Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B ANMA Hocam ve değerli eşim, babamõz, bilim ve sanatõn özden yolcularõndan ATATÜRKÇÜ Prof. Dr. EMİN FAİK ÜSTÜN’ü aramõzdan ayrõlõşõnõn 35. yõlõnda sevgi ve özlemle anõyoruz. Dr. Esin Emin Üstün Dr. Güntürk Üstün - Dr. Çağatay Üstün VEFAT CHP Edirne Eski Senatörü, Eczacõ SÜLEYMAN SIRRI ERGUN 08 Eylül 2008 Pazartesi günü Hakk’õn rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10 Eylül 2008 Çarşamba günü Erenköy Galip Paşa Camii’nde kõlõnacak öğle namazõnõ müteakiben Karacaahmet Aile Kabristanõ’na defnedilecektir. ALLAH RAHMET EYLESİN. AİLESİ Abhaz vekil Gogua, bu ay sonuna kadar birçok ülkenin Abhazya’nõn bağõmsõzlõğõnõ tanõyacağõnõ savundu ‘KKTC gibi olmak istemiyoruz’ GÜLŞAH DURAK Rusya’nõn Abhazya ve Güney Osetya’yõ tanõmasõnõn ardõn- dan sadece geçen hafta Nikaragua bu ülkelerin bağõmsõzlõklarõnõ tanõdõğõ- nõ açõkladõ. Ancak Abhaz parla- mentosu milletvekili Soner Gogua, başta Belarus ve Bağõmsõz Devlet- ler Topluluğu üyesi ülkeler olmak üzere birçok ülkenin Abhazya’nõn bağõmsõzlõğõnõ tanõmaya hazõrlan- dõğõnõ, Küba ve Venezüella gibi ül- kelerin de bu yönde girişimi oldu- ğunu söyledi. Gogua, Türkiye’nin de artõk Kafkasya politikasõnõ değiştir- meye başladõğõnõ savunarak “Rus- ya’yla şu an çok iyi ilişkilerimiz var. Ama Rusya bizim için tek ne- fes borusu. Eğer ikinci bir nefes bo- rusundan bahsedecek olursak, bu- nun da denizden komşu olduğu- muz Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye’yle kurulacak ilişkiler bi- zim için çok önemli” dedi. Rusya’yla her şey bitmedi Türkiye Dõşişleri, yaklaşõk iki hafta önce Gürcistan, ardõndan Rus- ya Federasyonu’nun dõşişleri ba- kanlarõnõ ağõrladõ. Aynõ günlerde Abhaz Parlamentosu yetkilileri de çeşitli girişimlerde bulundular. Bu gelişmelerle ilgili olarak değerlen- dirmelerde bulunan Abhaz millet- vekili Gogua, ülkesinin bundan sonraki stratejisiyle ilgili olarak “Rusya’nın tanımasıyla her şey bitmedi. Aramızda siyasi ve tica- ri birçok anlaşma yapmamız la- zım. Ama bizi tanıyan ülkelerin Rusya’yla sınırlı kalmaması için de yoğun çalışmalarımız var. KKTC’yi sadece Türkiye’nin ta- nımasıyla sınırlı kalması gibi ol- sun istemiyoruz” diye konuştu. Ermenistan olumlu Özellikle Bağõmsõz Devletler Topluluğu, Belarus gibi bölgedeki ülkelerle görüştüklerini anlatan Go- gua, diyasporanõn yoğun olarak bulunduğu başta Türkiye olmak üzere Suriye, Ürdün gibi ülkelerde de çeşitli girişimlerde bulundukla- rõnõ söyledi. Ermenistan’õn bağõm- sõzlõğõnõ tanõma k o n u s u n d a olumlu yaklaşõ- mõ olduğunu belirten Gogua, Avrupa ülkelerinden en çok İtalya’nõn sõcak yaklaştõğõnõ anlattõ. Gogua, Küba ve Venezüella gibi bazõ ülkelerle hiçbir iletişimde bulunmamalarõna karşõn kendilik- lerinden tanõma kararõ aldõklarõna dik- kat çekerek “30 Eylül’de 15. ba- ğımsızlık yıldönümü kutlamaları- mızı gerçekleştireceğiz. O güne kadar birçok şeyin netleşeceğini düşünüyorum” dedi. Ama özellikle Türkiye’yle ilişkilere büyük önem verdiklerinin altõnõ çizen Gogua, şu değerlendirmelerde bu- lundu: “Rusya’yla ilişkilerimiz hem stratejik, hem askeri hem de eko- nomik anlamda çok iyi. Ekonomik ve siyasi anlamda gelişmemizin Rusya’yla sınırlı kalmaması, di- ğer ülkelere de açılabilmemiz açı- sından Türkiye’yle ilişkilerimiz çok önemli. Kilit konumda olan Türkiye’nin çok zor durumda ol- duğunun farkındayız. Hem ABD ve NATO’yu hem de Rusya’yı darılt- madan bir politika oluşturması la- zım. Bir yandan enerji hareketlili- ği ve Türki cumhuriyetlere açılan bir kapı olması nedeniyle Gürcistan da çok önemli.” Diyalog kurulmalı Türkiye’nin aynõ zamanda siya- si dengelerini de iyi kurmasõ ge- rektiğini vurgulayan Gogua, Kosova ve KKTC politikalarõyla Abhaz- ya’ya tavõr konusunda çelişki ol- mamasõ gerektiğini ifade etti. Gogua, Türkiye’nin durumu çok iyi analiz ederek hareket edeceğine inandõğõnõ belirterek “Yapılan açık- lamaları da izliyoruz. Artık Gür- cistan’ın toprak bütünlüğünün üzerini fazla çizdiklerini görmü- yorum. Zaten hemen tanıma ka- rarı beklemiyorum. Öncelikli alt- yapının oluşturulması, diyalog ortamının kurulması lazım. Da- ha önce devlet başkanımızın Tür- kiye ziyareti ertelenmişti. Şimdi böyle bir ziyaret birebir diyalog ortamı sağlayacaktır. İki ülke arasında gemi seferlerinin başla- tılmasına da büyük önem veri- yoruz” diye konuştu. Dış Haberler Servisi - Yunanistan’da Ortodoks kilisesinin devasa mal varlõğõ yine tartõşma konusu oldu. Yunan hükümetinin, ülkenin kuzeyindeki 20 bin dönümlük bir orman arazisi karşõlõğõnda kiliseye verdiği 2 bin dönüm büyüklüğündeki olimpiyat kasabasõnõn, daha sonra özel sektöre satõldõğõ ortaya çõktõ. Yunan yüksek mahkeme savcõsõ yerel basõnda yer alan haberler üzerine soruşturma başlatõrken Yunanistan Deniz Ticareti Bakanõ Yorgo Vulgarakis’in adõnõn da satõşa karõştõğõ ortaya çõktõ. Athos dağõndaki manastõrdaki rahiplerle yakõn ilişki içindeki Yunan hükümet sözcüsü Teodor Russopulos ise satõşõ savunarak “böylece kutsal dağın yakınındaki bir doğal alanın korunmasının amaçlandığını” iddia etti. Muhalefet tepkili Muhalefetteki sosyal demokratlarõn lideri Yorgo Papandreu, hükümeti “rahipler üzerinden emlak ticareti yapmakla” suçlarken solcu Syriza partisi olayõ “korkunç bir skandal” olarak niteledi. İktidardaki Yeni Demokrasi milletvekili Stavros Dailakis ise “politikacıların manastırlarla ticari ilişkilere girmemesi gerektiğini” söyledi. Satõlan arazinin bulunduğu Ouranoupolis kasabasõnõn sakinlerinden Kiriaki Malama ise Yunan Ortodoks kilisesinin özellikle deniz kenarlarõndaki arazileri ele geçirmesine tepki göstererek “Bu araziler ya devletin ya da onlarca yıldır orada yaşayan ailelerin olarak kalmalı” dedi. Güney Osetya ve Abhazya’da Rus güçleri kontrol noktaları oluşturdu. (Fotoğraf: AFP) T ürkiye’nin de artõk Kafkasya politikasõnõ değiştirmeye başladõğõnõ söyleyen Gogua, “Rusya bizim için tek nefes borusu. Eğer ikinci bir nefes borusundan bahsedecek olursak, bunun da denizden komşu olduğumuz Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye’yle kurulacak ilişkiler bizim için çok önemli” dedi. GOGUA: TEK YOL BAĞIMSIZLIK Abhaz vekil Soner Gogua, ülkesinin bir süre sonra Rusya’ya bağlanacağõ iddialarõna ve Hatay modeli benzetmelerine de sert bir dille karşõ çõktõ. Ülke açõsõndan böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olamayacağõnõ vurgulayan Gogua, “Abhazların buna istemeyerek de olsa mecbur bırakılabileceği yorumları yapılıyor. Biz bugünlere kolay gelmedik. En sıkıntılı günlerde mücadelemize devam ettik. Kesinlikle ikinci bir alternatif yok” diye karşõlõk verdi. Gogua, Abhazya ve Güney Osetya’nõn bağõmsõzlõklarõnõn ardõndan Rusya’nõn bölgede hâkimiyet sağlayacağõ yönündeki endişeler konusunda da “Bölgedeki tüm devletlerin hassasiyetleri, endişeleri var. Bu konuda onların da bir hareket yapması lazım. O zaman sadece Rusya Federasyonu’na bağımlı bırakmayın. Başka giriş ve çıkışımız yok” dedi. Montrö vurgusu Gogua, Karadeniz’deki gerginlik konsunda da şu açõklamalarda bulundu: “ABD ve NATO’nun gemilerine karşı Rusya da Leningrad bölgesindeki savaş gemilerini Karadeniz’e çevirmek üzere hareket emri verdi. Onlar da Boğazlar’dan geçecekler. Burada Türkiye’nin tutumu çok önemli. Montrö Anlaşması, Türkiye’nin siyasi egemenliğinin imzasıdır. Üç hafta içinde bu gemiler Karadeniz’i terk etmediği takdirde ilk sorumlu devletlerden biri ister istemez Türkiye olacaktır. Bu da Türkiye Rusya ilişkilerini çok aşırı derecede zedeleyecektir.” Nükleerişbirliğirafta ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD yönetimi, Gürcistan’daki ge- lişmelerden dolayõ Rusya ile imzaladõğõ sivil nükleer iş- birliği anlaşmasõnõ dondurdu. ABD Dõşişleri Bakanlõğõ, Başkan George Bush’un an- laşmayõ Kongre’den geri çek- me kararõ aldõğõnõ bildirdi. Dõşişleri Bakanlõğõ Sözcüsü Sean McCormack, ABD yö- netiminin Rusya’nõn son dö- nemdeki eylemleriyle ilgili ciddi endişeleri olduğunu ve öyle bir dönemde anlaşmayõ uygulamaya koyamayacak- larõnõ söyledi. Anlaşma, taraflarõn nükleer alanda Soğuk Savaş dönemin- de birbirlerine karşõ başlattõk- larõ sõnõrlamalarõn kaldõrõlma- sõnõ ve ABD’nin nükleer piya- sasõyla Rusya’nõn uranyum madenlerinin her iki ülkenin şirketlerine açõk hale gelmesi- ni öngörüyordu. İki ülke ara- sõnda 2 yõl süren zorlu müza- kerelerin ardõndan kabul edilen anlaşma, mayõsta onay için Kongre’ye gönderilmişti. ABD Savunma Bakanlõğõ (Pentagon) Gürcistan’a yöne- lik insani yardõm faaliyetlerini tamamladõğõnõ açõkladõ. Pen- tagon sözcüsü Bryan Whit- man, Boğazlar’dan geçen USS Mount Whitney gemisinin Gürcistan’õn Poti Limanõ’nda yardõm malzemelerini boşalt- mayõ tamamladõğõnõ söyleyerek “Whitney’nin ardından yeni bir talep gelmemesi duru- munda Pentagon olarak yar- dım çabalarının sonuna gel- miş bulunuyoruz” diye ko- nuştu. Whitman, bugüne kadar ABD’nin, çatõşma dolayõsõyla insani yardõm malzemelerinin taşõnmasõnda 62 askeri kargo uçuşu ve 3 geminin kullanõl- dõğõnõ kaydetti. Bunun ABD’nin yardõm ça- balarõnõ durdurduğu anlamõna gelmediğini söyleyen sözcü, Gürcistan’õn orta ve uzun va- dedeki ihtiyaçlarõyla ABD Uluslararasõ Kalkõnma Ajan- sõ’nõn ilgileneceğini ifade etti. Soner Gogua. YUNANİSTAN Kilise dev emlak işinde Yunan hükümetinin, ülkenin kuzeyindeki 20 bin dönümlük bir orman arazisi karşõlõğõnda kiliseye verdiği 2 bin dönüm büyüklüğündeki olimpiyat kasabasõnõn, daha sonra özel sektöre satõldõğõ ortaya çõktõ. Havana’dakasırgaalarmı Küba’da Ike kasırgası nedeniyle 4 kişinin öldüğü bildirildi. Küba televizyonu, sivil savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Villa Clara bölgesinde evlerinin çatısındaki anteni sökmeye çalışan 2 kişinin elektrik çarpması sonucu öldüğünü duyurdu. Camaguey kentindeyse evinin duvarının yıkılması sonucu bir kişinin öldüğü belirtilirken, Holguin bölgesinde evi yıkılan bir kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi. 2 milyonu aşkın nüfuslu başkent Havana’dan yaklaşık 169 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiği bildirildi. Havana’dan daha önce 50 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği duyuruldu. Yetkililer 1. kategoriye inen kasırganın başkente doğru ilerlediğine dikkat çekti. Rus askeri gitmiyor Dış Haberler Servisi - Rus- ya, askerlerinin Gürcistan’dan tek taraflõ bağõmsõzlõğõnõ ilan eden Güney Osetya ve Abhaz- ya’da uzun süre kalmaya devam edeceğini bildirdi. Rusya Dõş- işleri Bakanõ Sergey Lavrov, dün düzenlediği basõn toplan- tõsõnda “Gürcistan’ın bu böl- gelerde kontrolü yeniden ele geçirme çabalarını engelle- mek için” Güney Osetya ve Abhazya liderlerinin isteği doğ- rultusunda Rus askerlerinin bu topraklarda kalacağõnõ belirtti. Lavrov bu iki bölgeyle bü- yükelçilik düzeyinde diploma- tik ilişkileri başlattõklarõnõ da açõkladõ. Rusya’nõn G. Osetya ve Abhazya ile önümüzdeki günlerde Rus askeri varlõğõyla ilgili bir anlaşma imzalayaca- ğõnõ söyleyen Lavrov, gelecek ay Cenevre’de yapõlacak ulus- lararasõ güvenlik konferansõn- da bu iki bölgenin de temsil edi- leceğini sözlerine ekledi. Rusya Savunma Bakanõ Anatoliy Serdyukov da, Rus- ya’nõn Güney Osetya ve Ab- hazya topraklarõnda 7 bin 600 asker bulundurmayõ planladõ- ğõnõ açõkladõ. Serdyukov, Dev- let Başkanõ Dimitri Medve- dev’e bölgeyle ilgili verdiği brifingde “Bu cumhuriyetlerin her birinde 3 bin 800 asker bulundurma, bunların yapı- sı ve yerleşeceği yerle ilgili an- laşmayı neredeyse tamamla- dık” dedi. Medvedev’in de Serdyukov’a, Güney Osetya ve Abhazya liderlerinin bu böl- gelerde Rus üssü kurulmasõ yönündeki taleplerinin nasõl hayata geçirileceğinin karar- laştõrõlmasõ yönünde talimat verdiği bildirildi. Öte yandan önceki gün Mos- kova’da Rus yetkililerle görü- şen Fransa Cumhurbaşkanõ Ni- colas Sarkozy’nin, görüşme sõrasõnda Moskova’nõn Güney Osetya ve Abhazya’daki varlõ- ğõnõ sürdürme õsrarõ nedeniyle toplantõyõ terk etmekten son anda vazgeçtiği öne sürüldü. Bir Fransõz yetkili, Medvedev’in sa- lona girmesinin ardõndan geri- limin sona erdiğini belirtti. GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA’YA 7600 ASKER WASHINGTON MOSKOVA İLE ANLAŞMAYI DONDURDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog