Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

LONDRA (AA) - İngil- tere’de Woolwich Ağõr Ce- za Mahkemesi’nin jürisi, 11 Eylül’den bu yana en bü- yük terör saldõrõsõ girişimi olduğu öne sürülen ve aynõ anda Atlantik üzerindeki 8 uçağõn patlatõlmasõnõ içeren planõ hazõrladõklarõ öne sü- rülen zanlõlara ceza belirle- meyi reddetti. Çözüm aranıyor Jüri, yaklaşõk iki yõldõr de- vam eden davada suçlu bu- lunan üç kişinin böylesine büyük bir planõn parçasõ olduğu ve İngiltere’den ABD ve Kanada’ya giden uçaklarõ havaya uçurmaya hazõrlandõğõ suçlamalarõnõn kanõtlandõğõndan emin ola- madõğõnõ açõkladõ. Jürinin zanlõlar hakkõnda karar verememesi adli sis- temde bir kriz olarak yo- rumlanõrken, polis ve sav- cõlõk ülkede bir ilki oluştu- ran karar krizinin ardõndan acil toplantõlar başlattõ. Yetkililerin davanõn so- nuçlanmasõnõ sağlamak ve terörle mücadele çabalarõ- nõn zarar görmesini engel- lemek için çaba harcadõğõ belirtiliyor. Kraliyet Baş- savcõlõğõ’nõn davanõn ye- niden görülmesini isteye- bileceği kaydediliyor. 10 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Kangroo Travel (0216) 478 46 46 Pbx BBoonnuuss CCaarrdd’’aa VVaaddee FFaarrkkssıızz 33 TTaakkssiitt ŞŞeekkeerr BBaayyrraammıı YYuurrtt İİççii TTuurrllaarrıımmıızz Ayvalık – Assos - Bergama – Foça 29-Eylül-03 Ekim YP 117799..9900 Ytl’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Gizemli Likya Turu 29-Eylül-04 Ekim YP 224499..0000 Ytl’den İtibaren 4 Gece 5 Gün Kuşadası Pamukkale Turu 29-Eylül-03 Ekim YP 117799..9900 Ytl’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Batı - Orta Karadeniz Turu 29-Eylül-03 Ekim YP 222299..9900 Ytl’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Tur Abdin ( Uçaklı) 30-Eylül-03 Ekim YP 779999..0000 Ytl’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Assos-Bozcaada Turu 29- Eylül -02 Ekim YP 118899..9900 Ytl’den İtibaren 2 Gece 3 Gün Klikya Turu 29-Eylül-03 Ekim YP 229999..990 Ytl’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Kapadokya Turu 29-Eylül-02 Ekim YP 227799..9900 Ytl’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Mavi Tur 27-Eylül-04 Ekim TP 449999..9900 Ytl’den İtibaren 7 Gece 8 Gün Şeker Bayramı Yurt Dışı Turlarımız Yunanistan Turu 29-Eylül-04 Ekim OK 229999..9900 €’den İtibaren 4 Gece 5 Gün Nil ve Piramitler 30-Eylül-03 Ekim OK 444499..9900 €’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Sharm El Sheikh - Kahire 30-Eylül-03 Ekim OK 444499..9900 €’den İtibaren 3 Gece 4 Gün Büyülü Fas 30-Eylül-04 Ekim OK 559999..9900 €’den İtibaren 4 Gece 5 Gün Rodos Turu 30-Eylül-04 Ekim OK 222299..9900 €’den İtibaren 4 Gece 5 Gün Roma 30-Eylül-04 Ekim OK 444499..9900 €’den İtibaren 4 Gece 5 Gün Kıbrıs Turu 30-Eylül-04 Ekim YP 779999..9900 Ytl’den İtibaren 4 Gece 5 Gün Diğer Turlarımızı ve otel paketlerimizle ilgili detaylı bilgileri ofisimizden alabilirsiniz. Merkez Caddebostan 0216 478 46 46 AAyyrrıınnttııllıı BBiillggii İİççiinn wwwwww..ttaattiillhhootteellii..ccoomm ADANA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/734 E. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda özellikleri yazõlõ taşõnmazlarõn açõk artõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesi- ne karar verilmiştir. TAPU KAYITLARI: 1 NOLU TAŞINMAZ: Adana İli, Yüreğir İlçesi, Yüreğir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü, Cerenli Köyü, Cöttür Mevkii, 127 parselde kayõtlõ, 33.200.00 m2 yüzölçümlü tarla vasõflõ taşõnmaz. 2 NOLU TAŞINMAZ: Adana İli, Yüreğir İlçesi, Yüreğir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü, Cerenli Köyü, Cöttür Mevkii, 110 parselde kayõtlõ, 18.000,00 m2 yüzölçümlü tar- la vasõflõ taşõnmaz. 3 NOLU TAŞINMAZ: Adana İli, Yüreğir İlçesi, Yüreğir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü, Cerenli Köyü, Cöttür Mevkii, 112 parselde kayõtlõ, 11.550.00 m2 yüzölçümlü tarla vasõflõ taşõnmaz. ÖZELLİKLERİ: 1 NOLU TAŞINMAZ: Satõşa konu taşõnmaz Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cerenli Köyü, 33.200.00 m2 miktarlõ, 127 parsel numaralõ taşõnmaz olup, dos- yasõndaki mevcut tapu kaydõnda tarla vasfõndadõr. Taşõnmaz üzerinde kuru tarõm yapõlmaktadõr. Parselin toprak yapõsõ kumlu- killi-tõnlõ yapõda olup, kuru koşullarda üzerinde tarõm yapõlabilme imkanõna sahiptir. Halihazõrda tarõm arazisi olarak kullanõl- maktadõr. Çevresi ile birlikte incelendiğinde üzerinde yaygõn olarak tarõmõ yapõlabilen buğday, kuruda pamuk ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştirilebilmesine uygun toprak yapõsõndadõr. Taşõnmaza; parselin bulunduğu bölge özellikleri, tarõmsal olarak kul- lanõm alanõ, tam hisse olmasõ, şehre olan yakõnlõğõ ve ulaşõm sorununun olmamasõ gibi faktörler göz önüne alõndõğõnda, mahal- li alõm satõm rayiçleri ve birim fiyatlarõna göre 49.800.00-YTL değer takdir edilmiş olup, taşõnmaz bu bedel üzerinden satõşa arz edilecektir. 2 NOLU TAŞINMAZ: Satõşa konu taşõnmaz Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cerenli Köyü, 18.000.00 m2 miktarlõ, 110 par- sel numaralõ taşõnmaz olup, dosyasõndaki mevcut tapu kaydõnda tarla vasfõndadõr. Taşõnmaz üzerinde kuru tarõm yapõlmaktadõr. Parselin toprak yapõsõ kumlu-killi-tõnlõ yapõda olup, kuru koşullarda üzerinde tarõm yapõlabilme imkanõna sahiptir. Halihazõrda tarõm arazisi olarak kullanõlmaktadõr. Çevresi ile birlikte incelendiğinde üzerinde yaygõn olarak, tarõmõ yapõlabilen buğday, ku- ruda pamuk ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştirilebilmesine uygun toprak yapõsõndadõr. Taşõnmaza; parselin bulunduğu bölge özel- likleri, tarõmsal olarak kullanõm alanõ, tam hisse olmasõ, şehre olan yakõnlõğõ ve ulaşõm sorununun olmamasõ gibi faktörler göz önüne alõndõğõnda, mahalli alõm satõm rayiçleri ve birim fiyatlarõna göre 27.000,00-YTL değer takdir edilmiş olup, taşõnmaz bu bedel üzerinden satõşa arz edilecektir. 3 NOLU TAŞINMAZ: Satõşa konu taşõnmaz Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cerenli Köyü, 11.550,00 m2 miktarlõ, 112 parsel numaralõ taşõnmaz olup dosyasõndaki mevcut tapu kaydõnda tarla vasfõndadõr. Taşõnmaz üze- rinde kuru tarõm yapõlmaktadõr. Parselin toprak yapõsõ kumlu-killi-tõnlõ yapõda olup, kuru koşullarda üzerinde tarõm yapõlabilme imkanõna sahiptir. Halihazõrda tarõm arazisi olarak kullanõlmaktadõr. Çevresi ile birlikte incelendiğinde üzerinde yaygõn olarak tarõmõ yapõlabilen buğday, kuruda pamuk ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştirilebilmesine uygun toprak yapõsõndadõr. Taşõnmaza; parselin bulunduğu bölge özellikleri, tarõmsal olarak kullanõm alanõ, tam hisse olmasõ, şehre olan yakõnlõğõ ve ulaşõm sorununun olmamasõ gibi faktörler göz önüne alõndõğõnda, mahalli alõm satõm rayiçleri ve birim fiyatlarõna göre 17.325,00-YTL değer tak- dir edilmiş olup, taşõnmaz bu bedel üzerinden satõşa arz edilecektir. İMAR DURUMLARI: Satõşa konu taşõnmazlar tarla vas- fõndadõr. SATIŞ SAATLERİ: 1 NOLU TAŞINMAZ: 10.20 - 10.30 saatleri arasõnda. 2 NOLU TAŞINMAZ: 10.40 - 10.50 saat- leri arasõnda. 3 NOLU TAŞINMAZ: 11.00 - 11.10 saatleri arasõnda. İ.İ.K.'NA GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkansõzlõğõ halinde, işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İ.İ.K.'NA GÖRE SIRAYA İTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ veya satõş bedelinin sõra cetveli yapõlmadan ipotek alacaklõsõna ödeneceğinden, alakadarlarõn satõşõ takip ederek İ.İ.K.'nun 142. maddesine göre itirazõ olanlarõn bu hakkõnõ 7 gün içinde kullandõklarõna dair, dosyamõza derkenar etmeleri, İ.İ.K.'nun 83, 100, 142, 151 ve M.K.'nun 862, 874 maddeleri gereğince ayrõca tebliğ olunur. SATIŞ ŞARTLARI : 1-) Birinci sa- tõş 21/10/2008 Salõ günü, yukarõda belirtilen saatler arasõnda Adana Adliyesi Yeni Adliye Binasõ 407 Nolu Odada açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetlerinin %60'õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõk- mazsa, en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla, 31/10/2008 Cuma günü, yukarõda belirtilen saatler arasõnda Adana Ad- liyesi Yeni Adliye Binasõ 407 Nolu Odada ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve sa- tõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin, malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, satõş talebi düşecektir. 2-) Arttõrmaya iştirak edecekle- rin, tahmin edilen kõymetlerinin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadarbanka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Sa- tõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga Vergisi, mevzuatõn öngördüğü oranda, Katma Değer Vergisi, Tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Taşõnmazlarõn aynõndan doğan vergi borçlarõ satõş bedelinden öncelikle ödenirler. 3-) İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde- ki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-) İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif et- tikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu ola- caklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hiçbir hükme hacet kalmadan, Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-) Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/734 E. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ve satõş ilanõ kendilerine tebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilanõn tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 01.09.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 48972) İZMİR 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 14. SULH HUKUK MAH- KEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/25 SATIŞ Mahkemece satõşõna karar verilen ve İİK’nin hükümlerine göre satõşõ yapõlacak olan taşõn- mazlar, 1 - İzmir ili Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi, ada no: 1929, parsel no: 10’da tapuda kayõtlõ 249,50 m2 miktarlõ zemin katõ dahil yedi katlõ ve zeminde altõ dükkânõ havi onsekiz dai- reli kargir apartmanda 25/750 arsa paylõ 2. kat 5 no’lu bağõmsõz bölüm vasfõnda olan gayrimen- kuldür. Gayrimenkul Mimar Sinan Caddesi ile 1420 no’lu sokağõn kesim köşe noktasõnda kalan Mimar Sinan Caddesi’nde 21 kapõ no’lu Işõk apartmanõnõn kat: 2 D: 5 Kahramanlar (Alsancak) İzmir adresinde bulunmaktadõr. Bilirkişi raporunda taşõnmazõn 2 oda, salon; mutfak, WC ve ban- yodan ibaret olup iç, dõş kapõ ve pencereleri ahşap doğramalõ, odalarõn tabanõ marley, salon dö- şemesi ahşap parke, diğer õslak hacimler seramik döşemeli, mutfak banko altõ ve üstü ahşap mut- fak dolaplõ mutfak, WC, banyo duvarlarõ fayans kaplõdõr. Mesken vasfõnda olan taşõnmaz yakla- şõk 85 m2 alanlõ olduğu ve % 20 oranõnda yõpranmõş olduğu belirtilmiştir. MUHAMMEN BE- DELİ: 200.000,00 YTL’dir. İzmir ili Konak ilçesi. Kahramanlar Mahallesi, Ada no. 1924, par- sel no: 39’da kayõtlõ 345,56 m2 miktarlõ altõ katlõ ve bodrum katta bir mobilya salonu bir teşhir salonu ve zeminde üç dükkânõ havi onyedi daireli kargir apartmanõn 2/50 arsa paylõ zemin kat 20 no’lu bağõmsõz bölüm dükkân vasfõnda olan gayrimenkuldür. Gayrimenkul 1428 sokak ile 1424/2 no’lu sokağõn kesim köşe noktasõnda kalan 1428 sokakta 10 kapõ no’lu Huzur apartmanõnõn ze- min katõndaki 10/B no’lu dükkândõr. Bilirkişi raporunda dükkânõn kapõ ve pencereleri ahşap doğ- ramalõ, dõşlarõ kafesli demir kepenkli, yerleri karo plaka üzeri PVC malzeme kaplõ iç duvarlarõ mo- bilya lambiri kaplõdõr. Elektrik tesisatõ bulunan dükkânõn 24 m2 alanlõ ve %20 oranõnda yõpran- mõş olduğu bildirilmiştir. MUHAMMEN BEDELİ. 70.000,00 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: Her iki taşõnmazõn ihalesi İzmir Ahkam-õ Şahsiye 14. Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapõ- lacaktõr. 1 no’lu Gayrimenkulün 1. ihalesi: 17/10/2008 günü saat: 11.00-11.15 arasõndadõr. 2 no’lu Gayrimenkulün 1. ihalesi 17/10/2008 günü saat: 11.15-11.30 arasõndadõr. Bu artõrõmda ta- şõnmaz masraflarõ ile birlikte muhammen bedelin %60’õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmaz ise taşõn- mazõn aynõ yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapõlacaktõr. 1 no’lu Gayrimenkul 2. ihalesi 27/10/2008 günü saat, 11.00-11.15 arasõndadõr. 2 no’lu Gayrimenkul 2. ihalesi 27/10/2008 günü saat 11.15-11.30 arasõndadõr. Bu artõrõmda taşõnmazlar masraflarõ ile birlikte muhammen bedeli- nin % 40’õnõn altõnda satõlmayacaktõr. Satõşa girenler %20 nakdi teminatlarõnõ Vakõfbank Adliye Şubesi’ne yatõrmak zorundadõr. Bakiye satõş bedelinden başkaca damga resmi, alõm harcõ, KDV alõcõya aittir. Satõşa girenler şartnameyi okumuş ve kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar, şart- namesi ilan tarihinden itibaren herkese açõktõr. İlan olunur. 04.09.2008 Basõn: 48776 Asıf Zerdari yemin etti Dış Haberler Servisi - Pakistan’da suikasta kurban giden eski başbakanlardan Benazir Butto’nun kocasõ Asõf Ali Zerdari, dün devlet başkanõ olarak yemin etti. Zerdari’nin devlet başkanlõğõ sarayõnda yapõlan yemin törenine, aralarõnda Afganistan Devlet Başkanõ Hamid Karzai’nin de bulunduğu çok sayõda siyasetçi ve diplomat katõldõ. Zerdari, iktidardaki Pakistan Halk Partisi tarafõndan geçen ay istifa eden Pervez Müşerref’in yerine aday gösterilmişti. Bölünmenin maliyeti yüksek BRÜKSEL (AA) - Belçika’da farklõ dil konuşan Flaman ve Valon toplumlarõ arasõndaki olasõ bir bölünmenin maliyetinin 7.2 milyar Avro olduğu bildirildi. Düşünce kuruluşu Farklõ Bir Belçika’nõn raporuna göre, Belçika’nõn en fakir bölgesi Valonya bölünmenin ardõndan diğer bölgelerden kaynak aktarõmõndan mahrum kalõrken, Flamanlar ve Brükselliler “bağõmsõz” hükümetleri için ek personele ve yeni kamu binalarõna gerek duyacak. Avusturya’da Türk aday VİYANA (AA) - Avusturya’da Yeşiller Partisi, 28 Eylül’de yapõlacak erken genel seçimler için Türk kökenli Alev Korun’u 3. sõradan aday gösterdi. Parti lideri Alexander van der Bellen ve yardõmcõsõ Eva Glawischnig’in ardõndan 3. sõradan aday gösterilen Alev Korun’un seçimlerde parlamentoya girmesine kesin gözüyle bakõlõyor. Korun, “Göçmen kökenli bir Avusturyalõ olarak ülkedeki tüm göçmenlerin sözcüsü olacağõnõ” söyledi. Dış Haberler Servisi - Amerikalõ gazeteci Bob Woodward, Amerikan ordusunun Irak’ta dire- nişçilere ve El Kaide terör örgütü militanlarõna kar- şõ başarõ kazanmak için “gizli ve ölümcül bir programı” devreye sok- tuğunu söyledi. Pulitzer ödüllü Wood- ward, yeni yayõmlanan “İçteki Savaş: Beyaz Sa- ray’ın Gizli Tarihi 2006 - 2008” başlõklõ kitabõnõn tanõmõ için çõktõğõ, Ame- rikan haber kanalõ CNN’de Larry King’in programõnda yaptõğõ açõk- lamada, Irak’taki ABD ordusunun hedef aldõğõ kişilerin yerlerinin belir- lenmesi ve öldürülmesi için gizli bir operasyonel program uyguladõğõnõ an- lattõ. Woodward, progra- mõn ayrõntõlarõnõ belirt- mekten kaçõnõrken “Bu, sıkça rastladığımız gibi, savaşta bir sorunu çöz- medeki Amerikan hü- nerinin harika bir ör- neği” diye konuştu. Söz konusu programõ, 2. Dünya Savaşõ’nda ABD’nin nükleer silah üreterek Japonya’yõ atom bombalarõyla vurmasõyla sonuçlanan Manhattan Projesi’ne benzeten Wo- odward, ilerideki yõllarda ayrõntõlarõ ortaya çõktõ- ğõnda bu özel operasyon- larõn şaşkõnlõk yarataca- ğõnõ iddia etti. ABD Ulusal Güvenlik Danõşmanõ Stephen Had- ley kitapla ilgili yaptõğõ açõklamada, “yeni geliş- tirilen teknik ve ope- rasyonların başarısını” kabul ederken Irak’ta gü- venlik durumundaki iyi- leşmede esas etkenin yõl başõnda gönderilen 30 bin ek asker olduğunu sa- vundu. Woodward ise ABD’nin başarõsõndaki diğer iki etkenin ise Şii li- der Mukteda el Sadr’õn Mehdi Ordusu militanla- rõna ateşkes emri verme- si ve Sünni aşiretlerin El Kaide terörüne karşõ Amerikan ordusuyla iş- birliğini kabul etmesi ol- duğunu ifade etti. ABD, Irak’tan sadece 8 bin asker çekecek, Afganistan’a 4 bin 500 asker gönderecek Bush’un asker oyunu Dış Haberler Servisi - ABD Baş- kanõ George Bush, görev süresinin dolacağõ 2009 Ocak ayõ sonuna ka- dar Irak’tan çekilecek asker sayõsõ- nõn 8 binle sõnõrlõ tutulacağõnõ ve Af- ganistan’a 4 bin 500 ek asker gön- derileceğini duyurdu. Bush, Ulusal Savunma Üniversi- tesi’nde yaptõğõ konuşmada, Irak’ta “düşmanlarına” karşõ başarõ elde ettiklerini ve bu sayede sivil ölüm- lerinin, mezhep çatõşmalarõnõn ve in- tihar saldõrõlarõnõn azaldõğõnõ belir- terek, “Sonuçta, Irak’taki koşullar düzeldikçe muharip güçleri azal- tarak, bir ‘başarõlõ dönüş’ politi- kasını yürürlüğe koyabilir hale geldik” dedi. Bush, Irak’taki Ame- rikan ordusunun komutanõ General David Petraeus’un tavsiyelerine gönderme yaparak, “Ve eğer Irak’taki gelişme devam ederse, General Petraeus ve askeri lider- lerimiz 2009’un ilk yarısında ek asker azaltmanın mümkün ola- cağına inanıyor” diye ekledi. Bush’un açõklamasõna göre, Irak’ta bir dönem Sünni aşiretlerin direnişi- nin merkezlerinden olan El Anbar vi- layetindeki bin deniz piyadesi kasõm ayõnda evlerine dönecek. Aynõ dö- nemde, cephe gerisinde görev yapan 3 bin 500 destek askeri de geri çeki- lecek. Yeni ABD Başkanõ’nõn görev başõna geleceği 20 Ocak 2009 do- laylarõnda da 3 bin 500 askerlik bir tu- gay daha Irak’tan ayrõlacak. Böylece Irak’taki Amerikan askeri sayõsõ 146 binden, 2008 başõndaki gibi 138 bin dolaylarõna düşecek. Kasõm ayõnda Irak’a gönderilme- si planlanan bin deniz piyadesine ek olarak, 3 bin 500 askerin gönderi- leceği Afganistan’da ise Amerikan askeri sayõsõ 36 bin civarõna çõkacak. Bush, Afgan Ulusal Ordusu’nun asker sayõsõnõn 60 binden 120 bine çõkarõlacağõnõ ve Irak’taki askerlerin görev sürelerinin 15 aydan 12 aya in- dirileceğini de sözlerine ekledi. Son haftalarda, Afganistan’daki Amerikan ordusunun sõnõrõ geçerek El Kaide terör örgütü ve dinci Tali- ban hareketi hedeflerine operas- yonlarõnõ sõklaştõrdõğõ Pakistan’õ uyaran Bush, “her ülkenin top- raklarının teröristler için yuva olmamasını sağlamakla yükümlü olduğunu” vurguladõ. ABD Başkanõ ayrõca, Afganis- tan’da ABD ve NATO güçlerinin operasyonlarõnda hayatõnõ kaybe- den bini aşkõn sivil için özür diledi. Petreaus’un dediği oldu Uluslararasõ Stratejik Araştõrmalar Merkezi (CSIS) uzmanlarõndan Ant- hony Cordesman AP’ye yaptõğõ de- ğerlendirmede, kararõn General Pet- raeus gibi, Irak’tan asker çekmenin gü- venlik durumunu bozacağõ kaygõsõnõ taşõyanlarõn görüşünü yansõttõğõnõ be- lirtti. Cordesman, “Öte yandan bu plan aktif ve yedek güçler üzerin- deki baskının sürmesi anlamına geliyor” diyerek ABD Savunma Ba- kanõ Robert Gates ve Genelkurmay Başkanõ Amiral Mike Mullen gibi isimlerin tavsiyelerinin geri planda kaldõğõna dikkat çekti. George Bush, “terorizmle savaş” kampanyasõnõn gerekçesi olan 11 Eylül 2001 terör saldõrõlarõnõn yõldönümünün arifesindeki konuşmasõnda, Savunma Bakanõ ve Genelkurmay Başkanõ’nõn tavsiyelerinin aksine, Irak’tan büyük çaplõ çekilme olmayacağõnõ kaydetti. Son 3 yılda 3 bini aşkın sivilin öldüğü Afganistan’da, Taliban güçleri ve yabancı askerler tepkilerin hedefi. (Fotoğraf: REUTERS) GAZETECİNİN YENİ KİTABI Washington’ın gizli programı BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Samak Sundava- rej’in televizyonda yemek programlarına katıldığı için isti- fa etmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, Samak’ın, başba- kanın kâr amacı güden özel kuruluşlarda çalışmasını ya- saklayan anayasa maddesini ihlal ettiği kaydedildi. Hak- kında üç yolsuzluk davası da bulunan Samak karşıtları başbakanlığı işgal altında tutuyor. (Fotoğraf: REUTERS) İngiltere’de adli kriz ABD savunma sistemi satacak Dış Haberler Servisi - ABD’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 7 milyar dolarlõk füze sa- vunma sistemi satmaya hazõrlandõğõ bildirildi. ABD Savunma Bakan- lõğõ’nõn, “Yüksek Uçuş Alanı Savunması” adlõ sistemin ilk defa yabancõ bir ülkeye satõşõ için Ame- rikan Kongresi’nden onay istediği ve söz konusu onayõn 30 gün içinde ve- rilmesinin ardõndan, satõ- şõn ortalama 1 yõl içinde gerçekleşebileceği belir- tildi. Kongre Araştõrma Servisi’nde çalõşan Basra Körfezi uzmanõ Kenneth Katzman, Sünni aşiretle- rin oluşturduğu BAE’nin, Şii komşusu İran’õn füze- lerine karşõ gelişmiş sa- vunma sistemleri edin- meye istekli olduğunu söyledi. Katzman, “BAE uzun yıllardır, ABD ve- ya İsrail’in, İran’ın nük- leer tesislerini vurması durumunda kendisine bir misilleme yapılması olasılığı nedeniyle kay- gılı” dedi. Lockheed Martin şir- keti tarafõndan yeni geliş- tirilen sistemin, atmosfe- rin içinden ve dõşõndan gelecek kõsa ve orta men- zilli füzelere karşõ etkili olan ilk sistem olduğu kaydedildi. Samak’a mahkeme darbesi İsrailAhmedinejad’õkaçõrabilir KUDÜS (AA) - İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’õn eski şeflerinden olan emeklilerden sorumlu bakan Ra- fi Eytan, İsrail’in Lahey’deki Uluslararasõ Adalet Di- vanõ’nõn önüne çõkarmak amacõyla İran Cumhurbaşkanõ Mahmud Ahmedinejad’õ kaçõrabileceğini söyledi. Ey- tan, Almanya Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, “İran Cumhurbaşkanõ gibi bir liderin ansõzõn kendisini Lahey’de bulmasõnõn çok iyi olacağõnõ” söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog