Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 15kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B EGEMEN BERKÖZ B ir iki ay önce İlhan Berk’le telefon ve ağarasõ (internet) yoluyla bir söyleşi yapmõştõk. (Cumhuriyet Kitap’ta ya- yımlandı.) Yurtdõşõnda yayõmlanan kitaplarõ dolayõsõyla ve onlar üzerine... Bu arada, bir de şiir üzerine söyleşi yapalõm diye konuşmuştuk. Aslõnda bunu daha önce de ve kaç kez konuş- muştuk. Olmadõ. Araya işler girdi. Başka şeyler girdi. Sonra, kõsa bir dinlence için geldiğimiz Bodrum yarõmadasõnõn eski köylerinden, bugünün kasa- balarõndan Gündoğan’da haber geldi. Gazeteden bir telefon. - Ne, İlhan Berk de mi öldü? Evet, 90 yaşõndaydõ. Ama yazõyordu. Yazõyorsa ölemezdi. Gerçi bir şiirinde şöyle diyen de oydu: “Dün- yayı, derdi, dünyayı / Hiçbir şeylere değiş- mem.// Şimdi yaşamak istemiyor.” İlhan Berk’i 30 Ağustos Cumartesi günü uğurladõk sevgili eşi Edibe Hanım’õn yanõna. Bodrum’un göbeğindeki küçük camiden. Adli- ye Camisi’ymiş adõ. Caminin önünde çelenkler vardõ. Tabutunun çevresinde, Bodrumlu dostla- rõndan başka, Bodrum yarõmadasõnõn değişik yö- relerinden, Datça’dan, Didim’den, hatta İstan- bul’dan koşup gelmiş şair, yazar, yayõncõ, ressam, fotoğrafçõ, gazeteci.. dostlarõ da vardõ: Leyla Er- bil, Ülkü Tamer, Erol Toy, Yılmaz Onay, Sev- gi Sanlı, Ahmet Güntan, Hüseyin Alemdar, Raşit Çavaş, İnci Asena, Sezai Sarıoğlu, Efe Murat, Haydar Ergülen, İhsan Yılmaz, Tu- ran Erol, İsa Çelik… Oysa Bodrum’da eylüle çok az kalmõştõ. Ne yaptõn İlhan Berk! “Sevgilim, işte eylül Ve işte senin usul usul seğiren yüzün. Zaman ki sonsuzdur Bitmemiş şiirler gibidir. Bazõ hüzünleri Bazõ nehirleri tutup anlatmak gibidir. Biz ki zamanõ tõrnak içine alõp yaşadõk (İsteğin bulanõk kõyõsõnda). Bundan değil midir bizim aşkõmõzda Sürekli bir akşam hüznü vardõr.” Şair son yolculuğuna çõkarken dört bir yandan koşup gelmiş dostlarõnõn arasõndaydõ İlhan Berk de mi öldü? Kültür Servisi - Evetbenim.com sitesince düzenlenen ‘Sanalın Gerçeği Gerçeğin Sanalı’ adlı karma ser- gi Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Mer- kezi’nde devam ediyor. ‘Sanal’ ile ‘gerçek’ ayrı- mının gözden geçirilmesi gerektiği izleğiyle yola çıkan sergideki yapıtların sanalları evetbenim.com adresinde, gerçekleri ise sergi salonunda görü- lebilir. Resim, heykel ve fotoğraf dallarında bir- çok yapıtın yer aldığı sergiye, Metin Akbaş, Er- can Akçetin, Seren Ceren Asyalı, Serkan Ağırgöl, Kayıhan Bölükbaşı, Mehmet Çetinkaya, Fatih Ka- rakaş, Faruk Kaşıkçı, Serdal Kesgin, Mustafa Sü- lüş, Emre Tandırlı, Başak Yılmaz, Tevfik Yalçın gibi adlar katılıyor. Sergi, 7 Eylül’e dek görüle- bilir. (www.bmkm.gen.tr - 0 216 418 16 46) ‘Sanal’ ve ‘gerçek’ bir arada...Kültür Servisi - İkinci Yeni Şiiri’nin önemli adlarõndan Cemal Süre- ya’nõn 19. ölüm yõldönümü olan 9 Ocak 2009’da sonuçlanacak 17. Cemal Süreya Şiir Yarõş- masõ’na katõlõmlar baş- ladõ. ‘Yayımlanmış Kitap Ödülü’ ve ‘Yayımlanmamış Dosya Ödülü’ ol- mak üzere iki dalda verilen ödülün seçici kurulu Aydın Hati- poğlu, Egemen Berköz, Enver Ercan, Mustafa Öneş ve Refik Durbaş’tan oluşuyor. Yarõş- maya katõlmak isteyenler, 16 Ekim’e dek 6 adet yapõtõyla Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’ne başvura- bilir. www.cemalsureya.org.tr Kültür Servisi - Halk için, halka ait şar- kõlarõyla Grup Yorum, cumartesi ak- şamõ saat 20.30’da Harbiye Cemil Topuzlu Açõkhava Tiyatrosu’nda kon- ser verecek. 23 yõllõk müzik yaşamõ bo- yunca yaptõğõ şarkõlarla ülke tarihini yansõtan topluluk, dinleyicilerini bir kez daha ezgili bir yolculuğa çõkaracak. İçinden çõktõğõ ülkenin ezgilerinden yo- la çõkõp başka ülkelerin, başka halkla- rõn ezgileriyle birleşen ‘evrensel’ mü- zik anlayõşõ, müzikalitesi ve politikli- ği ile birçok kesimin dikkatini çeken Grup Yorum’un konserinde şairlerinin sesinden şiirler de okunacak. Kültür Servisi - Frankfurt Uluslararasõ Kitap Fuarõ öncesi, Türkiye Edebiyatçõlar Derneği ve Alman Yazarlar Birliği’nin işbirliği, 2008 Frankfurt Kitap Fuarõ ‘Onur Konu- ğu Türkiye’ Ulusal Yürütme Komite- si’nin katkõlarõyla; Türk ve Alman yazar- lar, eylül ayõ içerisinde Almanya’nõn 4 bü- yük kentinde buluşuyor. ‘Edebiyatlar Buluşuyor’ adlõ etkinlik 5, 9, 12 ve 20 Ey- lül tarinlerinde Almanya’nõn Berlin, Ham- burg, Köln, Darmstad kentlerinde, 12 Türk ve 11 Alman yazarõn katõlõmõyla yapõlacak. ‘İçimizdeki Yabancı’,‘Karşılaşmalar’, ‘Şiir Bir Coşkudur’, ‘Bugünkü Türk Edebiyatı: Yol İşareti, Servi Ağacı’ gi- bi temalarõn işleneceği etkinliğe Türki- ye’den Cezmi Ersöz, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Edebiyatçõlar Derneği Alman- ya Temsilcisi Nida Öz, Edebiyatçõlar Der- neği Genel Başkanõ Gökhan Cengizhan, Yücel Kayıran, Mehmet Yağın, Orhan Alkaya, Akif Kurtuluş, Turan Koç, Cengiz Bektaş, Çetin Öner, Yavuz Bü- lent Bakiler gibi adlar katõlõrken Alman- ya’dan Alman Yazarlar Birliği Hamburg Bölge Başkanõ Dr. Reimer Eilers, Gino Leineweber, Emina Kamber, Alman Yazarlar Birliği Başkanõ Emre Török, Al- man Yazarlar Birliği Berlin Bölge Başka- nõ Prof. Dr. Horst Bosetzky, Anja Tuc- kermann, Alman Yazarlar Birligi Köln Bölge Başkanõ Andreas Rumler, Alman Yazarlar Birliği Hessen Bölge Başkanõ Alexander Pfeiffer, Dr. Monika Carbe, Prof. Dr. Jens Peter Laut katõlacak. FRANKFURT KİTAP FUARI... TürkveAlman yazarlarbuluşuyor NotosÖykü okurları toplanıyor Kültür Servisi - NotosÖykü dergisinin okurlarõn katõlõmõna açõk biçimde yürütmeye başladõğõ bir dizi toplantõnõn dördüncüsü bugün saat 18.00’de Beyoğlu-Galatasaray’daki Can Kitabevi Söyleşi Salonu’nda yapõlacak. Önceden belirlenmiş altõ aylõk bir programa bağlõ olarak yapõlan NotosÖykü Okur Toplantõlarõ’nõn dördüncüsünün konusu “Önce ne okumalõyõm?” Bu 4. NotosÖykü Okur Toplantõsõ da önceki toplantõlarda olduğu gibi serbest tartõşmaya açõlacak. (0 212 244 66 22) Cemal Süreya Şiir Ödülü’ne katılımlar başladı Yorum’la‘AynıGöğün Altında’Harbiye’de BABAESKİ 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2006/689 Esas Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Taşõnmaz Babaeski İlçesi Hamidiye Mahallesi 60 (20L-IV-C) Pafta, 44 ada 31 Parsel tamamõ 319 m2 arsa üzerine iki katlõ kagir apartmanõn 1. kat 2 nolu bağõmsõz bölüm daire içerisinde bir salon, bir mutfak, üç yatak odasõ, bir banyo ve bir wc’ den ibaret olup, şehir merkezine yakõnlõğõ ve tahminen 30 yõllõk bi- na olmasõ nedeniyle dairenin günümüz itibari ile değeri 55.000,00.-YTL olduğu ve borçlularõn hissesine düşen miktarõn 55.000,00.-YTT* 1/2=27.500,00.-YTL olduğu bilirkişice tespit edilmiş- tir. Satõş saati 10.10-10.20 arasõndadõr. 1-Satõş 17.10.2008 günü yukarõda belirtilen saatler arasõnda Babaeski Hükümet Konağõ (1.) İcra Müdürlüğünde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’nõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak suretiyle 27.10.2008 günü aynõ yer ve saatlerde ikinci artõrmaya çõka- rõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’nõ bulmasõ ve satõş isteyenin satõş masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcõnõn 1/2’si, teslim masrafõ ve %1 oranõndaki KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ile tapu harcõnõn 1/2’si satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildir- meleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zarar- lardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be- delinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/689 Esas sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ işbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 20.08.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Basõn: 46837 BODRUM İZALEYİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/6 SATIŞ. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Bodrum ilçesi Kum- bahçe Mahallesi 137 Ada, 70 Parsel sayõlõ 48,03 M2 miktarõnda avlulu kâgir ev niteliğinde taşõnmaz. Taşõnmaz için Bodrum Belediye Başkanlõğõ’ndan verilme 03.10.2007 tarih ve M.48.6.BOD.0.13.13.2007/1864-14808 sayõlõ yazõlarõ ekindeki imar durum belgesine göre taşõnmaz III. Derece Arkeolojik Sit ve Konut alanõnda kalmaktadõr. Bu alanlardaki yapõlanma hakkõ TAKS % 60, KAKS ise 1,20’dir. Taşõnmaz Bodrum Belediyesi sõnõrlarõ içerisinde Kum- bahçe mahallesinde barlarõn yoğun olduğu bölgede, Yasemin çõkmazõnda yer almakta olup, kapõ numarasõ 8/1’dir, denize oldukça yakõn olup, 50 metre mesafededir. Civar parsellerin- de konut olarak kullanõlan binalar ve caddeye bakan binalar da işyerleri olarak kullanõlmakta, Bodrum Belediyesi’nin tüm altyapõ hizmetlerinden faydalanõlmaktadõr. Parselin cinsi avlu- lu kâgir ev olarak geçmekte olup, parsel üzerinde var olan tek katlõ 4,20x 5,75 ebatlõ 24,15 M2 taban oturum alanlõ eski binaya ek olarak parselin geriye kalan 48,03-24,15= 23,88 M2’lik boş olan yerine de ilaveler yapõlmakla 48,03 M2 miktarõndaki arsanõn tamamõ tek katlõ bi- naya çevrilmiştir. Parsel üzerindeki gerek eski bina ve gerekse tesis kadastrosundan sonra ilave edilen kõsõmlar yõğma tarzda inşa edilmiştir. İlave edilen bölümlerin resmi kaydõna rast- lanõlamamõştõr. Taşõnmazõn bölgesi, fiziki konumu, imar durumu, sit karakteri, üzerindeki binalarõn yapõ sõnõfõ, yapõ tarzõ, yõpranma payõ, binanõn ulaşõm durumu, geometrik şekli ve günün serbest piyasa rayiçlerine göre üzerindeki bina ile birlikte taşõnmazõn değeri bilirki- şilerce 96.060,00 YTL olarak takdir edilmiştir. İMAR DURUMU: Yukarõda belirtilmiş olup, dosyasõnda. Muhammen bedeli : 96.060,00.- YTL. 1- SATIŞ ŞARTLARI: Taşõnmazõn birinci satõşõ 06.10.2008 günü saat 14.30-14.40 saatleri arasõnda; Bodrum/Bitez Adliye binasõ arka bahçesinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu art- tõrmada tahmin edilen bedelin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu, satõş masraflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle fazla be- delle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla; Taşõnmaz 16.10.2008 günü aynõ saatlerde ve aynõ yerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü sak- lõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edile- cektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan baş- ka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelli alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga pulu, KDV’si, ta- pu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Belediye tellaliye ücreti, birikmiş vergiler ve sa- tõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3)- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõr- madan hariç bõrakõlacaklardõr. 4)- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca yasal temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacak- larõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/6 izaleyi şüyu satõş sayõlõ dosya numarasõyla me- murluğumuza başvurmalarõ ilan olunur. 08.08.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 47585 DİYARBAKIR 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/2155 Esas Satõlmasõna karar verilen tapunun, Diyarbakõr ili merkez Kayapõnar mah. kain, 614 ada 3 nolu parsel yüzölçümü: 4.296,82 m2 Ana Taş.niteliği:sussuz tarla, zemin tipi: kat ir- tifaklõ, 40/2721 arsa hisseli, A Blok 3. kat 12 nolu meskene tam mülkiyet ile. Diyarba- kõr ili merkez Kayapõnar mah. kain Kayapõnar cad. 285. sok. üzeri 614 ada 3 nolu par- sel üzerinde bodrum+Z+7 katlõ 2006 yõlõ inşaalõ Sönmez sitesi A Blok 3. kat 12 nolu bağõmsõz bölüm mesken. Kayapõnar mahallesi Kayapõnar caddesi 285. sokak Sönmez si- tesi A Blok 3. kat no: 12 Diyarbakõr taşõnmazõn karkas yapõlõ, asansörlü, kaloriferli, nor- mal katlar 4’er daireli, B+Z+7 katlõ 2 bloklu 2006 yõlõ inşaalõ A Blok 3. kat 12 nolu ba- ğõmsõz bölüm , iç mekanõnõn hol ve antre bağlantõlõ, 3 oda, bir salon, mutfak, banyo, WC dağõlõmlõ, 2 balkonlu yaklaşõk 155,00 m2 kullanõm alanlõ yer zeminlerinin seramik ka- ro kaplamalõ duvarlarõ alçõ saten sõva boyalõ,banyo küvetsiz,duvarlarõ tavana kadar se- ramik fayans kaplamalõ, mutfak eviye tezgâhõ mermer, alt ve üst dolaplõ, pencereler PVC doğramalõ, kapõlar ahşap doğramalõ, elektriği ve içme kullanma suyu müstakil olduğu, ayrõca taşõnmaz elektrik su- kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden yarar- lanmakta olan taşõnmaz DİYARBAKIR 2. İCRA Müdürlüğü Salonu’nda açõk artõrma su- retiyle satõşõ yapõlacaktõr. Taşõnmazõn hali hazõr durumu ve kõymeti: Taşõnmaz, Diyarbakõr ili merkez Kayapõnar mah.kain, 614 ada 3 nolu parsel yüzöl- çümü: 4.296,82 m2 Ana Taş.niteliği: sussuz tarla, zemin tipi: kat irtifaklõ, 40/2721 arsa hisseli, A Blok 3. kat 12 nolu meskene tam mülkiyet ile. Diyarbakõr ili merkez Kayapõ- nar mah. kain Kayapõnar cad. 285. sok. üzeri 614 ada 3 nolu parsel üzerinde bod- rum+Z+7 katlõ 2006 yõlõ inşaalõ Sönmez sitesi A Blok 3. kat 12 nolu bağõmsõz bölüm mesken. Kayapõnar mahallesi Kayapõnar caddesi 285. sokak Sönmez sitesi A Blok 3. kat no: 12 Diyarbakõr taşõnmazõn karkas yapõlõ, asansörlü, kaloriferli, normal katlar 4’er daireli, B+Z+7 katlõ 2 bloklu 2006 yõlõ inşaalõ A Blok 3. kat 12 nolu bağõmsõz bölüm, iç mekanõ hol ve antre bağlantõlõ, 3 oda, bir salon , mutfak,banyo,WC dağõlõmlõ, 2 balkon- lu yaklaşõk 155,00 m2 kullanõm alanlõ yer zemilerinin seramik karo kaplamalõ duvarla- rõ alçõ saten sõva boyalõ, banyo küvetsiz, duvarlarõ tavana kadar seramik karo kaplama- lõ, mutfak eviye tezgâhõ mermer, alt ve üst dolaplõ, pencereler PVC doğramalõ, kapõlar ahşap doğramalõ, elektriği ve içme kullanma suyu müstakil olduğu, ayrõca elektrik su- kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşõnmaz 111.923,00 -.YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõş 21 /10 /2008 günü saat 10:00 ile 10:10 arasõnda Diyarbakõr 2.İcra Müdürlü- ğü salonunda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kal- mak şartõyla 31/10/2008 günü aynõ yerde saat 10: 00 ile 10:10’da ikinci artõrmaya çõka- rõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ, tahmin edilen bedelin % 40’nõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu satõm harcõ satõş be- delinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu’nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve % 10 faiz- den alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tah- sil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gi- deri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin Diyarbakõr 2. İcra 2008/2155 Esas sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ayrõca, İİK.’nun 127. maddesi gereğince iş- bu satõş ilanõ tapuda adresi bulunmayan ve adlõ tebligatõ iade olunan diğer ilgililere ila- nen tebligat yerine de kaim olmak üzere, ilan olunur. (İc.İf.K.ss126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 46876 BODRUM İZALEYİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/5 Satõş. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi 137 Ada 71 Parsel sayõlõ 59,61 M2 miktarõnda av- lulu kargir ev niteliğinde Taşõnmaz. Taşõnmaz için Bodrum Belediye Başkanlõğõ’ndan verilme 28.09.2007 tarih ve M.48.6.BOD.0.13.2007/1823-14621 sayõlõ yazõlarõ ekindeki imar durum belgesine göre taşõnmaz III. derece arkeolojik Sit ve konut alanõnda kalmaktadõr. Bu alanlardaki yapõ- lanma hakkõ TAKS % 60, KAKS ise 1,20’dir. Taşõnmaz Bodrum Belediyesi sõnõrlarõ içerisinde Kumbahçe mahallesinde barlarõn yoğun olduğu bölgede, Yasemin çõkmazõn- da yer almakta olup, kapõ numarasõ 10’dur, denize oldukça yakõn olup, 60 metre mesa- fededir. Civar parsellerinde konut olarak kullanõlan binalar ve caddeye bakan binalar da işyerleri olarak kullanõlmakta, Bodrum Belediyesi’nin tüm altyapõ hizmetlerinden fay- dalanõlmaktadõr. Parselin cinsi avlulu kâgir ev olarak geçmekte olup parsel üzerinde iki katlõ içeriden merdivenli eski Bodrum evi tabir edilen bir ev bulunmaktadõr. Evin ta- banda inşaat alanõ 6,80X 4,45=30,26 M2 , toplamda ise 60,52 M2’dir, parselin geriye ka- lan bölümü avluyu oluşturmaktadõr. Eski ev ise 88 sõra sayõlõ tescilli yapõdõr. Taşõnmazõn bölgesi, fiziki konumu, imar durumu, sit karakteri, üzerindeki binalarõn ya- põ sõnõfõ, yapõ tarzõ, yõpranma payõ, binanõn ulaşõm durumu, geometrik şekli ve günün serbest piyasa rayiçlerine göre taşõnmazõn değeri bilirkişilerce 137.103,00 YTL. olarak takdir edilmiştir. İMAR DURUMU: Yukarõda belirtilmiş olup dosyasõnda. Muhammen bedeli: 137.103,00.- YTL. 1- SATIŞ ŞARTLARI: Taşõnmazõn birinci satõşõ 06.10.2008 günü saat 14.00-14.10 saatleri arasõnda; Bodrum/Bitez Adliye binasõ arka bahçesinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen bedelin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mec- muunu, satõş masraflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böy- le fazla bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla; Taşõnmaz 16.10.2008 günü aynõ saatlerde ve aynõ yerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacak- tõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok arttõranõn taah- hüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana iha- le edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelli alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey ak- çesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin pa- ra iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga pu- lu, KDV’si, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Belediye tellaliye ücreti, birikmiş vergiler ve satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3)- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõ- nõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) - İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki fark- tan ve diğer zararlardan ve ayrõca yasal temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/5 İzaleyi Şüyu Satõş sayõlõ dosya num- arasõyla memurluğumuza başvurmalarõ ilan olunur. 08.08.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 47586 Kanaltürk’ün deneyimli spor spikeri MUTLUHAN SUNER ile NİLÜFER HACIBEKİROĞLU evlendiler. Mutluluklar dileriz. Cumhuriyet Spor Servisi Çalışanları ESRA ÖZKAN ile RECEP ÇELİKKOL evlendiler. Mutluluklar dileriz. Cumhuriyet Spor Servisi Çalışanları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog