Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 31 yaşında. Erkek. Siyah. İki çocuğu var; biri dokuz yaşında, biri yedi aylık. Yedi aylık bebek, ikinci eşinden. Mesleği, ağır vasıta şoför- lüğü. Yaptığı iş, hamallık. Liseden terk. Beyaz eşya satan bir büyük mağazanın mallarını teslim eden şoförün yanın- da çalışan bir Amerikalı seç- men ile sohbet ediyoruz: “Başkanlık seçimlerini kim kazanacak?” diye soruyo- rum. “Obama” diyor. “Ama bazı araştırmalara göre McCain bir-iki puan öne geçmiş” diye uyarıyo- rum. “Obama kazanmalı” diye yanıt veriyor. Başlıyor hayat hikâyesini anlatmaya. Öyle bir öykü anlatıyor ki, bizim Yeşilçam’ın acıklı filmleri bunun yanında hiç kalır. “Sigara, içki içmem, uyuş- turucu kullanmam. Kiliseye giderim” diyor. Hemen ardından ekliyor: “Karım beni evden attı.” “Niye?” diye soruyorum. İnanılmaz bir yanıt veriy- or: “Kiliseye gittiğim için.” “Peki o Allah’a inanmıyor mu?” “Kiliseye gitmemi is- temiyor!” “Sigara, içki içiyor mu?” “Her ikisini de kullanıyor.” “Peki iyi bir anne mi?” “Çocuğa çok iyi bakıyor.” Derken iş hayatından söz etmeye başlıyor: “Ben aslında şoförüm. B tipi ehliyetim vardı. Çalıştığım şirketten, A tipi ehliyet alırsam bana daha büyük bir kamyon ve daha sorumlu bir iş vereceklerini söylediler. Ben de cebimden 400 dolar harcadım, kursa git- tim. Çalıştım. Sınava girdim. Kazandım. A tipi ehliyet aldım. Daha büyük bir kamyon verdiler ve sorumluluğumu da arttırdılar ama ücretime zam yapmadılar. Zam yapmazlarsa daha çok sorumluluk kabul et- meyeceğimi söyledim. Olmaz dediler. O sırada bebek doğdu. Üç gün izne ayrıldım. Döndüğümde işten attılar.” “Şimdi nerde oturuyor- sun?” “Annemin yanına taşındım. Ama o da çok zor durumda. Çünkü bu arada onun çalıştığı ça- maşırhane de kapandı. O da işsiz kaldı.” “Ama bir işin var şimdi” diyorum. “Evet. Bu kuzenimin işi. İşten atılınca bana iş verdi. Ama günde yüz dolara an- laşmıştık, sadece 75 dolar ödüyor, 25 dolarımı kesi- yor.” “Günde 75 dolar fena para değil” diye itiraz edi- yorum. “Günde sekiz saat, hafta- da yedi gün, aralıksız çalışı- yorum. Ne sosyal güven- liğim var, ne sağlık sigortam ne de iş güvenliğim. Üste- lik bana yalan söyledi” diye yakınmaya devam ediyor. Ayrılırken, “Dilerim ailede- ki ve işteki sorunlarını çö- zersin” diyorum. “Obama kazanmalı” diye yanıt veriyor. AYDINLANMA EMRE KONGAR Bir Amerikalı Seçmenin Portresi ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org ‘Ankara’nõn suyu kurşunlu’ İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - İzmir Büyükşehir Bele- diye Başkanõ Aziz Kocaoğlu, İz- mir’in suyunda arsenik olduğunu açõklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanõ Melih Gök- çek’e aynõ şekilde yanõt verdi. Ko- caoğlu, Ankara’nõn suyunu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZ- SU) laboratuvarlarõnda analiz et- tirdiğini ve suda kanser yapõcõ ağõr metallerin yer aldõğõnõ açõkladõ. 8 Ağustos tarihli analiz so- nuçlarõna göre, musluktan akan şebeke suyunda, Sağlõk Bakan- lõğõ’nõn, Avrupa Birliği Komis- yonu’ndan onaylõ “İnsani Tü- ketim Amaçlı Sular Hakkın- daki Yönetmeliği”nde belirle- nen standartlarõn, bazõ kirletici- lerde iki mislinden daha fazla aşõldõğõ tespit edildi. Kanser, kansõzlõk, sinir sisteminde tahri- bat gibi etkileri bulunan kurşun, demir ve alüminyumun tehlikeli boyutlara yükseldiği anlaşõldõ. BAKANLIĞA ÇAĞRI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanõ AKP’li Melih Gökçek, yaklaşõk 2.5 ay önce Kõzõlõrmak suyu sorgulanõrken “Arsenik İz- mir’de” diyerek bir tartõşma baş- latmõştõ. İzmir’in bazõ semtlerin- de sokak sokak su analizi yaptõr- dõğõnõ söyleyen Melih Gökçek, so- nuçlarõ basõna da yansõtõrken İz- mir’in suyundaki arseniğin de standart değerlerin üzerinde ol- duğu ortaya çõkmõştõ. Kocaoğlu da, Ankara’nõn çeşitli noktalarõnda aldõğõ sularõ analiz et- tirerek Gökçek’e yanõt verdi. Ko- caoğlu, “İş giderek farklı yerlere taşınıyor. Daha önce de ifade et- tik, suyun kalitesini değerlen- dirmek için tek başına arsenik kriter değildir. Başka kirletici- ler, ağır metaller de vardır. Olayı arseniğe indirgemek, bo- yutlarını küçültmek demektir. Bu Türkiye’nin sorunudur. Sağlık Bakanlığı tüm illerin su- yundaki durumu açıklamalı ve gerekli önlemler hızla alınma- lıdır” dedi. İZMİR’LE PERDELEME Kocaoğlu, Gökçek’in İzmir’i öne çõkarmaya çalõştõğõnõ da sa- vunarak şöyle devam etti:“Bunun en büyük nedeni, Gökçek’in Ankara’nın suyunda arıtama- dığı ağır metallerdir. Bir kere yüzey suyunda, yani gölde, ne- hirde arsenik olmaz. Kızılırmak suyunda arseniği tartışmak bi- le yanlış. Eğer Kızılırmak’ta ar- senik varsa, biri gidip döküyor demektir. Gökçek’in amacı, işi arsenik çevresinde tutup diğer olayları kamuoyundan gizle- me çabasıdır.” Kocaoğlu’nun yaptõrdõğõ öl- çümler sonucu Ankara’nõn su- yunda sõnõr değerleri aşan mad- deler ve zararlarõ da şöyle: Sod- yum: Fazla olmasõ durumunda suyun tadõ bozuktur. Sürekli içi- lirse yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalõklarõna neden olur. Merkezi sinir sisteminde tahribat yaratõr. Alüminyum: Kanserojen etkisi vardõr. Demir: Kana zarar verir. Bir kan hastalõğõ olan he- mokramotosise yol açar. Küçük çocuklarda daha da etkilidir. Kur- şun: Kemik iliği ve adale üze- rinde toksik etkilidir. Kansõzlõk yapar, sinir sistemini etkiler. İLK ZİL BUGÜN ÇALIYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İlk- öğretim 1. sõnõf öğrencileri ile okul öncesi öğretime kayõt yaptõran çocuklar bugün okula başlayacaklar. Okullarõna alõşmalarõnõ sağlamak amacõyla, bir hafta erken başlayacak minik öğrenci- ler, 1-5 Eylül arasõnda “uyum programõ”na alõnacaklar. 2008-2009 eğitim-öğretim yõlõ ise 8 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarõ Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanõ Bendevi Palan- döken, Türkiye’de her 23 öğrenciye bir öğretmen düştüğünü, eğitime ayrõlan payõn yüzde 3.3 ile dünya ortalamasõnõn altõnda kaldõğõnõ belirtti. TARIM İŞÇİSİ ÇOCUKLAR BURUK - Ekmek parası için yılın sadece 2-3 ayında memle- ketlerinde kalabilen tarım işçisi çocuklar yeni eğitim öğretim yılına buruk giriyorlar. Çocuklar memleketle- rine ve sınıf arkadaşlarına kavuşa- bilmek için pamuk hasatının bitmesini bekliyorlar. (Fotoğraf: AA) Kocaoğlu, yapõlan analize göre suda kanser yapõcõ ağõr metallerin bulunduğunu söyledi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanõ Kocaoğlu, Ankara’nõn çeşitli noktalarõnda aldõğõ sularõ analiz ettirerek Gökçek’e yanõt verdi. Sonuçlara göre Ankara’nõn suyunda kurşun, demir ve alüminyumun tehlikeli boyutlara yükseldi. Battalgazi’de yaklaşõk 500 kişi hastanelik oldu, vali halkõ uyardõ Malatya’da ishal salgını SELAHATTİN GÖKATALAY MALATYA - Malatya’nõn Bat- talgazi ilçesinde yaşanan ishal sal- gõnõnda hasta sayõsõ 480’e ulaştõ. Salgõnla ilgili Vali Halil İbrahim Daşöz, İl Hõfzõssõhha Meclisi üyeleri ile birlikte valilikte basõn toplantõsõ düzenledi. Daşöz, yurttaşlarõ şebeke suyunu içmemeleri konusunda uyar- dõ. Hastalarõn hayati tehlikesinin bulunmadõğõnõ belirten Daşöz, “Bu olayın iki nedenden kaynaklandı- ğını öngörmekteyiz. Birincisi, iç- me suyundaki yetersizlik ve ak- saklıklar. İkincisi, bazı noktalar- da kaçak kanalizasyon suyunun sebze ve meyvenin sulanmasında kullanılmasıdır” dedi. İnönü Üniversitesi Öğretim Üye- si Prof. Dr. Erkan Pehlivan ise ola- yõn su kesintileri ile ortaya çõkmõş kü- çük boyutlu bir salgõn olabileceğini öne sürdü. Malatya İl Sağlõk Müdü- rü Dr. Hacı Bayram Zengin de sal- gõnõn nedeninin belirlenmesi için araştõrmalarõn sürdüğünü söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog