Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Yeraltõnda büyük çarpõşma CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 10 EYLÜL 2008 İmsak: 5.03 Güneş: 6.34 Öğle: 13.08 İkindi: 16.40 Akşam: 19.32 Yatsõ: 20.53 Kültür Servisi - Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi ‘Pandora’nõn Kutusu’ ilk gös- terimini Toronto Film Festivali’nde yaptõ. Başrollerini Tsilla Chelton, Derya Alabora, Övül Avkõran, Onur Ünsal ve Osman Sonant’õn paylaştõğõ film, orta sõnõf ahlakõ üstüne kurulu dokunaklõ bir yalnõzlaşma hikâyesini anlatõyor. Usta- oğlu ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldõ- ğõ film, Türkiye-Fransa-Belçika-Almanya ortak yapõmõ. ‘Pandora’nõn Kutusu’, film endüstrisinin kalbinin attõğõ dünyanõn önde gelen festivallerin- den Toronto’nun ardõndan 18 Eylül’de başlayacak 56. San Sebastian Film Festivali’nde Altõn İstridye ödülü için dünya sinemasõnõn önde gelen isimleri Kim Ki-Duk, Michael Winterbottom, Samira Makhmalbaf’õn son filmleriyle yarõşacak. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ, Eurimages, Centre National de la Cine- matographie ve ZDF /Arte’nin deste- ğiyle seyirciyle buluşan film, proje olarak sunul- duğu 2006 Selanik Film Festivali’nden ödülle dönmüştü. ‘Pandora’nõn Kutusu’ açõldõ Bilim Teknik Servisi - Dünyanõn en büyük parçacõk hõzlandõrõcõsõ Büyük Hadron Çarpõştõrõcõsõ (Large Had- ron Collider/LHC) bugün 09.30’da çalõşmaya başlayacak. Cenevre’deki Cern Araştõrma Merkezi’ndeki fizikçiler evre- nin nasõl ve nelerden oluştu- ğunu bulmaya çalõşacaklar. Bunun için de yerin yüz metre altõndaki 27 km. uzunluğunda- ki ivme halkasõnda önce proton- lar daha sonra ise atom çekirdekle- ri şimdiye dek kadar ulaşõlamayan bir kuvvetle çarpõştõrõlacak. İnsanlõğõn gelmiş geçmiş en büyük deneyiyle evrenin başlangõcõyla ilgili yeni bilgiler edinmeyi uman fizikçilerin beklentileri çok büyük. Öğrenilmek is- tenilenlerin en başõnda Higgs parçacõk- larõnõn kanõtlanmasõ var. Maddenin küt- leye sahip olduğu İngiliz fizikçi Peter Higgs’in kõrk yõllõk bir teorisinden bili- niyor zaten. Fizikçiler şimdi bu temel parçacõklarõ, protonlarõ son derece yük- sek bir enerjiyle çarpõştõrarak tespit et- mek istiyorlar. Çarpõşma sõrasõnda mey- dana gelen çarpõşma enerjisiyle yeni parçacõklar oluşturmakta. Higgs parça- cõklarõ çok ağõr olduklarõ için muaz- zam bir enerji gerekiyor. Fakat bu tür enerjiler hiçbir hõzlandõrõcõyla elde edilemedi bugüne kadar. İvme halkalarõ yerin altõnda Fransa’dan Cenevre Gölü’ne kadar uzanõyor. ON BİN MIKNATIS LHC’nin ana parçasõ beş santi- metre kalõnlõğõndaki iki çelik tüp. Protonlar ve atom çekirdekleri bunla- rõn içinde neredeyse õşõk hõzõnda ters is- tikamette võnlayacaklar. Protonlar sani- yede 11.200 kez Fransa ve İsviçre ara- sõnda gidip gelirken radyo dalgalarõ her seferinde biraz daha enerji pompalaya- caklar. Parçacõk õşõnlarõnõ dizginleme, toplama ve bin yörüngede tutma görevi iki ivme halkasõnõn çevresine yerleştiri- len toplam on bin mõknatõsa düşüyor. Bugün evrenin başlangıcının sırrını çözmek için kimilerine göre dünyanın sonunu getire- bilecek bir deneye imza atılıyor Karanlõk bilmece Fizikçilerin tek ar- zusu Higgs parça- cõklarõnõ kanõtlamak de- ğil, asõl amaç evrenin başlangõcõnõ bulmak. Çözülmesi beklenen di- ğer bir bilmece de ka- ranlõk madde. İlk patla- ma sõrasõnda madde ka- dar anti madde de üretil- diği bilinmesine karşõn bilim insanlarõ bu esra- rengiz maddeyi henüz doğrudan doğruya ka- nõtlayamadõlar. Proje bugüne dek bir- çok eleştiri de aldõ. Eleştirmenler özellikle de parçacõk hõzlandõrõcõ- sõyla üretilecek karadelikler üzerin- de duruyorlar. Fizikçiler mikrosko- bik büyüklükte olan karadeliklerin, proton- larõn çarpõşmasõ sonu- cunda oluşan ve dağõ- lan parçacõklarõn izle- riyle detektörde sapta- nabileceğini sanõyorlar. LHC projesinde yõllar- dan bu yana binlerce teknikçi ve fizikçi çalõ- şõyor. Büyük deney şimdi dünyadaki tüm parçacõk fizikçileri ve astronomlar tarafõndan büyük bir heyecanla bekleniyor. Sonuçta insanlõk LHC ile büyük ilk patlamaya biraz daha yaklaşa- cak. Ama kim bilir belki hiç bek- lenmedik parçacõklar çõkar ortaya. CERN’deki bilim insanları ‘büyük gün’ için geceli gündüzlü çalıştı. (AP) 27 km. uzunluğundaki ivme halkasının maliyeti üç milyar Avro. (AP) Astrofizikçi Stephen Hawking deneyin başarılı olmayacağı- na dair 100 dolarına iddiaya girdi. N ew York Moda Haftası’nda ön- ceki akşam ünlü tasarımcı Marc Jacobs’ın koleksiyonu görücüye çıktı. Jacobs’ın 2009 sonba- har-kış sezonu için tasarladığı kıyafet- lerle bütünleştirdiği rengârenk şapka- lar koleksiyonun en çok dikkat çeken unsuruydu. Defilenin en çok dikkat çeken unsuru ise podyumda değil sa- londaki izleyiciler arasındaydı. İngiliz Baharat Kızlar Grubu’yla adını duyu- ran Victoria Beckham (solda) ve Latin şarkıcı Jennifer Lopez yan yana defi- leyi izleyince objektifler podyumdan çok onlara yöneldi. (REUTERS) Google gazete arşivliyor Çeviri Servisi - Ara- ma motoru Google 100’e yakõn gazetenin, bazõlarõ- nõn geçmişi 1700’lere uzanan arşivlerini dijital ortama taşõyor. Bu hiz- met sayesinde bilgisayar kullanõcõlarõnõn gazetele- rin eski sayõlarõnõn oriji- nal halini görüp, yazõla- rõn tam metnini okuma şansõ bulacağõ açõklandõ. Projeyi San Francisco’da düzenlenen teknoloji konferansõnda açõklayan firma yetkilileri, arala- rõnda Rome News Tribu- ne, The New York Ti- mes, Washington Post gibi gazetelerin bulundu- ğu onlarca prestijli ve yüksek tirajlõ basõn kuru- luşunun birkaç yüzyõllõk geçmişlerini sanal orta- ma taşõmanõn milyonlar- ca okurun çok işine yara- yacak bir hizmet olacağõ- nõn altõnõ çizdi. (BBC) Defilede iki ünlü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog