Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30289 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Medya Kavgasında RTE Gerçeği Deniz Feneri tartışması RTE’nin basın özgürlüğüne ne denli karşı olduğunu sergilemekle kalmadı, kimliğine ye- ni kanıtlar ekledi. Bu arada basın özgürlüğünü bir yana bırakarak, med- yada kimlerin RTE’ye biat ettiğine, Aydın Doğan’dan bes- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Almanya’daki Deniz Feneri e.V. iddianame- sinde “Yeni Dünya İletişim AŞ’nin hisse senetleriy- le ticaretin yapõldõğõna dair yazõlarõ” yer alõyor. Alman savcõlõğõ, hem Almanya’daki Kanal 7’nin hem de De- niz Feneri’nin muhasebecisi tutuklu sanõk Firdevsi Er- miş’in sorgusunda, “Türkiye’deki Kanal 7’nin hisse senetlerinin geri alõnmasõnda paranõn Almanya’da- ki Deniz Feneri’nden verildiği” bilgisine ulaş- tõ. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada Dün yapõlan duruşmada, Frankfurt savcõ- lõğõ ekonomik suçlar bölümünden Başkomiser Böhm ta- rafõndan yapõlan açõklamalarda, yardõm derneği adõ al- tõnda inanõlmaz bir yolsuzluk trafiği yaşandõğõna dikkat çekilerek Deniz Feneri ile hangi şirketlerin nasõl bir iliş- ki içinde olduğu gösterildi. Kuryelik yaptõğõ iddia edi- lenler arasõnda RTÜK Başkanõ Zahid Akman da bulu- nuyor. Davaya önümüzdeki hafta devam edilecek. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 7. Sayfada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn Deniz Feneri davasõnda basõna yönelik tutumu, Avrupa İn- san Haklarõ Mahkemesi’nin basõn özgürlüğüne iliş- kin içtihatlarõna uymuyor. AİHM’nin bir kararõnda ifade özgürlüğünün sadece “zararsõz” düşünceler için değil, devleti veya nüfusun bir bölümünü rahatsõz eden haber ve düşünceler için de uygulanacağõ belirtile- rek, “Bunlar olmaksõzõn demokratik toplum ol- maz” deniliyor. 7. Sayfada 2. Manisa davasõ 13 yıllık tutuklunun son umudu AİHM Çoğu liseli sanõklara gözaltõnda yoğun işkence yapõldõğõ için 2. Manisa olayõ diye bilinen dava- nõn tek tutuklu sanõğõ Bülent Gedik son duruşmada da tahli- ye edilmeyince 13 yõllõk tutuk- luluğun eziyete dönüştüğünü belirten avukatlarõ Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’ne başvur- du. Gedik, cezaevinde Marma- ra Üniversitesi İletişim Fakül- tesi’ni bitirdi. HİLAL KÖSE’nin haberi 9. Sayfada Genelge yayõmlandõ Hollanda’da burkaya yasak geldi Hollanda hükümetinin bir süre önce aldõğõ “resmi dairelerde ve toplu ta- şõma araçlarõnda bur- ka ve peçenin ya- saklanmasõ” kararõ, ilk ve ortaöğretim kurumlarõnda uy- gulanmaya baş- landõ. Eğitim Ba- kanõ Plasterk’in önceki gün yayõm- ladõğõ genelge ile ilk ve ortaöğretim ku- rumlarõnda burka ve peçe yasağõ resmen yürürlüğe girdi. YU- SUF ÖZKAN’ın haberi 8. Sayfada MHP LİDERİ BAHÇELİ: ‘Erdoğan diktatörlük hevesinde’ MHP Genel Başkanõ Devlet Bahçeli, Almanya’daki De- niz Feneri soruşturmasõnda adõ geçen Başbakan Tayyip Erdoğan’õn “çatõrdayan hanedanlõğõnõ kurtarmak için ah- laki ölçülere sõğmayan, hõrçõn ve şantaja uzanan ko- nuşmalar” yaptõğõnõ belirterek bunu, “suçluluk psiko- lojisinin tezahürü” olarak nitelendirdi. Türk yargõsõnõ harekete geçmeye çağõran Bahçeli, “Si- yaset hiçbir dönemde bu kadar kirlenmemiş, Türkiye hiç- bir dönemde yolsuzluğu ve kanunsuzluğu kendisi için bir hak ve imtiyaz olarak gören böylesine lekeli bir ik- tidar tarafõndan yönetilmemiş ve diktatörlük hevesleri hiç bu kadar gemi azõya almamõştõr” dedi. 5. Sayfada İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıldönümü coşkuyla kut- landı. Törenler Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal, uçağının İzmir’e geliş saati nedeniyle gruptan ay- rı çelenk koydu. Valilik önündeki törende, süvarilerin İzmir’e girişi ve hükümet konağına Türk bayrağı çekilmesi canlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı izcilerince Malazgirt, Samsun ve Kocatepe şehitliklerinden getirilen topraklar, İlk Kurşun Anıtı’na döküldü. İzmir’de kurtuluş coşkusu Rusya Dõşişleri Bakanõ Lavrov ‘Güney Osetya ve Abhazya’da 7 bin 600 asker kalacak’ dedi Rus askerleri gitmiyor Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler yeni bir kapsamlõ görüşme süreci için bugün masaya oturuyor. Ancak, Kõbrõs Cumhuriyeti’nin Rumlar tarafõndan yõkõldõğõ 1963 tarihinden bu yana yapõlan 20’den fazla “kapsamlõ gö- rüşme” sorunun çözümü için anahtar ola- madõ. 8. Sayfada ABHAZ VEKİL GOGUA ‘KKTC gibi olmak istemiyoruz’ Türkiye’nin de artõk Kafkasya politikasõnõ değiştirmeye başladõğõnõ söyleyen Gogua, “Rusya bizim için tek nefes borusu. Eğer ikinci bir nefes borusundan bahsedecek olursak, bunun da denizden komşu olduğu- muz Türkiye olduğunu görüyoruz” dedi. GÜLŞAH DURAK’ın haberi 10. Sayfada Rusya, askerlerinin Gürcistan’dan tek taraflõ bağõmsõz- lõğõnõ ilan eden Güney Osetya ve Abhazya’da uzun süre kalmaya devam edeceğini bildirdi. Rusya Dõşişleri Ba- kanõ Sergey Lavrov, “Gürcistan’õn bu bölgelerde kont- rolü yeniden ele geçirme çabalarõnõ engellemek için” Gü- ney Osetya ve Abhazya liderlerinin isteği doğrultusun- da Rus askerlerinin bu topraklarda kalacağõnõ belirtti. Rusya Savunma Bakanõ Anatoliy Serdyukov da, Rusya’nõn Güney Osetya ve Abhazya topraklarõnda 7 bin 600 asker bulundurmayõ planladõğõnõ açõkladõ. Serdyukov, Devlet Baş- kanõ Dimitriy Medvedev’e bölgeyle ilgili verdiği brifingte “Bu cumhuriyetlerin her birinde 3 bin 800 asker bulun- durma, bunlarõn yapõsõ ve yerleşeceği yerle ilgili anlaşmayõ neredeyse tamamladõk” dedi. 10. Sayfada ● Ulusal takımın ikinci maçı Rakip Belçika Ulusal Futbol Takõmõ, 2010 Dünya Kupasõ ele- me gruplarõndaki ikinci maçõnõ bugün İstan- bul’da oynuyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sta- dõ’nda Belçika’yõ konuk edecek olan Ay - Yõl- dõzlõlar, 21.00’da başlayacak mücadeleden galip ayrõlarak Afrika yoluna kayõpsõz devam etmeyi hedefliyor. Ancak Belçika maçõ öncesi moralle- ri bozan bir gelişme oldu ve Emre Belözoğlu kamptan ayrõlmak zorunda kaldõ. Spor’da ● Sulukule’ye BM’den destek ‘Yıkımı durdurun’ Birleşmiş Milletler Uluslararasõ Mukimler Bir- liği, Cumhurbaşkanõ Gül, Başbakan Erdoğan, Kül- tür ve Turizm Bakanõ Günay ve yerel yönetici- lere gönderdiği mektupla, Sulukulelilerin onayõyla hazõrlanacak alternatif bir proje üretilinceye dek her türlü zor kullanõlarak tahliye veya yõkõm gi- rişiminin durdurulmasõnõ istedi. Birlik, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde AİHM’ye başvu- racağõ uyarõsõnda bulundu. 9. Sayfada HER ON ÇOCUKTAN BİRİ EVDE 3. Sayfada SANAT KENTİ ESKİŞEHİR 15. Sayfada 45 yılda 20 ‘görüşme süreci’ Hisse senetleri, yardõmseverlerin Almanya’daki Deniz Feneri’ne verdiği paralarla geri alõnmõş Kanal7’yeFener desteğiALMAN MAHKEMESİNDE SUÇ DÖKÜMÜTUTUKLU SANIK İTİRAF ETTİ ERDOĞAN AİHM İLE ÇELİŞİYOR TALAT - HRİSTOFYAS Soner Gogua. (Fotoğraf:AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog