Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30291 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 EYLÜL 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Deniz Feneri’nin Aydınlattığı Sadaka-t Sistemi Almanya’da görülmekte olan Deniz Feneri davası giderek ilginç bir hal alıyor. Yargılanmakta olan sa- nıkların mahkemeyle uzlaşma yoluna gidip bütün yap- tıklarını itiraf etmeleri davanın büyük olasılıkla mah- kûmiyetle sonuçlanacağını gösteriyor. Gelen haberlere göre sanıklar ceza indirimi karşı- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Balık Baştan Kokarsa... Söyledikleri ile yaptıkları çakışmıyor. Ama ne çare, halk oylarıyla altı yıldır Başbakan. 2002 seçimlerinde ana muhalefet lideri ile birlikte katıldığı TV programında demokratik rejimin temel taş- larından biriyle ilgili bir vaatte bulundu. Siyaseti yozlaştırmaktan kurtarmak amacıyla siyaset adamlarının yasadışı işlere adlarının karışması du- rumunda dokunulmazlıkla korunmalarının önüne Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Deniz Feneri skandalõ Berlin Eyalet Meclisi’nin gündeminde Ciddiye alan var RTÜK Başkanõ A. Zahid Akman’õn eşiyle birlikte kurduğu bir şir- ketteki hisselerini Deniz Feneri vurgununda kullanõlan Beyaz Holding ile vurgunun kilit isimlerinden ve Kanal 7’nin sahibi Zekeriya Kara- man’a devrettiği anlaşõldõ. Akman’õn şirketteki elektronik iletişim ad- reslerinin, Almanya’da süren Deniz Feneri davasõ ile Türki- ye’deki ilişkiler ağõnõn ortak noktasõnõ oluşturmasõ dikkat çekti. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada AKP iktidarõ Türkiye’yi sarsan Deniz Feneri skandalõnõn üzerine git- mek yerine karşõ saldõrõya geçerken, Almanya’da olay Berlin Eya- let Meclisi’ne taşõndõ. Yeşiller Partisi milletvekillerinden Özcan Mut- lu, eyalet hükümetinin yanõtlamasõ için eyalet meclis başkanlõğõna 11 maddelik bir soru önergesi sundu. Mutlu girişimiyle olayõ Alman siyasetinin gündemine taşõmayõ hedeflediğini söyledi. Eyalet hükümetinden yanõt beklediğini belirten Mutlu, aynõ adõmõ atmalarõ için diğer eyaletlerdeki yeşillere de seslendiğini söyledi. Mut- lu, “Bu skandal tüm ayrõntõlarõyla ortaya çõkarõlmalõ ve bir daha böy- le suiistimal olaylarõna fõrsat verilmemeli. Parti başkanõmõz Clau- dia Roth da bu konuyla yakõndan ilgileniyor, o da yakõnda bir açõk- lama yapacak” dedi. ALİ YILDIRIM’ın haberi 6. Sayfada ABD güdümündeki bir cemaatin iktidara el koymak istediği ileri sürüldü Konya’da çöken binadan kurtulan öğrencileri ‘İngilizce kursu’ baskõsõ şaşõrttõ 1 Ağustos’ta 18 kişinin yaşamõnõ yitirdiği patlamay- la ilgili olarak yapõlan incelemeler sonuçlandõ. Heyet tarafõndan hazõrlanan raporda ilginç ayrõntõlar dikkat çekti. Raporda, çöken binanõn 2000 yõlõnda faaliyete geçtiği, 26 Ağustos 2007’de de ruhsatsõz ek binanõn inşa edildiği belirtilerek “Açõlõş törenine protokolden de birçok kişi katõldõ” ifadelerine yer verildi. Kuran kursunda meydana gelen patlamadan kurtulan öğrencilere, yurt görevlilerinin “Burasõ İngilizce kur- su” demeleri yönünde baskõ yaptõğõ belirlendi. Öğ- rencilerinse şaşõrarak “Biz orada İngilizce Kuran kursu görüyorduk” şeklinde ifade verdikleri ortaya çõk- tõ. Ayrõca aynõ tarikata ait erkek öğrenci yurdunun ha- len izinsiz olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. MEH- MET MENEKŞE’nin haberi 8. Sayfada Milli Gazete yazarõ Mehmet Şevki Ey- gi, “Cehennemi Oyun” başlõklõ yazõsõn- da adõnõ vermek istemediği cemaatin, ABD ve İsrail tarafõndan manipüle edil- diğini, hatta onlarõn hesabõna çalõştõğõnõ belirterek iktidarõn oyundaki rolünün her geçen gün biraz daha zayõfladõğõnõ kaydetti. Ergenekon dosyasõnõn iktidara kadar ulaşabileceğini belirten Eygi, ya- zõsõnda cemaatin Türkiye’nin idaresine el koymak istediğini ileri sürdü. İstanbul Haber Servisi - Milli Gazete ya- zarõ Mehmet Şevki Eygi, 10 Eylül tarihli “Cehennemi Oyun” başlõklõ yazõsõnda Türkiye’de çok dehşetli bir trajedi oynan- dõğõnõ, oyuncularõn da ABD, İsrail, siyasi ik- tidar ve bir cemaat olduğunu savundu. Bu konuda açõkça yazamayacağõnõ, sadece ba- zõ ipuçlarõ verebileceğini belirten Eygi, bu oyunda başka küçük oyuncular ve figüran- lar olduğunu öne sürdü. Referans Gazetesi Genel Yayõn Yönetme- Londra’dan yağan alõm emirleriyle dolar 1.27 YTL’nin üstüne fõrladõ. Hisse satõş talimatlarõyla sarsõlan İs- tanbul Borsasõ yüzde 5’e yakõn dü- şerek dünyanõn en sert etkilenen bor- sasõ oldu. Ulusal endeks 1907 puan birden düşüp 37 bin 388 puana geri- ledi. 13. Sayfada Sanayinin aşõrõ değerli YTL nedeniyle re- kabet edemez duruma geldiğini vurgula- yan sanayi odalarõ, ithal mallarõn haksõz re- kabet yarattõğõ ve bu nedenle cari açõk so- rununun giderek büyüdüğüne dikkat çek- ti. TOBB başkanlõğõnda bir araya gelen sa- nayiciler, 9 maddelik acil önlem taleple- rini sõraladõ. 12. Sayfada Artemis yeniden Dünyanın yedi harikasõndan biri olan Efes’teki ‘Artemis Tapõnağõ’ aynõ ölçülerde, aslõ- na uygun olarak yeniden inşa edilecek. Eski tapõnağõn yakõ- nõndaki Kurutepe üzerine ma- sif mermerle yeniden inşa edi- lecek tapõnakla Artemis yeni- den ayağa kaldõrõlõrken dünya basõnõnda yer alacak haberler- le yöre turizmine de katkõ sağ- lanacak. 16. Sayfada Sistemler hâlâ oturmadı Türk futbolunda 2008-09 se- zonu yeni başladõ. Turkcell Süper Lig ve 2010 Dünya Kupasõ Elemeleri’nde daha ikişer maç oynandõ. Teknik direktörler hâlâ sistemlerini oturtma aşamasõndalar, fut- bolcular form tutmaya çalõ- şõyorlar. Kõsacasõ her yõl yü- rünen uzun yoldaki ilk adõm- larõn atõldõğõ õsõnma turlarõn- dayõz. Spor’da ERMENİSTAN’DAN ENERJİ ATAĞI 4. Sayfada BAYRAKTAR’IN İSİM SEVDASI 8. Sayfada İLHAN BERK VE İKİNCİ YENİ 17. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 3’te ‘İngilizce Kuran kursu’ AKP gidici iddiasõ AKMAN’IN ORTAĞI KARAMAN Vurgun arkadaşlõğõ TOBB’den ültimatomPiyasa altüst oldu DOLAR 1.27’NİN ÜSTÜNE ÇIKTI 9 MADDELİK ACİL ÖNLEM TALEBİ ERTUĞRUL ÖZKÖK: TEDİRGİN DEĞİLİM 5. Sayfada Bir hafta içinde iki kez kasırganın vurduğu Küba’da kurtar- ma çalışmalarının hızlı ve düzenli bir şekilde yürütüldüğü gözlemleniyor. Gustav ve Ike kasırgasının etkisi altında kalan ülkede 250 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Kasırga felaketi önemli hasarlara yol açarken elektrik ve telefon hat- larında hâlâ kesintiler yaşanıyor. (Fotoğraf: Reuters) Küba yaralarını hızla sarıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog