Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

11 EYLÜL 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 17kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B İstanbul Şehir Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ortak çalışması ‘Canavar Sofrası’, yeni mevsimde sahnelenecek oyunlar arasında. İstanbul Haber Servisi - İBB Şehir Tiyatrolarõ 2008-2009 Dönemi Tiyatro Projeleri Tanõtõm Toplantõsõ dün Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapõldõ. Toplan- tõda konuşan İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanõ Kadir Topbaş, Muh- sin Ertuğrul Sahnesi’nin yapõmõnõn sürdüğünü belirterek, 1500 metrekare olan kullanõm alanõnõn 3500 metre- kareye çõkarõldõğõnõ söyledi. Sahne- nin 29 Ekim 2009’da açõlmasõ için ça- lõşõldõğõnõ sözlerine ekleyen Top- baş, sahnenin yeniden yapõmõnõn 13 milyon YTL’ye mal olduğunu be- lirterek “İlk oyunların biletleri ocak ayında satışa çıkıyor” dedi. Şişhane’deki eski THY binasõnõn bulunduğu yerde Beyoğlu Sahne- si’nin yapõlacağõnõ açõklayan Topbaş, üç salon olacağõnõ be- lirtti. Fatih Reşat Nu- ri Sahnesi’nin de Vatan Caddesi üzerinde yapõlan yeni bina- ya taşõnacağõnõ belirten Topbaş, şim- diki Reşat Nuri Sahnesi’nin ise “Drama Tiyatrosu” olarak çalõşa- cağõnõ söyledi. Harbiye, Tuzla, Bah- çelievler ve Kartal’da tiyatro binalarõ açma girişimlerinin sürdüğünü de vurgulayan Topbaş, “Harbiye’de Yapı Endüstri Merkezi’nin bu- lunduğu alanda yeni bir tiyatro sahnesi hazırlıyoruz. Bahçeliev- ler Sahnesi için 13 milyon YTL harcadık. Ayrıca Türkiye’de ilk kez sadece çocuk oyunlarının sah- neleneceği ve çocuklara göre hazırlanmış çocuk tiyatroları projemiz var. Gaziosmanpaşa Sahnesi’nin al- tındaki düğün salonu da çocuk ti- yatrosu olarak düzenlenecek” di- ye konuştu. Topbaş, İBB Şehir Ti- yatrolarõ Vakfõ kurulmasõ için de çalõşma başlattõklarõnõ açõkladõ. İBB Başkanõ Kültür ve Sanat Da- nõşmanõ ve tiyatro sanatçõsõ Kenan Işık ise Şehir Tiyatrosu sanatçõlarõ- nõn yeni sahneler için önemli oyun- lar hazõrladõğõnõ söyleyerek “Eski ve imkânları kısıtlı sahneler bizleri oyunlar konusunda kısıtlıyordu, yaratıcılığımızı yitirmiştik. Yeni sahnelerde seyircinin çok beğene- ceği işlere imza atacağız” dedi. Kültür Servisi - TBD Bilişim dergisi bu yõl bi- limkurgu edebiyatõna olan ilgiyi arttõrmak için “TBD Bilişim Dergisi 10. Bilimkurgu Öykü Yarõşmasõ”nda birinci seçilecek öy- küyü tahmin etmeye yönelik ödüllü bir ya- rõşma düzenliyor. Başvuru yapan 103 öy- küden 29 tanesinin Hikmet Temel Akarsu, Bülent Akkoç, Laurent Mignon, Necdet Kesmez ve M. Serdar Kuzuloğlu’nun yer aldõğõ seçici kurul tarafõndan değerlendir- meye alõndõğõ yarõşmada birinciliğe değer görülen öyküyü tahmin edecek ilk üç kişi- ye birer dijital fotoğraf makinesi verilecek. Son katõlõm tarihinin 27 Ekim olduğu ya- rõşmanõn sonuçlarõ 7 Kasõm’da açõklanacak. (www.tbd.org.tr) 10. BİLİMKURGU ÖYKÜ YARIŞMASIİBB Şehir Tiyatrolarõ yeni dönem tasarõlarõ açõklandõ ÖZLEM GÜVEMLİ İ stanbul 2 Numaralõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Ko- ruma Bölge Kurulu, 2006 yõlõnda aldõğõ Atatürk Kül- tür Merkezi’nin (AKM) cephelerine reklam panosu asõlamayacağõ kararõnõ hiçe sayarak 07.07.2008 ta- rihinde kültür merkezinin tadilatõ sõrasõnda kurula- cak iskeleye İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başken- ti çalõşmalarõ kapsamõnda tanõtõm ve bilgilendirme pa- nosu asõlabileceğine karar verdi. Tiyatro Oyuncularõ Meslek Birliği (TOMEB) İstanbul Temsilcisi Orhan Kurtuldu, 16 Haziran 2008 tari- hinde İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlõklarõ- nõ Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Döner Sermaye Müdürlüğü’nce bi- nanõn önüne afiş, tanõtõcõ reklam asõlmasõ isteğine iliş- kin bir başvuruda bulundu. Kurtuldu, Koruma Böl- ge Kurulu’nca AKM’ye reklam afişi asõlamayacağõ konusunda alõnmõş kararlar olduğunu anõmsatarak bu kararlara uyup saygõ göstermesi gereken bakanlõğõn mevzuata aykõrõ iş yaptõrmaya çalõştõğõnõ belirtti. 18 Haziran tarihinde başvuruyu değerlendiren bölge ku- rulu, binanõn cephesine reklam verilmesine ilişkin ta- lebin uygun olmadõğõna dair aldõklarõ 2006 tarihli ka- rarõn geçerli olduğunu bildirdi. KURUL KENDİ KARARI İLE ÇELİŞTİ 07.07.2008 tarihinde İstanbul 2 No’lu Kültür ve Ta- biat Varlõklarõnõ Koruma Kurulu, AKM’nin ta- dilatta olmasõ nedeniyle konuyu bir kez daha in- celemeye aldõ. Yapõlan değerlendirme sonucun- da daha önce aldõğõ kararla çelişen yeni bir karar verdi. Kurul, AKM’de yapõlacak tamir ve tadilat için kurulacak iskeleye İstanbul 2010 Avrupa Kül- tür Başkenti kapsamõnda kültür-sanatla ilgili Türkiye’yi tanõtõcõ veya bilgilendirici olmak kay- dõyla iskele söküldüğünde kaldõrõlmak üzere rek- lam panosu asõlabileceğine karar verdi. AKM reklam panosu oluyor Birinci derece kültür varlõğõ olan AKM binasõna 30 yõldõr asõlmayan reklam afişleri artõk asõlabilecek. Kültür Servisi - Dirimart, 11 Eylül - 4 Ekim tarihle- ri arasõnda Türk çağdaş sanatõnõn genç isimlerin- den Barış Sarıbaş’õn kişisel sergisine ev sahipli- ği yapõyor. Sanatçõ, ‘Run(a)way’ adõnõ verdiği ser- gisinde yaşadõğõmõz dünyaya dair bir metafor ola- rak “uçak portreleri”ni konu alõyor. Sarõbaş’õn ya- põtlarõnda, “savaş uçakları hasarları kapatıl- mış, sessiz görünümleriyle bir kaçışa ev sahip- liği yaparken yeni bombaların, savaşların, insan hayatındaki yeni mücadelelerin de habercisi gi- bi durdukları” anlatõlarak; bir anlamda sanatçõnõn “uçak” metaforundan yola çõkarak günümüzün sa- vaşlarla dolu “büyük” dünyasõyla kişinin “küçük” dünyasõnõ bütünleştirip tuvaline yansõttõğõ belirti- liyor. (0 212 291 34 34) Kültür Servisi - Pozitif ve İKSV 4 Ekim’de; efsane rock grubu R.E.M., İngiliz topluluk Spiritualized, Mor ve Ötesi ve Ayyuka hayranlarõnõ S.O.S. İstanbul kap- samõnda Kuruçeşme Arena’da bir araya getirecek. Konser, Michael Stipe, Peter Buck ve Mike Mills’den oluşan R.E.M.’in bu yõlõn başõnda çõkar- dõğõ ve politik şarkõ sözleriyle de dikkat çeken son albümleri “Accelerate”in Avrupa Turnesi’nin son konserlerinden biri olacak. (0 212 334 07 87) Efsane geliyor... Yarõşma içinde yarõşma... Muhsin Ertuğrul açılıyor Sarıbaş’tan ‘Kaçış’...Sarıbaş’tan ‘Kaçış’...Sarıbaş’tan ‘Kaçış’...Sarıbaş’tan ‘Kaçış’...Sarıbaş’tan ‘Kaçış’...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog