Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30290 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 EYLÜL 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yaptığımız Arabuluculuk mu, Arada Kalıcılık mı? Son dönemdeki dış politika konuları, iç politikamız kadar karmaşık... AKP hükümetinin fırsat buldukça “arabuluculuk” yapmaya soyunmak gibi bir huyu var. Bunda “dışarıdan büyük görünüyorum” havası ver- menin önemli etken olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunu yaparken temelleri yılların birikimiyle atılmış dış Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK DİÇ! YİMPAŞ, KOMBASSAN, Şaban Dişli ile rüşvetin belgelenmesi, Gaziantep’te benzeri bir olay, olaylar ve Deniz Feneri… Din iman adına kurulan, Almanya’da sade vatan- daşın inancını, duygularını sömüren çeteler… Partisi dışında hemen herkesi, her çevreyi, her si- yasal hareketi suçlayan, hakaret eden bir genel başkan! Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Küresel durgunluk, Türkiye ekonomisine son 6.5 yõlõn en sert düşüşünü yaptõrdõ Muhalefet, ‘Yolsuzluğun odağõndaki AKP’nin sonunun Yüce Divan’ olduğunu savundu Deneyde 50’ye yakõn Türk bilim insanõ çalõşõyor CERN’de ilk adım başarılı Dünyanın en büyük parçacõk fiziği araştõrma mer- kezi CERN’de (Avrupa Nükleer Araştõrma Örgütü) “Büyük Hadron Çarpõştõrõcõsõ”nõn (LHC) düğ- mesine dün basõldõ. Proje sorumlularõnõn verdiği bilgiye göre, planlandõğõ üzere ilk aşamada pro- ton huzmeleri soğutulmuş halkadan başarõlõ bir şe- kilde geçti. Deneyler planlanan şekilde bu yõl için- de başlayacak, ancak tasarlanan enerjiye yani 7 TeV’e (Tera elektron Volt) 2009’da ulaşõlacak. REYHAN OKSAY’ın haberi 8. Sayfada BM mağdurlara uluslararası statüsü vermeli BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafõndan dü- zenlenen “Terör Mağdurlarõna Destek Sempoz- yumu” başladõ. Toplantõda konuşma yapacak 18 terör mağduru arasõnda, Ankara’da 1 Ağustos 2003’te meydana gelen saldõrõda yaralanan polis memuru Osman Kaya da bulunuyor. Kolombi- ya’nõn gerilla grubu FARC tarafõndan kaçõrõlan ve 6 yõllõk rehinelik macerasõndan sonra iki ay önce kurtarõlan Ingrid Betancourt, BM’nin terör mağ- durlarõna uluslararasõ statüsü vermesi gerektiğini belirtti. BEHZAD BARIŞ’ın haberi 8. Sayfada Antalya’nın Alanya ilçesin- de DP’li belediye meclis üyesi Hilmi Arõkan, turist- lerin sokak ve alõşveriş merkez- lerinde mayo ve bikiniyle dolaş- masõnõn yasaklanmasõnõ istedi. Arõ- kan, Alanya’da ahlaki bir erozyon yaşandõğõnõ, yurttaşlarõn da bu du- rumdan rahatsõz olduğunu öne sürdü. ANAP’lõ belediye meclis üyesi Mu- rat Koçak, kendisinin de bu konudan rahatsõz olduğunu ancak zabõtalarõn ya- pacağõ uyarõyla çözümün sakõncalõ olacağõnõ söyledi. 8. Sayfada Alanya’da belediye meclisi KOOPERATİF VURGUNU Akman hakkõnda yeni iddia Almanya’da Deniz Feneri e.V. davasõnõn duruşmasõ- nõ izleyen CHP Grup Baş- kanvekili Kõlõçdaroğlu, “Orada yargõlananlar bu yolsuzluk olayõnõn taşe- ronlarõ. Türkiye ayağõ mut- laka soruşturulmalõ” dedi. Yolsuzluk id- dialarõ konusun- da Başbakan Erdoğan’õn “karnõndan konuşmayõ” bõ- rakmasõ gerektiğini belirten MHP Grup Başkanvekili Şandõr “İftira ve şantaj ko- kan açõklamalar yerine id- dialarõ yargõya taşõmalõ” diye konuştu. Yargõtay Onur- sal Başsavcõsõ Sabih Kanadoğlu’nun de- ğerlendirmesine destek ve- ren DSP Genel Sekreteri Masum Türker, “Eğer AKP’ye Deniz Feneri’nden para akõtõlmõşsa partinin sonu Anayasa Mahkeme- si’dir” dedi. 6. Sayfada AKP Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Fõrat, CHP lideri Baykal ile Doğan medyasõ- nõn birbirlerini korumak için anlaşma yaptõklarõnõ ima ederek “şõracõ-bozacõ” ni- telemesinde bulundu. Fõrat, Doğan’õn kâğõt kaçakçõlõğõ yaptõğõnõ ileri sürerek Er- doğan’õn önemli açõklama- larda bulunacağõnõ yineledi. Doğan Grubu iddialara sert tepki gösterdi. 6. Sayfada RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn da yö- netiminde bulunduğu belirtilen koope- ratife üye olan Ömer Özkan yaşadõk- larõnõ gazeteci Sabahattin Önkibar’a an- lattõ. Özkan Milli Görüş yanlõlarõndan davet alõnca İhlas, KOMBASSAN ve YİMPAŞ örnekleri nedeniyle tereddüt geçirdiğini, bunun üzerine kendisine kooperatifin arkasõnda Kanal 7, yöne- tim kurulunda da Akman’õn bulundu- ğunun söylendiğini belirtti. Daha son- ra pişman olan Özkan’a paralarõ geri ve- rilmedi. Ömer Özkan 8 yõldõr bekledi- ğini söylüyor. 6. Sayfada AKP’YE YARDIM İDDİASI CHP MHP DSP AKP SUÇLUYOR Başsavcõlõk inceliyor AKP hakkõnda laiklik karşõtõ eylemlerin odağõ haline geldiği iddiasõyla dava açan Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, bu kez de Deniz Feneri vurgununda AKP’ye para aktarõldõğõ iddialarõnõ mer- cek altõna aldõ. Başsavcõlõk kaynaklarõ, basõna yansõyan iddialarõn incelendiği- ni bildirdiler. Kaynaklar yapõlan incele- menin bu aşamada yalnõzca gazete ku- pürleriyle sõnõrlõ olduğunu belirttiler. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada Ulusal futbol takõmõ Kadõköy’de Belçika’ya takõldõ... Ay - Yõldõzlõlar 2010 Dünya Ku- pasõ Avrupa Elemeleri 5. Grup 2. maçõn- da F.Bahçe Şükrü Saracoğlu Stadõ’nda ağõrladõğõ rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi. Snock’un kafa golüne Emre Belözoğlu penaltõ golüyle karşõlõk verdi. 2009 Avrupa Şampiyonasõ elemelerinde mü- cadele eden ulusal erkek basketbol takõmõ, en kritik maçõnda Fransa’yõ 77-65 yendi. Karşõlaşma boyunca çok iyi savunma ya- pan Ay - Yõldõzlõlar, rakibin yõldõz oyun ku- rucusu Tony Parker’õn etkili performansõ- na karşõn galibiyete ulaştõ. Spor’da Yeni hedef içki içenler Başbakan Erdoğan, parti- sinin Kadõköy Moda İske- lesi’ndeki tesislerde içki yasağõnõ protesto eden gru- bu hedef alarak, “Bunlar hayatõ o şişenin içinde gö- renlerdir” dedi. Erdoğan, “Türkiye’de mahalle bas- kõsõnõn asõl içki içmeyen- lere yapõldõğõ” iddiasõnda bulundu. 5. Sayfada Patlak fren ölüme götürdü İzmir Aliağa’da, öğrenci taşõyan servis aracõnõn dere yatağõna yuvarlanmasõ so- nucu 4 öğrenci yaşamõnõ yitirdi, 10’u ağõr 26 kişi ya- ralandõ. Siirt’in Şirvan il- çesinde geçici köy korucu- larõnõ taşõyan bir minibüsün toprak altõnda kalmasõ so- nucu ise 3 köy korucusu öl- dü. 3. Sayfada İRAN’DA DEPREM: 4 KİŞİ ÖLDÜ 3. Sayfada HAYAL YENİDEN YARGILANACAK 5. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 2- 3 - 8 -22 - 27 + 14 FARC rehinesi Betancourt: 2006’nın ikinci yarõsõndan itibaren hõz kesen büyü- me, bu yõlõn ikinci çeyreğinde ise durma noktasõna ge- lerek yüzde 1.9’da kaldõ. Büyüme oranõ son 78 ayõn en düşük seviyesine geriledi. TÜİK’in üst üste gelen re- vizyonlarõ da işe yaramadõ. Büyümenin motoru sanayide işler durma noktasõna gelirken tarõmdaki kan kaybõ ar- tarak sürüyor. İmalat sanayiinde ilk çeyrekte yüzde 7 olan büyüme oranõ yüzde 2.5’e, inşaat sektöründe yüzde 3.1 olan büyüme oranõ yüzde 0.9’a kadar düştü. 13. Sayfada Avrupa Komisyonu, finans piyasalarõndaki çalkantõlar, yük- selen emtia fiyatlarõ ve konut piyasasõndaki şoklar son- rasõnda Avro bölgesinde ekonomik büyümenin bekle- nenden çok daha düşük olmasõnõ bekliyor. 15 ülkeden oluşan Avro bölgesinde GSYH artõşõnõ nisanda açõkla- nan yüzde 1.7 oranõndan yüzde 1.3’e düşüren komisyon, 2008 için enflasyon tahminini ise yüzde 3.1’den yüzde 3.6’ya yükseltti. Almanya’nõn temmuz-eylül döneminde durgunluğa girmesi bekleniyor. 13. Sayfada S A N A Y İ D E Ç A R K L A R D Ö N M Ü Y O R A V R U P A T A R İ H B İ L E V E R D İ ‘Asõl suçlular burada’ Büyüme durdu Şantaj sürüyor Turistin bikinisi rahatsız etti Bir sevinç bir hüzün Türkiye, futbolda Belçika’yla 1-1 kalarak istediği sonucu alamazken basketbolda Fransa’yõ devirerek üçte üç yaptõ Fotoğraf:AA Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog