. Papa’nõn sarayda devlet kay- naklarõ kullanõlarak ağõrlanmasõ, başta muhalefet olmak üzere sen- dikalar ve birçok cephe tarafõndan eleştirildi. Palin’in başkan adaylığı Cumhuriyetçi Parti taraftarları içinde heyecan yaratmıştı. (Fotoğraf: AP) Palin’in ilk sınavı Beyaz Saray seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan yardõmcõsõ adayõ Palin, ulusal medyadaki ilk röportajõnda bocaladõ. Seçim kampanyasõ ekibinin tek başõna açõklama yapmasõndan çekindiği Palin, dõş politika konularõnda zorlandõ. Ike yõkmaya devam ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog