Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBİL 7 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Bize Özgü Bir Barış Günü Almanların, Polonya’ya saldırdıkları tarih olan 1 Eylül 1939’un günü ve ayı, İkinci Dünya Savaşı son- rasında “Barış Günü” olarak ilan edilmiş. Özel günlere merakımız nedeniyle iki ayrı dil bay- ramımız olması gibi, barış günümüz de iki tane. Araştırmacıların verdikleri bilgiye göre son yıllarda Barış Günü’nün 1 Eylül’de kutlandığı iki ülke var. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bize özgü Barış Günü nedeniyle dernekler, sen- dikalar ve çeşitli platformlar bugün yurt çapında et- kinlikler yapacaklar. Dilerim barış içinde geçer. Aslında 1 Eylül’ün Barış Günü olarak belirlenmesi kararı da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun. Ancak genel kurul daha sonra Barış Günü’nün tarihini değiştirmiş ve 30 Kasım 1981 tarihinde ey- lül ayının 3’üncü salı gününü kabul etmiş. Ancak bu tarih, yıllara göre eylül ayının değişik günlerine rast- layınca, kargaşayı gidermek için 21 Eylül’de sa- bitlenmiş. Bu kararın alınmasından 160 ülkeden biri olan Tür- kiye’nin de olumlu oyu var. Ancak anlaşılıyor ki bizimkiler 1 Eylül’ü değiştir- meyi uygun görmemişler. Olasıdır ki Nazizm ve fa- şizm karşıtlığının simgesi olarak algılıyorlardır. Dünyanın pek çok ülkesi çatışma ve gerginlikler nedeniyle zor günler yaşıyor. Bizim açımızdan da özel günler yaşıyoruz. Irak’ın kuzeyindeki durulmamışlık ve terör örgütünün saldırganlığı yetmezmiş gibi, Kafkasları da başımıza yeni bir dert olarak eklemiş durumdayız. Gürcistan’a insani yardım götürdüğü açıklanan savaş gemilerinin, Montreux’nün izin verdiği 21 gün sonrasında Karadeniz’i terk etmemesi halinde Türkiye’nin düşeceği durumun ne olacağı sorusu- na yanıt bulmak için kafa yoran bilim insanları ve politikacılar huzursuz günler yaşıyor. “Önce konuşup sonra düşünme” geleneğini sürdüren yöneticilerimiz de sanırım kara kara dü- şünüyorlardır. Önceki Genel Sekreter Kofi Annan, 2005 yılın- da yayımladığı mesajda şöyle demişti: “Dünya Barış Günü, tüm dünyada, tüm ülkelerin ve tüm insanların düşmanlıkları ve savaşı 24 saat sü- reyle durdurdukları, küresel ateşkesin ilan edildiği gün anlamına geliyor.” Dünyadaki görüntünün, Annan’ın dile getirdiği beklenti ile ne kadar bağdaştığı da tartışmalara açık. Ancak Annan’ın bu özel günü yalnızca savaş kar- şıtlığı ile sınırlamadığı da ortada. Zaman zaman savaş kadar, hatta ondan da acı- masız bir şekilde gündeme gelen düşmanlıklar da özellikle insanların en önemli dertlerinin başında ge- liyor. Türkiye açısından bakarsak, hukuk, siyaset ve yandaş medya, insanlar arasında düşmanlık ya- ratılmasını körükleyen bir görev üstlenmiş gibi gö- rünüyor. Dilerim aklımız başımıza tez zamanda gelir. otomobil cumhuriyet.com.tr Esteve, Uzakdoğu ile rekabet edebilmenin en iyi yolunun düşük maliyetli üretimi başarabilmek olduğunu söyledi Renault Euromed Bölgesi Başkanõ Christian Esteve, ‘Tehlikenin doğudan geldiği- ni’ söyleyerek, “Türkiye, Ro- manya ve Fas fabrikalarında uygun fiyata üretim yapabil- diğimiz için Asya rekabetine kafa tutabiliyoruz’’ dedi. Moskova Otomobil Fuarõ’nda, 100 milyon avroluk bir yatõrõm bütçesiyle Bursa’da üretilen ye- ni Renault Symbol’ün tanõtõmõ gerçekleştiren Esteve, düzen- lediği sohbet toplantõsõnda, ara- cõn dünya prömiyeri için mutlu ve gururlu olduklarõnõ söyledi. Bursa’daki fabrikanõn durumu- nu da değerlendiren Esteve, “Hint ve Çin tehdidine karşı Bursa ve Romanya Fabrikası bir kalkan değil, savunma silahımızdır. Ro- manya, Türkiye ve Fas fabri- kalarında uygun fiyata üretim yapabildiğimiz için Asya reka- betine kafa tutabiliyoruz. On- ların iş gücü maliyeti daha az ama bizim de lojistik maliyeti- miz ucuz’’ diye konuştu. ‘Kapasite doldu’ Bursa’daki fabrikanõn bir kapa- site sõnõrõ olduğunu ve kapasitenin bu yeni modelle dolduğunu vur- gulayan Christian Esteve, şunlarõ söyledi: “Uygun fiyatta kaliteli üretim var. Grupta üretim maliyetini düşünen her program direktö- rü, Bursa’ya gelip üretim yap- mak istiyor ama kapasite dol- du. Kapasite artırmaya imkân yok. Bursa çok sıkışık durum- da. Arazi koşulları, fiziki ko- şullarından dolayı kapasite ar- tıramıyoruz. Ancak 4 çarpı 8 saatlik bir üretim yapılabilir. Bunu Piteşti’de yapmaya çalı- şıyoruz. Fabrikaya her gün 380 kamyon giriyor. Bunu Bur- sa’da yapmaya kalktığımızda bir kamyon arızalandığında her şey çöker. Piteşti’de geri sa- yıma başladık. Kârlı olursa ne yapacağımıza bakacağız.’’ Esteve, Bursa fabrikasõnda üre- tilen araçlarõ park edecek yer sõ- kõntõsõ da yaşadõklarõnõ söyledi. ‘Romanya hızlı davrandı’ AR-GE konusunda Romanya yetkililerinin kendilerine he- men cevap vermesi üzerine AR- GE yatõrõmõnõ burada yaptõkla- rõnõ ifade eden Esteve, Türki- ye’ye ise bu teklifi yapmadõk- larõnõ, hükümetin bu alandaki es- nekliği daha sonradan gerçek- leştirdiğini kaydetti. Oyak Renault Genel Müdürü Tarõk Tunalõoğlu da, 50 kişilik bir Türk mühendis heyetinin yeni Symbol projesi için çalõş- tõğõnõ belirterek, yeni model- den ilk etapta 2 bin 700 tane ürettiklerini kaydetti. Bursa’da 1 saatte 60 araba, yõl- da da 360 bin araba üretme kapasitesi olduğunu ifade eden Tunalõoğlu, bunun yüzde 80’ini ihraç ettiklerini söyledi. Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar da, bu yõl en faz- la Renault Symbol satmayõ plan- ladõklarõnõ söyledi. Yeni Symbol, Renault markasõnõn bütün se- danlarõnda yapõlacak olan yenileme hareketine örnek oluşturuyor. Ticari lansman, pazarlara gö- re, bu yõl eylül ve kasõm aylarõ arasõnda ger- çekleştirilecek. 26 ayda geliştirilen otomobilin toplamda, yatõrõm bütçesi 100 milyon Avro’yu buluyor. Bu tutar fabrikada yapõlan endüstriyel yatõrõmlarõ da içeriyor. Konfor ve davranõş bakõmõndan Clio II’nin yü- rür aksamõnõn kullanõlmasõ, bir yandan tasarõm sürelerini kõsaltõrken, diğer yandan da son de- rece yüksek bir kalite düzeyinin garanti edil- mesine de olanak verdi. Ancak, Clio II’nin bir türevi olan Clio Symbol’den farklõ olarak, ye- ni Renault Symbol başlõ başõna farklõ bir model. Technocentre (Fransa) ve Türkiye’deki Re- nault mühendislik ekipleri tarafõndan ortaklaşa tasarlanan otomobil, Türkiye’de, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalarõnda üretiliyor. Oyak Re- nault’nun üretim kapasitesi, üretilmekte olan beş model için (Yeni Renault Symbol, 3 kapõlõ ve 5 kapõlõ Clio III, Clio Grand Tour, Mégane Se- dan) 3 vardiya ile yõllõk 360 bin. Yenileme hareketinin öncüsü İbrahim Aybar (solda), Tarık Tunalıoğlu (sağda) ve Christian Esteve yeni Renault Symbol’lün Moskova Motor Show’daki tanıtımında basının sorularını yanıtladılar. Skoda Fabia Super 2000, test süreci- nin bir parçasõ olarak Çek Cumhuri- yeti’nde 24 Ağustos tarihinde dü- zenlenen Barum Rallisi ile ka- muoyunun önüne çõktõ. Skoda Motorsports Genel Müdürü Michal Hrabá- nek, Fabia Su- per 2000’i ger- çek bir müsaba- kada test etme imkânõ bulduk- larõnõ belirterek “Aracımızın hız testi sı- rasındaki davranışlarını görme olanağı bulduk. Test sürüşlerinden aldığımız sonuçlar, yerel ve uluslararası yarış- malara başarı ile katılımımızı sağla- yacak düzeydedir. Ayrıca Fabia Super 2000’i özel takımlara da sunmayı plan- lamaktayız” diye konuştu. İkinci nesil Fabia Super 2000, 2 lit- relik 4 silindirli benzinli motora sahip. 6 ileri seri x-trac vitesli şanzõman kul- lanõlan araçta dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor. Antara, AWD sistemi sayesinde hem arazi de hem yolda keyif veren bir araç Opel’den bir serüven tutkunu Opel’in SUV segmentinde- ki temsilcisi Antara… Chevrolet Captiva ile ay- nõ platformda üretilen Antara çok yüksek fi- yatlõ “ekstrem” model- lerden farklõ olarak daha orta düzey bir araç. Tasarõmõ ve çizgileriyle güçlü bir görünüme sahip Antara’nõn iç mekânõnda diğer Opel modellerinden tanõdõk pek çok parçayõ görmek mümkün. Antara’da malzeme kalitesi ve işçilik iyi dü- zeyde. Aracõn 5 kişinin rahatlõkla se- yahat etmesine olanak tanõyan iç hacmi fe- rahlõk hissi yaratõ- yor. Test aracõmõzda yer alan 2.0 litre- lik 150 beygir güç üreten motor performans beklen- tiniz çok yüksek ise sizi tatmin etmekte zorla- nabilir. Bunun nedeni de ara- cõn 1800 kilogramlõk ağõrlõğõ. Ancak Antara’nõn maksimum hõzõ saatte 170 kilometrenin biraz üzeri- ne çõkabiliyor. Bu boyuttaki bir araçta bu hõz da bizce yeterli görül- meli. Çünkü her ne kadar güvenlik önlemleri üst düzeyde de olsa 1.8 tonluk bir devi durdurmak hiçbir za- man kolay olmayacaktõr. Yerden 20 cm yüksek olan Antara önde 23 arkada 25 derece yaklaşma açõlarõ, 45 cm yüksekliğindeki sudan geçebilme yeteneği ve 18.2 derece- lik tõrmanma açõsõ sürücüsünün işini arazi koşullarõnda kolaylaştõrõ- yor. Aracõn sahip olduğu elek- tronik kontrollü AWD çekiş sistemi hem arazide hem de yolda başarõlõ ve keyifli bir sürüş olanağõ tanõyor. Antara’nõn fiyatlarõ ise çok rekabetçi değil. 2.0 litrelik CDTi motorlu versiyonu 92 bin 876 YTL’ye, 3.2 litrelik 24V motor taşõyan versiyonu ise 127 bin 620 YTL’ye satõlõyor. Shell’in simülatörü tasarrufu öğretiyor Shell’in Türkiye için üre- tilen ‘Yakıt Ekonomisi Simülatörü’, alõşveriş merkezleri, istasyonlar ve halkõn yoğun ilgi gösterdiği yerlerde akaryakõt tüketi- cisiyle buluşuyor. Geçen günlerde Cevahir Alõşveriş Merkezi’nde tüketicileri bilinçlendirmek üzere ilk kez yurttaşlarla tanõşan si- mülatör yoğun ilgi gördü. Büyük ekranõ, direksiyonu, pedallarõ, sürücü koltuğu ve tüm teknik ekipmanõy- la gerçek bir otomobil şek- linde tasarlanan simülatör, bilgisayarlõ animasyon teknolojisiyle eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşatõyor. Şehir içi yoldan otobana kadar farklõ yol alter- natiflerini barõndõran simülatör, sürücülere yakõt eko- nomisi formüllerini de tercih edecekleri 3 farklõ se- naryoya göre öğretiyor. Simülatör, Shell Eco-ma- rathon, Shell Yakõt Ekonomisi Mücadelesi ve Shell Yakõt Ekonomisi Deneyimi olmak üzere 3 farklõ se- naryo sunuyor. Shell-Turcas Pazarlama Müdürü Pınar Mavi- tuna, Shell’in yakõt ekonomisi ve çevre bi- lincini gerçekleştirmek için yoğun çaba sar- fettiğini söyledi. Yakõt ekonomisi konusun- da çeşitli firmalarõn filolarõyla yapõlan yol çalõş- malarõnõn sonuçlarõnõn yakõnda kamuoyuyla paylaşõlacağõnõ anlatan Mavituna, “Gerek ürünlerin üretim aşamasında gerekse tüke- ticiyi bilinçlendirmek konusunda Shell’in yatırımları sürecek. Shell’in yakıt ekonomisi simülatörü Cevahir Alışveriş Merkezi’nin ardından Tepe Nautilius’ta yurttaşlarla bu- luşacak. Daha uzun süre tüketiciye hizmet vermeye devam edecek” dedi. Değerli sürücüler, Okullarõmõzõn açõlacak ol- masõ ramazan ayõnõn gelişi ve senelik izin sürelerinin bi- tişi ile birlikte eve dönüş yol- culuklarõ da başladõ. Kara- yollarõmõzõn bu dönüşlerde olumsuz etkileneceği hepi- miz tarafõndan bilinmekte, ancak her sene aynõ sorun ve kötü bilançolarla karşõlaşma- ya devam etmekteyiz. Yapõlan tüm istatistiklerde hep aynõ so- nuç çõkmaktadõr sürücü hata- sõ. Yani acelecilik, uykusuz- luk, aşõrõ sürat kõsacasõ Kara- yollarõ Trafik Kanun ve ku- rallarõnõ hiçe saymak. Böylesi bilinen gerçekler karşõsõnda dönüş yolculuğun- dan önce, aracõnõzda sizi ra- hatsõz edecek herhangi bir so- run yoksa da kendiniz küçük bir kontrol yaparak bu yolcu- luğa başlamalõsõnõz. Öncelik- le aracõnõzda bulunacak yolcu- yük kapasitesine göre lastik- lerinizin taban ve yüzey su ve tutucu kanallarõnõn kontrolü ve hava basõnç oranõnõn araç el kitaplarõnõzda belirtilen şekil- de ayarlanmasõ, jant bijon so- mun ve cõvatalarõnõn sõkõlõk kontrolü, yedek lastiğinizin hava basõncõ ve sağlamlõk kontrolünü mutlaka yapmalõ- sõnõz. Dõş ikaz ve sinyalizas- yon (fren, sis, dörtlü flaşör ge- ri vites) lambalarõnõ test etmeli, far ayarõnõzõ gözden geçir- melisiniz. Bunu karanlõkta düz bir duvara farlarõnõzõ ya- nõk tutarak yapabilirsiniz. İç ve dõş dikiz aynalarõnõzõn aracõn dõş trafik konumunu göstere- cek şekilde ayarõ ve arka cam- da iç dikiz aynanõzõn görüşü- nü olumsuz etkileyecek her- hangi bir cisim ya da eşyanõn konulmamasõ gerekir. Aracõnõz düz bir zemin- deyken ve en az 5 dakika mo- torunuz kapalõ durumdayken yağ seviye kontrolünü yap- malõ, yedek suyunuzu ve en önemlisi ilkyardõm setleriniz ve yangõn söndürme tüpü, reflektör, çekme halatõ ve ta- kozunuzun tam ve eksiksiz olarak bagajdaki eşyalarõnõzõn en üstünde ya da kolayca ula- şacağõnõz bir yerde olmasõnõ sağlamalõsõnõz. Lütfen bu setlerin, yangõn tüpünün ve ilaçlarõn kullanõm tarihlerini kontrol ediniz. Ergenlik yaşõ- na gelmemiş çocuklarõ asla ön koltukta oturtmayõnõz. Arka koltuk ve ortada oturtarak herkesin önce emniyet ke- merlerinin bağlõ olmasõ ge- rektiğini unutmayõn. Keyifli yolculuklar dilerim. Sevgilerimle. ‘Bursa savunma hattõmõz’ Fabia Super 2000 test edildi Pınar Mavituna. İstanbul Haber Servisi - İslam dünyasõnõn kutsal ayõ ramazan, dün akşam kõlõnan ilk teravih namazõ ile başladõ ve ilk sahura kal- kõldõ. Ramazan ayõnõn ilk iftarõ, bugün An- kara’da saat 19.30’da, İstanbul’da 19.46’da, İzmir’de ise 19.51’de yapõlõyor. Ramazanda orucu en erken Hakkârililer, en geç de Çanakkaleliler açarken, ramazanõn ilk gününde iftar Ankara’da 19.30, İstan- bul’da 19.46, İzmir’de 19.51, Çanakka- le’de 19.56, Hakkâri’de ise 18.44’te yapõlõ- yor. Bugün Ankara’da 14 saat 51 dakika, İstanbul’da 14 saat 54 dakika, İzmir’de 14 saat 45 dakika, Çanakkale’de 14 saat 52 dakika, Hakkâri’de 14 saat 42 dakika oruç tutulacak. 26 Eylül Cuma günü kutlanacak olan Kadir Gecesi’nin ardõndan 29 Eylül Pazartesi günü son oruç tutulacak ve 30 Eylül Salõ günü Şeker Bayramõ başlayacak. İLK İFTAR BU AKŞAM YAPILACAK Ramazan ayõ başladõ oerinc@cumhuriyet.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog