Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ SAYFA CUMHURİYET 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ 14 KÜLTÜR CMYB C M Y B Kültür Servisi - 5. Leyla Gencer Şan Ya- rõşmasõ’nõn final gecesi ve ödül töreni, önceki akşam Aya İrini Müze- si’nde yapõldõ. Final ge- cesinde, 28 Ağustos Per- şembe günü yapõlan ya- rõfinalde belirlenen 7 fi- nalist, izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Sunuculuğunu Tilbe Saran’õn üstlendiği ge- ce, şef Gürer Aykal yönetiminde- ki Borusan İstanbul Filarmoni Or- kestrasõ’nõn seslendirdiği Richard Wagner’in ‘Nürnbergli Usta Şar- kıcılar’ operasõ uvertürüyle başladõ. Daha sonra yarõşmacõlar final için kendi seçtikleri aryalarõ, seçici kurul ve izleyicinin karşõsõnda seslendir- diler. Finalistlere şef Gürer Aykal yö- netimindeki Borusan İstanbul Filar- moni Orkestrasõ eşlik etti. Leyla Gencer Şan Yarõşmasõ’nõn Seçici Kurul Başkanõ Sferisterio Opera Festivali Genel Müdürü Pier Luigi Pizzi, yarõşmada dereceye gi- ren finalistleri açõklamadan önce yaptõğõ konuşmada “Leyla Gen- cer’e bize operayı sev- dirdiği için teşekkür borçluyuz” dedi. Bu yõlki Leyla Gencer Şan Yarõşmasõ’nda Nazlı Deniz Boran (sopra- no/Türkiye) birinci, Kis- hani Jayasinghe (soprano / Sri Lanka), Eung Kwang Lee (bariton / Ko- re) ve Anita Rachvelish- vili (mezzo-soprano / Gür- cistan) üçüncü oldular. İlk üçe giren yarõşmacõlar 23.500 Av- ro’luk ödülün sahibi oldular. Leyla Gencer Şan Yarõşmasõ’nõn Pier Luigi Pizzi’yle beraber diğer se- çici kurul üyeleri ise Borusan İstan- bul Filarmoni Orkestrasõ Şefi ve Devlet Sanatçõsõ Gürer Aykal, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Sanat Yönetmeni Paolo Arcà, İs- tanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü Yekta Kara, Napoli San Carlo Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Yardõmcõsõ Gianni Tangucci, La Scala Tiyatrosu Kast Yönetmeni Luca Targetti ve Valencia Opera ve Tiyatrosu Sanat Danõşmanõ Vin- cenzo de Vivo. 5. Leyla Gencer Şan Yarõşmasõ’nõn final gecesi ve ödül töreni, önceki akşam Aya İrini Müzesi’nde yapõldõ Birincilik Türk sopranonun Kültür Servisi - Moda dünyasõnõn ünlü ismi Coco Chanel’in yaşamöyküsü be- yazperdeye uyarlanõyor. Yapõmõnõ Warner Bros’un üstlendiği ‘Coco Avant Chanel’ adlõ filmin yönetmenliğini Anne Fontai- ne yapacak. Ünlü modacõnõn gençlik yõllarõnõ, ‘Amelie’ ve ‘Da Vinci Şifresi’ film- leriyle tanõnan Fransõz akt- ris Audrey Tautou’nun can- landõracağõ filmde; Benoit Poelvoorde, Marie Gillain, Emmanuelle Devos ve Alessandro Nivola da rol alacak. Çekimlerine 15 Eylül’de Pa- ris’te başlanacak filmde, Chanel koleksi- yonunun yanõ sõra ünlü modacõ Karl La- gerfeld’in tasarõmlarõ da kullanõlacak. Yö- netmen Fountaine ile Camille Fontai- ne’in senaryosunu, Edmonde Charles- Roux’un “L’irreguliere (The Non- Conformist)” adlõ Coco Chanel bi- yografisinden uyarlayarak kaleme aldõğõ filmin, 2009 yõlõnda seyirciy- le buluşmasõ planlanõyor. Chanel’in hayatõ beyazperdede Sibel Köse Nardis Jazz Club’da Kültür Servisi - Nardis Jazz Club bu yõlki açõlõş gecesini 5 Eylül’de Sibel Köse Quartet’in vereceği konser ile yapõyor. Sibel Köse, Önder Focan, Erdal Akyol, Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan dörtlünün konseri 22.30’da başlayacak. Cazla ilgili ilk çalõşmalarõna üniversitede öğrenci olduğu yõllarda başlayan Köse, TED Koleji’nin ardõndan ODTÜ Mimarlõk Fakültesi mimarlõk bölümünden mezun oldu. 1987 yõlõndan bu yana konserlerde, radyo ve TV programlarõnda yer alan sanatçõ, ayrõca Polonya’nõn Zamosc kentinde düzenlenmiş olan Uluslararasõ Caz Vokalistleri Yarõşmasõ’nda birincilik ödülü aldõ. Açõlõş gecesinin ardõndan Nardis Jazz Club’da 6 Eylül’de Önder Focan, Erdal Akyol, Ediz Hafõzoğlu’nun Power Trio 2009 adlõ topluluğu da sahneye çõkacak. (www.nardisjazz.com - 0 212 244 63 27) Kültür Servisi - Selim Ev- ci’nin yönetmenliğini, yapõmcõ- lõğõnõ ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi ‘İki Çizgi’, 65. Venedik Film Festivali ‘Eleş- tirmenler Haftası’ bölümünde Türkiye’yi temsil edecek. Film, ‘Geleceğin Altın Aslanı’ ödülü için yarõşacak. En son 1997’de Zeki Demirkubuz’un ‘Masu- miyet’ filmiyle yer aldõğõ ‘Ve- nedik Film Festivali Eleştir- menler Haftası’na bu yõl, Fran- sa’dan ‘The Apprentice’ (L’apprenti), Bosna Hersek’ten ‘Night Guards’ (Cuvari Noci), Çin’den ‘Cucumber’ (Huang- gua), İtalya’dan ‘Pranzo di Fer- ragosto’, Malezya’dan ‘Sell Out!’un yanõ sõra Afganistan ve Fransa ortak yapõmõ ‘Kabuli Kid’ adlõ film de katõlacak. Baş- rollerini Gülçin Santırcıoğlu ve Kaan Keskin’in paylaştõğõ ‘İki Çizgi’, ayrõca bugün yönet- men ve oyuncularõn katõlõmõ ile dünyadaki ilkgösterimini ger- çekleştiriyor. Bu yõl ‘Yumurta’ filmi ile Semih Kaplanoğlu ve ‘Mükemmel Bir Gün’ adlõ fil- mi ile ‘Ferzan Özpetek’in ‘Al- tın Aslan Ödülü’ için yarõşaca- ğõ festivalde, Semih Kaplanoğ- lu’nun Yusuf Üçlemesi’nin ikin- ci filmi ‘Süt’ ise ‘Resmi Yarış- ma’ bölümüne seçildi. Lesya Demçenko Resim Sergisi- 3 Eylül’e dek - Galeri Artist Çukurcuma (0212 251 91 63) Sanat Yazı 2- karma resim sergisi - 13 Eylül’e dek - Kare Sanat Galerisi. (0 212 240 44 48) Dönüştüren Düşler- 15 Eylül’e dek - Atatürk Havalimanõ, Dõş Hatlar Giden Yolcu Terminali (0212 219 29 71) Camouflage- 20 Eylül’e dek - VKV Amerikan Hastanesi, Nişantaşõ. (0 212 311 20 00) Ütopya’da Yaz 2- 30 Eylül’e dek - Ütopya Platform. (0 216 414 11 87) Klasik ve Modern Hat Eserleri Sergisi- 30 Eylül’e dek - Odakule Sanat Galerisi (0212 218 03 37) Işık Üniversitesi GSF 1. Yıl Öğrenci İşleri Sergisi- 10 Ekim’e dek - Galeri Işõk. (0 212 486 49 11) Zeynep Dilek Çetiner ve Mehmet Çetiner- ‘Coşkulu Soyutlar’ - 13 Ekim’e dek - Antik Park Fine Art and Antiques. (0 212 345 59 99) Yiğit Yazıcı - Şehirlerin Renkleri-karma resim sergisi - 22 Ekim’e dek - Çõrağan Palace Kempinski Sanat Galerisi (0 212 326 46 46) Martin Parr- fotoğraf - 30 Ekim’e dek - Santralistanbul. (0212 311 73 60) Gerilimli Sınırlar- 30 Ekim’e dek - santralistanbul. (0 212 311 73 60) Shoe Art İstanbul 2008 Dev Ayakkabı Heykelleri- 31 Ekim’e dek - Çeşitli mekanlar Onay Akbaş- ‘Bitmem(is)lerim’ - 13 Kasõm’a dek - Alkent Actuel Art Galerie. (0 212 257 46 84) Modern Deneyimler- 31 Aralõk’a dek - İstanbul Modern. (0 212 334 73 00) CRR Konser Salonu’nda pazartesi günü saat 21.30’da Esma Redzepova dinlenebilir. (0 212 232 98 30) Nardis Jazz Club’da cuma günü Sibel Köse bir konser verecek. (0212 244 63 27) Harbiye Cemil Topuzlu AçıkhavaTiyatrosu’nda cumartesi günü saat 20.30’da Grup Yorum bir konser verecek. (0 216 556 98 00) Aya İrini Müzesi’nde pazar günü saat 21.30’da Swingle Singers’õ dinlenebilir. (0212 528 45 00) ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ Kültür Servisi - Türk sanat müziğinin “anõt” isimlerinden biri olan Safiye Ayla’nõn “Atatürk’ün Sevdiği Şarkõlar” albümü yayõmlandõ. Hacõ Arif Bey’den (Nigah-õ Mestine) Şevki Bey’e (Sen Bu Yerden), (Malatyalõ) Fahri Kayahan’dan (Sabah Oldu) anonim türkü ve deyişlere uzanan güçlü bir repertuvara sahip olan albüm, müzik tarihimizin ölümsüz isimlerinden biri olan Ayla’yõ genç kuşaklara tanõtõyor. EMI Müzik tarafõndan yayõmlanan albüm, dönemine ayna tutmuş sevilen şarkõlarõyla Safiye Ayla’yõ “dijital çağ”a taşõrken müziğimizin önemli eserlerini de kaybolmaktan kurtarõp geleceğe aktarõyor. ‘90’lı Yıllarda Türkiye’de Çağdaş Sanat’ Kültür Servisi - YKY’den çõkan Çağdaş Sanat Konuşmalarõ dizisinin üçüncü kitabõ ‘90’lõ Yõllarda Türkiye’de Çağdaş Sanat’ yayõmlandõ. Sanat tarihçisi ve küratör Levent Çalõkoğlu tarafõndan yönetilen dizi, Yapõ Kredi Sermet Çifter Salonu’nda kamuya açõk yapõlan çağdaş sanat söyleşilerinden oluşuyor. ‘İki Çizgi’ Venedik Film Festivali’nde‘İki Çizgi’ Venedik Film Festivali’nde ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/2838 ESAS Bir ipotek borcundan dolayõ; Adana ili, Yüreğir ilçesi, Zağarlõ köyü, 2. bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kain 559 parselde kayõt- lõ 94396 m2 tarla vasõflõ gayrimenkulun satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Belediye hududu ve imar planõ dõşõndadõr. GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMLARI: Satõşa konu taşõnmaz; birinci sõnõf tarla olup tesviyelidir parsel sulu ziraata elverişlidir. Parselin bulunduğu yer mevkii köye me- safesi konumu ve halihazõrda kullanõm şekli oldukça niteliklidir. GAYRİMENKULLERİN KIYMETİ: 1-Satõşa konu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Zağarlõ köyü, 2. bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kain 559 parselde kayõtlõ 94396 m2 tar- la vasõflõ gayrimenkule 471.980 YTL değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Gayrimenkullerin 1. açõk arttõrmasõ Satõşa Konu Taşõnmazlar: Zağarlõ Köyü 559 parselde kayõtlõ 94396 m2 tarla Muhammen Bedelleri: 471.980 YTL 1. Arttõrma Günü Saatleri : 07 EKİM 2008 SALI Saatleri: 13.30-13.40 Arasõnda ADANA ADLİYESİ 407 NO’LU ODADA yapõlacaktõr. Bu açõk arttõrmada taşõnmazlara takdir edilen değerin % 60’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõ- nõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõyla; Gayrimenkullerin 2. açõk arttõrmasõ Satõşa Konu Taşõnmazlar: Zağarlõ Köyü 559 parselde kayõtlõ 94396 m2 tarla Muhammen Bedelleri: 471.980 YTL 2.Arttõrma Günü: 17 EKİM 2008 CUMA Saatleri:13.30-13.40 Arasõnda ADANA ADLİYESİ 407 NO’LU ODADA yapõlacaktõr. Bu açõk arttõrmada satõşõ isteyenin alacağõna rüçhanõ olan ala- caklar varsa bu alacaklar toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma masraflarõ ile takdir edilen değerin % 40’õnõ geçmesi şartõyla en çok artõra- na ihale olunur. 2- KDV, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak ver- gi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ, satõş bedelinden ödenir. 3- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin % 20’si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üze- re mehil verilir. 4- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki hakla- rõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hak- larõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 5-Satõş bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse İ.İ.K. 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki fark- tan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri sorumlu tutulacak, hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenle- rin 2008/2838 ESAS sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 13.08.2008 Basõn: 47059 T.C. MERSİN l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/145. TAL. Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve değerleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõş olup: Satõşõn Adana Mersin yolu Özgürlük Mahallesi 152 Cad No: Çelik Oto TIR Garajõ içersinde - MERSİN adresinde satõşõ yapõla- caktõr. Birinci arttõrmanõn 08/10/2008 tarihinde 1- 06.AT.8902 Plakalõ 2005 model Ford marka Kargo; Saati: 13.00 ile 13.05 arasõnda 2- 06.AT.8907 Plakalõ 2005 model Ford marka Kargo; Saati: 13.10 ile 13.15 arasõnda 3- 06 AU 9270 Plakalõ 2005 model Ford marka Kargo; Saati: l3.20....ile 13.25.arasõnda 4- 06 AT 8906 Plakalõ 2005 model Ford Marka Kargo; Saati: 13.30....ile 13.35..arasõnda 5- 06 AT 8901 Plakalõ 2005 Model Ford Marka Kargo; Saati: 13.40...ile 13.45..arasõnda 6- 06 AT 8905 Plakalõ 2005 model Ford marka Kargo; Saati: 13.50...ile. l3.55..arasõnda 7- 06.AT.8900 Plakalõ 2005 Model Ford marka Karğolo; Saati 14.00 ile 14.05 arasõnda adresinde yapõlacağõ ve o gün kõymetlerinin % 60'õna istekli bulunmadõğõ takdirde 13/10/2008 tarihinde tayin edilen gün ve saat- ler arasõnda 2. arttõrmanõn yapõlarak satõlacağõ; şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen değerinin %40'õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaş- tõrma giderlerini geçmesi şart olduğu; mahcuzun satõş bedeli üzerinden %18 oranõnda KDV'nin Tellaliye D.V. ve Teslim Masrafõnõn İhale alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõnda görülebileceği; giderir verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin is- teyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla Dairemize başvurmalarõ ilan olunur. 15/08/2008 Takdir Edilen Değeri Lira Krş. Adedi Cinsi Niteliği ve Önemli Özellikleri, 50.000.00.YTL 1 06.AT.8902 Plakalõ 2005 model Ford marka kargo Şasi No: MNOB83TEDF5 P46501 Beyaz renkli Motor No: 3230s-d32sb5 No’lu araç olup araçlar petrol tankeri olarak kullanõlmaktadõr. l stepne var, teyp yok, akü yok 50.000.00.YTL 1 06 AT 8907 Plakalõ 2005 model Ford marka Kargo Motor No: 3230s D32SB5 tipi beyaz renkli tankerli kamyon NMOB83TEDF5P46439 Şasi numaralõ araçta teyp yok, stepne var 50.000.00.YTL 1 06 AU 9270 Plakalõ 2005 Model Ford marka kargo 3230S-D32551 tipi Beyaz Renkli Tankerli Kamyon Motor No: NMOB83TEDF5P46472 Şasi No: motor. 5P46472-Teyp var, stepne yok, kriko yok 50.000.00.YTL 1 06 AT 8906 Plakalõ 2005 model Ford Marka Kargo 3230S/D325B5 Tipi Beyaz Renkli Tankerli kamyon NSMOB83TEDF5P46496 Şasi No’lu kargo tankerli kamyon Beyaz, teyp var, stepne var. 50.000.00.YTL 1 06 AT 8901 Plakalõ 2005 Model Ford Marka Kargo 3230S-D32SB5 Tipi Beyaz renkli kamyon tanker NMOB83TEDF5P46435 Şasi numaralõ teyp var, stepne yok, kriko yok 50.000.00.YTL 1 06 AT 8905 Plakalõ 2005 model Ford marka Kargo tipi 3230/D32SB5 motor beyaz renkli tankerli kamyon NMOB83TEDF5P46511 Şasi numaralõ ful kamyon Sağ orta kapõ camõ patlak, teyp var, stepne Yok 50.000.00.YTL 1 06 AT 8900 Plakalõ 2005 Model Ford marka Karğolo tankerli kamyon ful beyaz renkli Motor No 323oS-D325B5 tipi Şasi No NMOB83 TEDF5 P46509 No’lu araç, teyp var, stepne yok, kriko yok Basõn: 46615 ELAZIĞ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/4314 Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 - TAPU KAYDI: Elazõğ Merkez Sürsürü Mah. ada 1183 parsel 13’Te kayõtlõ gayrimenkul. ÖZELLİKLERİ: Borçlu Muharrem Özçelik adõna tam hisse ile kayõtlõ D. Blok 3. kat 7 No’lu bağõmsõz bölümde kayõtlõ mesken olup gayrimenkulün yer aldõğõ bina 4 katlõ B.A. Karkas asansörlü ve kaloriferli 1 salon, 4 oda, mutfak, banyo ve WC’den ibaret olup inşaat alanõ 180 M2. civarõndadõr. Zeminler ahşap parke õslak zeminler karo seramik kaplõdõr. İnşaat yeni bitmiş ve yõpranma payõ yoktur. Bilirkişilerce 140.000,00 YTL. kõymet takdiri yapõlmõştõr. İMAR DURUMU: İmarlõ olup ayrõk nizam ve 4 kata izinlidir. Satõş Saati: 09.30 -09.45 arasõ. Muhammen Bedeli: 140.000,00 YTL Satõş Şartlarõ 1- Satõş 07 10.2008 günü yukarõda belirtilen saatler arasõnda Elazõğ 3. İcra Müdürlüğü açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 17.10.2008 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn ala- caklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş pe- şin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birik- miş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki fark- tan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 46551
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog