Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr 10 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 15 CMYB C M Y B ÇERKEZKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜN’DEN GAYRİ- MENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYANO: 2008/58TAL SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nde, G.M.K.P Mah. 30LIIID pafta 446 ada, 7 Parsel no’da kayõtlõ 384 m2 miktarlõ 80/817 arsa paylõ, kat irtifaklõ zemin kat 2 no’lu bağõmsõz bölümün tamamõnõn borçlu adõna kayõtlõ olduğu bildirilmiştir. İMAR DURUMU: Çerkezköy Belediye Başkanlõğõ imar ve Şehircilik Müdürlüğü’ndeki dosyasõnda, söz konusu ta- şõnmazõn imar durumuna göre; 1/1000 ölçekli uygulama imar planõnda konut alanõnda kaldõğõ, ayrõk nizam 4 kat imarlõ, tak.: 0,40 olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİKLERİ: Satõşa konu taşõnmaz; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi G.M.K.P Mah. Damla Sok. No:7/2 Çer- kezköy adresindedir. Binanõn sõvasõ, boyasõ yapõlmõş oturulur durumda, 2 oda 1 Salon, Mutfak, banyo WC’den ibaret olup, net 70,00 m2’dir. Bina 4 katlõ olup, 2 no’lu bağõmsõz bölüm, yol cep- hesine bakan kõsõmdadõr. KIYMETİ: Satõşa konu iş bu Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi G.M.K.P Mah. 30LIIID pafta 446 ada, 7 Par- sel no’da kayõtlõ 384 m2 miktarlõ 80/817 arsa paylõ, kat irtifaklõ zemin kat 2 no’lu bağõmsõz bölü- mün yeri, mevkii, değerine tesir eden diğer etkenler ve rayiç değerler dikkate alõndõğõnda taşõn- mazõn tamamõna bilirkişi tarafõndan 50.000,00YTL kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-) Satõş Çerkezköy icra Müdürlüğü’nde 03.11.2008 tarihinde saat 15.00’ten saat: 15.10’a ka- dar Çerkezköy İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edi- len bedellerin %60 ve satõş masraflarõnõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõnõ geçmek şartõ ile sa- tõş yapõlõr. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmadõğõ takdirde en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak ka- yõt ve şartõ ile gayrimenkul 13.11.2008 günü aynõ yer ve aynõ saatlerde olmak üzere 2. açõk artõr- maya çõkartõlacaktõr. Bu artõrmada da tahmin edilen değerin %40 oranõnõ aşmasõ ve satõş masraf- larõ ile rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõnõ geçmek kayõt ve şartõ ile en çok artõrana satõş yapõlõr. 2-) Artõrmaya iştirak edeceklerin takdir edilen kõymetlerin %20’si nispetinde ayrõ ayrõ pey ak- çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediği takdirde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. KDV, Damga resmi, tapu alõcõ harcõ alõcõya, tellaliye resmi satõcõya aittir. Satõş tarihi itibarõ ile gayrimenkulun aynõna ilişkin ödenmemiş vergiler var ise satõş bedelinden ödenir. 3-) İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (ilgililer tedbirine irtifak hakkõ sahipleri de da- hildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõn hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, daya- nağõ belgeler ile birlikte 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir, aksi takdirde hakla- rõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-) İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zarar- lardan ve ayrõca temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, fark var ise öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açõk olup mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilecektir. 6-) Satõşla iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ da- ha geniş bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün yukarõda numarasõ yazõlõ dosyasõndan bilgi almalarõ ilan olunur. 7-) Satõş ilanõ ilgililerin dosya ve tapu kaydõnda yazõlõ adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, ad- rese tebligat yapõlmamasõ halinde ilgililer ve adresleri bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn ila- nen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. Basõn: 48851 KARASU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKÜL SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/6 Satõş İzale-i Şüyu yoluyla satõşõna karar verilen, aşağõda tapu kaydõ, kõymeti, satõş günü, saati ve önem- li özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen; Sakarya ili, Karasu ilçesi, İhsaniye köyü Balcõ düzü mevkii pafta 6, parsel 340’da kayõtlõ, 20.800 m2 miktarõndaki tarla, tamamõnõn Karasu Hükümet Konağõ Çay ocağõ önünde açõk arttõrma sure- tiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. GAYRİMENKÜLLERİN İMAR DURUMU: Taşõnmaz köy sõnõrlarõ içersinde kalmakta olup ima- rõ yoktur. GAYRİMENKÜLLERİN HALİHAZIR DURUMLARI: Satõş konusu taşõnmaz Sakarya ili, Karasu ilçesi, İhsaniye köyü, Balcõ düzü mevkii pafta 6, par- sel 340 da kayõtlõ, 20.800 m2 miktarõnda tarla vasfõndadõr. Taşõnmazõn muhammen değeri 93.600,00 YTL’dir. GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : 93.600,00 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Yukarõda açõk tapu kaydõ, imar ve halihazõr durumu ve kõymeti belirtilen taşõnmazlarõn; l.AÇIK ARTTIRMASI: 21.10.2008 Salõ günü, saat 15.00-15.10 arasõnda, Karasu Hükümet Ko- nağõ çay ocağõ önünde yapõlacaktõr. Bu açõk arttõrmada taşõnmazlara taktir edilen değerin %60’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ay- rõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ taktirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõyla; 2.AÇIK ARTIRMASI: 31.10.2008 Cuma günü, aynõ yer aynõ saatte, Bu açõk arttõrmada satõşõ is- teyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma mas- raflarõ ile takdir edilen değerin %40’õnõ geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2- Vergi dairesi tarafõndan bildirilecek orandaki KDV, ihale damga pulu, eğitime katkõ payõ, ta- pu harcõnõn 1/2’si satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak ve vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ, satõş bedelinden ödenir. 3- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin, takdir edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit pey ak- çesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermesi gerek- mektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği taktirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõ ile iha- lenin feshi talep edilmiş olsa bile satõş bedelini derhal veya İİK.130.mad. göre verilen süre için- de nakden ödemek zorundadõr. Gayrimenkül kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ ver- mezse, ihale kararõ fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetini- lir. Bu artõrmada teklifin İİK.l29. mad. hükümlere uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok arttõrana iha- le edilir. 5- Haciz alacaklõlarõ ile diğer ilgililerin, varsa irtifak sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkül üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde mü- dürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi taktirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 6- Satõş bedeli, hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse İİK 133. maddesi gereğince ihale fes- hedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri sorumlu tutulacak, fark hiç bir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, mas- rafõ verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 8- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacak- larõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olu- nur. 2008 (Basõn: 47944) TC ESKİL/AKSARAY İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI 2007/52 TLMT Satõlmasõna Karar Verilen Taşõnmazõn Cinsi, Kõymeti, Adedi Evsafõ: Taşõnmazõn Bilgileri: Taşõnmaz Mal Taşõnmazõn Adresi: Eskil/AKSARAY Taşõnmazõn Yüzölçümü: 159.700 m2 Taşõnmazõn Özellikleri: Eskil Arif Yaylasõ mevkiinde 10406 Parsel No’lu tarla Takdir Olunan Kõymeti: 63.880,00 KDV Oranõ: %18 1. Satõş Günü: 21/10/2008 09:15 Salõ 2. Satõş Günü: 31/10/2008 Cuma Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmazlar, bir borç nedeni ile açõk arttõrma suretiyle satõla- caktõr. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş yukarõda belirtilen gün ve saatte ESKİL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’de açõk arttõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’nõ ve rüçhanlõ alacak- lõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile yukarõda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar el- de edilememiş ise taşõnmaz en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ila- nõnda gösterilen müddet sonunda, en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş ta- lebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş pe- şin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye res- mi, ihale pulu, 1/2 tapu harcõ ve masraflarõ, KDV alõcõya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ, hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşma- dan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacak- larõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/52 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 23/08/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 47946) Tarih öğretmeni Arzu Sarıyer’i bana, Nazilli basmalarını tarihin çöplüğüne gönderten; kendilerini de, bizi de “küresel harakiri”ye sürükleyen can gözleri kö- relmiş Batılı sömürgecilerle yerli suç ortakları tanıştırdı. Basmalardan söz eden yazımdan sonra önce ileti yazdı, sonra telefonla aradı. Telefon görüş- melerimiz sırasında, yazları sevgili Ma- kallar ile komşu olduklarını söyledi; ye- tinmedi, ilk fırsatta beni Mahmut Ma- kal’la görüştürdü. Sevgili Usta da, bu gö- rüşmeden sonra, Literatür Yayınevi’nin bastığı altı kitabını göndertti: “Bizim Köy”, “Yeraltında Bir Anadolu”, “Deli Me- medin Türküsü”, “Memleketin Sahiple- ri”, “Hayal ve Gerçek” ve “Bozkırdaki Kı- vılcım: Enstitülüler.” Büyük boyutlu harflerle, özenli ka- paklarla, tertemiz basılmış kitapları bize Genel Yayın Yönetmeni Kenan Koca- türk, Yayın Yönetmeni Işıl Özgüner hazırlamışlar; kapak tasarımı Mithat Çı- nar’ın. Sevgili Makal, yazınseverlerin yakından tanıdıkları temiz dili, yalın anlatımıyla Ana- dolu’yu, köyümüzü, köylümüzü, öncelikle de bırakılsaydılar hem yurdumuzu, hem bütün ezilip sömürülenleri, giderek sö- mürenlerin kendilerini bile kurtaracak Köy Enstitüleri’ni işliyor. “Bozkırdaki Kıvılcım: Enstitülüler”den önümüze gelen ilk say- fayı açalım isterseniz: M. Asaf Ak- tan’dan yola çıkarak kaleme alınmış “Ödülüm Yüzlerdeki Sevinçtir”in “Ta- rımsal İşler” bölümünde şunları anlatıyor: “Bağımız, tarlalarımız ve bahçelerimiz vardı. Enstitü’ye bitişik iki yüz dekar ye- rimiz bunlar içindi. Önceleri çift sür- mekte ve yük taşımada öküzler ve atlar kullanılıyordu. Sonraki yıllarda bunların yerlerini traktör ve iki kamyon aldı. Kümesimizde de iyi cins Leghorn ve Rhode Island tavuklarla hindiler besli- yorduk. Enstitü’den üç kilometre uzakta bir va- dide Çomaklı adında bir çiftliğimiz var- dı. Buranın çoğu yeri el değmemiş top- raktı. Önce buraya içinde kalınabilecek bir barınak yapıldı. Orman içinde beş yüz metre su yolu açarak ve künk döşeyerek çiftliğe içme suyu getirdik. Tarlaları su- lamak için cılız da olsa akan dereden ya- rarlanacaktık. Sonraları her yeri sulaya- bilmek için bir su pompası alındı.(…) Çiftlikte her türlü tahılı yetiştiriyorduk. Bunları hasat edince okulun ambarına ko- yuyorduk. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Birçok malda kıtlık vardı. Savaş nedeniyle Türkiye’nin çok ülkeyle ticareti kesilmiş- ti. O nedenle birçok yiyeceğimizi kendi ürettiklerimizle destekliyorduk. Örneğin buğday, patates, soğan, karpuz, kavun, üzüm ve çeşitli meyveler bunlardandı. (…) Enstitü’nün Çakmak bölümünde, Ens- titü ile demiryolu arasındaki elli dekarlık yere meyvelik yapılmasına karar verilmiş. Enstitü’nün sınıfları çoğalınca bağcılık ve meyvecilik öğretmeni Reşat Küçükay- dın Fransızca öğretmenliğine geçti. Onun bu derslerini Muharrem Tüzüner aldı. Meyve çukurlarının yerlerinin saptan- ması yapılacaktı. Öğretmenimiz Muhar- rem Tüzüner beni, İsmail Nayır’ı, Fikret Can ve Muharrem Dinç’i yanına aldı, marangozhaneye gittik. Orada hazırlan- mış kazıkları bir arabaya koyarak meyvelik yapılacak yere taşıdık. Öğretmenimiz madırga (taş kırıcı küçük balyoz) ve ur- ganla geldi. Bizi yanına çağırdı: ‘Çocuk- lar, fidanların yerlerini saptamak için önce işaretleyeceğiz. Bunun için de bu urgandan yararlanacağız. Yapacağımız meyve dikim yöntemine Kenkons adını veriyoruz’ dedi. Sonra metreyle altı met- relik aralıklarla urganı ölçerek eşkenar bir üçgen meydana getirdi. Köşelerine bi- rer kazık bağladı. Her bir köşesinden bi- rimiz tutarak urgan üçgeni gererek tarlaya uygulaya uygulaya ilerliyorduk; köşelere gelen yerlere Muharrem Dinç birer kazık çakıyordu. Böylece bütün tarla kazıklarla işaretlenmişti. Bunlara hangi yönden bakılırsa bakılsın hep bir sırada görülü- yordu. Böylece ekilecek fidanların, bü- yüdükçe her taraftan güneşi ve havayı bol bol alabileceklerini öğretmenimiz orada söylemişti. O kış, bu işaretlediğimiz yerlere fi- danların çukurlarını açtık. Çukurlardan çı- kan üst toprakları çukurların doğusuna, alt toprakları da batısına koyduk. Mart ge- lince fidanlar dikildi. Fidanları dikerken da- ha önce teneke içinde taze gübrenin suy- la karışımından yaptığımız bulamaca ba- tırıp sonra toprağa dikiyorduk. Bundan sonra da üst toprağı alta, alt toprağı üs- te koyup fidanı sıkıştırıyorduk. Diktiğimiz kazığa 8 şeklinde bir iple bağlıyorduk. Böyle bağlama ile fidanlar, her yönden esen rüzgâra karşı direnç sağlayabilirler. Bunu da öğretmenimizden öğrenmiştik. Bizler Enstitü’den ayrıldıktan birkaç yıl sonra, bu ağaçların verdiği meyvelerle Enstitü’nün meyve gereksiniminin karşı- landığını öğrenmiştik.” Şimdi başkanı Amerikalı Türk-Ameri- kan Eğitim Yarkurulu’nun neden ilk iş ola- rak bu okulları kapatma kararı aldığını da- ha iyi anlıyorsunuzdur sanırım. Hemen alın Mahmut Makal Usta’nın kitaplarını. bertanonaran@hotmail.com GÜZELİN ARDINDA BERTAN ONARAN Mahmut Makal’ın Kitapları CAN HACIOĞLU ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyük- şehir Belediyesi Şehir Tiyatrola- rõ’nda yönettiği “Bit yeniği” adlõ oyun için İstanbul - Eskişehir ara- sõnda mekik dokuyan Dormen, İs- tanbul’un Paris ve Londra gibi tiyatro açõsõndan canlõ bir kent olduğunu be- lirtti ve “İstanbul’da bu sezon 130 oyun oynanacak. Bu önemli bir ra- kamdır. Bu tiyatroların 50 kişilik salonu olanı da var, büyük salonu olanı da var. Önemli olan her ak- şam perdeleri açarak oyunları oy- namak, salonu doldurmaktır” di- ye konuştu. “Konservatuvarlarımız, tiyatro okullarımız çok yetenekli ve kali- teli gençlerimizi tiyatro sahnesine hazırlıyor. Dünya ölçeğinde kaliteli tiyatro sanatçısı gençlerimiz var” diyen Dormen, zaman zaman tartõş- ma konusu olan devlet ödenekleri ko- nusundaki görüşünü de, “Devletten ödenek ve yardım beklenmesine karşıyım. Her tiyatro kendi spon- sorunu bulmalı. Tiyatrolarımız- da oyunlar kaliteli ve iyi olduğu sü- rece sponsor bulmak da kolay olu- yor” sözleriyle açõkladõ. Tiyatro sa- natçõlarõnõn televizyon dizilerinde oynamasõnõn da doğal olduğunu söy- leyen Dormen, “Sanatçılarımız tel- evizyon dizileriyle geniş kitlelere kendilerini tanıtıyorlar. Para da kazanıyorlar” dedi. 4. kez oyun yönettiği Eskişehir’i “Mucize bir kent” olarak niteleyen Dormen, “Eskişehir’i çok seviyo- rum, tiyatro izleyicisi bir harika. 1960 yılında Asri Sinema’da oyun oynadık. Seyirci bizi göklere çı- kardı. Bayan sanatçıların gidece- ği bir tuvalet bile bulamadık. O za- man Eskişehirli seyirciye şunu söylemiştim. Sizin kalitenize bu salon yakışmıyor. İnşallah, güzel salonlara da kavuşursunuz. İşte, Büyükşehir Belediye Başkanı Yıl- maz Büyükerşen sayesinde, bu sa- lonlara da kavuştunuz. Eskişehir mucize bir kent, Büyükerşen de mucize bir insan” diye konuştu. Yurt dõşõndan gelen konuklarõna Eskişehir’i gezdirdiğini anlatan Dor- men, “Yabancı arkadaşlarım, Es- kişehir’e hayret ediyorlar. Ana- dolu’da böyle bir şehri ancak gör- düklerinde inandıklarını söylü- yorlar. Çok kısa bir süre daha Eskişehir’deki bu mucize sürerse, Eskişehir küçük ölçekte bir Av- rupa kültür ve sanat şehri olur. Bu- nu laf olsun diye söylemiyorum. Gözlemlerime ve yaşadıklarıma dayanarak söylüyorum” dedi. Haldun Dormen dördüncü kez oyun yönettiği Eskişehir’i anlatõyor Sanat kenti Eskişehir Kültür Servisi - Yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Güney, ölü- münün 24. yõldönümünde ülke- mizde ve Paris’te bulunan meza- rõ başõnda anõldõ. Türk sinemasõna devrimci bir soluk getiren, yaptõ- ğõ filmler ve canlandõrdõğõ karak- terlerle siyasi tavrõnõ ortaya koyan sanatçõnõn, Paris’tkie mezarõna çi- çekler bõrakõldõ ve saygõ duruşu ya- põldõ. Güney’in yaşamõ ve dev- rimci sanat anlayõşõ üzerine yapõ- lan konuşmayla devam eden anma, okunan şiirler, söylenen türkü ve marşlarla son buldu. Sanatçõ- nõn mezarõ ba- şõnda, kendisine ait olan “Her şe- ye rağmen düş- mana inat ya- şayacağız, ya- rın bizim çün- kü” sözlerinin yazõlõ olduğu bir pankart da açõldõ. Yaşanacak Dünya, ACTIT, Par- tizan, FDHF, BİR-KAR ve Odak tarafõndan düzenlenen an- maya yaklaşõk 100 kişi katõldõ. Ün- lü sanatçõ, ülkemizde ise Nâzõm Hikmet Kültür Merkezi tarafõndan düzenlenen; Ayşe Emel Mesci, Orhan Aydın ve sinema tarihçi- si Zahit Atam’õn konuşmacõ ola- rak katõldõğõ ‘Bir Devrimcinin İzinde’ başlõklõ panelle anõldõ. Et- kinlik Güney’in 1982 Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ ödülü alan ‘Yol’ filminin gösteri- miyle sona erdi. Kültür Servisi - Ya- hudilerin kültürel ve ta- rihi mirasõnõ tanõtmayõ, geleneksel müzik ve sa- natlarõnõ yaşadõklarõ ülke halkõyla paylaşmayõ amaçlayan ‘Yahudi Kül- türü Avrupa Günü’ ge- çen pazar Galata’nõn de- ğişik yerlerinde değişik et- kinliklerle kutlandõ. Bu kap- samda Neve Şalom Sina- gogu’nda düzenlenen, davetli ve ba- sõn mensuplarõnõn sinagoga yoğun gü- venlik önlemlerinden geçirile- rek alõndõğõ temsili düğün töre- ni damadõn, evlilik belgesi ola- rak nitelendirilen kâğõdõ imza- lamasõnõn ardõndan dualarla son buldu. Anjelika Akbar, Klez –Mez Grubu, Linet Şa- ul , Maftirim Korosu, Renan Koen, Sinagog İlahileri, Tu- luyhan Uğurlu ve Yinon Muallem’in çeşitli yerlerde, Sefarad müziğinden Klezmer müzi- ği ve sinagog ilahilerine, Yahudi müziğinden çeşitli örnekler sunduğu gün; resim, heykel ve fotoğraf sergi- leriyle renklendi. Halka açõk olan et- kinliklerde Yahudi kültür ve sanatõ- na ilişkin konferans ve söyleşiler de yapõldõ. Bu özel gün için Balat’ta Ah- rida ve Yanbol Sinagoglarõ, tek ahşap sinagog olan İstipol, Kastoriya Si- nagogu kalõntõlarõ ve Aşkenaz Sina- gogu kapõlarõnõ Türk Yahudi kültürü ve tarihini merak edenlere açtõ. Et- kinlikler Türk Musevi Cemaati’nce Galata Meydanõ’nda, iki farklõ kültürü buluşturmak amacõyla verilen iftar ye- meğiyle son buldu. ‘Çirkin Kral’ anõldõ Neve Şalom’da temsili düğün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog