Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ 6 HABERLER SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008 / 1 SATIŞ Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi Yazõişleri Müdürlüğü Satõş Memurluğu’ndan satõlmasõna karar verilen gayrimenku- lün Cinsi, Kõymeti, Adedi, Evsafõ: TAPU KAYDI: İzmir ili Seferihisar ilçesi Beylek Köyü Köyiçi mevkii, Avlusu olan Kargir Ev, 290 ada, 1 Parsel sayõlõ (Cilt:26, Sayfa: 2575) 76,00 m2 yüzölçümlü taşõnmazõn tamamõ satõlacaktõr. İMAR DURUMU: Seferihisar ilçesi Belediye Başkanlõğõ'nõn 19.03.2008 tarihli yazõsõna göre taşõnmaz “Beyler Köyü 129 ada, 1 Parselin uygulama imar planõ dõşõnda köy yerleşik alanõ içindedir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlõğõnõn 07/01/2008 tarih 702 sayõlõ yazõlarõna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planõ yapõlõncaya kadar Emax: 0,30 Hmax: 6,50 m (2 kat), maksimum inşaat alanõ 250 m2 olmak üzere konut yapõmõna müsaittir” denilmektedir. ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu taşõnmaza ilişkin Dosyada mevcut Bilirkişi Raporlarõnda ayrõntõlõ olarak yazõlõ olmakla bir- likte genel olarak taşõnmaz “Seferihisar ilçe merkezine 17 km., İzmir merkeze 62 km. mesafede olup, Beyler köyü merke- zinde, her türlü altyapõ hizmetlerinden faydalanabilecek durumda, taşõnmaz üzerinde 29 m2 büyüklüğünde duvarlarõ taş üzeri beton yapõlmõş tek gözlü çatõsõ düz teras olan oldukça eski yõpranmõş ve kullanõlamaz durumda tek katlõ bir bina, bi- nanõ yan kõsmõ bahçe olup, müstakil kapõsõ bulunmaktadõr” denilmektedir. Ayrõca dosyamõzda mevcut anõlan bilirkişi ra- porunda açõkça ve ayrõntõlõ bilgi yer almõştõr. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Dosyada mevcut 31/03/2008 tarihli bilirki- şi raporunda taşõnmazõn bütün olarak değeri 9.551,30.YTL. (DokuzbinbeşyüzellibirbinYTL. otuz-YKR.) kõymetinde oldu- ğu takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Yukarõda belirtildiği üzere taşõnmaz açõk arttõrma suretiyle olacak. 17.11.2008 PAZARTESİ GÜNÜ saat 10.00.’dan - 10.10’a kadar Seferihisar Adliyesi Yazõ İşleri Müdürlüğü odasõnda yapõlacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa taşõnmaz en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 27.11.2008 PERŞEMBE GÜNÜ aynõ yer ve saatinde taşõnmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki; Artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş ta- lebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban- kanõn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, DV, tapu alõm harcõ, gayrimenkulün tahliye ve teslim masraflarõ ile yasalarca alõcõya yükle- nen her türlü vergi ve giderler alõcõya aittir. Dellaliye, Tapu Satõm harcõ ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ikililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sa- bit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen me- sul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõ- ya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayõtlarõnda adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş, taşõnmazla ilgili gerek iş bu satõş dosyasõ ge- rekse ilgili mahkeme dosya ve kararlarõnõ, dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1. SATIŞ sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 11.08.2008 8 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 46919 ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI 2008/1271 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Aşağõda yazõlõ taşõnmazõn açõk artõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, ilgililerinin adreslerine tebligat gönderilmiş olup, ilgililerinin adreslerinde tebligat yapõlamamasõ halinde veya adresi bi- linmeyenler için satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. Tapu Kaydõ ve yeri: Eskişehir, Merkez, Odunpazarõ 2.Bölge Tapu, Mamuca Mah. 9972 ada, 7 par- selde kayõtlõ 439.00 m2.miktarõndaki Bahçeli betonarme karkas bina ana taşõnmaz Eskişehir mer- kez 71 evler mahallesi, Atakent sokak,No:47 de kaindir.borçlu taşõnmaza tam hisseli maliktir. İmar durumu: Odunpazarõ_Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2008 tarih ve 2411-4186 sayõlõ yazõsõ ile imar planõnda bitişik nizam üç kat (B-3) mesken sahasõna isa- bet etmektedir.İmar uygulamasõ ile ilgili Eskişehir İdare Mahkemesinin 17.08.2006 tarih ve 50 esas sayõlõ yürütmeyi durdurma kararõ vardõr. Hali hazõr durumu: Taşõnmaz üzerinde zemin dahil 3 katlõ yapõ bulunmaktadõr.Zemin katlar dük- kan olarak kullanõlmakta l.ve 2.kat her katta 2 daire olmak üzere mesken olarak kullanõlmakta- dõr.Yapõda 3 dükkan 4 daire bulunmaktadõr.Daireler giriş,salon, 3 oda, mutfak, banyo ve wc ma- hallidir. Kapõ ve pencere doğramasõ ahşaptõr.Yapõnõn dõş cephesi taraklõ sõva iç duvarlar sõvalõ ve badanalõdõr. Dükkan tabanõ karo taş kaplõ, doğramalarõ demir doğramadõr. Meskenler kalorifer- lidir. Kõymeti : Bilirkişilerin dosyada mevcut 16.06.2008 tarihli raporunda, taşõnmazõn bulundu- ğu mevkii,çevre ile olan bağlantõsõ,yapõ sõnõfõ,yõpranmasõ,imalat seviyesi,piyasa alõm satõm ra- yiçleri dikkate alõndõğõnda arsa payõ dahil kõymeti 550.000,00 YTL.değerindedir. Satõş şartlarõ : 1-Satõş 07.10.2008 Salõ günü saat: 11.20-11.30 arasõnda Eskişehir Büyükşehir Be- lediyesi Müzayede Salonu’nda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şar- tõyla 17.10.2008 Cuma günü aynõ yerde ve saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrma- da da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere ar- tõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir.Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma mas- raflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrma- ya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka- dar bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr.Satõş peşin para iledir,alõcõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga resmi, % 18 KDV, tapu har- cõnõn yarõsõ ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu harcõnõn yarõsõ ihale be- delinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak- larõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde Dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve % 10 fa- izden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edi- lecektir.. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildi- ği takdirde isteyen alõcõya bir örneği verilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka- ca bilgi almak isteyenlerin 2008/1271 Tal.sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurma- larõ ilan olunur. 21.08.2008 (İc.İf.K. 126) ... (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uy- gulamada kullanõlan örnek 64'e karşõlõk gelmektedir. Basõn: 46634 İstanbul Haber Servisi - İşçi Par- tisi (İP) Genel Başkan Yardõmcõsõ ve Ulusal Kanal Genel Yayõn Yönetme- ni Ferit İlsever, Ergenekon soruştur- masõnõn, Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin (TSK) yõpratõlarak ABD kaynaklõ bir darbe planõnõ yaşama geçirmek ama- cõ taşõdõğõnõ belirterek “Cumhuri- yet’in TSK, üniversiteler gibi tüm la- ik kurumları yıpratılmaya çalışılı- yor” dedi. İlsever, İP’nin Ergenekon davasõnõ, Türkiye’nin karanlõk tarihi- nin aydõnlatõlacağõ ve gerçek karanlõk güçlerin ortaya çõkarõlacağõ bir kürsüye dönüştüreceğini söyledi. Ergenekon soruşturmasõ kapsa- mõnda 21 Mart’ta tutuklanarak Te- kirdağ F Tipi Cezaevi’ne konulan İl- sever, sağlõk sorunlarõ nedeniyle ön- ceki gün tutuksuz yargõlanmak üze- re tahliye edildi. Tahliyesinin ar- dõndan dün İP İstanbul İl Merke- zi’nde basõn toplantõsõ düzenleyen İl- sever, sağlõk sorunlarõnõn cezaevin- de daha da ilerlediğini belirterek ce- zaevlerindeki sağlõk sisteminin ade- ta çökmüş olduğunu söyledi. Trakya Üniversitesi Hastanesi Mahkûm Ko- ğuşu’nun havasõz, tel örgülerle ade- ta hücre haline getirilmiş, havalan- dõrma olanaklarõndan yoksun, pis ve bakõmsõz, tutuklu ve hükümlüle- re sağlanan sağlõk koşullarõnõn da en temel insani haklardan dahi yoksun olduğuna dikkat çeken İlsever, “Has- ta tutuklu ve hükümlüler, tedavi amacıyla değil, adeta öldürülmek için mahkûm koğuşlarına getiril- mektedir” dedi. Trakya Üniversite- si Hastanesi’ndeki elverişsiz koşul- lar nedeniyle burada ameliyat olma- dõğõnõ belirten İlsever, TBMM İnsan Haklarõ Komisyonu’na bir dilekçe ya- zarak konuyu gündeme getirmeye ça- lõştõğõnõ ve bundan sonra da mahkûm koğuşlarõnda yaşanan sağlõk sorun- larõnõn takipçisi olacağõnõ söyledi. Milli kuvvetlere baskı Yargõlanacağõ Ergenekon soruş- turmasõna ilişkin gazetecilerin soru- larõnõ da yanõtlayan İlsever, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt’ün sor- gulanmasõna dikkat çekerek sorgula- mada Paksüt’e “ciddi bir soru yö- neltilmediğini” belirtti ve bu olayõn “Anayasa Mahkemesi üyeleri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a yönelik tehdit ama- cı taşıdığı” yorumunu yaptõ. Laik ki- şi ve kurumlara yönelik gözdağõ amaçlõ eylemlerin yaygõnlaştõğõnõ ve son olarak da Yargõçlar ve Savcõlar Birliği (YARSAV) Başkanõ Ömer Faruk Eminağaoğlu aleyhine yürü- tülen kampanyanõn da yargõya yöne- lik başka bir gözdağõ olduğunu be- lirten İlsever, şöyle konuştu: “Gözdağı verilecek kurumlar- dan olan Cumhuriyetin güvencesi üniversiteler de nasibini almış, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son atamalarıyla üniversiteler bas- kı altına alınmış ve laiklik mevzi- sinden uzaklaştırılmaya çalışıl- mıştır. Türk ordusuna 1990’lı yıl- lardan itibaren ABD’nin planları karşısında dik duran Genelkur- may başkanları Orgeneral Necip Torumtay, İsmail Hakkõ Karadayõ ve Hüseyin Kõvrõkoğlu, Ergenekon iddianamesinde bu örgütün mer- kezine yerleştirilerek hedef alın- maya çalışılmıştır. İP de bu ope- rasyon kapsamında etkisizleştiril- mek istenmektedir. ABD kaynak- lı operasyonun amacı Türkiye’nin milli kuvvetlerini baskı altına ala- rak Amerikancı bir darbenin yo- lunu açmaktır.” Hukukun göz ardõ edildiği Erge- nekon soruşturmasõnda, tutuklu bu- lunanlarõn tamamõna yakõnõnõn tahli- ye edilmek zorunda kalõnacağõnõ be- lirten İlsever, “Gladyo örgütlerine karşı en sert mücadeleyi yürüten İP, Ergenekon yargılamasını, Tür- kiye’nin karanlık tarihinin aydın- latılacağı ve gerçek karanlık güç- lerin ortaya çıkarılacağı bir kür- süye dönüştürecektir” dedi. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Cumhuriyet Savcõlõğõ’nõn yürüttüğü Ergenekon soruşturmalarõ ve ardõndan hazõrlanan iddianameyi eleştiren hukukçular çeşitli hak ihlallerine dikkat çekiyor. Avukat Turgut Kazan, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) çok açõk olduğunu, soruşturma savcõsõnõn iddianameye istediğini yazamayacağõnõ ifade ederek, “İddianamede adı geçen ya da X şahıs olarak anılan kişinin, sanık değilse, dava aşamasında konuşma hakkı, bir şey anlatma durumu yok. Bu haksızlığı savcı da olsan yapamazsın” dedi. Avukat Turgut Kazan, Ergenekon dosyasõ klasörlerinde insanlarõn özel yaşamlarõnõn olduğunu anõmsatarak, CMK’nin 135. ve 140. maddelerinin açõk olduğunu, bir suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphenin olduğu durumda, başka yoldan delil sağlanamõyorsa yalnõzca o suç için dinleme yapõlabileceğini vurguladõ. Kazan, “Hangi suça ilişkin dinleme yapıyorsan, onu kayda alabileceksin. Konuşmalarda başka bir suç tepit edersen, saklayıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceksin. Soruşturmayla ilgili değilse dosyaya koyamazsın” dedi. İlgisiz tüm konuşmalarõ imha etmeyen savcõlara karşõ tazminat davasõ açõlabileceğini belirtti. Kazan, “Demokrasi mücadelesi böyle verilir. Ama Keçiören’de güvenlik kamerasının tespit ettiği vahşeti bugünkü siyasal iktidar koruyorsa, içki sattığı için dövenlere iktidar partisi sahip çıkıyorsa, insanlar da Ergenekon savcısı aleyhine dava açmaktan korkabilir” dedi. Kazan, bu soruşturmanõn önemli olduğunu, birçok faili meçhul suçu ortaya çõkarmasõnõn beklendiğini, bu nedenle de özenli yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Ergenekon soruşturması bu özende yürütülmüyorsa, sulandırılıyorsa buna da boyun eğmemek gerekir. Dosya içinde pislikler varsa tabii teşhir edilmeli. Ancak o pisliklerin dışında da pislikler var. Dışarıda kalanları korudukları konusunda kuşku duyuyorum. Bunca faili meçhul cinayet işlenirken, hiçbir güvenlik biriminin dahili yok muydu? Hrant Dink olayında yaşanan pisliklerde hiç güvenlikçi yok mu? İşin ilginç yanı bu işte...” Kan davası üç can aldı AMASYA - (Cumhuriyet) Amas- ya’nõn Gümüşhacõköy ilçesinde kan da- vasõndan nedeniyle çõkan kavgada üç ki- şi yaşamõnõ yitirdi. Mehmet Köse, an- laşmazlõk yaşadõğõ Deniz Ceylan’õ 2006 yõlõnda öldürdü. Bunun üzerine Ceylan ve Köse aileleri arasõnda kan davasõ baş- ladõ. Amasya-İstanbul karayolundaki Kadõrga tesisinin bahçesinde baba Mus- tafa Ceylan (57), oğullarõ Mustafa Cey- lan (26) ve Alper Ceylan (23), Salih Kö- se (55) ile karşõlaştõ. Tartõşmanõn kavga- ya dönüşmesi üzerine Köse, elinde bulu- nan pompalõ tüfek ile baba Mustafa Ceylan ve oğlu Mustafa Ceylan’õ öldür- dü. Alper Ceylan da Salih Köse’yi ta- bancayla vurarak öldürdü. Ağrı’da trafik kazası: 5 ölü AĞRI (Cumhuriyet) - Ağrõ’nõn Patnos ilçesinde İran plakalõ yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpõşmasõ sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi de yaralandõ. Bitlis’ten İran’a gitmekte olan İran plakalõ yolcu otobüsü, Patnos ilçesi çõkõşõnda karşõ yönden ge- len Ömer Yõldõz’õn kullandõğõ otomobil- le çarpõştõ. Kazada, Yõldõz ile otomobilde bulunan Osman Kaşar, Kahraman Yõl- dõz, Celal Budak ve Fatih Tosun yaşamõ- nõ yitirdi. Kazanõn İranlõ sürücünün uyu- masõ ve otobüsün karşõ şeride geçmesiy- le meydana geldiği ileri sürüldü. 14 yaşındaki kıza tecavüz ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Şanlõur- fa’da, yaklaşõk 10 gün önce evinden çõ- kan G.C. tekrar geri dönmeyince, ailesi tarafõndan polis merkezine ‘kayõp’ müra- caatõ yapõldõ. Şanlõurfa ve ilçelerinde ya- põlan aramalar sonucunda, G.C, bir tarla- nõn içerisinde baygõn bir halde bulundu. G.Ç’nin ifadesinde, 3 kişi tarafõndan te- cavüze uğradõğõnõ iddia etmesi üzerine polis, tecavüz olayõnda isimleri geçen G.D, A.A, ile A.E’yi yakaladõ. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alõndõktan sonra Adliye’ye sevk edilen 3 zanlõ, tutuklana- rak cezaevine gönderildi. Aileler arası ölümlü kavga TURGUTLU (AA) - Manisa’nõn Tur- gutlu ilçesinde iki aile arasõnda çõkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öl- dürüldü, 5 kişi yaralandõ. İstasyonaltõ Mahallesi Sefa Sokak’ta meydana gelen olayda, Çelik ailesi ile Erboğa ailesi ara- sõnda kavga çõktõ. Olayda Resmigül Tan- rõverdi (46), tabancayla kafasõndan vuru- larak yaralandõ. Turgutlu Devlet Hasta- nesi’ne kaldõrõlan Tanrõverdi kurtarõla- madõ. Yaralanan Şerafettin, Necmettin, Çetin, Halil ve Zeliha Erboğa da aynõ hastanede tedavi altõna alõndõ. İki aile arasõnda “çocuk dövme yüzünden husu- met bulunduğu” belirtildi. Tabancayõ kullandõğõ iddia edilen, soyadõ tespit edi- lemeyen “Mahmut” adõndaki şahsõn arandõğõ öğrenildi. Yurtlara kayıtlar başlıyor ANKARA (AA) - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YURT- KUR) bağlõ yurtlarda barõnmaya hak kazanan öğrenciler, bugünden itibaren 12 Eylül’e kadar kayõt yaptõrabilecek- ler. Adaylar, yurt hakkõ kazanõp kaza- namadõklarõnõ kurumun “www.kyk.gov.tr” internet adresinden öğrenebiliyor. Yurtlar 8 Eylül’de hiz- mete açõlacak. Asõl listeden kayõt yap- tõrmayan öğrencilerin yerine yedek lis- teden öğrenci alõmõna 15 Eylül’de baş- lanacak ve yedek listeler her 5 günde bir bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge mü- dürlüklerinin olmadõğõ il ve ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilan edilecek. İlsever, düzenlediği basõn toplantõsõnda İP’nin Ergenekon davasõnõ, Türkiye’nin karanlõk tarihinin aydõnlatõlacağõ ve gerçek karanlõk güçlerin ortaya çõkarõlacağõ bir kürsüye dönüştüreceğini söyledi. Ergenekon soruşturmalarõ ve ardõndan hazõrlanan iddianameyi eleştiren hukukçular çeşitli hak ihlallerine dikkat çekiyor. Avukat Turgut Kazan, “İddianamede adõ geçen X şahõs sanõk değilse, dava aşamasõnda konuşma hakkõ yok. Bu haksõzlõğõ savcõ da olsan yapamazsõn” dedi. Kazan: Hak ihlali yapõldõ Kanadoğlu ödülünü aldõ TOPLUMSAL BARIŞA KATKI ‘Amaç laik kurumlarõ yõpratmak’ Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda tutuklanan ancak sağlõk sorunlarõ nedeniyle tutuksuz yargõlanmak üzere tahliye edilen İşçi Partisi Genel Başkan Yardõmcõsõ İlsever, “Cumhuriyetin TSK, üniversiteler gibi tüm laik kurumlarõ yõpratõlmaya çalõşõlõyor” dedi. İlsever, İP İstanbul İl Merke- zi’nde basın toplantısı düzen- ledi. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) İstanbul Haber Servisi - Barõş Radyo’nun “Dünya Barışına Uzanan Eller” sloganõyla baş- lattõğõ ve bu yõl 7’ncisi düzenlenen “Toplumsal Barış Ödülü”ne Cumhuriyet değerlerine sahip çõkan, anayasal düzenin devamõnõ savunan ve Atatürkçü kimliğinden ödün vermeyen duruşu ne- deniyle Yargõtay Onursal Cumhuriyet Başsav- cõsõ Sabih Kanadoğlu’na ve- rildi. “Barışa Semah Dönen- ler” etkinliği bünyesinde verilen “Ozan Ödülü” ise 2006’da ha- yatõnõ kaybeden Türk Halk Mü- ziği’nin güçlü sesi Turan En- gin’in anõsõna kõzõ Elif Engin’e sunuldu. Toplumsal Barõş Özel Ödülü ise Barõş Radyo’daki programõ nedeniyle hukukçu Prof. Dr. Süheyl Batum’a verildi. Barõş Radyo tarafõndan Ataköy Yunus Emre Kültür Merke- zi’nde düzenlenen 7. Toplumsal Barõş Ödülleri törenine Barõş Radyo Yönetim Kurulu Başkanõ Ali Rıza Erkan, Bakõrköy Belediye Başkanõ Ateş Ünal Erzen, eski Bahçelievler Belediye Başkanõ Saffet Bulut’un yanõ sõra Barõş Radyo çalõşan- larõ ve çok sayõda dinleyici de katõldõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog