Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 10 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk - AMAN HA!. ONA DOKUNAYIM DEME.. GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Medyaya Karşı Değil Teröre Karşı Savaş Dün Ertuğrul Özkök sordu. Biz de bugün altını çi- zerek aynı soruyu yineleyelim: Terörü önlemek kimin görevi? Şehit haberleri artık günlük oldu. Hatta, saat saat ülkenin bir yöresinden terör saldırısı ve şehit haberi geliyor. Bingöl’de taciz ateşi: 4 asker şehit. Şemdinli’de saldırı: 5 asker şehit. Patlamada yaralanan asker şehit oldu. Erzincan’da pusu: 9 şehit. Şırnak’ta mayına 2 şehit. Elazığ’da jandarmaya saldırı: 1 şehit. Bütün bunlar, sadece son birkaç hafta içinde gör- düğümüz şehit haberlerinden bazıları. Terör, Gü- müşhane’ye, Giresun’a kadar uzanmış. Oralarda bi- le şehitler veriliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi en bü- yük kentler bile sivil halkı hedef alan şiddetli patla- malarla sarsılıyor. Ve artık, şehit haberleri cenaze haberleriyle yarışı- yor. Bir yerde şehit olan askerlerin cenazeleri kaldı- rılırken, bir başka yerden şehit haberi geliyor. Onla- rın cenaze namazları kılınırken bir başka yerden ye- ni şehit haberleri… Hiç haberiniz oldu mu? Şehit yakınlarının internet- te açtıkları siteleri hiç gördünüz mü? Acılarını nasıl ken- di aralarında paylaştıklarına, nasıl yalnız ve çaresiz bı- rakıldıklarına tanık oldunuz mu? Peki bu daha ne kadar böyle devam edecek? Her gün Anadolu’nun dört bir yanındaki evlere dü- şen ateşi kim söndürecek? Asker mi? Asker zaten ca- nını dişine takmış, kelleyi koltuğa almış, savaşıyor. Şe- hit veriyor, yaralanıyor, sakat kalıyor, görevini kanı, ca- nı pahasına yerine getiriyor. Sözü dolaştırmaya gerek yok. Terörü önlemek hü- kümetin görevidir. Siyasal iradenin görevidir. Mademki bu iktidar yüzde 47 oy almakla övünüyor ve küçük dağları ben yarattım diyor, yüzde 47’nin (ve artı yüz- de 53’ün) evlatlarının teröre kurban gitmesini önlemekle görevlidir. Ve bunu yapacak gücü vardır. Hiçbir ge- rekçe siyasal iradeyi, ülkenin tüm siyasal mekaniz- malarını, karar ve uygulama gücünü elinde tutan kuv- veti, teröre karşı sorumluluktan kurtaramaz. Bu so- rumluluk herhalde, gariban şehit ailelerine Çankaya Köşkü’nde yemek vermekten öte bir şeydir. Bu so- rumluluk, herhalde Güneydoğu illerini yerel seçimlerde etnikçi partinin elinden alayım hesaplarından öte bir şeydir. Peki, siyasal iktidar, Meclis’iyle, hükümetiyle, Çan- kaya’sıyla, yerel yönetimleriyle, kamu kurum ve ku- ruluşlarına doldurduğu kadrolarıyla ülkeyi avucunun içine alan iktidar, bu sorumluluğunu yerine getiriyor mu? Getirmiyor. Ne yapıyor? Kendine biat etmeyen medyaya savaş açıyor. Bu iradenin görevi teröre karşı savaş mı medyaya karşı savaş mı? Halkın yüzde 100’ü, iktidarın, teröre karşı dört koldan kolları sıvamasını bekliyor. hikmet.bila@ntv.com.tr AKP, ilköğretim çağõndaki çocuklara öğrenim hakkõ sağlama sorumluluğunu yerine getirmiyor Her 10 çocuktan biri evde FİGEN ATALAY T ürkiye’de, yoksulluk, sağlõk so- runlarõ, toplumsal cinsiyet eşit- sizliği ve çocuk işçiliği gibi ne- denlerden dolayõ 6-14 yaşlarõndaki her 10 çocuktan biri, en temel hakkõ olan eğitime erişemiyor. İlköğretim çağõndaki engelli ço- cuklarõn büyük bir çoğunluğu eğitim hak- kõndan yoksun bõrakõlõyor. Sabancõ Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2008- 2009 Eğitim-Öğretim Yõlõ başlarken ilk- öğretim çağõndaki çocuklarõn okula deva- mõyla ilgili bir çalõşma hazõrladõ. Bu çalõşmada yer alan tespitler ve öne- riler şöyle: İlköğretim çağındaki her on çocuktan biri eğitimine devam ede- miyor: Zorunlu eğitime devam edemeyen her beş çocuktan biri, esas nedenin yoksulluk ol- duğunu belirtiyor. İlköğretim çağõnda eğitim sisteminin dõşõn- da kalan her beş çocuk- tan üçü kõz çocuğu. Devlet, ilköğretim çağõndaki engelli ço- cuklarõn büyük bir ço- ğunluğunun eğitim hak- kõnõ sağlayamõyor. Örneğin, ilköğretim çağõnda 25 bini aşkõn işitme engelli çocuk var ve ilköğretim okullarõna devam eden işitme en- gelli çocuk sayõsõ ise 6 binden az. İlköğretim çağõnda olan 78 bin çocuk üc- retli, maaşlõ ya da yev- miyeli olarak tarõm sek- töründe çalõşõyor. Okulöncesi eğitime her dört çocuktan sade- ce biri ulaşabiliyor ve okullulaşma oranlarõ il- ler arasõnda büyük fark- lõlõk gösteriyor. -Her çocuğun zo- runlu ilköğretimden mezun olmasını sağla- mak için: Eğitim hizmetleri, eğitime erişimde deza- vantajlõ olan çocuklarõn gereksinimlerine ve ko- şullarõna cevap verebi- lecek biçimde geliştiril- meli ve çeşitlendirilme- lidir. Öğrencilerin ilk- öğretimde sürekli de- vamsõz duruma gelme- lerini engelleyecek izle- me sistemleri oluşturul- malõ, psikolojik danõş- manlõk ve rehberlik hiz- metleri güçlendirilmeli ve öğrenme ortamlarõ fiziksel ve sosyal açõ- lardan iyileştirilmelidir. Bu eğitim yõlõnda başlatõlmasõ planlanan telafi eğitiminin etkili uygulanabilmesi için, yeterli kaynak ayrõlma- lõdõr. İlköğretimde orta- lama başarõyõ arttõrmak ve dezavantajlõ çocuk- larõn ilköğretime daha iyi bir konumda başla- masõnõ desteklemek amacõyla, okulöncesi eğitime erişim öncelik- li olarak dezavantajlõ ke- simler için olmak üzere, tüm çocuklarõ kapsaya- cak biçimde yaygõnlaş- tõrõlmalõdõr. Terörist başı Öcalan İnkılap Tarihine girdi ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlõğõ tara- fõndan öğrencilere dağõ- tõlan 8. sõnõf İnkõlap Ta- rihi ve Atatürkçülük ki- tabõnda terör örgütünün elebaşõ Abdullah Öca- lan’õn yakalanmasõnõn “önemli olay” olarak an- latõlmasõ tepki çekti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanõ İsmail Koncuk, terörist başõnõn anlatõl- masõnõn eğitim camiasõnõ şoke ettiğini belirterek “Türk milletinin anla- tıldığı kitapta Öcalan’ın yer alması Atatürk’e say- gısızlıktır” dedi. ‘Türk milletinin onuru zedelendi’ Türk Eğitim-Sen Ge- nel Başkanõ Koncuk, dün yaptõğõ yazõlõ açõklamada, bir teröristin adõnõn nasõl olursa olsun, ne şekilde anlatõlõrsa anlatõlsõn ders kitabõnda geçmesinin Türk milletinin onurunu zedelediğini dile getir- di. İsmail Koncuk, şun- larõ kaydetti: “İlköğretim müfre- datlarının yenilenmesi projesi kapsamında de- ğiştirilen 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında bebek katili, terörist başı Öcalan’ın yakalanmasının anla- tılması eğitim camiasını şoke etti. Kitapta, terö- rist başının adı, ‘1990’lõ yõllarõn en önemli olay- larõndan biri de Suriye’de saklanan bölücü başõnõn 1999 yõlõnda Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesidir’ şeklinde yer almıştır. Bu ifade bi- le terör örgütünün pro- pagandasının yapılma- sına vesile olacaktır. Milli Eğitim Bakanlı- ğı’nın böyle bir hataya nasıl düştüğünü anla- yabilmek mümkün de- ğildir. Bakanlığın ders ki- tabında, milletimize bü- yük acılar yaşatan bir teröristin yakalanışını ilköğretim çağındaki çocuklara anlatması büyük bir skandaldır.” Koncuk, “Milli Eği- tim Bakanlığı derhal yaptığı hatadan dön- meli ve terörist başıyla ilgili ifadeyi ders kita- bından çıkarmalıdır. Aksi takdirde tarih böyle bir hatayı affet- meyecektir” dedi. ‘EĞİTİM CAMİASI ŞOKTA’ MAHMUT LICALI ANKARA - Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan ye- ni eğitim öğretim yõlõ için öğrencilere ücretsiz ola- rak dağõtõlan Türkçe ders kitaplarõnda pek çok hata bulunuyor. Yazarlarõn özgeçmişlerine bile 3 sayfa yer verilen 1. sõnõf Türkçe ders kitabõnda Atatürk’e iliş- kin hiçbir yazõ bulunmazken 2. sõnõf ders kitabõnda ise diğer konulara 13-16 sayfa yer ayrõlõrken Atatürk konusu 9 sayfayla anlatõlõyor. 2008-2009 eğitim- öğretim yõlõ için hazõrlanan Türkçe 2. sõnõf kitabõn- da olimpiyatlara katõlmayan Ulusal Sporcu Halil Mutlu’ya başarõlar dileniyor. Türkçe 3. sõnõf ders kitabõna göre Cumhurbaşka- nõ hâlâ TBMM tarafõndan tarafõndan seçilirken 4. sõ- nõf kitabõna göre de kadõnlara seçme ve seçilme hak- kõ, 5 Kasõm 1934 tarihinde veriliyor. Birey ve Toplum ile Hayal Gücü konularõ 13’er, Üretim, Tüketim ve Verim- lilik, Değerlerimiz, Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler ile Sağlõk ve Çevre konularõ 14’er, Oyun ve Spor konusu ise 16 sayfa ile anlatõlõrken Atatürk konusuna yalnõzca 9 sayfa yer veriliyor. Sakallı, cüppeli hükümdar Aynõ kitapta Sağlõk ve Çev- re konusunda yer alan “Uzaylıların Gördükleri Dünya” başlõklõ yazõda ise kullanõlan resimler dik- kat çekiyor. Umberto Eco’nun “Cecü’nün Cüceleri” adlõ ki- tabõndan derlenen öyküde yer alan imparator karakteri hükümdar diye tanõmlanõrken adeta Osmanlõ padi- şahõ gibi resmediliyor. Söz konusu öyküde kullanõ- lan resimlerde sakallõ ve yeşil bir cüppe giymiş ola- rak çizilen hükümdar, tahtta oturmuş bir şekilde bir çocuğa emir veriyor. Yanlış tarih bilgisi İlköğretim 5. sõnõf Türkçe ders kitabõnda bulunan “Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı” adlõ yazõda öğ- rencilere yanlõş tarih bilgisi veriliyor. 5 Aralõk 1934 tarihinde çõkarõlan yasayla Türkiye’de kadõnlara seçme ve seçilme hakkõ verilirken söz ko- nusu yazõda “Atatürk o güne kadar yapmış oldu- ğu çalışmalara hız vererek bu kanunun bir an ön- ce çıkması için gerekli tüm önlemleri aldı. 5 Ka- sım 1934’te seçme ve seçilme hakkı kadınlara ta- nındı” deniliyor. ATATÜRK’E İLİŞKİN HİÇBİRYAZI YOK Türkçe kitaplar hatalarla dolu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog