Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 11 EYLÜL 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk MEDYA NOTU EMRE KONGAR Bu Kavga, Ne Kavgasıdır? Kim ne derse desin… Bu, sadece bir medya kavgası değildir… Bu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la, Doğan Gru- bu’nun başkanı Aydın Doğan arasındaki bir kavga değildir… Bu, vatandaş Erdoğan’la, vatandaş Doğan arasındaki bir kavga hiç değildir… Zaten iktidarın taraf olduğu bir kavga, kavga da olmaz. İktidarın taraf olduğu kavgada eşitlik yoktur… İktidarın taraf olduğu kavgada adalet yoktur… İktidarın taraf olduğu kavgada hukuk yoktur… İktidarın taraf olduğu kavgada demokrasi yoktur… Çünkü demokratik iktidar kavga etmez… Ederse, ya devlet devlet olmaktan, demokrasi demokrasi olmaktan çıkmıştır ya da iktidar demokratik iktidar olmaktan… Çünkü demokrasilerde iktidar, kavganın, düzensizliğin ne- deni değil, uzlaşmanın, düzenin koruyucusudur… Çünkü demokrasilerde iktidar, yolsuzlukların, hırsızlıkların, hortumculukların, din tüccarlarının koruyucusu değil, önleyi- cisidir… Çünkü demokrasilerde iktidar, temel hak ve özgürlükleri yoz- laştırmakla değil, onları korumak ve geliştirmekle yükümlüdür… Çünkü demokrasilerde iktidar medyayı “haber verdiği” için eleştiremez… Olsa olsa “haber vermediği”, görevini yapmadığı için eleş- tirebilir… Çünkü, demokrasilerde iktidar, kavga etmez, tartışır… Başta ana muhalefet olmak üzere, muhalefetle tartışır… Sendikalarla, meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle tartışır… İşadamlarıyla, işkadınlarıyla tartışır… Vatandaşlarla bile tartışır… Ama kavga etmez. Bu, her şeyden önce bir ahlak kavgasıdır… Bir dürüstlük kavgasıdır… Bir namus kavgasıdır… Bir medya özgürlüğü kavgasıdır… Bir rejim kavgasıdır… Bir demokrasi kavgasıdır… Bu, hırsızlığa, uğursuzluğa, yolsuzluğa, hortumculuğa kar- şı bir kavgadır… Bu, din tüccarlarına, din istismarcılarına, mukaddes değerleri, merhamet duygularını para için kötüye kullananlara karşı bir kavgadır… Bu kavgada tarafsızlık olmaz… Bu kavgada “Ama..” olmaz… Herkes kendine gelmelidir. Tarih, hırsızların, rüşvetçilerin, hortumcuların, din ve mer- hamet duygularını para için istismar edenlerin yanında yer alan- ları, hırsızlıklar, rüşvetler, yolsuzluklar, din ticareti karşısında suskun kalanları yazacaktır… Ben bu kavgada hem vatandaş hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, Aydın Doğan’ın karşısında değil, yanında görmek istiyorum. Tabii hem vatandaşlık bilinci varsa, hem de Başbakan ola- rak seçmene verdiği sözleri yerine getirmek istiyorsa… ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org İzmir Aliağa’da dört öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazanõn arkasõnda büyük ihmal olduğu ortaya çõktõ Patlak fren ölüme götürdü İZMİR/SİİRT (Cumhuriyet) - İzmir Aliağa’da, ilköğretim öğren- cilerini taşõyan servis aracõnõn dere yatağõna yuvarlanmasõ sonucu 4 öğrenci öldü, 10’u ağõr 26 kişi ya- ralandõ. Siirt’in Şirvan ilçesinde ge- çici köy korucularõnõ taşõyan bir minibüsün toprak altõnda kalmasõ so- nucu ise 3 köy korucusu öldü, 2 ko- rucu da yaralandõ. Bergama’da kask- sõz bindiği motosikletiyle yarõşõrken düşerek ağõr yaralanan genç kurta- rõlamadõ. İzmir Aliağa’da Kapõkaya kö- yünden Yenişakran beldesindeki ilköğretim okullarõna taşõmalõ olarak öğrenci taşõyan servisin kaza yap- masõ sonucu öğrencilerden Murat Altanay, İsmail Kepekçi ve kardeşi Recep Kepekçi olay yerinde, Hi- dayet Gergin Aliağa Devlet Has- tanesi’nde öldü. Biri engelli 28 öğ- renciyle bir velinin bulunduğu ka- zada 24 öğrenci, veli ve sürücü ya- ralandõ. Yaralõ öğrencilerden 10’u ile servis şoförü İsmail Tüylüoğlu’nun durumunun ağõr olduğu bildirildi. Yaralõlar, İzmir’deki çeşitli hasta- nelerde tedavi altõna alõnõrken bilir- kişi, aracõn sağ arka freninin, kazadan önce patlak olduğunu belirledi. Ara- cõn, Öğrenci Servis Yönetmeliği ge- reğince ‘S’ plakasõ bulunmasõ ge- rektiği halde buna sahip olmadõğõ da öğrenildi. Dört öğrencinin cenazele- ri Kapõkaya ve Karaahmetli köyle- rinde toprağa verildi. 3’üncü sõnõf öğ- rencisi İsmail ve 8’inci sõnõf öğren- cisi Recep Kepekçi’nin anne-babasõ Mehmet Ali ve Zahide Kepekçi iki çocuklarõnõ birden kaybetmenin üzün- tüsünü yaşadõ. Heyelan öldürdü Siirt’te de Şirvan ilçesinden Or- manlõ Köyü’ne dönen, içerisinde 10 köy korucusunun bulunduğu mi- nibüsün heyelan alõtnda kalmasõ so- nucu Görgün Akkuş, Arafat Ak- kuş ve Seyfettin Alayyıldız adlõ ko- rucular öldü, 2 korucu yaralandõ. Na- dir Akdoğan ise kayboldu. Şirvan Kaymakamõ Mustafa Kutlu ile in- celemelerde bulunan Siirt Vali Ve- kili Hamdi Öncü, kayõp 1 kişinin bulunmasõ için çalõşma başlatõldõğõnõ, 2 yaralõnõn ise Siirt Devlet Hasta- nesi’ne kaldõrõldõğõnõ açõkladõ. Bergama’da kasksõz bindiği mo- tosikletiyle yarõşõrken dengesini kaybedip düşen ve başõnõ elektrik di- reğine çarpan İsmail Gemalmaz ise tedavi gördüğü İzmir Tepecik Has- tanesi’nde yaşamõnõ yitirdi. İzmir’in Aliağa ve Bergama ilçeleri ile Siirt’in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazalarda dördü öğrenci sekiz kişi yaşamõnõ yitirdi; 28 kişi yaralandõ. Aliağa’da kaza yapan servisin kaza öncesinde freninin patlak, plakasõnõn okul servisi yönetmeliğine uygun olmadõğõ belirlendi. Şirvan’daki kaza ise korucularõ taşõyan minibüsün heyelan altõnda kalmasõ sonucu meydana geldi. RAFİNERİ YAKININDA DEPREM İran 6.1’le sarsõldõDış Haberler Servisi - İran’õn güneyinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre en az 4 ki- şi öldü, 26 kişi yaralandõ. İran devlet tele- vizyonu, Hürmüzgan ve Fars eyaletleri ile Geşm adasõnda hissedilen depremde bazõ bi- nalarõn yõkõldõğõnõ duyurdu. Yetkililer, arama ve kurtarma çalõşmalarõ için deprem bölgesine ekiplerin sevk edildi- ğini ve hastanelerin alarma geçirildiğini be- lirtti. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü, depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine gö- re 6.1 olarak açõkladõ. Depremin dün yerel sa- at ile 15.30’da meydana geldiği ve 30 sani- ye sürdüğü kaydedildi. Sarsõntõnõn merkez üs- sünün denizin 55 kilometre derinliğinde ol- duğu, bu yüzden fazla yõkõma neden olma- yacağõnõn tahmin edildiği belirtildi. Fars Haber Ajansõ ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu. Bölgede en büyüğü 4.8 olmak üzere 10 ka- dar artçõ deprem kaydedildiği de bildirildi. Depremin vurduğu Bandar Abbas kentinde İran’õn en önemli petrol rafinerileri bulu- nuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog