Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tartışmalı başlayan Erivan gezisinin olumlu geçtiği söylenebilir. Radikal Gazetesi Genel Yayın Yö- netmeni, pazartesi günkü yazısında gezinin gerçekleşmesinden sonrası için, “Dünya yıkılmadı, Türkiye bö- lünmedi; Doğu Anadolu elden git- medi, Azerbaycan satılmadı...Tabular böyledir işte. Bir gün ansızın ortadan kalkarlar ve siz onlarsız da yaşanabi- leceğini fark ediverirsiniz” diyor. Yazının başlığı da “Hayırlara vesi- le”. Bu gezi acaba gerçekten hayır- lara vesile olmuş mudur? Ya da ge- zinin hayırlara vesile olması için aca- ba ne yapılmalıdır? Türkiye ile Ermenistan arasında, di- yalog ve iyi ilişkiler her iki halkın ve ül- kenin de yararına, bunu geliştirecek her olay hayırlara vesile olmuş sayı- labilir. İki ülke ilişkileri şu anda arzulanan nitelikten çok uzakta. Türkiye’den bakınca ilişkilerdeki aksaklıkların hepsi de çok önemli olan nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 1 - Ermenistan, diyaspora ile bir- likte, Türkiye’yi soykırım yapmakla suçluyor, soykırım yapıldığının baştan kabul edilmemesi halinde, 1915 olay- larını tartışmayı bile kabul etmiyor, An- kara’yı uluslararası platforma sıkış- tırmaya çabalıyor. 2 - Ermenistan, Türkiye ile sınırla- rını oluşturan anlaşmaları kabul et- miyor, Doğu Anadolu’nun bir bölü- münü Batı Ermenistan olarak ilan edip topraklarımız üzerinde hak id- diasında bulunuyor. 3 - Ermenistan, komşusu Azer- baycan’ın topraklarına saldırıp işgal etmiş ve istilasını sürdürmekten vaz- geçmeyeceğini ilan etmiş bir ülke ola- rak, bölgede bir istikrarsızlık unsuru olarak boy gösterirken iyi komşuluk ilişkileri kavramından da uzak bir tu- tum izliyor. Türkiye de, bu durumda daha ku- rulur kurulmaz tanıdığı Ermenistan ile sınırını haklı olarak kapatmıştır. Bu ka- patmanın Ermenistan’ın gırtlağına sarılıp, nefesini kesercesine uygula- nan bir ambargo olmadığını, Erme- nistan’a Türkiye üzerinden uçuşlara kısıtlama getirilmediğini, Ankara’nın şu anda Türkiye’de kaçak olarak çalışan 60 bin Ermeniye göz yumduğunu unutmamak gerek. Abdullah Gül’ün Erivan ziyareti, Türkiye’nin, koşulların ve ilişkilerin dü- zelmesi konusunda istekli olduğunu göstermesi açısından olumlu geç- miştir denebilir. Ama Ermeni Dışişleri Bakanı’nın id- dia ettiği gibi, bu ziyaret ile yolun ya- rısının aşıldığını söylemek yanlış olur. Eğer Ermeniler yukarıda saydığımız üç konuda tutumlarında herhangi bir yumuşamaya giderlerse, o zaman Gül’ün ziyaretiyle ilk adımı atılmış yolda ilerlenmiş olduğunu söylemek mümkündür. Oysa şimdilik bu yönde herhangi bir emare yok. Arkadaşımız Bahadır Selim Di- lek’in salı günkü Cumhuriyet’teki ha- berinde bildirildiği gibi, Ankara ve Eri- van arasında yürütülen görüşmeler sı- rasında Ermeniler tezlerinde herhan- gi bir değişiklik olmadığını Türk tara- fına açıkça bildirmişlerdir. Bu arada Türk basınında ise akıl al- maz, hangi amaca hizmet ettiği bel- li olmayan yanıltıcı haberler çıkmak- tadır. Bunlardan birisi de, Ermenile- rin her zaman ışıklandırılan soykırım anıtını, maç gecesi Türkiye’ye bir jest olmak üzere ışıklandırmadıkları- dır ki, bu haberin gerçek olmadığı an- laşılmıştır. Kısacası, Ermenistan hiçbir konu- da tavrını değiştirmiş değil. Tek yap- tıkları, “herhangi bir önkoşul olmak- sızın görüşmelere başlama” önerisi. Bilindiği gibi, kimi köktenciler, soykı- rımın Türkiye tarafından resmen ta- nınmaması halinde diplomatik ilişki- ye de taraftar değiller. Ama diplomatik ilişkinin kurulmaması ve özellikle sı- nırın açılmamasından asıl zarar gören Ermenistan olduğu için, önkoşulsuz iyileşme formülüne yatkın duruyorlar. Bu durumda Türkiye kendisine yö- nelik hasmane tavırlarda bir değişik- lik olmadan sınırları açarsa büyük bir hata yapmış olacaktır. AB ile ABD’nin Ankara üzerinde bu yönde yoğun baskısı olduğunu bili- yoruz. Böyle bir ortamda, iki ülke ilişkile- rinin özünü zedeleyen koşullarda herhangi bir düzelme olmadan, sı- nırları açmamız, gezinin hayırlara de- ğil, şerre vesile olması sonucunu do- ğurur. Sınırları önkoşulsuz olarak aç- mamız halinde, yeni isteklerle karşı- laşmamız da kaçınılmaz olacaktır. Çünkü kimse alnında “enayi” ya- zanın yakasını kolay kolay bırakmaz. CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 11 EYLÜL 2008 PERŞEMBE 4 HABERLER DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Erivan Ziyareti asirmen@cumhuriyet.com.tr İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN namikzafer@yahoo.com CHP’li milletvekilleri Gaziantep Belediyesi’ndeki yolsuzluklarõ TBMM gündemine taşõdõ BEKİR ŞAHİN GAZİANTEP - MÜSİAD üyesi bir işadamõnõn arsasõna yapõlacak imar tadilatõ için belediye adõna 700 bin YTL aldõğõ, imarda fõstõk üretim alanõ olan bir yerin satõşõndan 3 gün sonra imar durumunu değiştirerek 73.5 milyon YTL rant sağladõğõna yönelik hakkõnda iddialar bulunan Ga- ziantep Büyükşehir Belediye Başka- nõ Asım Güzelbey, dün bir basõn açõklamasõ düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatõrõmlarõndan hoşlanmayanlarõn haklarõnda yalan ve iftira kampanyasõ başlattõklarõnõ öne sürerek iddialarõ reddeden Güzelbey, gazetecilere “Eli- nizde bir kalem var, istediğiniz gi- bi sallıyorsunuz” dedi. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Gü- zelbey, Doğan Haber Ajansõ Gazi- antep Temsilcisi Ahmet Kaya ile de tartõştõ. Kaya’nõn haberlerini araştõ- rarak ve ilgililerle görüşerek yazdõğõnõ söylemesi üzerine Güzelbey, salon- dakilerden Kaya’nõn tansiyonunu ölçmelerini istedi. Güzelbey, “Gazi- antep’te seçimlere 1 yıl kala kuru- lan bir gazetenin gerçek sahipleri- nin belediye başkanı olma rüyası gören bazı kişiler olduğunu, bun- ların kim olduğunu öğrendik. Baş- bakanımız buraya geldi, ufkumu- zu açtı. Onu da bir hafta sonra açıklayacağım” diye konuştu. İnternet haber sitesi sahibi Halil Eyüpoğlu’nun “Ben tüccar gazete- ci değil esnaf gazeteciyim” diyerek Güzelbey’i savunmasõ üzerine, sa- londaki gazeteciler arasõnda kõsa sü- reli gerginlik yaşandõ. Tehditli savunma gelenek oldu AKP’li Gaziantep Belediye Başkanõ, yolsuzluk iddialarõnõn komplo olduğunu savunarak haberi yapan gazeteciler hakkõnda dosya açõklayacağõnõ söyledi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Grup Başkanvekili Hakkı Sü- ha Okay, Gaziantep Mil- letvekili Akif Ekici ile birlikte TBMM’de dü- zenlediği basõn toplantõ- sõnda, Gaziantep’teki fõs- tõk kültür sahasõnõn imara açõlmasõ ve lise arazisin- deki imar değişikliği ile il- gili gelişmeleri özetledi. Başbakan Tayyip Er- doğan’õn da eğitim öğre- tim yõlõ açõlõşõnõ bu kent- te yaptõğõnõ anõmsatan Okay, “Öğrenciler Baş- bakan’ın ilçe kongrele- rindeki gibi şiddet, hid- det ve celallenmesine, şantajına tanık oldular. AKP yöneticileri, suç- luların telaşı içinde. Tablo, perişanlık, mah- cubiyet tablosudur” de- di. “Gaziantep Büyük- şehir Belediyesi’nin fıs- tık arsasından fıstık gi- bi kâr etmesinden ve li- se alanının nasıl imara sokulup yine fıstık gibi kâr edilmesinden bah- sedeceğiz” diyen Okay, 119 bin metrekarelik fõs- tõk kültür sahasõnõ AKP’li Nuri Üysen’in 12 Şu- bat’ta 14 milyon YTL’ye satõn aldõğõnõ ve 15 Şu- bat’ta da 87.5 milyon YTL’ye sattõğõnõ anlattõ. Okay, “72 saatte 72 mil- yonluk vurgun yapıyor, AKP’li olmanın ayrıca- lığını yaşıyor” dedi. Gaziantep’te imar pla- nõnda “lise alanı” olarak görünen 11 bin 332 m2’lik bir alanda da imar değişikliği yapõldõğõnõ an- latan Okay, “Lise alanı olabilmesi için bir yer en az 10 bin metrekare ol- mak zorunda. Buranın imar durumunu değiş- tirebilmek için 2400 metrekaresini kavşak ve yol yapımı için ayırı- yorlar ve 5559 metre- karesine de ‘temel eğitim alanõ’ olsun diyorlar. Bu- nun arkasında da 700 bin YTL’lik çek var. Tamam belediyeye ke- silen çek var ama baş- kalarına kesilen çek var mı yok mu?” dedi. Okay, şartlõ bağõşlarda beledi- ye meclisi kararõ gerekti- ği halde bu bağõş için ka- rar alõnmadõğõnõ da vur- guladõ. Okay, “AKP ku- rumsal olarak yolsuz- luğa bulaşmıştır. Baş- bakan ‘kervan yola gir- miştir’ diyor. Evet ker- vanlar yolda, deve yü- küyle de geliyorlar. Si- livri’den, Gaziantep’ten, Almanya’dan kervan- lar yola girmiştir. Ker- vanların buluşma nok- tası da AKP Genel Mer- kezi’dir. Ama bilinme- lidir ki bu kervanların son durağı da Yüce Di- van olacaktır” açõkla- masõnõ yaptõ. Okay bir soru üzerine, bu konular- da Meclis araştõrma öner- gesi vereceklerini ve sav- cõlõklara suç duyurusunda bulunacaklarõnõ bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Hakkõ Süha Okay, Gaziantep’teki antepfõstõğõ arazisinden 3 günde elde edilen 73 trilyonluk “fõstõk gibi kâr, trilyonluk vurgun” olayõna dikkat çekerken “AKP’nin kurumsal olarak yolsuzluklara bulaştõğõnõ” bildirdi. ‘Son durak Yüce Divan’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog