Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 ABD’li cazcıdan Ata’ya övgü İZMİR (Cumhuriyet) - Aliağa “19’uncu Uluslararasõ Barõş ve Hoşgörü Kültür Sanat Festivali”nde sahneye çõkan Amerikalõ caz sanatçõsõ Larry Oneill, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattõ. Aliağa Cumhuriyet Meydanõ’nda gerçekleşen konser, 30 Ağustos Zafer Bayramõ coşkusuyla da birleşince ortaya muhteşem görüntüler çõktõ. Lazerle yansõtõlan Atatürk silüetini görünce bir anda heyecanlanan ünlü cazcõ Larry Oneill, “Biz seni seviyoruz Atatürk. Baylar seni seviyor, bayanlar seni seviyor, sen bir numarasõn Atatürk” dizelerinden oluşan İngilizce bir şarkõ söyledi. Aynõ şarkõnõn devamõnda ABD Başkanõ George Bush’a da mesaj yollayan ünlü cazcõ, “Git artõk Bush, seni kimse istemiyor” dedi. Otoyollar para basıyor ANKARA (AA) - Karayollarõ Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, temmuz sonu itibarõyla Boğaziçi köprüleri ile işletmedeki paralõ otoyollardan 298 milyon 140 bin 527 YTL gelir elde edildi. Temmuz sonunda İstanbul Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 99 milyon 980 bin 496 YTL gelir elde edilirken, bu süre içinde 87 milyon 331 bin 72 araç geçiş yaptõ. Aynõ dönemde paralõ otoyollardan ise çift yönlü olarak geçiş yapan 97 milyon 205 bin 438 adet araç gişelere, 198 milyon 160 bin 31 YTL gelir bõraktõ. Yenişafak’a silahlı saldırı İstanbul Haber Servisi - Yeni Şafak Gazetesi’nin Bayrampaşa’daki merkez binasõna önceki gece kimliği belirsiz kişilerce silahlõ saldõrõ düzenlendi. Tek kurşunun isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadõ. Emniyet ekiplerince dün günboyu sürdürülen olay yeri incelemesi sonucu, gazete yöneticilerinden birinin odasõna isabet eden kurşunun TEM Otoyolu’dan geçen bir araçtan açõlan ateş sonucu binaya isabet ettiği belirlendi. Evde 2 el bombası MALATYA (AA) - Malatya’da bir evde arama yapan polis, iki el bombasõ ele geçirdi. Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne elektronik posta ile yapõlan bir ihbar üzerine çalõşma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköşkü Mahallesi’nde bir eve baskõn düzenledi. Evde yapõlan aramada seri numaralarõ silinmiş ve menşei henüz belirlenmeyen iki el bombasõ ele geçirildi. Evde ayrõca içlerinde 30’ar mermi bulunan iki şarjör bulundu. Polis ekipleri, ev sahibi N.Y’yi (48) gözaltõna aldõ. Emniyetteki sorgusunun ardõndan adliyeye sevk edilen N.Y, cumhuriyet savcõsõnõn talimatõyla serbest bõrakõldõ. Cumhurbaşkanõ Gül’ün netlik kazanan ziyareti, gayri resmi olmasõna karşõn 30 milletvekili ile birlikte gerçekleşecek Erivan yolcularõ çoğalõyorMAHMUT GÜRER ANKARA - Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan’õn, Cum- hurbaşkanõ Abdullah Gül’ün Dõşişleri Bakanõ Ali Baba- can ile birlikte 6 Eylül tari- hindeki Türkiye-Ermenistan Dünya Kupasõ eleme maçõna gideceğini açõklamasõnõn ar- dõndan konuyla ilgili bilgiler netleşmeye başladõ. Erdo- ğan’õn TBMM grup baş- kanvekillerine maça 30 AKP milletvekilinin götü- rülmesi için hazõrlõk ya- põlmasõ konusunda direktif verdiği bildirildi. Bunun yanõ sõra Erme- nistan’õn maç için Türki- ye’ye toplam 2 bin 500 ta- raftar bileti ayõrdõğõ, bu- nun için de THY tara- fõndan bu ülkeye “char- ter” uçak seferlerinin ger- çekleştirilmesine yönelik hazõrlõk yapõldõğõ bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edi- nilen bilgilere göre, Cumhur- başkanõ Gül’ün 6 Eylül’de oy- nanacak maça gidip gitmemesi için Cumhurbaşkanlõğõ ile Dõş- işleri Bakanlõğõ yoğun istişare- lerde bulundu. Toplantõlarda Gül’ün Erivan’a gitmesinin iki ül- ke ilişkilerinin normalleştirilme- si için somut ve olumlu bir adõm olacağõ değerlendirildi. Ancak Erivan’õn bu olumlu adõm için hiçbir çaba sarf etmediği de dik- kate alõndõ. Türkiye’nin bu davete icabet etmeyeceği düşüncesiyle davranan Ermenilerin Gül’ün bu ziyaretiyle bu kozlarõnõn da elin- den alõnacağõ görüşünde olduğu ifade ediliyor. 3 saatlik ziyaret Cumhurbaşkanõ Gül’ün Er- menistan’a gitmesi durumunda tüm ziyaretin toplam 3 saatten oluşmasõ öngörülüyor. Gül’ün maça yakõn bir saatte Anka- ra’dan hareket etmesi ve doğru- dan Hrazdan Stadõ’na geçmesi planlanõyor. Maçõn hemen son- rasõnda da Sarkisyan’la yapacağõ gayri resmi bir görüşmenin ar- dõndan Ankara’ya dönmesi dü- şünülüyor. Sarkisyan’ı davet edecek Gül’ün maç sõrasõnda Sarkis- yan’õ da ikinci maçõ birlikte sey- retmek üzere Türkiye’ye davet edeceği vurgulanõyor. Gül’e maçta Dõşişleri Bakanõ Babacan’õn yanõ sõra 30 kadar da milletvekilinin eşlik edeceği öğ- renildi. Konuyla ilgili olarak Baş- bakan Erdoğan’õn AKP grup baş- kanvekillerine direktif vererek maça gelecek milletvekillerinin belirlenmesini istediği kaydedil- di. Böylece, Gül, resmi olmayan ziyareti geniş ve resmi bir heyet ile gerçekleştirmiş olacak. Dõşiş- leri Bakanlõğõ kaynaklarõ, ziya- retin dünyaya “Uzlaşı istiyoruz” mesajõ vermek için bu şekilde ha- zõrlandõğõnõ belirtiyorlar. Maç için Erivan’da da hazõrlõklar yo- ğunlaştõrõldõ. 50 bin kişilik Hraz- dan Stadyumu’nda oynanacak maç için Türk taraftarlara 2 bin 500 bilet ayrõldõ. Erivan maça Türk taraftarlarõn kolayca gelmesi için vize uygulamasõnõ da bir sü- reliğine kaldõrdõ. Maça gitmek is- teyen taraftar ya Antalya ya da İs- tanbul’dan Erivan’a kalkan char- ter uçaklarõnõ kullanacak ya da Vi- yana üzerinden Erivan’a ulaşacak. THY’nin de maçõn oynanaca- ğõ dönemle ilgili olarak, charter uçuşlara destek vereceği bildirildi. Gül, önceki akşam düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda, ma- ça gidip gitmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtmiş, buna karşõn Başbakan Erdoğan ise Gül’ün maçõ izlemeye Dõşişleri Bakanõ Ali Babacan ile birlikte gideceğini açõklamõştõ. BAYKAL’DAN ELEŞTİRİ ‘Böyleziyaretler önemli sorunlaryaratır’ CHP Genel Başkanõ Baykal, Cumhurbaşkanõ Gül’ün Ermenistan’a gitmesinin doğal bir maç ziyareti olarak görülmemesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, Cumhurbaş- kanõ Abdullah Gül’ün Ermenistan’a gide- cek olmasõnõn doğal bir maç ziyareti olarak görülemeyeceğini, “birileri Türkiye’nin sırtını sıvazlıyor’ diye böyle temaslara yö- nelinmesinin ciddi sorunlar yaratacağõnõ söy- ledi. Baykal, dün parti meclisi toplantõsõ ön- cesinde gazetecilerin sorularõnõ yanõtladõ. Baykal, Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün Ermenistan maçõna katõlacak olmasõnõ nasõl değerlendirdiğinin sorulmasõ üzerine, bu du- rumun bir süreden beri hazõrlanmakta olan yeni bir politikanõn eseri olduğunu söyledi. Topluma şimdi bu politikayõ kabul ettirme aşamasõna gelindiğini anlatan Baykal, şimdi maç aracõlõğõyla Türkiye’nin Ermenistan ile yeni bir ilişki düzeni içine girme amacõnda olduğunu belirtti. Ermenistan’dan bugüne kadar “Türkiye’nin ulusal sınırlarını tanı- dığını beyan edeceksin, soykırım iddiasın- dan vazgeçeceksin, Yukarı Karabağ’daki işgaline son vereceksin” talebinde bulunul- duğunu ancak Ermenistan’õn bu taleplere “hayır” yanõtõ verdiğini kaydeden Baykal, “Bu defa Türkiye’ye dostlarımız, mütte- fiklerimiz, büyük ülkeler, ‘sen büyüksün, aldõrma. Sen Yukarõ Karabağ işgalini görme- mezlikten gel, soykõrõm iddialarõnõ duymaz- lõktan gel, Erivan’a git, birlikte maç izleyin, oturun konuşun’ diyor” diye konuştu. ‘Azerilerle ilişkiler zarar görmesin’ Türkiye’nin içinde bulunduğu güç coğraf- yada kendisine dost olan komşusu Azerbay- can’õn bulunduğuna dikkat çeken Baykal, böyle bir ülkeyle ilişkilere zarar getirecek en küçük adõmõn gözden kaçõrõlmamasõ gerekti- ğini söyledi. Baykal, şöyle konuştu: “Azer- baycan’a za- rar verecek her hareket- ten hükümetin uzak durması- nı isterim. Ya- ni soykırım iddiasını kal- dıracakları yolunda bize açıkça ya da gizlice taah- hütte bulunsa- lar dahi Yu- karı Kara- bağ’daki işgali ortadan kal- dırma konusundaki talebimizi Azerbay- can ile takip etmeye devam etmeliyiz. Bi- zim burada, ayaküstü sırtımızı birileri sı- vazladı diye, ‘yürüyün’ dedi diye böyle te- maslara yönelmemiz çok iyi düşünülmesi gereken, ciddi sorunlar yaratabilecek, bölgedeki güveni sarsabilecek bir konu ni- teliğindedir. O nedenle bir doğal maç zi- yareti olarak görmek mümkün değildir.” ‘Bakû’ya maça gitmeyi tercih ederim’ Baykal, “Erivan’a maça gider misiniz?” sorusu üzerine Bakû’ya maça gitmeyi tercih edeceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi Baş- kanõ Haşim Kılıç ile ilgili protokol krizinin anõmsatõlarak bunun yüksek yargõya karşõ bir tavõr olarak algõlanõp algõlanmayacağõnõn so- rulmasõ üzerine, “Bu konuda bilinçli, sis- temli bir tavır sergilendiği kanısında deği- lim. Böyle yanlışlıklar olur. Bunlara özel siyasal anlam kazandırmaya gerek yok” dedi. “Genelkurmay Başkanı Orgeneral İl- ker Başbuğ’un yaptığı ilk açıklamayla ilgi- li siz değerlendirmenizde, ‘İlker Paşa çok güzel konuştu. Artõk sözle etkili olma aşama- sõ geride kaldõ’ dediniz. Bu sözlerinizle ne kastettiniz?” sorusu üzerine Baykal, Orge- neral Başbuğ’un Türkiye Cumhuriyeti’nin la- ik bir devlet olduğu ve bunun mutlaka korun- masõ gerektiğini ifade ettiğini, bazõ kesimle- rin ise bu açõklamalardan rahatsõz olduğunu kaydetti. Türkiye’de ulus devlet kimliğini reddetmek isteyen, laik devlet kimliğinden tedirgin olan çevrelerin olduğunu kaydeden Baykal, devletin çok önemli kurumlarõnõn sözcülerinin, devletin sorunlarõyla ilgili dü- şüncelerini ortaya koyduğunu ancak bu dü- şüncelerin gereğinin yerine getirilemediğini söyledi. Baykal, böyle önemli bir konuda te- mel görüş ayrõlõklarõnõn devlet katõnda ortaya çõkmasõnõn çok şaşõrtõcõ olduğunu söyledi. Gül’ün Dõşişleri Bakanõ Babacan ile birlikte 6 Eylül tarihindeki Türkiye-Ermenistan Dünya Kupasõ eleme maçõna gideceğini açõklamasõnõn ardõndan, konuyla ilgili bilgiler netleşmeye başladõ. İDDİALAR GÖRÜŞÜLECEK Dişli MYK karşısında AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun bugün ya da yarõn toplanmasõ bekleniyor MYK’de Şaban Dişli ile ilgili iddialar değerlendirilecek, Dişli’nin bilgisine başvurulacak. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) iki haftalõk bir aradan son- ra bugün ya da yarõn toplanmasõ bekleniyor. MYK’nin toplanmasõ durumunda AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Şa- ban Dişli ile ilgili id- dialar değerlendirile- cek, Dişli’nin bilgisine başvurulacak. AKP Merkez Yürüt- me Kurulu’nun bugün ya da yarõn toplanma- sõ bekleniyor. Başba- kan Recep Tayyip Er- doğan, son MYK top- lantõsõnda çalõşmalarõ- na 2 hafta ara verecek- lerini, 1 Eylül’de yeni- den toplantõlara başla- yacaklarõnõ söylemiş- ti. MYK’nin toplan- masõ durumunda gün- demin birinci sõrasõnda Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Şaban Dişli’ye ilişkin rüşvet iddialarõ bulunuyor. CHP Grup Başkan- vekili Kemal Kılıçda- roğlu, bir basõn top- lantõsõyla İstanbul Si- livri’deki bir arsanõn imar değişikliği karşõ- lõğõnda Dişli’nin 1 mil- yon dolar rüşvet aldõ- ğõnõ belgeleriyle ortaya koymuştu. Dişli’nin yaptõğõ açõklamalar, kuşkularõ daha da arttõ- rõrken, AKP içinde de eleştirilere neden oldu. Bazõ parti yönetici- leri, Dişli’nin durumu- nun açõklanmasõnõn zor olduğunu, olayõn “arsa spekülasyonu” görü- nümüne büründüğünü, bu durumun partiye za- rar verdiğini belirterek rahatsõzlõklarõnõ Baş- bakan Tayyip Erdo- ğan’a iletmişti. Parti içinde Dişli’nin imza- ladõğõ sözleşmenin hu- kuka aykõrõ bir konu- munun olmadõğõ ancak siyasi etik açõsõndan tartõşma yarattõğõ de- ğerlendirmesi yapõlõr- ken, tartõşmalarõn de- vam etmesi ve Dişli’nin herkesi ikna edebile- cek bir açõklama yap- mamasõ durumunda parti yöneticiliğinden istifa etmesi gerektiği düşünülüyor. MYK’nin toplanmasõ durumun- da Dişli’nin parti yö- neticilerine iddialarla ilgili ayrõntõlõ bir bilgi vermesi bekleniyor. Başbakan Tayyip Er- doğan ve parti yöneti- cilerinin, bu açõklama- lara göre bir durum de- ğerlendirmesi yapacağõ dile getiriliyor. Samsun’da belediyeler gıda, valilik kömür yardımına başladı. Samsun’da Canik, Gazi, İlkadım ve Atakum belediyeleri ramazan ayı nedeniyle 25 bin kişiye gıda paketi dağıtacak. 100 bin kişiye de iftar yemeği verilecek. Çeşitli gı- da maddelerinin bulunduğu paketler yurttaşların evlerine teslim ediliyor. Valilik Sosyal Yar- dımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) da yaklaşan kış öncesi kömür yardımlarına başladı. AKP iktidarı yaklaşan yerel seçimler öncesi Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 ton kömür da- ğıtmayı planlarken Samsun Valiliği 6 bin ton kömür dağıtacağını açıkladı. SYDV Müdürü Ce- mile Algül, 8 bin aileye 750 kilogram kömür dağıtacaklarını belirtti. (Fotoğraf: CEMİL CİĞERİM) Kömür yardõmõ yeniden ‘Şimdi diplomasi zamanı’ İstanbul Haber Servisi - Kafkasya’da ortaya çõkan ger- ginliğin ardõndan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn or- taya attõğõ “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” öne- risini hayata geçirmek için dip- lomatik çalõşmalarõnõ sürdü- ren Dõşişleri Bakanõ Ali Baba- can dün Gürcistan Dõşişleri Bakanõ Eka Tkeşelaşvili ile İs- tanbul’da bir araya geldi. “Tür- kiye sorunların barışçıl yön- temlerle çözülmesi için elin- den gelen gayreti sürdürme- ye devam edecektir” diyen Babacan, Erivan’a bir heyet göndereceklerini söyledi. Dõşişleri Bakanõ Ali Baba- can, Gürcistan Dõşişleri Baka- nõ Eka Tkeşelaşvili, Dolma- bahçe’deki Başbakanlõk Ça- lõşma Ofisi’nde yaptõklarõ gö- rüşmenin ardõndan ortak basõn toplantõsõ düzenledi. Gürcis- tan Dõşişleri Bakanõ Tkeşelaş- vili, toplantõdaki konuşmasõn- da dost ülkelerin kara günde belli olduğunu kaydederek, Türkiye’nin sadece yardõm ko- ridoru açmakla kalmadõğõnõ, aynõ zamanda ülkesine siyasi destek de verdiğini söyledi. ‘İşbirliğini görüşemeyiz’ Gürcistan’õn şu anda Rus birliklerinin işgali altõnda ol- duğunu kaydeden Tkeşelaşvi- li “Biz Rusya’nın güvenilir bir partner olacağını göre- ceğimiz ana kadar hiçbir iş- birliğini görüşemeyiz. Ateş- kes anlaşması tam olarak uygulanmamaktadır. Rus- ya’nın şartları yerine getir- mesini bekliyoruz, tüm dün- ya bekliyor” diye konuştu. Babacan ise Kafkasya’da içi içe geçmiş olan halklarõn gele- ceklerinin de ortak olduğunu belirterek, “Bizim hep beraber bu geleceği şekillendirmek için çalışmamız gerekiyor” dedi. Gelecek hafta Dõşişleri Bakanlõğõ’ndan bir heyetin Er- menistan’õn başkenti Erivan’a gideceğini ve Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün olasõ Erivan ziyareti öncesinde bu ziyaretin bazõ unsurlarõnõn değerlendiri- leceğini anlatan Babacan, Kaf- kasya İstikrar ve İşbirliği Plat- formu ile ilgili görüşlerinin de Erivan’daki muhataplarõna su- nulacağõnõ belirtti. “Önümüz- deki haftalar ve hatta aylar içerisinde yoğun bir diplo- masi trafiği göreceksiniz” di- yen Babacan “Silahlar sustu- ğunda, zaman diplomasi za- manıdır, zaman siyasi diyalog zamanıdır” diye konuştu. Gürcü Dõşişleri Bakanõ Tkeşelaşvili ile görüşen Babacan, önümüzdeki hafta ve aylarda Türkiye’nin yoğun bir diplomasi trafiğinin içinde yer alacağõnõ söyledi Birçok etkinliğin yer aldõğõ Yenice 5. Barõş ve Kültür Festivali başlõyor Sezer’e ‘Onur Ödülü’ verilecek ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Yeni- ce 5. Barõş ve Kültür Festivali bugün yapõ- lacak “Barış Yürüyüşü” ile başlayacak. Festivalde panel, sergi, konser, şiir ya- rõşmalarõ ve açõk havada “Sinema Günle- ri” gibi etkinliklerin yer aldõğõnõ belirten Be- lediye Başkanõ Veli Serin, “Son yıllarda emperyalist devletlerin ve bunlarla iş- birliği yapan gerici, faşist yobazların, de- mokrat, ilerici, özgürlükçü, bağımsız- lıktan ve barıştan yana olan insanlara yaptığı saldırı ve haksızlıklar dünyada ol- duğu gibi ülkemizde de giderek art- maktadır. Bizler; festivalimizle bu olum- suzlukları kınamak ve barışın kalıcılığı- na katkı koymak amacındayız” dedi. Festival iki gün sürecek Çok sayõda gazeteci ve yazarõn katõlõmõ- nõn sağlandõğõ panellerin bu yõlki konu baş- lõğõnõn, “Hemen Şimdi Barış” olarak be- lirlendiğine vurgu yapan Serin, iki gün sü- recek festivalle ilgili şunlarõ söyledi: “Festivalde, bu yıl yine Yenice halkı ta- rafından belirlenen ‘Cumhuriyetin Yõlmaz Savunucularõ’ anketi sonucu ‘Onur Ödülü’ Onuncu Cumhurbaşkanımız Sayın Ah- met Necdet Sezer’e sunulacak. ‘Özgürlük’ konulu söyleşilere ise 68’liler Birliği Ge- nel Başkanı Sönmez Targan, Yazar Erol Mütercimler, sinema sanatçısı Nur Sürer, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Baş- kanı Enver Ercan, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere katılacak.” Deniz Baykal Tkeşelaşvili, Türkiye’nin Gürcis- tan’a verdiği destek nedeniyle memnuniyetini ifade etti. (AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog