Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ 4 HABERLER 2000’Lİ YILLARDA ERDAL ATABEK Konser Bir Armağandır... Konser bir armağandır. Sanat yapıtlarının her biri birer armağandır. Müzik, şiir, öykü, roman, deneme, resim, tiyatro, opera birer armağandır. Hepsi de yaratıcı insanlar eliyle insanlığa su- nulmuş armağanlardır. Bodrum D-Marin’de dört gün süren ‘4. Klasik Müzik Festivali’nde hep bunu düşündüm. Orkestralar, çeşitli besteciler, seçkin yapıtlar, seçkin sanatçılar. Ve elbette seçkin izleyiciler. Doğuş Grubu’nun bir etkinliği olan festival, şir- ketlerin toplumun ‘kültürel sermayesi’ne yaptığı çok değerli bir katkıdır. Şirket CEO’su sayın Hüs- nü Akhan da bu amacı çok anlamlı biçimde di- le getirdi. Festivalde yer alan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ise ülkemize kazandırılmış çok özgün bir sosyal sorumluluk projesidir. Ülkemizin çeşitli konservatuvarlarından seçil- miş öğrencilerin oluşturduğu bu orkestra çok kı- sa sürede ulaslararası platformda yerini alacak niteliğe kavuşmuş durumda. Aslında Türkiye’nin bu orkestrayı ülkenin ger- çek tanıtımı alanında da değerlendirmesi gerektiği kanısındayım. Bu başarıda bir araya getirilen çok yönlü des- teğin uyumu ve birleşen enerjisi en büyük rolü oy- namaktadır. Doğuş Grubu’nun yetkin yönetimi, müzik gru- bunun üst düzeyde nitelikleri ve akılcı bir destek programı ile ülkenin ilk ve tek çocuk orkestrası bu düzeye ulaşmış bulunuyor. Orkestranın müzik direktörü Rengim Gökmen, sadece başarılı bir orkestra şefi değil, aynı za- manda çok yönlü bir aydındır. Şu anda üzerin- de bulunan görevler nedeniyle eleştiriler alan Ren- gim Gökmen eleştirilerin aksine ne tekelcidir ne de bencil. Bulunduğu görevlerde hep yenilikle- rin yanında olduğu, yeni açılımlar yarattığı, genç- lere fırsatlar vermek için çaba gösterdiği onu ta- nıyanların tanıklıkları. Benim tanıdığım Rengim Gökmen bunların ya- nı sıra gerçek bir aydın, gerçek bir aydınlanma düşünürüdür. Ama ne yazık ki biz her alanda, birbirinin aya- ğına çelme takmaya uğraşan, birbirini destekle- mesi gerekirken birbirini köstekleyen insanlardan oluşan çelişkili bir ortamda yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız kültürel yozlaşmada mü- zik deyince akla gelen ‘oynayalım eğlenelim’ cüm- büşü, tiyatro deyince akla gelen ‘bulvar kome- disi’, edebiyat deyince ‘okumaya pek zaman bu- lamıyorum’ safsatası içinde gerçek sanat yapıt- ları birer ‘armağandır’. Müzikle uğraşan çocuklarımıza bakıyorum. Hepsindeki keskinleşen zekâya, incelmiş duy- gulara, bir yapıtı seslendirirken birbirlerine duy- dukları saygıya bakıyorum. Keşke bütün çocuklarımız müzikle tanışabilse. Bir müzik aleti çalmayı öğrenseler. Bu konserlere gelip çoksesli evrensel müziği dinleseler. Beethoven’leri, Mozart’ları, Bach’ları, Brahms’ları, Rahmaninov’ları tanısalar. Dinleseler, anlasalar, düşünseler, yorumlasa- lar. Onlar da bu evrensel niteliğe katılsalar. Elbette o zaman dünyayı daha iyi anlarlardı. Sevgiyi nefreti daha iyi anlarlardı. Güzeli çirkini daha iyi ayırırlardı. Yararlıyı, zararlıyı daha iyi bilirlerdi. Barışı savaşa karşı daha iyi savunurlardı. Bugün ‘1 Eylül’ Dünya Barış Günü. 2. Dünya Savaşı’nın bittiği gün. Müzik barıştır. Ama savaş tamtamları çaldığı zaman müzik or- tadan yavaşça silinir. Müziği savunmak barışı da savunmaktır. Onun için de, her konser, insanlığa verilmiş bir armağandır. Her konsere teşekkür edelim. Dünyadaki her konsere binlerce teşekkür edi- yoruz. erdalatak@gmail.com erdalatak@superonline.com www.erdalatabek.com Bingöl Yedisu’daki jandarma karakolu çevresindeki nöbet noktalarõna uzun namlulu silahlarla ateş açõldõ Karakola saldõrõ: 4 asker şehit Türkiye Dağcılık Federas- yonu tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı’na katılan dağcı- lar Iğdır’a döndüler. Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, 5 ülkeden 21’i ya- bancı olmak üzere toplam 70 dağcının katılımı ile gerçek- leştirilen tırmanışın başarılı şe- kilde sonuçlandığını söyledi. Dün dağın zirvesinde Türk bayrağı açtıklarını ve saygı duruşunda bulunduklarını anlatan Karaca, “Tırmanış esnasında fırtınaya yakalan- dık, fakat zirve yapmayı ba- şardık” diye konuştu. Karaca, 27 Ağustos’ta başlanan tır- manışla birlikte Ağrı Dağı’na 95. kez tırmanışın da gerçek- leştirildiğini kaydetti. (AA) Yurt Haberleri Servisi - Bin- göl’ün Yedisu ilçesinde PKK’li- lerce jandarma karakoluna yapõlan saldõrda 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandõ. Çatõşmada 2 terörist öl- dürüldü. Şõrnak’õn Silopi ilçesinde cinnet getiren bir askerin açtõğõ ateş sonucu şehit olan 2 asker de dün memleketlerinde düzenlenen tö- renlerle toprağa verildi. Yedisu ilçesindeki Jandarma Ka- rakolu çevresindeki nöbet noktalarõna önceki gece teröristlerce uzun nam- lulu silahlarla ateş açõldõ. Açõlan ilk ateşle jandarma komando Onbaşõ Yaşar Kaya, jandarma komando er- ler Salim Güneş, Bülent Bayram ve Serkan Özbakır şehit oldu. Jan- darma Uzman Çavuş Hakan Ba- yındır ve Ahmet Saraç, jandarma komando Çavuş Oğuzhan Durmuş ve jandarma komando er Adem Koca yaralandõ. Çõkan çatõşmada 2 terörist öldürüldü. Kaçan PKK’lilerin yakalanmasõ için bölgede hava destekli operasyon başlatõldõ. Şehit askerlerin aileleri acõ haberle yõkõldõ. Şehit Onbaşõ Yaşar Kaya’nõn Hatay’õn Hassa ilçesine bağlõ Akbez beldesinde yaşayan annesi Zeynep Şahin, “Vatan sağ olsun. Oğlumun kanı yerde kal- masın” dedi. Er Salim Güneş’in, Or- du’nun Çatalpõnar ilçesinde yaşayan babasõ Adem Güneş de 4 aylõk as- ker olan oğlunun 20 gün önce da- ğõtõm iznine geldiğini belirterek “Oğlumla dün akşam telefonla konuştum. Bana ‘Baba mevziye gi- diyorum’ dedi. Bugün de oğlumu arayacaktım ama arayamadım. Vatan sağ olsun” diye konuştu. Jandarma komando Onbaşõ Yaşar Kaya’nõn cenazesi Hatay’da, Jan- darma Komando Er Salim Gü- neş’in cenazesi Ordu’da, Jandarma Komando er Bülent Bayram’õn ce- nazesi Van’da ve jandarma ko- mando er Serkan Özbakõr’õn cena- zesi de Kars’ta bugün düzenlene- cek törenlerle toprağa verilecek. 2 şehit toprağa verildi Şõrnak’õn Silopi ilçesinde cinnet getiren bir askerin ateş açmasõ so- nucu şehit düşen 2 asker de mem- leketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Piyade onbaşõ Ferhan Boz için Zonguldak’õn Alaplõ ilçesinde tö- ren düzenlendi. Şehidin Türk bayra- ğõna sarõlõ tabutuna sarõlan annesi Gülten Boz, babasõ Adil Boz ve kar- deşleri güçlükle sakinleştirildi. Yurt- taşlar sõk sõk terörü lanetleyen slo- ganlar attõ. Şehidin cenazesi ilçe mezarlõğõnda toprağa verildi. Aynõ olayda tezkeresine 75 gün kala şehit olan piyade Çavuş Zekeriya De- mirkaynak için de Sõvas’õn Altõn- yayla ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Selvinaz Demirkaynak, babasõ Hamdi De- mirkaynak ve kardeşleri gözyaşla- rõna boğuldu. Şehit asker ilçe me- zarlõğõnda toprağa verildi. Türkiye dün Bingöl’ün Yedisu ilçesinden gelen acı haberle yasa boğulurken, önceki gün Şırnak’ta şe- hit olan iki asker de Zonguldak ve Sivas’ta düzenlenen törenlerle toprağa verildi. (Fotoğraflar: AA) Çetinkaya, Dikili’de ‘Hukuk ve Demokrasi’ başlõklõ söyleşide konuştu HİCRAN ÖZDAMAR DİKİLİ - Gazetemiz yazarõ Hikmet Çetinka- ya, AKP hükümetinin yurttaşlarõ korku tünelin- den geçirdiğini belirterek “AKP’ye muhalifsen Ergenekoncusun. Erge- nekon, üst üste gelen pek çok olaydan oluşu- yor. İçine İlhan Selçuk, Mustafa Balbay, Kemal Alemdaroğlu, Doğu Pe- rinçek sosu koyarak, bu insanların saygınlığını yok etmek istiyorlar. AKP, Cumhuriyet’i ve İlhan Selçuk’u sustur- mak istiyor. İnsanların kafasını karıştırıyorlar. İnsanlar korku tünelin- den geçiriliyor. AKP’den misin, ona muhalif misin olayın özü budur” dedi. Hikmet Çetinkaya, Di- kili Barõş Demokrasi ve Emek Şenlikleri kapsa- mõnda Dragon’un Kah- vesi’nde “Hukuk ve De- mokrasi” başlõklõ söyle- şiye katõldõ. Ergenekon soruştur- masõ kapsamõnda iki emekli orgeneralin darbe yapmakla suçlandõğõnõ anõmsatan Çetinkaya, söz- lerini şöyle sürdürdü: “Özgürlüklerin daha ge- nişlemesinden, demok- rasiden, insan haklarına önem verilmesinden ya- nayız. Devlet içindeki çeteleri biliyoruz. Adına Ergenekon diyorlar. Sa- nığı bol, eylemi az. Bir tek eylemi Eskişehir’de yakalanan bombalar. Cumhuriyet’e atılan bombalarla seri num- arası benziyor. MKE ta- rafından bu bombalar- dan 8 bin tane üretilmiş. İlhan Selçuk’un, Mus- tafa Balbay’ın özel tele- fon görüşmeleri dinle- niyor. Cumhuriyet ga- zetesi hem mağdur hem sanık. Devletin içinde çeteler, silahlı örgütler var. Ben adresi vere- yim. Marmaris Armu- talan’da.” Ulusalcı olmanın suç sayıldığını belirten Çetinkaya, Cumhuriyet mitinglerine katılanların darbecilikle suçlandığını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. ŞENER İDDİALI KONUŞTU ‘İktidarın eceli benden olacak’ ANKARA (ANKA) - Eski Başbakan Yardõmcõ- sõ ve Yeni Oluşum Hareketi lideri Abdüllatif Şener, partisini 2009 yõlõnda kuracağõnõ ve ye- rel seçimlere girmeyeceğini açõkladõ. Şener, “İk- tidarın eceli benden olacak” dedi. Şener, Açõköğretimliler Birliği Vakfõ heye- tini Çankaya’daki bürosunda kabul etti. Açõk- öğretimliler Birliği Vakfõ heyetinin verdiği bilgiye göre, Şener, halkõn; Yeni Oluşum Ha- reketi’ni benimsendiğini ve giderek yerleşecek ve güçlenecek bir hareket olacağõnõ kaydetti. “İktidarın eceli benden olacak” diyen Şener, hükümetin iki seçimi bir arada yapmaya kalk- masõ durumunda bunun kendilerinden kork- tuklarõnõn bir işareti olacağõnõ da belirtti. Şener, şunlarõ söyledi: “Diğer kurulmuş partilere benzemek istemiyorum. Bu yüzden ani çıkışlar yapıp partiyi kurup da yerel se- çimlere girmeyi düşünmüyorum. Aslında ye- rel seçimlere girip de İstanbul’dan başlayıp bunların fiyakasını bozmak gerek ama ge- rek yok. Milletvekili seçimlerine girmek için teşkilat hazırlığındayız. Nasip olursa 2009 Nisan’nında partimizi kurmuş olaca- ğız. Halkımız hareketimizi benimsedi.” Şõrnak’õn Silopi ilçesinde cinnet getiren bir askerin açtõğõ ateş sonucu şehit olan 2 asker törenlerle toprağa verildi. ‘Cumhuriyet ve Selçuk hedef’ Şehit Yaşar Kaya Şehit Serkan Özbakır Şehit Bülent BayramŞehit Salim Güneş Ağrı’ya ‘Zafer’ tırmanışı ZİYARETÇİ AKINI Anıtkabir’e koştular ANKARA (ANKA) - 30 Ağus- tos Zafer Bayramõ ve Türk Silahlõ Kuvvetleri Günü dolayõsõyla Anõtkabir’in ziyaretçi sayõsõnda büyük artõş görüldü. Anõtkabir’i önceki gün 54 bin 299 kişi ziya- ret etti. 30 Ağustos Zafer Bayra- mõ tüm yurtta coşkuyla kutlanõr- ken, Anõtkabir de Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çõkmak is- teyen yurttaşlarla doldu. Genel- kurmay’õn internet sitesindeki Anõtkabir ziyaretçi sayõsõna iliş- kin verilere göre önceki gün, 47 bin 817’si yerli, 6 bin 482’si ya- bancõ olmak üzere 54 bin 299 ki- şi Anõtkabir’i ziyaret etti. Hava ve Deniz Harp Okulu mezuniyet ve devir-teslim törenleri yapõldõ Teğmenler diplomalarını aldı İstanbul Haber Servisi - Hava Harp Okulu’ndan 54. dönem mezun olan 6’sõ kadõn 203 teğmen, Cum- hurbaşkanõ Abdullah Gül, TBMM Başkanõ Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genel- kurmay Başkanõ Orgeneral İlker Başbuğ, bakanlar ve kuvvet komu- tanlarõnõn katõldõğõ törenle diploma- larõnõ aldõ. Deniz Harp Okulu diplo- ma ve sancak devir-teslimi töreni de dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, Ha- va Kuvvetleri Komutanõ Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ve Hava Harp Okulu Komutanõ Hava Pilot Tüm- general Sinan Şanlı tarafõndan tören alanõnõn girişinde karşõlandõ. Törende bir konuşma yapan Tüm- general Şanlõ, “Sayın Cumhurbaş- kanım” diyerek başladõğõ konuşma- sõnda, “Bu irfan yuvasından, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriye- ti’nin ve vatanın bölünmez bütün- lüğünün muhafazasında, yüce ön- der Atatürk’ün ilke ve inkılapları- nı rehber edinmiş, hava ve uzay gü- cünün kullanılmasındaki düşünce altyapısına sahip üstün nitelikle ha- va subay yetiştirilmesi esas alın- mıştır” dedi. Şanlõ mezun teğmenlere de “Sizler artık Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, milli çıkarları her şe- yin üzerinde tutan, vatanına, mil- letine, Cumhuriyetine bağlılığı as- kerliğin şerefi olarak gören genç hava subaylarısınız” diye seslendi. Törende Hava Teğmen Haluk Yõl- dõz’a diplomasõ Cumhurbaşkanõ Ab- dullah Gül, ikinci olan Tanju Uysal’a TBMM Başkanõ Köksal Toptan, üçüncü Ercan Alkan’a diplomasõ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafõndan verildi. Cumhurbaşkanõ Gül, TBMM Baş- kanõ Toptan, Başbakan Erdoğan ve Orgeneral Başbuğ daha sonra Tuz- la’ya geçerek Deniz Harp Okulu dip- loma ve sancak devir-teslim törenine katõldõlar. Deniz Harp Okulu Komu- tanõ Tuğamiral Türker Ertürk, tö- rendeki konuşmasõnda okuldan bu yõl 6’sõ bayan ve 7’si konuk öğrenci ol- mak üzere 201 teğmenin mezun ol- duğunu ifade ederek, “Ülkemiz bu- gün demokratik ve laik sistemiyle saygın bir ülkeyse bunu aydınlan- ma akımı ve pozitivizmi temel alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine, Cumhuriyetin kaza- nımlarına ve devrimlere borçluyuz. Atatürk’ü ve O’nun mirası olan Cumhuriyetin ve devrimlerin ev- rensel değeri iyi anlaşılmalı ve on- lara dört elle sarılınmalıdır” dedi. Törende, 235. dönem baklasõnõn dö- nem birincisi Deniz Teğmen Gökhan Ayar tarafõndan denize indirilmesinin ardõndan dereceyle okulu bitirenlere diploma ve ödülleri verildi. 235. dö- nem teğmenleri törenin ardõndan kõ- lõç çatarak mezuniyetlerini kutladõlar. Gül, Erdoğan ve Toptan, denize bakla indirilmesi ve törenin sonunda denizde gerçekleştirilen su kayağõ gösterilerini dürbünle izlediler. Deniz Harp Okulu’ndan 6’sı bayan 201 teğmen mezun oldu. (Fotoğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog