Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 11 EYLÜL 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13ekonomi@cumhuriyet.com.tr ÇORUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2007-262 Talimat Borçlulara ait ve bir borçtan dolayõ (İPOTEKLİ) bulunan ve aşağõda tapu kaydõ, kõymeti, satõş gün ve saati ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmazlarõn tamamõ, Belediye Müzayede Salonu, Hõdõrlõk Cad. Çorum adresinde Açõk Arttõrma sureti ile sa- tõlarak paraya çevrilecektir. 1- İİK.127.MD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan (Mübrez Tapu Kaydõnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularõna gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkansõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 2- İİK.151,142.MD.GÖRE SIRAYA ŞİKAYET ve İTİRAZ: Uygulamaya aykõrõlõğõ nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin ya- põlmasõ veya satõş bedelinin İİK.138.md.cümlesinde ipotek alacaklõsõna ödenmesi durumunda, alakadarlarõn satõşõ takip ederek İİK. 142.md.göre şikayet veya itirazlarõ olanõn, bu hakkõnõ 7 gün içinde kullandõklarõna dair dosyamõza derkenar ibraz etmeleri İİK.83,100,142,151,MK.789,777.md. göre ayrõca ilanen tebliğ olunur. 3- SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Çorum ili Merkez, Põnarçay Köyü, Kõr Mevkii, 6 pafta, 638 parselde 27,831.00 m2 miktarlõ organize sanayi arsasõ, Açõk Arttõrma sureti ile satõlarak paraya çevrilecektir. Kaydõnda dosya ipoteği ile ipotek ve haciz şerh- leri ve 150/C satõşa arz şerhlerinin mevcut olduğu bildirilmiştir. 4- İMAR DURUMU: Çorum Belediye Başkanlõğõ'nõn imar durumu yazõsõnda, "Çorum ili Merkez, Põnarçay Köyü, Kõr Mevkii, 6 paf- ta, 638 parselin "Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parselidir" denilmektedir. . 5- TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satõşa konu taşõnmaz Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadõr.; Çorum ili Merkez, Põnarçay Köyü, Kõr Mevkii, 6 pafta, 638 parselde 27.831.00 m2 miktarlõ organize sanayi arsasõ 27.831.00 m2 ala- nõndadõr. Her ne kadar tapu kaydõnda organize sanayi arsasõ olarak gözükmekte ise de, taşõnmaz üzerinde fabrika ve idare binasõ, de- po mevcuttur. İdare Binasõ; Fabrika binasõna kuzey yönünden bitişik, yõğma kargir yapõ tarzõnda iki katlõ olarak inşa edilmiştir. Ha- lihazõrda boş olup kullanõlmamaktadõr. Alt katõnda; 1 oda, antre, koridor, mutfak, kazan dairesi, 6 gözlü tuvalet, üst katõnda ise; 7 oda, antre, koridor ve 2 gözlü tuvalet gibi mahalleri mevcuttur. Giriş kapõsõ demir doğrama, pencere ve iç kapõlarõ ahşap yağlõ boyalõ mer- diven basamak ve sahanlõklarõ mermer, alt katõ; suni mermer plak, üst katõ; PVC (marley) döşeme kaplõ, içi dõşõ sõvalõ badanalõ ve boyalõ, çatõsõ ahşap üzeri kiremit örtülüdür. 156.00 m2 ye oturmakta olup, sõvõ yakõtlõ kalorifer kazanõ, elektriği, suyu ve kanalizas- yonu mevcuttur. Fabrika Binasõ; Betonarme ve çelik karkas olarak inşa edilmiş, çelik makas çatõlõ, üzeri oluklu alüminyum levha ile örtülü olarak tek katlõ olarak yapõlmõştõr. Pencere ve kapõlarõ demir, üzeri yağlõ boyalõ, tabanõ beton, içi dõşõ sõvalõ, badanalõ ve boyalõ, içerisinde ta- ban döşemesi seramik kaplama, suntalam tezgah altõ ve üstü dolabõ mevcut olan mutfak bölmesi de teşkil edilmiş binanõn tamamõ; 1134,00 m2 ye oturmakta olup, elektriği, suyu ve kanalizasyonu mevcuttur. Depo; Fabrika binasõna kuzey yönünden bitişik ancak geçiş bağlantõlõ, yõğma kargir yapõ tarzõnda tek katlõ olarak inşa edilmiştir. Pen- cereleri demir, kapõlarõ ahşap, üzeri yağlõ boyalõ tabanõ beton kaplama, içi - dõşõ sõvalõ badanalõ ve boyalõ, tavanõ ahşaptõr. 62,00 m2 ye oturmakta olup, elektriği mevcuttur. Arsa üzerinde 400 KVA trafo ve buna ait A.G panosu ile kompanzasyon grubu bulunduğu tespit edilmiştir. 6- TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER: Yoktur. 7-TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Satõşa Konu Taşõnmaz: Çorum İcra Hukuk Mahkemesi 2007/689 E. 2008/88 K. Sayõlõ ve 13-02-2008 tarihli ilamõ ile Çorum ili Mer- kez, Põnarçay Köyü, Kõr Mevkii, 6 pafta, 638 parselde 27,831.00 m2 miktarlõ organize sanayi arsasõ 1.309.351.64 YTL (Birmilyo- nüçyüzdokuzbinüçyüzellibir Yeni Türk Lirasõ altmõşdört Yeni Kuruş) olarak kesinleşmiştir. 8- SATIŞ ŞARTLARI: 1.) Taşõnmazõn 1. açõk artõrmasõ aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Belediye Müzayede Salonu, Hõdõrlõk Cad Çorum adresin- de yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla yine aşağõdaki tablo- da yazõlõ gün ve saatlerde Belediye Müzayede Salonu, Hõdõrlõk Cad. Çorum adresinde, 2. arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada rüç- hanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tah- min edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Satõşa Konu Taşõnmaz Muhammen Değeri 1. Açõk Arttõrma Günü 2. Açõk Arttõrma Günü Saatleri 1- Çorum ili Merkez, 1.309.351.64 YTL 07.11.2008 17.11.2008 1.satõş: 14.00-14.10 Põnarçay Köyü, Kõr Mevkii, 2.satõş: 14.00-14.10 6 pafta, 638 parselde arasõ 27,831.00 m2 miktarlõ organize sanayi arsasõ 2.) %18 Katma Değer Vergisi, İhale damga pulu, Tellaliye resmi, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Bi- rikmiş emlak vergi borçlarõ ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3.) Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergi- si tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 4.) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 5.) İhaleye katõlõp, da- ha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6.) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7.) Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2007/262 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. NOT: 4562 sayõlõ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. maddesi son fõkrasõ ve 18. madde 2. bendi gereği satõşa katõlacaklarda, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü- ğünden uygunluk şartõ aranacaktõr. Ayrõntõlõ bilgi için, Çorum Organize Sanayi Bölgesine başvurulmasõ gerekmektedir. (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 49110) TC CEYHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2006/1514 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşõnmazõn tapu kaydõ: Adana ili, Ceyhan ilçesi, Kaltakiye Mah. 648 ada, 39 parselde bulunan kar- gir fõrõn ve bir kargir dükkân niteliğinde taşõnmaz. İmar Durumu: Dosyada mevcut Adana ili, Ceyhan İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün, 17.01.2007 tarih ve 66 sayõlõ yazõlarõnda; taşõnmazõn Kaltakiye Mahallesi, 648 ada, 39 parselin be- lediye sõnõrlarõ ve imar sahasõ içerisinde olup, söz konusu parselin derinlik ve ön cephe uzunluğu az olduğundan dolayõ imara uygun olmadõğõ bildirilmiştir. Taşõnmazõn Kõymeti: Bilirkişi tarafõndan 185.550, 00 YTL muhammen değer takdir edilmiştir ve bu değer üzerinden satõşa çõkartõlmõştõr. Taşõnmazõn Özellikleri: Adana ili, Ceyhan ilçesi, Kaltakiye mh. İnönü Cad. Çağlar Otomotiv No: 139 Ceyhan adresinde, tapu kaydõnda kargir fõrõn ve bir kargir dükkân olarak gözükmesine rağ- men, arsanõn tamamõ üzerinde otomobil galerisi olduğu, tespit edilmiş, iki borçlunun her birinin 1/2’şer oranda maliki olduğu (her iki hissenin toplamõ-taşõnmazõn tamamõ satõlmaktadõr), tek kat- lõ betonarma karkas tarzõnda inşa edilmiş, 170 m2 oturum alanlõ yapõ olup, zemini mermer, duvarlarõ bir metre yüksekliğinde lambiri kaplamalõ, bir metreden yukarõsõ plastik badanadõr. Ön darabalõ- dõr, otomabil galerisi olarak kullanõlmaktadõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1 - Satõşa çõkarõlan taşõnmazõn BİRİNCİ SATIŞI 13/10/2008 Pazartesi günü, saat: 14.00-14.10 ara- sõnda, Ceyhan Belediyesi Mezat Salonu/Ceyhan adresinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada taşõnmazõn tahmin edilen muhammen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa ala- caklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile alõcõya ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla taşõnmazõn İKİNCİ SATIŞI 23/10/2008 Perşembe günü, saat: 14.00-14.10 arasõnda, Ceyhan Belediyesi Mezat Salonu/Ceyhan adresinde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada, taşõnmazõn tahmin edilen muhammen değerinin %40 bulmasõ ve satõş isteyenin rüçhanlõ alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur, bu bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2 - Arttõrmaya iştirak edeceklerin, taşõnmazõn tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõya istediğinde ON (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satõş bedeli üzerinden %18 oranõnda KDV, damga vergisi, ihale pulu %50 tapu harcõ ve masraflarõ alõcõya ait olup; bi- rikmiş vergiler, tellaliye harcõ ve %50 tapu harcõ satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim mas- raflarõ alõcõya aittir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkül üzerindeki haklarõnõ, özellikle fa- iz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - Satõş bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’ün- cü maddesi gereğince ihale feshedilir ve ihalenin feshine sebep olan alõcõlar ve kefilleri iki ihale arasõndaki farktan, diğer zararlardan, temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hük- me hacet kalmaksõzõn kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Yabancõ uyruklu gerçek kişiler ile yabancõ ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarõna göre kuru- lan tüzel kişiliğe sahip, ticaret şirketleri taşõnmaz ve sõnõrlõ ayni hak edinemezler. 7 - Satõşõ iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/ 1514 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ, taşõnõr açõk arttõrma ilanõ ilgililere tebliğe çõkarõlmõş olup, tebliğ yapõlamayan ilgililere, tapu kay- dõnda adresi bulunmayan veya adresi bilinmeyen ilgililere İİK 127. Md’si uyarõnca gazetede ya- põlan ilanõn tebliğ yerine geçeceği tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 48978) FETHİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2008/386 Davacõ Fortisbank A.Ş. vekili Av. Sema Betül Gencel tarafõndan mahkememize açõlan, Fi- nans Bankasõ Fethiye Şubesi, 343932 no’lu hesaba ait 5.6.2007 düzenlenme tarihli keşide- cisi Teslime Yantõr olan 2.047 YTL bedelli çekin kaybolduğundan bahisle iptali için dava açõlmõş olup, ilk ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde nitelikleri belirtilen çeki elinde bu- lunduranlarõn, mahkememizin yukarõda esas numaralõ yazõlõ dava dosyasõna ibraz etmele- ri, ibraz etmedikleri takdirde çekin TTK hükümleri gereğince iptal edileceği ilan olunur. 25.07.2008 Basõn: 46916 İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER İdeolojilerin Sonu... İdeolojilerin sonuna gelindiği, küreselleşme ideo- lojisinin teziydi. Tek kutuplu dünya, tek ideolojinin dünyaya egemen olacağı, ABD jandarmalığında, eşitlik olmasa da zenginliğin büyüyeceği, bir biçimde pay düşeceği varsayılıyordu... Şunun şurasında kaç yıl geçti? Marksizmin çöktüğü varsayılan Doğu Blo- ku’nun parçalanması, iki kutuplu dünyanın sarsıl- ması sonrası, serbest piyasa düzeni adına atağa ge- çilen süreçten söz ediyorum. 1980, 90, 2008.. da- ha otuz yıl bile dolmamış.. Dünyaya egemen kılınan piyasalar düzeninin uz- manları, çok sıkı bir tartışmanın içindeler. Kanlı pet- rolün önlenemez fiyat yükselişi ile dünya piyasa- larının yaşadıkları balayı, bol paranın gidecek yer araması ile piyasaların ayakta durması süreci bit- ti. İnsanın unutulduğu, üretimden değil de spekü- lasyon, sanal düzen üzerinden yürütülen piyasalar ekonomisinde, lokomotif ABD, tüketim artışı çılgınlığı sürdürülemez olunca, sistem tıkanınca, “kriz” dün- yayı alarma geçirdi. Aslında insanlığın, dünyanın felakete sürükleni- şi anlamına da gelen, tüketim eksenine oturtulmuş piyasalar düzeninden geri dönüş, insan için, insan hakları boyutunda ekonomi, dünyanın, çevrenin yok edilmekten kurtarılması arayışları henüz gündem- de bile değil. Yine de çokuluslu tekeller, piyasalar düzeni, emperyalizmin ayakta tutulması arayışla- rına güncel çıkışlar aranırken gelinen nokta, alınan kararlar kimi trajikomik sorgulamaları gündeme ge- tirdi. Marksist paylaşım teorisyenleri henüz ortalıkta yoklar. Emperyalist-kapitalist düzenin ünlü piyasacı teorisyenleri, alınan kamulaştırmalar kararlarının, ka- pitalist piyasa düzeni teorileri, tezleri ile yüzde yüz çelişkili, serbest piyasa düzeni ilkelerinin ayaklar al- tına alınması anlamında olduğunu itiraf ettikten son- ra iki ayrı çizgide görüş üretiyorlar; kimileri bunun kapitalist düzen teorilerinin çöküşü, yeniden sor- gulanması noktası olduğunu, kimileri de günlük kri- ze sorun üretme çerçevesinde önlemler olarak de- ğerlendirilmeleri gerektiğini savunuyorlar... Bildiğimiz, Türkiye’nin kurtuluşu olarak pazar- lanmış, uygulatılmış tezlerin, özelleştirmelerin, her şeyin serbest rekabet pazarına açılması uygula- malarının dünyanın kaymağını toplayan en güçlü ABD ekonomisini bile ayakta tutamadığı... Bizde ya- rattığı yapısal krizlerin bize nelere patladığını, da- ha da patlayacağını ise düşünebilme, algılama şan- sını bile yakalayabilmiş değiliz. Çünkü daha iki gün önce, emperyalizmin, kapitalizmin felsefesine, ol- mazsa olmaz ilkelerine aykırı olarak alınmış ABD’de- ki kamulaştırma kararları, dünya piyasalarında kurtuluş, krizden çıkış reçetesi olarak fazlası ile sa- tın alınmıştı. Dün ise, yani hemen bir gün ara ile, ya- şanmakta olan yapısal krizin, dibe vurmanın henüz sona ermediği tezleri ağırlık kazanmaya, piyasala- ra yansımaya başlamıştı bile... Küreselleşme, emperyalizmin askeri, siyasal yü- zündeki gelişmeler ise insan haklarına yönelik gö- rünen sonuçları ile çok daha acımasız ya da görünür boyutları ile çarpıcı yaşanmakta; Afganistan, Irak bataklığında emperyalizm askeri işgalle istediği so- nuçları alamayınca, insan hakları ihlallerinde gide- rek acımasız, pervasız saldırganlıkları sahneye koyuyor; savunma örgütü olarak kurulmuş NA- TO’nun işlevi üzerinde oynanan oyunlar, alınan ka- rarlarla, savunmanın tehdit sayılan ülkelerde, sınır tanımaz saldırabilme hakkı olarak yorumlanması- nın sonuçları insanlık adına giderek daha yüz kızartıcı sahneler üretiyor; Afganistan’da NATO şemsiye- sinde ABD’li askerlerin operasyonunda öldürülmüş siviller tartışması, bir sivil örgütün yakalayabildiği görüntülerle vahim boyutlar kazandı. Bilmem siz televizyon kameralarına yansıyan sivil ölümlerinin görüntülerine bakabildiniz mi? Dün internet sitelerinde dolaşan bir başka gö- rüntüler zinciri Irak operasyonlarına ilişkindi; hiç- birinde birkaç görüntü karesinin üstüne geçmeye dayanamadım; kan revan içinde bedenler, ceset- ler üzerinde fotoğraf çektirmekten zevk alır hale gel- miş, canileşmiş askerler, kadın, çoluk çocuk, sa- çılmış organlar, bedenler... Küreselleşme, piyasa- lar düzeni, zenginleşme, bilimsel teknolojik devrim çağı.. böyle mi ayakta kalacak? Dünyayı yok etmeye yönelmiş çevre tahribatı, küresel ısınma ile yaşa- nan kuraklık, açlık, buzulların erimesi.. sorunlarına giremedik bile... İşte ideolojilerin sonu, küreselleşme, tek kutup- lu dünya rüyası böylesi koşullarda, bir aşamada yü- rürken.. kanlı petrol çıkarları, paylaşım savaşları ek- seninde, emperyal blokun egemen olduğu Orta- doğu’ya karşı, Kafkaslar gelişmeleri ile yeni bir bi- çim aldı. Aslında kanlı petrolün önlenemez fiyat yük- selişinde bedel ödemeden pay alan İran, Rusya, ser- best piyasanın emeği ucuzlatan sosyal damping ko- şullarında üretim patlamasından pay alan Çin, Hin- distan.. cepheleri kendi koşulları, dinamikleri için- de toparlanarak dünya çıkarlar düzeninde söz sa- hibi olma noktasına geldiler. AB’nin Rusya’ya kar- şı durması beklenirken, uzlaşmada başrol oynama girişimlerini yeniden okumak gerekiyor.. soner@cumhuriyet.com.tr Küresel durgunluk, Türkiye ekonomisine son 6.5 yõlõn en sert düşüşünü yaptõrdõ ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Türkiye ekonomisinde son beş buçuk yõlda kesintisiz devam eden, ancak 2006’nõn ikinci yarõsõndan itibaren hõz ke- sen büyüme, bu yõlõn ikinci çeyreğinde ise adeta dur- ma noktasõna geldi. Bu yõlõn Nisan-Mayõs-Haziran dö- neminde gayri safi yurtiçi hasõlada (GSYH) geçen yõ- lõn aynõ dönemine göre sabit fiyatlarla artõş yüzde 1.9’da kaldõ. Böylece 26 çeyrektir kesintisiz devam eden büyümenin küresel konjonktürün de etkisiyle dur- ma noktasõna geldiği gözlendi. Kriz yõlõ 2001’de yaşanan hõzlõ küçülmenin ardõndan, Türkiye ekonomisi 2002’nin ilk çeyreğinden itibaren bü- yüme sürecine girmişti. Bu yõlõn Haziran sonuna kadar olan 26 çeyrekte büyüme oranõ hep pozitif çõktõ. Ancak, bu yõl ikinci çeyrekteki yüzde 1.9’luk büyümenin, 2002’nin ilk çeyreğindeki yüzde 0.3’lük orandan son- raki en düşük büyüme oranõ olmasõ dikkat çekti. Tür- kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açõkladõğõ verilere göre Ocak-Haziran döneminde GSYH büyüme oranõ yüzde 4.2 olarak gerçekleşti. Buna göre, üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasõla, ikinci çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 14.7’lik artõşla 240.8 milyar YTL oldu. Tüketim kısıldı, yatırım geriledi Birinci çeyrekte yüzde 7.4 artan hane halkõ yurtiçi tü- ketiminin ikinci çeyrekte 2.2 artõş gösterdiği görüldü. İlk çeyrekte yüzde 5.6 artõş gösteren devletin nihai tü- ketim harcamalarõ ikinci çeyrekte yüzde 3.7 geriledi. İlk çeyrekte yüzde 11.9 artõş gösteren yatõrõm harcamala- rõ, ikinci çeyrekte yüzde 1.5 geriledi. İlk çeyrekte yüz- de 14.1 artõş gösteren özel sektör yatõrõm harcamalarõ ikinci çeyrekte yüzde 0.6’ya geriledi. İlk çeyrekte yüzde 18.1 artõş gösteren özel sektörün makine-teçhi- zat harcamalarõ ikinci çeyrekte yüzde 2.7 azaldõ. Tarım etkili oldu Yõlõn ikinci ayõnda GSYH büyüme oranõ- nõn son yõllarõn en düşük düzeyine inme- sinde tarõmdaki kan kaybõ etkili oldu. Ge- çen yõlõn tümünde yüzde 7.2 küçülen tarõm sektöründe, bu yõl ilk çeyrekteki yüzde 2.6 büyümenin ardõndan, ikinci çeyrekte ise yüzde 3.5 ora- nõnda bir küçülme yaşandõ. Tarõm, yõlõn ilk altõ ayõ itibarõyla yüzde 1.5 küçülme kaydetti. Büyümenin mo- toru olan imalat sanayiinde ilk çeyrekte yüzde 7 olan büyüme ora- nõ yüzde 2.5’e, önceki yõllarda rekor büyüme gözlenen inşaat sektöründe yüzde 3.1 olan büyüme oranõ yüzde 0.9’a kadar düştü. Temel sektörlerdeki daralmaya karşõn, ikinci çeyrekte gayri- menkul, kiralama ve iş faaliyetleri yüzde 15.1, mali aracõ kuruluşlar yüzde 9.4 büyüdü. Büyüme oranõ son 78 ayõn en düşük seviyesine geriledi. TÜİK’in üst üste gelen revizyonlarõ da işe yaramadõ. Büyümenin motoru sanayide işler durma noktasõna gelirken, tarõmdaki kan kaybõ artarak sürüyor. Hükümet vergiye yüklendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Merkezi Yönetim Bütçesi, Temmuzda 3.3 milyar YTL açõk verirken, Ağustos ayõnda 6 milyar YTL ve Ocak- Ağustos döneminde 4.6 milyar YTL fazla verdi. Fazlada en önemli etken, hükümetin, personel gi- bi giderlerini yõllõk yüzde 11.77 olan TÜFE’nin- altõnda tutarken, vergilerde enflasyonun üstünde ar- tõş yapmasõ oldu. Maliye Bakanlõğõ’nõn açõkladõ- ğõ bütçe uygulama sonuçlarõ şöyle: Bütçeden 142.2 milyar YTL harcama yapõl- dõ. Bütçe gelirleri, 146.8 milyar YTL oldu. İlk sekiz ayda bütçe giderleri yüzde 4.7, ge- lirleri ise yüzde 15.3 arttõ. Gelirlerin 115.4 milyar YTL’si vergi gelir- lerinden sağlandõ. Ocak-Ağustos döneminde gelir vergisinde yüz- de 18, kurumlar vergisinde yüzde 28,3, banka ve sigorta muameleleri vergisinde yüzde 16.2, ithalde alõnan KDV’de yüzde 23.1 oranõnda artõş oldu. Çarklar krize döndü T ÜİK, daha önceden 2007 sonu için yüzde 4.5 olarak açõkla- nan GSYH büyümesini yüzde 4.6, 2008 ilk çeyrek için yüz- de 6.6 olarak açõkladõğõ GSYH büyümesini de yüzde 6.7 ola- rak revize etti. Bu yõlõn ilk çeyreğinde yüzde 5.6 büyüdüğü açõklanan tarõm sektöründeki artõş da yüzde 2.6’ya çekildi. Reuters’in anketine göre büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 3.65 artmasõ bekleniyordu. Avrupa ve ABD ekonomi- leri eksi büyüme oranlarõyla boğu- şurken, Türkiye’de oranõn sert dü- şüş yapmasõna karşõn pozitif çõkmasõnõ olumlu olduğuna dikkat çekilen piyasa çev- relerinde şu yorumlar ya- põldõ: Finans Yatırım Baş- ekonomisti Banu Kıvcı Tokalı: “İlk çeyrekte bü- yüme yüksekti. İkinci çey- rekten itibaren yavaşla- ma sinyali almõştõk. Ay- rõca tarõmda sürpriz bir düşüş dikkat çekiyor. Dör- düncü çeyrekten sonra to- parlanma bekliyoruz. Ancak bu hem global tarafa hem de hü- kümetin reform programõnõ ne kadar hõzlõ uygulamaya koyacağõna bağlõ.” HSBC Stratejisti Fatih Keresteci: “İkinci çeyrekteki zayõf büyü- mede faizlerdeki artõş, emtia fiyatlarõndaki sert yükseliş ve yurtdõşõ pi- yasalardaki ekonomik yavaşlama etkili oldu. Büyüme beklentilerin al- tõnda kalsa da mali piyasalarõ çok şaşõrtmadõ. Ama ilk yarõyõl itibarõ ile bakõldõğõ zaman yüzde 4.2 ile büyüme beklentiler civarõnda.” Tera Menkul Değerler Genel Müdürü Emre Tezmen: “Büyüme beklenenden düşük geldi ama ikinci çeyrek zaten kötüydü. Genel bü- yüme dinamikleri açõsõndan ciddi yavaşlama var bu nedenle de Mer- kez Bankasõ tedbir alabilir ve faiz indirimine gidebilir. İkinci çeyrek en kötü çeyrekti daha sonraki çeyrekler daha iyi olacaktõr.” Revizyonlar da işe yaramadı Avrupa resesyon için tarih bile verdi Avrupa Komisyonu, finans piyasalarõndaki çalkantõlar, yükselen emtia fiyatlarõ ve konut piyasasõndaki şoklar son- rasõnda Avro bölgesinde ekonomik büyümenin beklenenden çok daha düşük, enflasyonun ise daha yüksek olmasõnõ bekli- yor. Komisyonun, yõlda iki defa açõklanan ekonomi tahminlerine göre, Almanya temmuz-eylül döneminde bir önceki üç aya göre yüzde 0.2 küçülerek resesyona girecek. Almanya bir önceki çeyrekte de yüzde 0.5 küçülmüştü. Komisyon raporunda İs- panya ve İngiltere’de yõlõn ikinci yarõsõnda resesyon olacağõ, Fransa ile İtalya ekonomilerinin ise üçüncü çeyrekte durgunluk yaşayacağõ tahmin ediliyor. Avro bölgesin- de GSYH artõşõnõ nisandaki yüzde 1.7 oranõndan, yüzde 1.3’e düşüren komisyon, 2008 için enflasyon tahminini 3.1’den yüzde 3.6’ya yükseltti. Yılın ikinci çeyreğinde en sert kayıp yüzde 3.5’lik daralmayla ta- rımda yaşanırken, imalatından inşaat ve ticaretine kadar tüm ana sektörlerde büyüme frene sert bastı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog