Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 1 EYLÜL 2008 İmsak: 4.52 Güneş: 6.24 Öğle: 13.11 İkindi: 16.49 Akşam: 19.46 Yatsõ: 21.11 Orman Mühendisleri Odasõ, Antalya’da yanan alan miktarõnõn komuoyuna doğru aktarõlmadõğõnõ belirtti Yangõnõn sonuçlarõ saklandõ ANKARA (AA) - Orman Mü- hendisleri Odasõ’nca, 31 Tem- muz-4 Ağustos 2008 arasõnda Antalya’da çõkan orman yangõn- larõna ilişkin hazõrlanan raporda, “Yangın Amirliği” müessesesi- nin etkisiz bõrakõlmasõnõn yan- gõnlarõn büyük zararlara neden ol- duğu savunuldu. Orman Mühendisleri Odasõ’nca yürütülen çalõşmada oluşturulan komisyonun hazõrladõğõ raporda, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik ve Taşağõl orman işletme müdürlüklerinin görev sahalarõn- da çõkan yangõnlara ilişkin değer- lendirme ve öneriler yer aldõ. Ra- porda, “Bu yangında mevcut or- man amenajman planlarına gö- re 13 bin 18 hektarı verimli ko- ru ormanı ve 3 bin 907 hektarı bozuk koru ormanı olmak üze- re 16 bin 925 hektar orman ala- nı tahrip olmuş ve tahminen 1 milyon 674 bin metreküp dikili ağaç yanmıştır” denildi. ‘YANGIN AMİRLİĞİ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ’ Raporda yangõna ilk müdahale- yi yapan arozöz ekibinin yanõnda yer alan müdahale ekibinin hava durumuna göre yeterli işçiye sahip olmadõğõ, ek ilk müdahale veya ha- zõr kuvvet ekibinin acilen sevk edilemediğinin ve yangõna etkili müdahalenin yapõlamadõğõnõn an- laşõldõğõ belirtildi. “İşçi seçimle- rinde siyasi müdahaleler olma- malıdır” denilen raporda, şu gö- rüşlere yer verildi: “Bu yangında, mevzuatta yer alan ‘Yangõn Amirliği’ müessesesi etkisiz hale getirilmiştir. Bu nedenle, yangın yönetiminde ciddi sorunlar ya- şanmıştır. Yangında yanan alan- ların miktarı kamuoyundan sak- lanmaya çalışılmıştır. Orman idaresinin en yetkili ağızlarından yangın sırasında ve yangın son- rasında yanan alanların 4-5 bin hektar civarında olduğu bildi- rilmiş, yanan alanların gerçek miktarları kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmamıştır. ” Çevreciler Başbakan Erdoğan’õ protesto etti İstanbul Haber Servisi - Aralarõnda Barõşapedal, Çiftçi Sendikalarõ Kon- federasyonu, Ekolojik Ütopyalar Der- neği, Genç-Sen, Hekimler Derneği, Sokak Çocuklarõ, SODEV’in bulun- duğu Çevre Dostlarõ Platformu, Ga- latasaray Lisesi önünde dün yaptõkla- rõ basõn açõklamasõnda, Başbakan’õn çevrecilere ilişkin tutumunu ve geçen günlerde söylediği “Ben çevrecinin daniskasıyım” sözlerini protesto et- ti. “Nükleer değil alternatif enerji”, “İşimiz gücümüz çevreyi korumak”, “Nükleere karşı sokaktayız” yazõlõ pankart ve dövizlerin açõldõğõ, “Yakın çevreni değil çevreyi koru”, “Nük- leere inat yaşasın hayat” sloganla- rõnõn atõldõğõ eylemde grup adõna bir basõn açõklamasõ yapan Barõşapedal Sözcüsü Pınar Demircan, toplan- malarõnõn amacõnõn Türkiye’nin çev- re sorunlarõna dikkat çekmek olduğunu belirterek “AKP hükümetinin nük- leer planları, ciğerlerimiz üzerinden rant sağlama çabaları, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini hiçe sa- yan, çözüm üretmeyen politikaları değişmedikçe vaktimizi çevre so- runlarına ayırmaya kararlıyız. Sa- yın Başbakan’a bir faks çekerek kendisini de eylemimize davet et- miştik ancak katılmadı.” dedi. Galatasaray Lisesi önünde toplanan çevreciler “İşimiz gücümüz çevreyi ko- rumak”, “Nükleere karşı sokaktayız” yazılı pankart ve dövizler açtı. (Fotoğraf:MELTEMYILMAZ) Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, üniversitenin 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Eski- şehir, Kütahya ve Afyonkarasihar’da verdiği konserleri, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde 30 Ağus- tos Zafer Bayramı’nın 86. yıldönümünde verdiği konserle tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sen- foni Orkestrası ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çoksesli Korosu’nun 120 kişilik kadrosuyla verdiği konser ilçe halkı tarafından büyük coşkuyla karşılandı. (CAN HACIOĞLU) AÜ’den Zafer Bayramı konseri Bayramiç’te orman yangını BAYRAMİÇ (AA) - Çanakkale’nin Bayra- miç ilçesinde Kaz Dağlarõ’ndaki Ayazma mesire yeri yakõnlarõnda bulunan Gâvurger- deği mevkisindeki ormanlõk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangõn çõktõ. Çanak- kale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, THK’ye ait 4 yangõn söndürme uçağõnõn türbülans oluştuğu için çalõşmalarda kullanõ- lamadõğõnõ, söndürme çalõşmalarõnõn 2 helikopterle sürdürüldüğünü söylediler. Sarımsak, Güzeli Gülşen KASTAMONU (Cumhuriyet) - Kastamo- nu’nun Taşköprü ilçesinde 22’ncisi düzenlenen Uluslararasõ Kültür ve Sarõmsak Festivali etkinlikleri kapsamõnda ünlü sanatçõ Gülşen sahne aldõ. Başõna sarõmsak- tan yapõlmõş taç takan sevilen sanatçõ Taşköprülüler tarafõndan ‘Sarõmsak Prensesi’ ilan edildi. Taşköprü Köprübaşõ Festival Meydanõ’nda gerçekleşen konseri yaklaşõk 40 bin kişi din- ledi. Gülşen’e Taşköprü Kaymakamõ Ayhan Kartlõ ve Belediye Baş- kanõ Mustafa Günay plaket ve sarõmsak hediye etti. Ünlü sanatçõ Gülşen’in ardõndan ise sevilen sanatçõ Kubat Taşköprülülere seslendi. Havada inanılmaz gösteri Dış Haberler Ser- visi - Kanada’nõn Toronto kentinde önceki gün düzen- lenen gösteride, Kanada Hava Kuv- vetleri uçaklarõnõn şovu, izleyenlerin nefesini kesti. Dört gösteri uçağõnõn havada birbirine dolanarak yaptõğõ hareket, izleyenler- den büyük alkõş aldõ. Sahilde üç saat süren gösteriye yüzlerce kişi katõldõ. (Fotoğraf: AP) Orman Mühendisleri Odası raporda, “Yangın Amirliği” müessesesinin etkisiz bırakılmasının Antalya’daki yangınlarda büyük zararlara neden olduğu iddia edildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog