Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Çeviri Servisi - Kendini içkiye vuran çoğu kişi unutmak için içer. İçince hayatõn olumsuzluklarõ unutulur mu ya da ne derece unutulur bilinmez ama içenlerin sarhoş olduklarõnda düştükleri durumu hafõzalarõndan kolayca sildikleri, bunun için de içmeye devam ettikleri bilimsel olarak kanõtlandõ. Başka deyişle “Sarhoştum hatırlamıyorum”a bilimsel kanõt geldi. İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarõnõn yaptõğõ araştõrmada, içkinin parti ortamõndaki “olumlu, güzel” şeyleri anõmsamayõ, sarhoşken gelinen durumu, yaşanan olumsuz deneyimleri ise unutmayõ kolaylaştõrdõğõnõ ortaya çõkardõ. BAĞIMLILIK NEDENİ Çok içki içenler üzerinde yapõlan araştõrmanõn başõndaki Prof. Theodora Duka, Liverpool Üniversitesi’nde düzenlenen bilim festivalinde çalõşmalarõnõ tanõttõ. Prof. Duka, “Alkolün birçok kişiyi neşelendiren psikolojik etkisi, zevk verdiği, yasakları deldirdiği, insanı rahatlatıp, cesaretlendirip bazen yanlış kararlar aldırmaya yönlendirdiği biliniyor. Ancak hafıza üzerindeki etkileri farklı. Alkol olumsuz deneyimlerin unutulmasına neden oluyor” dedi. Ve bu etkisi nedeniyle kamuoyunda “içip sapıtmak” olarak bilinen durumun birçok kişi tarafõndan yinelendiğini, hatta çoğu kez alkol bağõmlõlõğõnõn temel nedenlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi. (BBC) CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 11 EYLÜL 2008 İmsak: 5.05 Güneş: 6.34 Öğle: 13.08 İkindi: 16.39 Akşam: 19.30 Yatsõ: 20.52 New York Moda Haftasõ’nda, önceki gün- kü defileler arasõnda ABD’li tasarõmcõ Betsy Johnson’õnki de vardõ. Johnson’õn 2009 sonbahar-kõş koleksiyonundaki kõyafetler ara- sõnda kabarõk etekler, dantel ve fistolarla be- zenmiş elbiseler çoğunluktaydõ. Kõyafetler ren- gine uygun şapkalarla bütünleştirilmişti. Giysi- lerin kabare şarkõcõlarõnõnkini andõrmasõna artõ olarak mankenlerin danslõ tanõtõmõ da göze alõndõğõnda izleyenlerin podyumu bir kabarenin sahnesine benzetmesi işten bile değildi! (AFP) Kabare gibi defile ‘Sarhoştum hatõrlamõyorum’a bilimsel kanõt bulundu İçki unutturuyor Avustralyalõ manken Jamie Wright, TV sunu- cusu erkek arkadaşõ Shannan Ponton’u suda öpüyor. Amaç birbirlerini ne kadar sevdiklerini kanõtlamak veya en uzun öpüşme rekoru kõrmak değil. Cosmopolitan dergisi için fo- toğraf çektirmek ve bununla birlikte derginin işbirliğiyle dü- zenlenen moda ve güzellik günlerinin bir parçasõ olmak, baş- ka deyişle üzerlerindeki kõyafetleri su altõnda tanõtmak. “Su altõndaki ilk defile” olarak da nitelendirilen etkinliğe katõlan- lar arasõnda ülkenin başka ünlü yüzleri de bulunuyor. (AFP) Öpücüklü tanıtım KAÇAKÇILIĞIN SINIRI YOK Lastikleri de zula yaptılar ANKARA (AA) - Sõkõ kontroller kaçakçõ- lara akõl almaz yöntemler tasarlatõyor. Hayal gücünün sõnõrlarõnõ zorlayan kaçakçõlar ta- buttan direksiyon simidine, ayakkabõ taba- nõndan kalorifer peteğine, biblodan ampule pek çok eşyayõ kaçak mal saklayacak “zula” olarak kullanõyor. Kam- yon, TIR veya binek tipi araçlarõn standartlarõ bo- zularak, dõşarõdan görül- meyecek boyutta yapõlan eklentilerle kaçak eşya, mal veya uyuşturucu ta- şõnõyor. Araçlarõn yakõt depolarõ, motor aksamõ, far ve lastiklerin içi de zula olarak kullanõlõyor. Yukarõdaki yön- temleri sõralayan Gümrükler Muhafaza Ge- nel Müdürü Neşet Akkoç, taşõnan eşyaya, kaçakçõlõğõn yapõldõğõ ülkeye, güzergâh ve ülkelerin cezai yaptõrõmlarõna göre çeşitli yollara başvurulduğunu söyledi. Freeman, Streisand ve Who’ya ödül Çeviri Servisi - Oscarlõ oyuncu Morgan Freeman, Who Gru- bu’nun üyeleri Pete Townshend ve Roger Daltrey ile şarkõcõ Barb- ra Streisand, Kennedy Merkezi Ödülü’ne layõk görüldü. Sanatçõlarõn ödülleri 7 Aralõk’ta Washington’da törenle verilecek. ABD’nin kül- tür yaşamõna katkõda bu- lunan isimlere ödül ve- ren Kennedy Merkezi, ödüllerin Başkan Bush ve eşi Laura Bush’un ev sahipliğinde Beyaz Sa- ray’da düzenleyeceği “son” resepsiyonla veri- leceğini, törenin 4 Ka- sõm’daki başkanlõk seçi- minden sonra, yeni baş- kan yemin etmeden önce yapõlacağõnõ açõkladõ. (BBC) En ince iPod piyasada Çeviri Servisi - Gençlerin elinden düşür- mediği iPod’un 6.2 mili- metrelik kalõnlõğõyla şimdiye dek piyasaya sürülen en ince örneği satõşa sunuldu. Apple, dördüncü kuşak ürünü “iPod Nano”nun tanõtõ- mõnõ yaptõğõ San Fran- cisco’daki toplantõda, 8 GB versiyonunun 149 dolara (183 YTL) alõcõ bulacağõnõ açõkladõ. Fir- ma Başkanõ Steve Jobs, yedi yõl önce ilk üretildi- ği günden beri 160 mil- yon satan iPod’un, 9.7 santimetre uzunluk, 3.87 santimetre enindeki, ağõrlõğõ 36.8 gram olan, çok az yer tutan “nano” versiyonunun şarkõ liste- sinde geri ve ileri gitme- nin kolaylaştõrõlmasõ gibi birçok teknik yenilikleri, en önemlisi de çevreci özellikleri beraberinde getirdiğinin altõnõ çizdi. (BBC)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog