Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ekonomi: Üretim Kötü Rakamlar İyi! Deniz Feneri ekonomisinde ciddi büyüme oldu- ğu anlaşılıyor ama, üretim ekonomisine ilişkin veri- lerin büyük bölümü olumsuz... Artık rakamlarla oy- namak da yetmiyor. Hafta içinde açıklanan büyüme rakamları son 6 yılın en düşük düzeyinde... Yüzde 1.9’luk büyüme, nüfus Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Dünden Bugüne... Çankaya’daki AKP’li “hiçbir etki altında kalmadan Erivan’a gittiğini” istediği kadar yinelesin; son geliş- meler Ankara’nın ulusal ve bağımsız dış politika iz- lediği yolundaki söylemlerini, açıklamalarını yalanlı- yor. AKP hükümeti ve Çankaya’daki AKP’li, Washing- ton’dan gelen baskıları, dayatmaları global dünya ge- reği diye yutturmaya çalışıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30292 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ Bolivya’nın ABD Büyükelçisi’ni “istenmeyen kişi” ilan etmesinin ar- dõndan, Amerikan destekli yeni bir darbe girişiminin ortaya çõkarõldõ- ğõnõ duyuran Venezüella lideri Hu- go Chavez de ABD büyükelçisinin ülkeyi 72 saat içinde terk etmesini istedi. Kendisine karşõ yeni bir sui- kast ve ülkede darbe hazõrlõğõnõn or- taya çõkarõldõğõnõ açõklayan Chavez, bu girişimlerin arkasõnda Was- hington yönetiminin olduğunu sa- vundu ve “ABD’de yeni bir hükü- met kurulduğunda bir elçi gönde- receğiz” dedi. 11. Sayfada ABD Başkanlõk yarõşõ Sarah Palin ilk sınavında bocaladı Cumhuriyetçi Parti’nin başkan yardõmcõsõ adayõ olduktan son- ra ilk röportajõnõ ABC televiz- yonuyla yapan Sarah Palin, dõş politika konularõnda mesajlar verdi. Gazeteci Charlie Gib- son’õn sorularõnõ yanõtlayan Sa- rah Palin, Ukrayna ve Gürcis- tan’õn NATO’ya üyeliğini sa- vunurken, 11 Eylül saldõrõlarõ- nõn ardõndan geliştirilen “Bush doktrini” konusunda ise boca- ladõ. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada İTÜ’de Başbakan’a protesto İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yeni akademik yılının açılışını yapan Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversitelerin eleştirel aklın ve özgür düşüncenin yeri olduğunu, fikirlerin ‘demokratik yöntemlerle ifade edilmesinin’ kimseyi ra- hatsız etmeyeceğini” söylerken aynı anda dışarıda Başbakan Erdoğan’ı ve AKP iktidarını ‘demokratik tepkilerini göstererek’ protesto eden TKP’li öğrencile- re polis müdahale etti. Protestoculara sert davranan polis 18 kişiyi gözaltına al- dı. Başbakanlık korumaları da gazetecilerin salon dışına çıkmamasını sağlayarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) 8. Sayfada ‘Ekonomi kötüye gidiyor’ “Açıklanan enflasyon rakamlarõna inanõyor musunuz” sorusuna katõlõmcõlarõn yüzde 64.99’u “hayõr” cevabõnõ verirken, “evet” di- yenlerin oranõ 22.61, “fikri olmayanlarõn” oranõ 12.40 olarak tes- pit edildi. “Ekonominin gidişatõnõ nasõl görüyorsunuz” sorusunun yöneltildiği katõlõmcõlarõn yüzde 69.39’u “olumsuz”, 19.61’i “olum- lu” şeklinde yanõt verirken 11’i ise fikir belirtmedi. 8. Sayfada SONAR araştõrma şirketi tarafõndan gerçekleştirilen eylül ayõ “Al- tõncõ yõlõnda siyasi iktidarõn değerlendirilmesi” araştõrmasõna gö- re, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 46.6 oranõnda oy alan AKP 35.6’ya geriledi. Seçimlerde yüzde 20.9 oranõnda oy alan CHP 24.8’e, MHP ise 14.3’ten 15.7’ye çõktõ.Araştõrmaya ka- tõlanlara sorulan, “Genel olarak düşündüğünüzde AKP hü- kümeti başarõlõ mõ yoksa başarõsõz mõdõr” sorusuna ise ka- tõlõmcõlarõn yüzde 51.89’u “hayõr başarõsõzdõr” cevabõnõ ve- rirken 29.11’i “evet başarõlõdõr”, 19’u ise “fikrim yok” cevabõ- nõ verdi. Şubat 2007 tarihinde “evet başarõlõdõr” diyen yüzde 49.4’lük oran ise Eylül 2008 tarihinde 29.1’e geriledi. 8. Sayfada POLİTİKA GÜNLÜĞÜ Akif Beki de Şirkette... Erdoğan’ın üstünü örtmek için çalõştõğõ “Almanya Deniz Feneri e.V.” davasõnda ilginç bir gelişme oldu. Mehmet Gür- han’õn kasasõnda savcõ bir belge buldu ve bunu iddianameye koydu. Belgede, Başbakan Erdoğan’õn basõn danõşmanõ Mehmet Akif Beki, RTÜK Başkanõ Zahid Akman, Türkiye Deniz Feneri Derneği Başkanõ Engin Yõlmaz ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ Zekeriya Karaman’õn, Recai Ku- tan’õn 1993 yõlõnda başkanlõğõnõ yaptõğõ Yeni Dünya İle- tişim AŞ’nin yönetim kurulu üyeleri olduklarõ anlaşõlõyor. HİKMET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada TÜRKİYE AYAĞI Kanal 7’ye SPK kalkanı SPK’nin, Almanya’daki Deniz Feneri davasõnda Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ Karaman ile yö- netim kurulu üyeleri Ka- rahan ve Çelik hakkõnda suç duyurusunda bulu- nulmasõ istemini işleme koymadõğõ ortaya çõktõ. MURAT KIŞLALI’nın haberi 5. Sayfada PARTİ ÜYESİ ‘Fener’deki AKP bağı Almanya’da yolsuzluk nedeniyle yargõlamasõ ya- põlan Deniz Feneri Der- neği’nden 6 milyon 940 bin Avro yardõm alan Tür- kiye’deki Deniz Fene- ri’nin kurucularõndan Nu- rettin Ertemel’in İstanbul İl Genel Meclisi’nde AKP’den üyelik yaptõğõ saptandõ. 5. Sayfada SAVCI ÖZ’E BAKAN KORUMASI 8. Sayfada ÖZEL HASTANELER İSYANDA 18. Sayfada İçki baskõsõ artõyor Erdoğan, mahalle baskõsõnõn aslõnda içki içmeyenlere uy- gulandõğõnõ savunadursun, yapõlan araştõrmalar mahal- le baskõsõnõn içki satan yer- leri kapattõğõnõ ortaya çõkar- dõ. Nielsen’in yaptõğõ araş- tõrma özellikle son üç yõlda alkollü içki satõş noktalarõn- daki ciddi bir azalmayõ or- taya koydu. 13. Sayfada Yõldõrõm’õn gözüyle Fenerbahçe TV’de yayõmla- nan ‘Futbol Zirvesi’ progra- mõna katõlarak çarpõcõ yorum ve değerlendirmelerde bulu- nan Yõldõrõm, Kulüpler Birli- ği’nden Emre Belözoğlu’na, Aurelio’nun ayrõlõşõndan Güi- za transferine, F.Bahçe tri- bünlerinden Türk futbolunun sorunlarõna kadar birçok ko- nuya değindi. Sporda Araştõrmalara göre seçmenler iktidar partisinin başarõlõ olmadõğõnõ düşünüyor AKP giderek eriyor SEÇMEN HÜKÜMETTEN MEMNUN DEĞİL Latin Amerika Chavez de ABD elçisini ülkedenkovdu Chavez yeni bir Amerikan komplo- sunu ortaya çıkardıklarını öne sürdü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog