Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 1 Eylül Dünya Barõş Günü, bu yõl da sava- şõn gölgesinde kutlanõyor. Kafkaslar’da meydana gelen son çatõşmalarõn yanõ sõ- ra Ortadoğu ve Afrika’da savaşõn sõ- cak yüzü kendini göstermeyi sür- dürüyor. ABD ile İran’õn bir sa- vaşa sürüklenme olasõlõğõ ise tüm dünyayõ korkutuyor. 1 Eylül Dünya Barõş Günü bu yõl da savaşlarõn ve si- lahlarõn gölgesinde kut- lanõyor. Başta Ame- rika olmak üzere çok sayõda ülke “başka bir dünya müm- kün” diyen insanlara inat silahlara yatõrõm yapõyor. Uluslararasõ Af Örgütü’nün ve- rilerine göre her yõl ortalama 22 milyar do- lar Asya, Ortadoğu, Latin Amerika ve Af- rika ülkelerinde silahlara harcanõyor. Devletlerin harcadõklarõ para, bu ülke- lerde tüm çocuklarõn okula gitmesini sağ- layabilirken 2015’e kadar çocuk ölümle- rini üçte iki oranõnda düşürebiliyor. Dün- yada barõş için harcanan her 1 dolara kar- şõlõk silahlanmaya 2 bin dolar harcanõyor. Silahlanma için harcanan her 10 dolarõn 4’ü ise ABD’ye gidiyor. Geri kalmõş ve ge- lişmekte olan ülkelerin hepsi bütçelerinin önemli bir kõsmõnõ silahlanmaya ayõrõrken bu ülkelere en çok silahõ da ABD satõyor. CMYB C M Y B 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 9 B A R I Ş Y Ü R Ü Y Ü Ş Ü V E M İ T İ N G İ N D E P K K ’ N İ N E L E B A Ş I Ö C A L A N ’ I N P O S T E R L E R İ T A Ş I N D I DTP’nin gövde gösterisine dönüştü ADANA / DİYARBAKIR (Cumhuriyet) - Adana’da çok sa- yõda siyasi parti, sendika ve demo- kratik kitle örgütünün katõlõmõyla gerçekleştirilen, “Barış Yürüyü- şü ve Mitingi” DTP’nin gövde gösterisine dönüştü. Türkiye Barõş Meclisi’nin Diyarbakõr’da düzenle- diği “Türkiye Barışı İçin Buluşu- yor, Kürt Sorununa Demokratik Çözüm Mitingi”nde de PKK le- hine sloganlar atõldõ. Adana’da DTP’nin yanõ sõra, EMEP, ÖDP, SP, Halkevleri, İHD yöneticilerinin de katõldõğõ yürüyü- şe Mersin, Osmaniye, Hatay, Kah- ramanmaraş ve Hatay’dan yaklaşõk 8 bin kişi katõldõ. Mimar Sinan Açõkhava Tiyatrosu önünden baş- layan yürüyüş, yasadõşõ örgüt ve ele- başõ Öcalan lehine atõlan sloganlar yüzünden gergin geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldõğõ ve bazõ bi- nalarõn çatõsõna keskin nişancõ yer- leştirdiği gözlenen yürüyüş sonun- da Uğur Mumcu Alanõ’na gelen kalabalõk burada da aynõ sloganlarõ attõ, Apo posterleri açtõ. Günün konuşmasõnõ, Miting Ter- tip Komitesi adõna Adana Barõş Meclisi Sözcüsü Güven Boğa yap- tõ. Barõştan, kardeşlikten yana olan- larõn, akan kanõn durmasõnõ iste- yenlerin, işsizliğe ve emeğin sö- mürüsüne karşõ duranlarõn bir ara- ya gelerek ne kadar çok işler ya- pacağõnõ bu yürüyüşe ve mitinge ka- tõlanlarõn gösterdiğini vurgulayan Boğa şunlarõ söyledi: “Dünyanın birçok yerinde yaşanmakta olan çatışmalar, savaşlar ve şiddet in- sanlığın geleceğini tehdit etmek- te ve insanın en temel evrensel hakkı olan ‘yaşama hakkõ’nı elin- den almaktadır. Halen dünyanın birçok bölgesinde çatışmalar de- vam ediyor. Dünyanın efendisi ABD, önce Afganistan’a saldırdı, sonra ‘demokrasi ve özgürlük ge- tirme bahanesi’ ile Irak’ı cehen- neme çevirdi. İnsanlığın ortak de- ğerleri ve kazanımları bütün dünyanın gözleri önünde, ayak- lar altına alındı. Kafkaslar’da yaşanan sıcak kavga, enerji kay- naklarının ve dağıtım hattının paylaşımı konusunda yaşanan bir kavga olarak, Ortadoğu’da yaşananlardan farklı değildir.” Diyarbakır’da müdahale Türkiye Barõş Meclisi’nin Diyar- bakõr’da düzenlediği mitinge PKK gölgesi düştü. İstasyon Meyda- nõ’ndaki mitinge DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk ve milletvekilleri ile belediye başkanlarõ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar ka- tõldõ. Mitingde konuşan DTP Genel Başkanõ Ahmet Türk, Kürt sorunu- nun demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi. Mitingin ardõn- dan PKK lehine sloganlar atarak yü- rüyüşe geçen bir grup MHP İl Baş- kanlõğõ önündeki polisleri taşladõ. Po- lisin müdahale ettiği göstericiler, Bağlar Mahallesi’ne yöneldi. Bura- da, BİM markete saldõrmak isteyen göstericiler, polis tarafõndan biber ga- zõ sõkõlarak dağõtõldõ. Göstericiler ara sokaklara kaçarak dağõldõ. Kentte ge- niş güvenlik önlemleri alõndõ. Barõş Günü’nde savaş çemberi ● ABD’nin Afganistan işgali: Şimdiye kadar yüz binlerce insanõn yaşamõnõ yitirdiği tahmin edilen işgalde 1 milyonun üzerinde Afganistan kökenli yerlerinden edilerek göçe zorlandõ. İşgal sürmesine karşõn ABD-Kanada-İngiltere’den oluşan Koalisyon Güçleri, NATO’nun katkõsõna rağmen başkent Kâbil dõşõnõ halen kontrol altõna alamadõ. ● ABD’nin Irak’ı işgali: Dünyanõn 21. yüzyõlda gördüğü en kanlõ müdahale olan ABD’nin Irak işgalinde sayõsõ 1 milyonu aşan insanõn yaşamõnõ yitirdiği tahmin ediliyor. Bunun yanõ sõra milyonlarca insanõn da ya yurtdõşõna ya da Irak’õn farklõ yerlerine göç ettiği tahmin ediliyor. İsrail- Lübnan (Hizbullah) savaşı Bölgeye Birleşmiş Milletler Barõş Gücü askerleri gitmiş olsa da bölgede çatõşmalar kesilmiyor. İsrail sõk sõk bölgeye hava saldõrõsõ düzenliyor. Saldõrõlarda, Hizbullah militanlarõnõn yanõ sõra çok sayõda sivil de yaşamõnõ yitiriyor. İsrail- Filistin savaşı Yõllardan bu yana devam eden savaşta, yüz binlerce kişi yaşamõnõ yitirirken, Filistinliler, İsrail izin vermeden neredeyse nefes alamõyor. Çözüm için yapõlan görüşmeler de bir türlü sonuç vermiyor. 3 gün süren savaş sõrasõnda bile binlerce insan yaşamõnõ yitirdi. Siyasi gerginlik sürüyor. Afrika savaşları: Yaşlõ kõtada bulunan 15’in üzerindeki ülke birbirleriyle sürekli savaşõyor. Rusya- Gürcistan gerginliği Kafkaslar’da meydana gelen son çatõşmalarõn yanõ sõra Ortadoğu ve Afrika’da savaşõn sõcak yüzü kendini göstermeyi sürdürüyor. ABD ile İran’õn savaşa sürüklenme olasõlõğõ dünyayõ korkutuyor Türkiye barışa hasret kaldı CİHAN ORUÇOĞLU / ALİ AÇAR 1 Eylül Dünya Barõş günü bu yõlda savaşlarõn ve ölümlerin gölgesinde kutlanõrken Türkiye’de yaşanan çatõşma ortamõ da son yõllarda giderek şiddetini arttõrdõ. 2008 yõlõnõn başõndan itibaren, PKK’nin mayõnlõ saldõrõlarõ sonucu 100’e yakõn askerimiz hayatõnõ kaybederken onlarca insan da sakat kaldõ. Çatõşmalarda 500’ün üzerinde de terör örgütü üyesi öldü. Bu yõl içerisinde sivil yurttaşlara yönelik, İstanbul Güngören’de gerçekleştirilen bombalõ saldõrõda 17 kişi hayatõnõ kaybederken yüzlercesi de yaralandõ. İzmir’in Konak ilçesindeki patlama sonucu ise biri albay üç asker, sekiz polis yaralanõrken, Mersin’deki patlamada da altõ polis yaralandõ. Bireysel silahlanmaya karşõ mücadele eden Umut Vakfõ’nõn verilerine göre, bireysel silahlanmanõn giderek arttõğõ Türkiye’de ocak ayõndan bu yana yaklaşõk 3 bin kişi silahla vurulma sonucu yaşamõnõ yitirdi. Umut Vakfõ’nõn verilerine göre, dünyada şu anda 875 milyon silah kullanõmda ve bu silahlarõn yüzde 74’ü sivillerin elinde. Her gün bu silahlardan bin kişi yaşamõnõ yitirirken, bu sayõnõn 250’sini ülkeler arasõndaki savaş koşullarõ oluşturuyor. 1 Eylül Dünya Barõş Günü’nde Umut Vakfõ bireysel silahlanmanõn yanõ sõra ülkelerin silahlanma yolundaki rekabetinin sonlandõrõlmasõnõ talep ediyor. Günümüzde her 10 kişiden birine bir silah düşerken saatte yaklaşõk 50 insan küçük silahlar ile öldürülüyor. Var olan silahlara ek olarak, her yõl yaklaşõk 8 milyon hafif silah üretiliyor ve bunlarõn çoğu sivillerin eline geçiyor. Hitler’in Polonya’yõ işgal ettiği gün Dünyayõ sarsan en büyük savaş, 1 Eylül 1939 günü başladõ. Fa- şist lider Adolf Hitler ve askerlerinin, Polanya’yõ işgalinin üzerinden tam 69 yõl geçti. Ancak sa- vaşlar, çatõşmalar, iş- galler, sivil ölümleri ve silahlanma çõlgõnlõğõ hiç bitmedi. Birleşmiş Mil- letler (BM) 1984 yõlõn- da bu acõlarõn bir daha yaşanmamasõ için on milyonlarca yaşamõn solduğu bu 6 yõllõk kor- kunç savaşõn başlangõç tarihini “Dünya Barõş Günü” ilan etti. MESAJLAR ‘Silah sesleri kesilsin’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - “1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle yapõlan açõklamalarda, Rusya ile Gür- cistan arasõnda yaşanan çatõşmalarõn, dünyanõn barõşa her zamankinden daha çok ihtiyacõ olduğunu gösterdiği vur- gulandõ. Açõklamalarda, “1 Eylül Dün- ya Barış Günü”ne, “savaş, bomba ve ölüm” eşliğinde girildiği belirtilerek, “Silah sesleri yeryüzünden ebediyen silinsin” denildi. Hak-İş Genel Başkanõ Salim Uslu, “1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle yaptõğõ yazõlõ açõklamada, Türkiye’nin hemen yanõ başõnda Rusya ile Gürcistan arasõnda yaşanan çatõşmalarõn, bölgenin ve dünyanõn barõşa her zamankinden da- ha çok ihtiyacõ olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Büyük kanlõ çatõş- malara sahne olan dünyanõn, iki büyük savaşõn ardõndan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” ilan ettiğini anõmsatan Us- lu, “Ancak ne var ki barış; gün ilanı ile mümkün olmamaktadır” dedi. TMMOB Makine Mühendisleri Oda- sõ Yönetim Kurulu Başkanõ Emin Ko- ramaz da açõklamasõnda, dünyanõn bu yõl- ki “Barış Günü”ne yine “savaş, bom- ba ve ölüm” eşliğinde girdiğini vurgu- ladõ. Koramaz, ABD’nin İran’õ sürekli tehdit ederek, İran toplumunu ve Orta- doğu’yu tedirgin ettiğini ve savaş kartõ- nõ elinden düşürmediğine dikkat çekti. Çinli karikatürist Lu Yiang, dünyanın durumunu bu çizgilerle özetliyor. İstanbul Haber Servisi - Türkiye Barõş Meclisi’nin çağrõsõyla Kadõköy İskele Meydanõ’nda bir araya gelen on binler, “Kürt sorununa demo- kratik çözüm” istedi. 1 Eylül Dünya Barõş Günü nede- niyde düzenlenen mitinge çok sayõ- da siyasi parti, sendika ve sivil top- lum örgütü üyesi katõldõ. Demokra- si ve barõş mücadelesinde yaşamõnõ yitirenler için saygõ duruşunda bulu- nulmasõnõn ardõndan Barõş Meclisi adõna kürsüye çõkan yazar Aydın Çu- bukçu, “Yıllarca süren ve silahlı si- lahsız binlerce insanın hayatına mal olan, ailelerin hayatlarının kararmasına yol açan, yoksulluk başta olmak üzere bütün sorunla- rın büyümesine yol açan bu kırım yetmez mi?” diye konuştu. Türkçe ve Kürtçe Enternasyonal Marşı’nõn okunmasõnõn ardõndan söz alan ÖDP Genel Başkanõ Ufuk Uras, “Barışı ertelemek yaşamı ertelemek de- mektir” dedi. AKP’nin halka gerçek yüzünü gösterdiğini, yerel seçimler- de “Bin Umut” adaylarõnõn statükocu adaylara “hodri meydan” dediğini ifade ederek, tüm yurtta belediye meclislerini, “barışın ve kardeşliğin sesi” yapma çağrõsõnda bulundu. DTP’nin kapatõlmasõnõn barõşa kur- şun sõkmak anlamõna geldiğini söy- leyen Uras, 12 Eylül dahil bütün darbecilerle hesaplaşacaklarõnõ, Er- genekon davasõnõn AKP’nin ince ayarõna bõrakõlamayacağõna dile ge- tirdi. DTP milletvekili Emine Ayna da “PKK bir sorun değildir. Tür- kiye coğrafyasında yaşayan halkın, 80 yıldır kimliğinin inkâr edilme- sinin sonucudur” dedi. ‘Demokratik çözüm’ çağrısı Dünya Barış Günü nedeniyle Kadıköy’de miting düzenlendi. (VEDAT ARIK)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog