Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK Citius, Altius, Fortius Olimpiyatların dört yılda bir tekrarlanan spor yarışmalarının çok ötesinde bir anlamı ve derinliği olduğu açıktır. Olimpiyatlarla ilgili olarak, eko- nomik, toplumsal, siyasal ve kültürel açılardan çok şey söylenebilir. O noktaları veri alarak çok önemli bir nokta- nın altı çizilmelidir. Olimpiyatlarda ülkemiz adına yarışan spor- cuların aldığı sonuçlar, konuyla ilgili çevrelerce olduğu kadar Başbakan tarafından da “yetersiz” bulundu. Bir adım daha atan Başbakan, bu ko- nuda “sorumluluğun” kendisine ait olduğunu vur- guladı. Diğer yetkililer de alınan sonuçları yetersiz buldular. Olimpiyatlarda alınan sonuçlar karşısında Başbakan’ın ve diğer yetkili ve sorumluların ser- gilediği bu “duyarlılığın” olumlu sonuçlara dö- nüşmesi olanaklı mı ya da sağlanabilir mi? Yanıtlanması gereken “asıl soru” budur. Olimpiyatlar bir kez daha kanıtladı ki, günü- müzde sporda başarı, her şeyden önce bir “toplumsal sorundur”. Kuşkusuz yarışanlar bi- reylerdir. İster bireysel ister takım yarışlarında ya da karşılaşmalarında olsun, sporda yalnız ve an- cak yeteneği disiplinli çalışma ile birleştiren “birey” sonuç alır. Bu olgu, sporda başarının top- lumsal olduğu kuralını ya da gerçeğini değiştir- mez. Büyük bir çölde çok az sayıda görülen çi- çekler gibi birkaç sporcunun bireysel başarıla- rı, yıllardır Türkiye’nin yaşadığı gibi, küçük se- vinçlerle büyük üzüntüleri bir araya getirir. Olimpiyatları simgeleyen ve yazının başlığı olan Latince sözcükler, sırasıyla “daha hızlı”, “daha yüksek” ve “daha güçlü” anlamına geliyor. Olimpiyat yarışmacılarından istenen bu ünlü üç- lünün, tek bir “ortak özelliği” var: “İnsanın öz- gürleşmesi”. İnsanın özgürleşmesi, bu çerçevede, kesinlikle bir “bütün” olarak algılanmalıdır. Altyapısı aile, beslenme ve barınma; toplumsal çevre, eğitim ve kurumsal yapılanma olan olan özgürleşme, bi- reyin yalnız “düşünsel” anlamda değil, “fiziksel” olarak da özgürleşmesi anlamına gelir. İnsan ön- ce düşünme ve bunu anlatma özgürlüğüyle var- dır; ancak, insanı özgür insan yapan yalnızca bu değildir; kendi bedenini istediği gibi özgür tut- ması, örneğin giyim kuşamı konusunda birileri- nin baskısıyla değil, kendi özgür istenciyle ka- rar vermesi, çok büyük bir önem taşır. Başbakan’ın bütün “hızı” ve “gücüyle” bağ- nazlıkla yürüttüğü türban dayatmasının olimpi- yat bağlamında yarattığı ve yaratacağı çok olumsuz, giderek yıkıcı sonuçlar, toplum tara- fından doğru değerlendirilmelidir. Müslüman Arap bilginlerinin bile daha 19. yüz- yılda gözlemlediği ve örneğin en son olimpiyat- larda nüfusu Müslüman olan ülkelerden katılan kadın sporcuların çok az olmasının kanıtladığı gi- bi, türban, kadının “fiziksel ve ruhsal gelişmesi- ni” engellemektedir. Türban esas olarak erkek baskısının bir sonucudur. Yüzmeden tenise, yük- sek atlamadan disk atmaya kadar hemen tüm spor dallarında, türbanlı olanların başarı olasılı- ğı bulunmadığı çok açıktır. Başbakan’ın olimpiyatlar bağlamında sorum- luluğu, Türkiye’nin ulaştığı madalya sayısının az- lığı değildir. Başbakan, asıl iş edindiği “türban da- yatmasının”, diğerleri yanında, sporda da yara- tacağı olumsuz sonuçlardan sorumludur. Eğer gelecek olimpiyatlarda başarı isteniyor- sa, atılacak “ilk adım” Başbakan’ın türban bağ- nazlığından kendini kurtarmasıdır. Ancak bu yapıldıktan sonradır ki sporun, rant dağıtımı olmaktan çıkarılarak toplumsallaşma- sının sağlanması; yurtdışından getirtilecek yer- de spor eğitimi verecek eğiticilerin yetiştirilme- si ve bu işin “kurumlaşması”; amatör sporcula- rın sonuna kadar desteklenmesi ve bu alanın “ku- rumsal” olarak güçlenmesi ve “kız-erkek ayrımı yapmadan” bu ülkenin “tüm çocuklarının” spor alanındaki gizilgüçlerinin, yani potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve yeteneklerinin “daha yük- seğe” ulaştırılması bundan sonra atılması gere- ken ikinci, üçüncü... adımlardır. Yoksa bu top- lum daha çok “olimpiyat yası” tutar! yakupkepenek06@hotmail.com Türk ürünlerinin Rus pazarõna girişi gecikirken Türkiye karşõlõklõlõk esasõna göre adõm atacak Ruslar ticarete set çekti Yerli bankalar yabancõlarla baş eder ANKARA (AA) - Ziraat Bankasõ Ge- nel Müdürü Can Akın Çağlar, Tür- kiye’de faaliyet gösteren yabancõ ban- kalarõn her geçen gün bankacõlõk sek- töründeki yüzdelerinin artmasõna yö- nelik yapõlan eleştirilerle ilgili olarak Türk bankacõlõk sektörünün Türkiye’ye gelen yabancõ bankalarda baş edebi- lecek noktada olduğunu da belirte- rek gerek sermaye birikimi, gerek teknolojik altyapõ ve ürün geliştir- me konusunda yabancõ bankalar- dan hiç de geri kalmayan bir noktada olduğuna işaret etti. Çağlar, “Bana göre birçok a l a n d a çok da- ha hızlı karar ala- biliyoruz. Birçok alanda çok daha yeni ürünü hız- la geliştirebiliyoruz. O yüzden bizim yabancı ban- kaların Türkiye’deki rekabetinden endişelenmemiz yerine, Türkiye’ye gelen yabancıların, Türk ban- kacılığının gösterdiği performanstan endişelenme- leri konuşulmalı” diye konuştu. Çağlar, şunlarõ kay- detti: “Yabancı bankalar burada ticaret yapmaya ge- liyorlar. Bunu yaparken de Türkiye’deki firmala- ra kredi vermek zorundalar. Dolayısıyla bunların çok da korkutucu olmaması lazım. 2001’li yılları hatır- larsak, Türk bankacılığı bir parça daha güçlü olsaydı, yabancı bankalar o zaman daha etkin olsalardı, bel- ki de krizi bu kadar derin yaşamazdık.” CAN AKIN ÇAĞLAR: T.C BATMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO:2003/3002 ESAS SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : TAPU KAYDI: Batman ili Merkez ilçesi İluh köyünde kain 112 Ada 5 Sayõlõ parselde kain arsa vasfõndaki taşõnmaz. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşõnmaz Batman Belediye Başkanlõğõ İmar İşleri Müdürlüğü’nün 13.08.2007 1380-4436 sayõlõ yazõlarõna göre Şafak Mahallesi Ömer Muhtar Bulvarõ 3420 Nolu Sokak 112 Ada 5 Nolu Taşõnmaz 1/1000 Ölçekli İmar Planõ’nda ayrõk nizam konut amaçlõ olup A-5 kata kadar müsadeli denilmektedir. TAŞINMAZLARIN HALİ HAZIR DURUMU: Satõşa konu taşõnmaz, Batman ili, Merkez ilçesi, İluh köyünde kain, 112 Ada, 5 Nolu Parsel Ömer Muhtar Bulvarõ 3420 Nolu Sokak üzerinde zeminde düz bir arsadõr. Her ne kadar tapu kayõtlarõnda arsa görünse de satõş konu taşõnmaz üzerinde 6 katlõ bina bulunmaktadõr. Belediye imar alanõ içersinde olmasõ nedeniyle söz ko- nusu taşõnmaz arsa vasfõndadõr. Satõşa konu taşõnmaz Batman ilinin en gelişmekte olan bir semtidir. Çevresinde çok katlõ yapõ- lar bulunmaktadõr. Anayola ve bulvara işyerlerinin yoğun olduğu bölgeye yakõndõr. Ulaşõm sorunu yoktur. Belediye hizmetle- rinden faydalanmaktadõr. Elektrik, su, kanalizasyon bağlantõlarõ mevcuttur. Yoğun iskân ve mesken bölgesindedir. Satõşa konu taşõnmaz üzerinde bina giriş kapõ no su 19/4 olan apartmanõn adõ Barõş Apt’dõr. Zemin + 5 normal katlõ ve her katta karşõlõklõ 2 daire toplam 10 daire olan yapõ betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanõn giriş kapõsõ demir doğramadõr ve boyanmõştõr. Zemin katta 2 dükkâan 1 adet kazan dairesi kazan dairesinde bina bakõcõsõ için 1 oda ve 1 adet WC bulunmaktadõr. Normal kat- larda karşõlõklõ iki daire bulunmaktadõr. Dairelerin her birinin yüzölçümü 146,43 m2’dir. Binanõn dõş cephesi kaleterasit malze- meden yapõlmõştõr. Bina kaloriferli ve asansörlüdür. Ancak asansör kabini ve müştemilatõ olmadõğõndan asansör faal değildir. Satõş konusu olan taşõnmazdaki bağõmsõz bölümler bir adet salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc’den ibarettir. Dairelerin giriş kapõlarõ çelik kapõdõr. Duvarlarõ sõvalõ olup saten boyalõdõr. Mutfak, banyo ve tuvalet duvarlarõ tavana kadar seramik ile kap- lanmõştõr. Islak zeminler seramik ile döşenmiştir. Mutfak tezgâhaltõ ve mutfak tezgâh üstü dolaplarõ bulunmaktadõr. Kapõlar ah- şap pencereler PVC’ dir. Bina çatõsõ açõk teras olarak bõrakõlmõştõr. Bina ortalama % 85 civarõnda yapõlõdõr. SATIŞA KONU TAŞINMAZIN TAKDİR EDİLEN KIYMETİ: Arsa bedeli = 538,00 m2 x 150.00 ytl/m2 = 80.700,00 YTL Binanõn değeri = 10 adet daire x 146.43 m2 x 456.89 YTL/m2 x 0.85 = 568.670,42 YTL. 1 Dükkânõn değeri = 1 adet dükkân x 117.23m2 x 456,89 YTL/m2 x 0,85 = 45.527, 83 ytl. 1 Dükkânõn değeri = 1 adet dükkân x 43,26 m2 x 456,89 YTL/m2x0.85 = 16.800,30 YTL. Kazan dairesinin değ = 1 x 69.93 m2 x 456.89 YTL /m2 x 0.85 = 27.157,77 YTL. ARA TOPLAM = 658.155,52 YTL. Yõpranma payõ = % 10 658.155,52 (1-010) = 592.339.96 YTL TOPLAM DEĞER = 673.039,96 YTL SATIŞ ŞARTLARI : Satõş Batman adliyesi İcra Müdürlüğü’nde yapõlacaktõr. Satõş açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Birin- ci artõrma 10.10.2008 günü saat: 10:30-10:40 arasõnda olup arttõrmada taşõnmazlarõn tahmin edilen kõymetin % 60’nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla; taşõnmaz 20.10.2008 günü aynõ yer ve saatler arasõnda açõk artõrma suretiyle ikinci art- tõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üze- re artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki; artõrma bedelinin malõ tahmin edi- len kõymetinin % 40’nõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan baş- ka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çakmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn te- minat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tella- liye, damga vergisi, %18KDV, tapu alõm harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ daya- nağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaş- madan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Tapu kaydõnda adresleri belli olmayan alakadarlara İİK’nun 127.maddesi ge- reğince satõş ilanõ tebligat yerine geçer. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masra- fõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ ka- bul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/3002 E sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 11.08.2008 (*) Bu ilan tapuda adresi olmayan ilgililer için tebliğ yerine geçer. (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahiple- ri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 *: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64'e karşõlõk gel- mektedir. Basõn: 45484 T.C. SAKARYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/1292 Talimat Satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkulun; TAPU KAYDI: Tapuda tamamõ TEVFİK DOST adõna kayõtlõ taşõnmaz Adapazarõ merkez erenler köy içi mevkiinde kain tapunun 19 pafta 7832 parsel nosunda kayõtlõ kayden altõnda bir dükkan olan iki daireli üç katlõ bina va- sõflõ taşõnmazdan ibarettir. Parselin alanõ 100 m2’dir. Değeri 95.000 YTL.’dir. İMAR DURUMU: Parsel İmar durumuna göre imar planlarõnda ticaret bölgesi olarak ayrõlan alanda Kalmakta olup B-2 nizamõnda yapõ iznine tabidir. EVSAFI: Taşõnmaz Sakarya cad.’si üzerinde hacõoğlu sapağõnda patates hali olarak bilinen si- te içinde yer almaktadõr. Erenler mah. Patates hali no. 55 adresindedir. Sakarya cad.’sine 50 met- re hacõoğlu cad.’sine 40 mt.’dir. Merkeze 1000 mt.’dir. Tüm altyapõsõ vardõr. Köşe bir parseldir. Etrafõ tamamen yapõlaşmõştõr. Zemin katlar tamamen benzeri işyerleri şeklindedir. Yapõ 1 zemin bir normal birde çekme kattan ibarettir. Zemin kattaki dükkan tek parça olup 104.04 m2’dir. Mes- ken sobalõdõr. Çekme kat 70 m2’dir. Asansör yoktur. 30-35 yõllõktõr. Dõş cepheler sõvalõ ve boya- lõdõr. Taşõnmaz ticari hareketliliği olan bir yerdedir. Dõş pencere doğramalarõ ahşaptõr. Mutfak, an- tre banyo ve zeminleri seramik kaplõdõr. Üst kattaki meskene iç merdivenle çõkõlmaktadõr Başkaca ayrõntõlar dosyasõnda mevcuttur. SATIŞ YERİ . Adapazarõ yağcõlar mah. Turan cad.’si yorgalar mezarlõğõ yanõ merkez belediyesi Makine ikmal garajõnda yapacaktõr. l. Satõş günü 17.10.2008 gü- nü 10.00-10.10 2. Satõş günü 27.10.2008 günü 10.00-10.10’da açõk artõrma suretiyle yapõlacak- tõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan ala- caklõlar var ise alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok artõrana ihale olunacaktõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõrana taahhüdü baki kalmak kaydõ ile ikin- ci açõk arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %40’õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlar var ise alacaklarõ mecmuunu, satõş masraflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok artõrana ihale olunacaktõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ taktirde satõş düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20’si nispe- tinde TÜRK LİRASI veya bu miktar kadar milli bir bankanõn KESİN TEMİNAT MEKTUBU vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ve- rilebilir. Satõş bedeli üzerinden damga resmi, % 18 KDV, TAPU HARCININ 1/2’si alõcõya ait- tir. Gayrimenkulun aynõndan, doğan vergi borçlarõ ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. Tel- laliye bedeli malõ satõlana aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile l5 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõk- ça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp taşõnmazõn, kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içerisinde ihale bedelini ödemezse namõna yapõlan ihale fesh olunarak İ.İ.K.’nun 133. Madde hükmü tatbik olunur. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için daire de açõk olup masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebi- lir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõdaki esas sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. (İc. İf. K.126) 19.08.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Borç ya da tebliğ olmak üzere ilandõr. Basõn: 47505 KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2002/1123 Davacõ Raşit Altundağ vekili Av. Fatma Sezen tarafõndan davalõlar Hasan Altundağ ve arkadaş- larõ aleyhine açõlan dava dilekçesi ile Muris Mehmet oğlu Musa Altundağ adõna kayõtlõ Kõrşehir Mer- kez Karahõdõr kasabasõ hudutlarõnda kain 17-29-47 ve 1619 parseller, 289 ada 2 parsel, 709 parsel, 1392 parsel, Kõrõkkale Merkez Hüseyin Kahya mahallesi 48 ada 17 parselin 7 nolu bağõmsõz bölüm, Kõrõkkale Merkez Kurtuluş mah. 1141 ada 2 parsel, 1141 ada 3 parsel, Kõrşehir Merkez Çuğun 255- 340 parsel sayõlõ taşõnmazlar ile muris adõna kayõtlõ 40 AK 354 plakalõ fiat marka 1975 model Trak- tör ve parçalarõ olan taşõnõr malõn murisin yasal mirasçõlarõ arasõndaki Ortaklõğõn Giderilmesi dava- sõnõn Mahkememizce yapõlan yargõlamasõnda verilen ara kararõ uyarõnca bir kõsõm davalõlarõn ad- resleri tespit edilip adlarõna dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmediğinden, bu davalõlara ilanen tebligat yapõlmasõna karar verilmiş olup, Bu itibarla adlarõna ilanen tebligat yapõlmasõna ka- rar verilen davalõlar DÖNDÜ BAYTEMÜR, SÜLEYMAN BAYDEMİR, MERYEM ALTUNDAĞ, MUSTAFA ALTINDAĞ, ADNAN DOĞAN, MEHMET YANGILIÇ VE tapu maliki ölü Malik Altõndağ mirasçõlarõ HACER ALTINDAĞ, ÖZGÜR MEHMET ALTINDAĞ, CAN CEMALİ AL- TINDAĞ'õn duruşma Günü: 08/10/2008 günü saat: 09:35’te duruşmada bizzat hazõr bulunmanõz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K’nun 3156 sayõlõ yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarõnca yargõlamaya yokluğunuzda devam olunacağõ hususu, Dava Dilekçesi ve du- ruşma günü yerine geçerli olmak üzere yukarõda isimleri yazõlõ davalõlara ilanen tebliğ olunur. 18/08/2008 Basõn: 46554 Ekonomi Servisi - Rusya ile Türkiye arasõndaki Kafkaslar’da yaşanan gerginlikle bozulan ti- caret, yeni bir darbe daha aldõ. Türkiye’den Rusya’ya giden mallara yönelik engelleri arttõran Rusya Federasyonu, Avrupa üze- rinden ülkeye giren Türk malla- rõna da sõnõrlama getirdi. Devlet Bakanõ Kürşad Tüz- men, Avrupa’nõn lojistik mer- kezlerinden Rusya’ya gönderilen ürünler içinde Türk mallarõna yö- nelik engellemeler yapõlmasõ ko- nusunda, “Rusya’nın yaptığı tam anlamıyla tarife dışı en- geldir” dedi. Tüzmen, Pekin’de Çin Ticaret Bakanõ Chen Deming ile gö- rüşmesinin ardõndan basõn men- suplarõnõn sorularõnõ yanõtladõ. AA’nõn haberine göre sadece Türkiye’den gelen ürünlere de- ğil, Avrupa’nõn lojistik merkez- lerinden gelen kargolarõn içindeki Türk ürünlerine de zorluk çõka- rõldõğõnõ ifade eden Tüzmen, “Avrupa’dan gelen bu ürünler ayrıntılı denetime tabi tutulu- yor, ikinci kez kontrol ediliyor. Bu ürünlerin Rusya pazarına girişi geciktiriliyor. Türkiye’de dünya markaları için üretilen ürünlerin ihracatında da sı- kıntı yaşanıyor. Bu uygula- madan hem Türk ihracatçısı, hem söz konusu marka hem de Rus ithalatçısı zarar görüyor” dedi. Sorunlarõn çözülmesi için girişimleri sürdürdüklerini be- lirten Tüzmen, mütekabiliyet esasõna dayalõ olarak önlemlere hemen başlayacaklarõnõ söyledi. Öte yandan The Observer ga- zetesine göre, İngiltere Başba- kanõ Gordon Brown, yarõn ya- põlacak AB zirvesinde, AB’nin Rusya’ya enerji bağõmlõlõğõnõn azaltõlmasõ gerektiğini ve bu çer- çevede Hazar bölgesi enerji kay- naklarõnõ Avrupa’ya ulaştõracak Türkiye geçişli projeye daha fazla fon ayrõlmasõ için liderle- re baskõ yapacağõnõ belirtti. Tüketici güveni arttõKur riski 2003 sonundan bu yana yüzde 273 artarak, dörde katlandõ Şirketler ateşle oynuyor 5 YTL’lik mutabakat Ekonomi Servisi - Bağõmsõz Kamu Görevlile- ri Sendikalarõ Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanõ Resul Akay, toplu görüş- menin son gününde imzalanan mutabakat metninin çilingirinin, 5 YTL tutarõndaki sen- dika aidat desteğinin 10 YTL’ye çõkarõlmasõ olduğunu savundu. Maaş artõşõnõ yüzde 7.5’ten yüzde 8.5’e çõ- karmayõ başarõ sayan sendikalarõn “akıl tutulması” yaşadõğõnõ ifade eden Akay, şun- larõ söyledi: “Hükümetin yüzde 7.5 ora- nındaki maaş artışına bir gün önce ina- nılmaz biçimde tepki veren sendikaların maaş artış oranı yüzde 8.5 olunca muta- bakat metni imzalamaları büyük bir so- rumsuzluk örneğidir.” Ekonomi Servisi - GFK Türkiye’nin araştõrmasõ- na göre, Temmuz 2008’de 71.4 olan Tüketici Gü- ven Endeksi, ağustos ayõnda bir önceki aya gö- re 9 puan yükselerek 80.1 düzeyine yükseldi. Avrupa Komisyonu tarafõndan Avrupa Birliği’ne (AB) üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonk- türlerini takip etmek amacõyla yürütülen “İşye- ri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı”nõn tüketici araştõrmasõnõ Avrupa Komisyonu adõna yürüten GFK Türkiye, ağus- tos ayõna ilişkin tüketici güven endeksini açõk- ladõ. Buna göre, temmuzda 71.4 seviyesinde olan endeks, ağustosta 9 puan yükselerek 80.1 sevi- yesine çõktõ. Araştõrmaya göre, tüketiciler ağus- tosta “AKP’nin kapatılma davasını, Ergene- kon davasını, terörü ve ekonomik sorunları” Türkiye’deki en önemli olay ve konu olarak be- lirttiler. Şirketlerin kur riskini gösteren net döviz pozisyonu açõğõ son bir yõlda yüzde 73 artarak 73.7 milyar dolara ulaştõ. ANKARA (ANKA) - Şirketlerin kur riskini gösteren net döviz po- zisyonu açõğõ son bir yõlda yüzde 73.5 ora- nõnda artõş göstererek ilk çeyrek sonu itiba- rõyla 73.7 milyar dolara ulaştõ. Şirketlerin kur riski 2003 sonundan bu yana ise yüzde 272 artõş göstererek neredeyse dörde katlandõ. Merkez Bankasõ’nõn verilerine göre, ilk çeyrek itibarõyla şirketlerin döviz varlõk- larõnõn tutarõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine gö- re yüzde 22.7 artõşla 80.8 milyar dolara çõktõ. Aynõ dönemde döviz yükümlülükleri toplamõ yüzde 42.6 artarak 154.5 milyar dolara yükseldi. 2003 sonundan 2008 ilk çeyreğine kadar olan dö- nemde kur riski yüzde 273 artõş gösterdi. Bu dönemde döviz varlõk- larõ yüzde 161, yüküm- lülükleriyse yüzde 204 oranõnda arttõ. Şirketlerin 2008 ilk çeyreği itibarõyla 154.5 milyar dolar olan döviz yükümlülüklerinin 138.9 milyar dolarõ nakdi kre- dilerden kaynaklandõ. ‘Kışın petrol fiyatı artar’ TAHRAN/KARAKAS (AA) - İran Petrol Bakanõ Gulam Hüseyin Nozari, petrolün varilinin 100 dolar olmasõnõ uygun gördüğünü, havanõn soğumasõyla birlikte petrole olan talebin ve fiyatõn artacağõnõ söyledi. İran Petrol Bakanlõğõ’nõn internet sitesi SHANA’daki habere göre Nozari, petrolün varilinin 100 dolar olmasõnõn uygun olup olmadõğõ so- rusuna, “Bu petrol için asgari fiyat” yanõtõnõ verdi. Nozari, havalarõn soğumaya başlamasõ ve tüketimin artmasõyla birlikte fiyatlarõn artarak uygun seviyelere çõkabileceğini ifade etti. Gustav kasırgası nedeniyle petrolün varil fiyatı 118 dolara kadar çıktı. Avrupa’dan Rusya’ya TIR’larla ihraç edilen ürünlerin kontrolü sõrasõnda Türk ürünlerine rastlanõrsa bu TIR’lar özel bölümlerde ayrõntõlõ denetimlere tabi tutuluyor. 2008’in ilk yarõsõ itibarõyla Rusya, Türkiye’nin en büyük ticaret partnerlerinden biri konumunda. Rusya’ya yõlõn ilk altõayõnda 3.4 milyar dolarlõk ihracat yapan Türkiye, geçen yõlõn tamamõnda da 4.7 milyar dolarlõk mal sattõ. İthalat tarafõnda ise ilk altõ ayda 16.5 milyar dolarlõk ithalat rakamõyla Rusya, Türkiye’nin en fazla ithalat yaptõğõ ülkeler sõrõlamasõnda yüzde 15.6’lõk payla birinci sõrada. Geçen yõlõn tamamõnda da Türkiye Rusya’dan 23.5 milyar dolarlõk ithalat yapmõş, 18.8 milyar dolarlõk dõş ticaret açõğõ vermişti. 20 MİLYAR DOLARLIK HACİM Kürşad Tüzmen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog