Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ 12 EKONOMİ CMYB C M Y B Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark% IMKBULUSAL-100 40,894 39,844 55,538 -2.57 -28.26 IMKBULUSAL-TÜM 40,290 39,356 53,307 -2.32 -26.17 IMKBULUSAL-30 50,513 49,256 70,457 -2.49 -30.09 IMKBULUSAL-50 40,202 39,193 55,549 -2.51 -29.44 IMKBULUSAL-SINAİ 34,624 33,794 40,567 -2.40 -16.70 IMKBGIDA,İÇECEK 46,258 45,565 53,220 -1.50 -14.38 IMKBTEKSTİL,DERİ 4,924 4,980 7,125 1.15 -30.10 IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 23,963 23,625 36,351 -1.41 -35.01 IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 26,931 26,028 30,345 -3.35 -14.23 IMKBTAŞ,TOPRAK 40,567 39,510 54,939 -2.60 -28.08 IMKBMETALANA 61,705 59,820 59,339 -3.05 0.81 IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 26,942 26,774 36,941 -0.62 -27.52 IMKBULUSAL-HİZMETLER 27,320 26,570 34,205 -2.75 -22.32 IMKBELEKTRİK 3,120 3,060 3,092 -1.90 -1.03 IMKBİLETİŞİM 21,222 20,594 31,891 -2.96 -35.43 IMKBULAŞTIRMA 10,211 10,726 14,201 5.05 -24.47 IMKBTİCARET 40,384 40,253 41,348 -0.32 -2.65 IMKBTURİZM 5,428 5,218 8,477 -3.87 -38.45 İMKBULUSAL-MALİ 58,324 57,090 83,822 -2.12 -31.89 IMKBBANKA 80,230 78,733 119,972 -1.87 -34.37 IMKBSİGORTA 111,113 108,425 119,204 -2.42 -9.04 IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 10,007 10,516 13,694 5.09 -23.21 IMKBGAYRİMENKULY.O. 23,649 22,649 34,723 -4.23 -34.77 IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 33,572 32,566 43,983 -3.00 -25.96 IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 7,133 6,995 10,491 -1.94 -33.32 IMKBBİLİŞİM 4,315 4,223 6,647 -2.12 -36.47 IMKBSPOR 75,132 74,927 41,521 -0.27 80.46 IMKBSAVUNMA 24,463 24,065 32,941 -1.63 -26.94 IMKB2.ULUSAL 17,131 16,098 27,284 -6.03 -41.00 IMKBMENKULKIYM.Y.O. 11,841 11,746 16,429 -0.81 -28.50 IMKBKURUMSALYÖNETİM 39,408 38,105 55,406 -3.31 -31.23 B O R S A A N A L İ Z Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında GÖZ UCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Global Krizin Eşiği Geçildi! Türkiye ise Beklemede! Geçen haftalarda üst üste yayımlanan veriler krizin hem global niteliğini kesinleştirdi. Hem de ABD’yle sınırlı kalmayıp AB’yi de sarmaladığını gösterdi. Perşembe günü ABD’nin ikinci çeyrek GSYH rakamlarıyla moral bulanlar “yine mi felaket tel- lallığı?” diyebilir, ama... Amerikan ekonomisindeki büyüme ve istihdamla ilgili kıpırdanmaları hiç abartmamak gerek. Öncelikle, ABD’nin GSYH’si ekonomide iyim- ser eğilimler yaratmak için 1.9’dan 3.3’e revize edilmiş bir veri. İşsizlik maaşı için başvuranların sayısının beklentilerin altında gerçekleşmesinde ise, geçici iş bulma olanakları gibi mevsim özel- liklerinin etkili olduğu kesin. Dolayısıyla, bu tür ge- çici iyileşmelerin piyasaya para girişini sürekli özendirmesi beklenmemeli!. Kaldı ki, global ekonomiye revize edilmemiş ra- kamlarla baktığımızda: ● ABD’de tüketici fiyat endeksi yüzde 4.3’le 27 yıl öncesindeki Körfez Savaşı seviyesinin de üs- tünde! 2.52 trilyon dolarlık borcuyla en borçlu ül- keler arasında. Kişisel gelirler düşüşte! ● Enflasyonun temmuzda yüzde 7.1’e yük- seldiği Japonya’da ekonomi daha şimdiden yüzde 2.4 küçüldü! ● Euro bölgesinde TÜFE 3.8’le hedefin üze- rinde!.. ● AB ekonomilerinin en güçlülerinden olan Al- manya’da ikinci çeyrekte ekonomi binde 5 kü- çüldü. İş dünyasında güven endeksi geriledi. Baş- ta otomotiv olmak üzere sanayinin motoru olan sektörlerde kârlar düşerken işsizlik 3 milyon kişi- ye çıktı ve... Ekonomi daralırken sadece temmuz ayı enflasyonundaki artış yüzde 3.5’e ulaştı! ● Yılın ikinci yarısında ancak binde 3 oranın- da da büyüyen İtalya’da ise perakende satışlar sürekli düştüğünden sanayi üretimi, dolayısıyla istihdam gerilemekte! ● İngiltere’de emlak ve bankacılık temelli kriz yaygınlaşmakta. ● ABD ve AB’de sorunlu banka sayısı hâlâ art- maya devam ediyor. Ağustosböceği rehavetiyle hâlâ, bunun global nitelikte bir kriz olmadığını söylemenin bir anla- mı yok. Türkiye bir başka planette konuşlan- madığına göre kriz genleştikçe Türkiye’deki et- kisi daha ezici olacak. Global piyasalardaki ge- lişmeleri borsa endeksi üzerinden takip etme alış- kanlığındakilerin bunu anlaması tabii ki zor. Ne yapmalı? Cari açığın daha nisandan yıllık bazda 42.5 mil- yara dayandığı bir ülkede yapılması gerekenler aslında belli. İhracata dönük sanayileşme stra- tejisine uygun politikalar doğrultusunda: 1- Kâr marjlarını korumak için emek maliyeti- ni aşağı çeken politikalar yerine... üretimi ithalata bağımlı kılan kur politikalarından vazgeçilmesi; 2- Büyümeden feragat etmeden enflasyonu kontrol altında tutabilmek için üretim ile fiyat ve gelir politikalarının gelir farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi; 3- Başta ihracata yönelik olanlar olmak üzere krizin her bir sektör üzerindeki etkisinin tek tek hesaplanarak üretim planlamasının yapılması; 4- 37 milyar doları kısa vadeli olmak üzere top- lam dış borcu 158 milyar dolara ulaşan özel ke- simin borç ödeme sorunlarına şimdiden çözüm yaratılması ve... Sendikasyon kredilerinin yeni- lenmesi için yapılması gerekenler ile borçlarını ge- ri ödeyemeyen firmaların faturasının kime öde- tileceğinin hükümetçe ilanı lazım. Hâlâ, “Nasılsa büyüme yavaşlıyor, büyüme ya- vaşlayınca üretim gerileyecek, dolayısıyla girdi it- halatı da düşecek; kısacası cari açığa kafanı tak- ma” diyorsanız... Acı haber, büyümenin yavaş- laması cari açıkta her zaman daraltıcı etki yap- maz. Özellikle de dış borç ve harcama kaynak- lı büyüyen ekonomilerde!.. Yıllardır “cari açık Türkiye’nin yumuşak karnı” diye debelenmemiz de zaten bu nedenleydi! Cari açık sorununa şimdi enflasyon da eklen- di. Malum, elektrik ve doğalgaza gelen zamların sanayi ürünleri üzerindeki etkisi eylülle birlikte be- lirginleşecek. Kafkaslar’daki paylaşım giderek kı- zışacağına göre petrol fiyatları da artmaya devam edecek. Petrol fiyatlarının artması enflasyon ile dış ticaret açığını eşzamanlı yukarı çekecek. Ramazan ve Şeker Bayramı nedeniyle eylülde gıda ve dayanıksız harcamaların artacağını da he- saba katarsak... 2008’in son çeyreğinin zorlu ge- çeceğini bilmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Fotoğraf bu kadar net, ama... AKP hükümeti her nedense hâlâ beklemede!.. turkmini@superonline.com www.turkelminibas.net 1ABD Doları: 1.1580 AvusturalyaDoları 5.0602 DanimarkaKronu 1.0961 İsviçreFrangı 6.4039 İsveçKronu 108.76 JaponYeni 1.0496 KanadaDoları 5.3838 NorveçKronu 3.7504 SuudiArabistanRiyali 1Avro: 1.4740 ABDDoları 1İng.S: 1.8295 ABDDoları 1KuveytD.:3.7397 ABDDoları Gürcistan, Güney Osetya’ya saldır- dı, Rusya Gürcistan’a girdi, yine “her şey değişti”, yine “hiçbir şey eskisi gi- bi olmayacak”. “Soğuk savaş sonra- sının sonuna geldik”, “ ‘Tarihin so- nu’nun sonu”... Daha önce iki kez ye- ni “dünya düzeni” başlamıştı. Birinci- si, 1991’de, I. Körfez Savaşı’nın ar- dından, İkincisi, 11 Eylül 2001’de “te- rorizme karşı küresel savaş” ile. Bu da üçüncüsü… ‘Düzen’ ve ‘istikrarsızlık’ Bu “düzen” sözcüğü, galiba, aslında yaşanacak istikrarsızlığın düzenine iliş- kin. Her “YDD” yeni, farklı özellikler ta- şıyan bir istikrarsızlık döneminin baş- lamakta olduğunu haber veriyor. Bu “yeni dünya düzenini” açıklama- ya yönelik, şimdilik, üç yaklaşım söz ko- nusu. Halen en çok ilgi çeken yaklaşı- ma göre bir “Yeni soğuk savaş” (ABD ve Rusya rekabetine dayalı uluslararası bir kamplaşma) başlıyor. Benim de be- nimsediğim ikinci yaklaşıma göre, ABD’nin tek kutuplu dünya projesi çöktü. Ancak, Rusya’nın dünya eko- nomisiyle ilişkilerinin yüksek düzeyi, Çin gibi büyük güçlerin varlığı, ABD ve Av- rupa arasındaki çıkar farklılıkları, AB için- deki çatlaklar, küresel çapta, iki kutuplu bir bloklaşmaya açık değil. Gelişmeler, daha çok, 19. yüzyılın sonundaki güçler dengesi, emperyalist paylaşım savaşları ortamını anımsatıyor. Üçün- cü yaklaşıma göre bugün artık önem kazanan “bölgesel politik dengeler”. “Çin ve Hindistan’ın yükselişi, Irak iş- galinin karşılaştığı zorlukların gösterdi- ği gibi”, diyor bu yaklaşım, sorunları çö- zebilmek için bölgesel düşünmek, böl- gesel oyuncuların (Avrupa’da Rusya ve AB, Ortadoğu’da İran ve zengin Arap devletleri, Asya’da Çin, Latin Ameri- ka’da Brezilya ve Venezüella) çıkarla- rını gözetmek gerekiyor (The Inde- pendent, 28/08/08). Küreselleşme sürecinin yaşadığı ekonomik (kredi krizi) kurumsal (Dün- ya Ticaret Örgütü) ve ideolojik (devlet müdahalesinin geri gelmesi) sorunlar da bu üçüncü yaklaşımı destekler nitelik- te. Aslında, sanırım bu yaklaşımların üçü de belli ölçülerde açıklayıcı. ‘Glocal’ Uluslararası şirketlerin pazarlama stratejilerini yerel koşullara uydurma ça- basını betimleyen “glocal” (hem küresel hem yerel) kavramı, Gürcistan’da baş- layan krizi düşünürken de bize yardımcı olabilir. Global boyutu ya da en geniş bağ- lamı, kapitalist uygarlığın yaşamakta ol- duğu kriz sağlıyor. Krizin bir bileşeni, hidrokarbon kaynaklarının tükenmeye başladığına ilişkin gittikçe artan veriler. İkinci bileşeni egemen sermaye birikim modelinin yaşamakta olduğu mali kriz. Üçüncü bileşeni de, hegemonyacı gü- cün düzen sağlama ve liderlik kapasi- tesinin zayıflamaya devam etmesi oluş- turuyor. Bu koşullarda, ABD’nin dış politika “nomenklaturasında”, enerji kaynakla- rının ve yollarının denetiminin acilen ele geçirilmesi gerektiğini savunan bir eği- lim oluştu, Bu eğilim, Bush dönemin- de güçlendi (İyi bir özet için, Bkz: Be- lamy Foster, Monthly Review, Temmuz- Ağustos, 2008). Orta Asya ve Rusya petrol ve gazının Batı’ya ulaşım yolla- rının geçtiği bölgede yer alan Gürcis- tan’da başlayan kriz bu bağlamda tam anlamıyla küresel bir “olay”. Ama Gürcistan krizi aynı zamanda, iki anlamda yerel bir kriz. Birincisi, kü- çük bir devletin (Gürcistan), bir bölge- sel hegemonyacı devletin (Rusya) ya- nında, bir başka hegemonyacı güce (ABD) dayanarak yaşamaya çalışma- sıyla ilgili. İkincisi de bölgede tarihsel köklere sahip, son yıllarda patlama nok- tasına gelmiş etnik çelişkilerle ilgili. Bu iki çelişki üzerinde kurulu bölgesel denge, bir taraftan büyük güçlerin hid- rokarbon rekabetinin, diğer taraftan ABD dış politikasında giderek önem ka- zanan, etnik ayrılıkları destekleme eği- liminin getirdiği basınçlara dayana- madı ve çöktü. Çökünce de bölgede- ki, Türkiye, İran gibi önemli yerel oyun- cuları etkilemeye, önlerine yeni so- runlar, riskler, ama aynı zamanda ye- ni seçenekler koymaya başladı. Ve son derecede patlayıcı Sorunların ve çözümlerinin giderek yerel güçlerin inisiyatifine bağlı hale gel- diğini Batı’nın yerel güçlerin çıkarları- nı göz önüne alan bir model geliştir- mesi gerektiğini savunan yaklaşım, yu- karıda değindiğim gibi, salt Kafkasya örneğine dayanmıyor. Bu yaklaşım Latin Amerika’da, Brezilya, Venezüel- la gibi ülkelerin, Asya’da Çin’in, Afri- ka’da Güney Afrika’nın bölgesel so- runların çözümünde belirleyici hale gel- meye başladığına işaret ediyor. Burada da yine yerel olanın küreselle doğru- dan ve oldukça da patlayıcı özellikler taşıyan bir bağlantısı var. Prof. Kla- re’nin işaret ettiği gibi, soğuk savaş dö- neminde uluslararası jeopolitiğin fay hattı iki “sistemin” birbirine değdiği noktalardan geçiyordu. Belli bir den- ge, hatta istikrar ortamı yaratan bu fay hattı soğuk savaştan sonra kayboldu. Yerinde enerji, su kaynaklarının, gıda havzalarının, değerli madenlerin bu- lunduğu noktalardan geçen, çok kar- maşık bir çelişkiler, ilişkiler, aidiyet ve sadakatler ağı aldı. Yükselen güçlerin, özellikle son yıl- larda, tüm bu noktalarda, yerel güçle- rin taşıdığı tarihsel çelişkileri de kulla- narak rekabet ettiğini, birbirlerini den- gelemeye çalıştığını, bu arada kendi müdahalelerine olanak sağlayacak, çatışmaları, hatta savaşları körükle- mekten çekinmediklerini görüyoruz. Örneğin Büyük Ortadoğu ve Kafkas- ya’da, ki artık bu iki coğrafyanın bir- leştiğini var sayabiliriz, Çin ve Hindis- tan Rusya ile ABD arasında, Batı, İran’a karşı Çin ve Hindistan bir yanda, Rusya öbür yanda, Körfez ülkeleri de bir başka taraf olmak üzere, Rusya İran’la Batı arasında, İran’ın Arap kom- şuları ABD hegemonyasıyla İran’ın ba- sıncı arasında, bir seri dengeyi gözet- mek durumunda. Bu yüzden, NATO Brüksel toplantısı, ABD ile AB’nin bu bloklaşma senaryosu üzerinde anla- şamadıklarını gösteriyor. Rusya da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısından eli boş dönüyor. Bu dünyanın daha La- tin Amerika’sı, Uzakdoğu’su var… Şanghay Örgütü’nün toplantısında çekilen bir fotoğrafta, Medvedev do- nuk bir ifadeyle önüne bakarken, he- men arkasında, suratının ancak yarısı- nı görebildiğimiz, Çinli bir diplomat neşeyle gülümsüyordu. O gün gaze- teler, Çin’in Irak petrollerini işletmek için 3 milyar dolarlık bir kontrat imzaladığını yazıyordu (Financial Times, 27/08). Bu resimdeki gülümseme adeta, ABD- Rusya çekişmesi içinde Çin’in her yük- selen hegemonya adayının hayali olan “uzaktan dengeleme” ayrıcalığına sa- hip olmaya başladığını düşündürüyor, aynı zamanda da “iki kutuplu” denkle- min olanaksızlığını simgeliyordu. Sonuç olarak, bugün,“iki kutuplu”, “soğuk savaş” gibi, kampları belli, itti- fakları sağlam bir dünya şekillenmiyor. Büyük güçler arasında giderek kızışan rekabette etnik ayrılıkçılıkları kışkırtarak rakibini zayıflatma stratejilerinin ko- laylıkla demokratikleştirme fantezileri- ne sarılarak devreye sokulabildiği, kü- çük devletlerin büyüklerini hedef alan provokasyonlarda kolaylıkla harcana- bildiği bir dünya söz konusu. Bu dün- yada, topraklarındaki etnik sorunları çö- zemeyen, komşularıyla ittifaklarını sağ- lamlaştıramayan ülkelerin işi çok zor olacak. Dış politikada başkalarının sat- ranç tahtasında “piyon” olmamak için, taleplere boyun eğmeden önce (aklıma Boğazlar geliyor burada) ülkede yaşa- yan vatandaşların refahını, güvenliğini göz önüne almak gerekiyor. En Yeni (Şimdilik) Dünya Düzeni DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLU / LONDRA erginy@tr.net http://erginyildizoglu.blogspot.com Endekslerin önceki ve bu haftaki cuma günü kapan›ş değerleri baz al›nm›şt›r. Fõndõkçõ Brüksel’e başvuracak MURAT GÜLDEREN Fõndõkta açõklanan 4 YTL’lik fiyata tepki göste- ren üreticiler mahsulü de- nize dökmekten Avrupa Parlamentonsu’na başvur- maya kadar tüm eylem planlarõnõ masaya yatõrõ- yor. En az 5 YTL fiyat biçi- leceğini tahmin eden fõn- dõkçõlar, bu fiyatõn mali- yetleri dahi kurtaramadõğõ- nõ belirterek sorunu Brük- sel’e kadar götürüp ulus- lararasõ platform nezdinde çözmeyi planlõyorlar. Gi- resun Ziraat Odasõ Başkanõ Özer Akbaşlı, önümüzde- ki salõ günü tüm ziraat oda- larõyla Giresun’da bir top- lantõ yapacaklarõnõ anlatarak üretici olarak mevcut fiyat politikasõna karşõ ne gibi ön- lemler alacaklarõnõ konu- şacaklarõnõ anlattõ. Böyle maliyet hesaplanmaz Akbaşlõ, yapõlmasõnõ planladõklarõ eylemlerin en başõnda toplanan fõn- dõklarõn denize dökülme- si olacağõnõ, ardõndan ise Başbakanlõğõn önünde bir eylem gerçekleştirmek is- tediklerini dile getirdi. Özer Akbaşlõ, “Ürün- lerinin yüzde 70’ine ya- kınını Avrupa’ya ihraç eden Türkiye’nin bu fi- yatı vermesiyle AB ül- kelerinde de fındık fi- yatları otomatikman 1.5 Avro’dan aşağı düşmesi anlamına geliyor. Bu da onlar için yıllık yaklaşık 2 milyar Avro’luk bir kayıp demektir” dedi. Akbaşlõ Avrupa’daki üreticilerle bir araya gelip sorunu Brüksel’e kadar ta- şõmayõ planladõklarõnõ ifade ederek şöyle konuştu: “Ba- kan Eker nasıl bir maliyet hesaplaması yaptı da 2 YTL’ye fiyatların kurta- rılabileceğini çıkardı. Bu- nu anlamak gerçekten zor. O hesabı ayrıntılı ola- rak bize de aktarsınlar. Ziraat odalarının açık maliyet hesaplarında en düşük giderimiz 3.54 YTL’ye denk geliyor. Biz fiyatlarda bir iyileştirme yapılamazsa dünya çift- çilerini de örgütleyerek sorunu uluslararası plat- forma götüreceğiz.” Salõ günü Giresun’da toplanacak olan odalar, Türkiye’den umudu kesti. Çözümü şimdiden dõşarõda aramaya başladõ. MERKEZ BANKASI KURLARI 1 EYLÜL 2008 DÖVİZ EFEKTİF CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolarõ 1.1746 1.1803 1.1703 1.1821 1 Avustralya Dolarõ 1.0127 1.0193 1.0080 1.0254 1 Danimarka Kronu 0.23211 0.23325 0.23195 0.23379 1 Avro 1.7314 1.7398 1.7302 1.7424 1 İngiliz Sterlini 2.1482 2.1594 2.1467 2.1626 1 İsviçre Frangõ 1.0699 1.0768 1.0683 1.0784 1 İsveç Kronu 0.18241 0.18431 0.18228 0.18473 1 Kanada Dolarõ 1.1194 1.1245 1.1153 1.1288 1 Kuveyt Dinarõ 4.3566 4.4140 4.2913 4.4802 1 Norveç Kronu 0.21776 0.21923 0.21761 0.21973 1 Sud. Arb. Riyali 0.31414 0.31471 0.31178 0.31707 100 Japon Yeni 1.0780 1.0852 1.0740 1.0893 1 Yeni İsrail Şekeli 0.32895 0.33531 TZOB:Çiftçilerüretmektenkorkuyor Ekonomi Servisi - Fõndõk fiyatlarõnõn geç açõklanmõş olmasõnõn, fiyatlarõn düşmesine neden olduğunu savunun Türkiye Ziraat Odalarõ Birliği Başkanõ Şemsi Bayraktar, “Çiftçilerimiz artık üretmekten korkuyor. Çiftçilerin genel başkanı olarak çiftçimiz fazla üretim yaptığında uykularım kaçıyor. Çünkü çiftçilerimiz fiyatı biraz iyi olan ürüne yöneliyor, bu yüzden meydana gelen üretim fazlası nedeniyle fiyatlar düşüyor ve pazarlama sorunu başlıyor” dedi. Bayraktar tarõmda planlamanõn olmadõğõnõ, pazarlama yönetimi ve sisteminin iflas ettiğini savundu. Ziraat Mühendisleri Odasõ (ZMO) Başkanõ Gökhan Günaydın da fõndõk fiyatõnõn geçen yõl seçimden 15 gün önce 5.15 YTL olarak açõklandõğõna dikkat çekerek “Seçim geçti, ortaklık bitti” dedi. Günaydõn, bu fiyattan üreticinin zarar göreceğini, hükümete yakõn 4-5 tüccarõn kazançlõ çõkacağõnõ söyledi. MADENCİLİK ParkElek.Madencilik 2.01 13.08 1.46 47.34 0.28 8 . 8 0 GIDA,İÇKİVETÜTÜN Altõnyağ 0.50 -5.81 1.17 -2.24 -0.08 -2.42 ÜlkerBisküvi 3.06 3.18 1.12 5.59 0.39 1 . 3 3 Banvit 2.42 1.27 1.83 0.53 0.29 0 . 4 6 CocaCola 10.80 7.98 2.83 7.34 0.66 3 . 6 3 ErsuGõda 0.54 0.88 0.94 1.40 0.01 0 . 8 5 FrigoPakGõda 0.91 -33.20 1.63 -17.31 -0.24 -7.68 KentGõda 52.00 3.56 6.18 3.55 0.92 1 . 7 4 KerevitaşGõda 9.90 -7.13 -3.03 -1.40 0.63 -0.99 KonfrutGõda 2.66 -2.43 1.01 -1.99 0.47 -1.18 KristalKola 1.10 1.19 0.67 7.89 0.01 0 . 9 8 MerkoGõda 2.43 -61.44 8.86 -15.88 -0.29 -7.91 PõnarEtVeUn 3.26 3.46 0.66 10.58 0.74 2 . 6 4 PenguenGõda 1.05 -32.44 2.51 -46.11 -0.15 -9.92 PõnarSu 5.30 4.03 1.15 18.19 0.73 2 . 8 7 PõnarSüt 4.76 2.13 0.74 5.06 0.75 1 . 4 6 ŞekerPiliç 2.50 -19.53 1.73 -6.68 0.13 -6.13 TatKonserve 2.50 1.99 2.29 1.04 0.07 0 . 6 7 T.Tuborg 1.52 -1,456.90 41.30 -58.78 -0.81 -23.76 Tukaş 0.64 -102.80 1.60 -49.00 -0.35 -14.83 Vanet 3.52 -1.39 1.24 -2.38 -0.01 -0.45 DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ AkalTekstil 0.86 2.48 0.29 1.04 -0.06 0 . 9 4 AkõnTekstil 1.49 -4.29 0.33 -6.77 -0.33 -2.72 Aksuİplik 1.03 -26.80 0.57 -26.18 -0.59 -8.69 Altõnyõldõz 6.15 -4.76 1.66 -11.76 0.13 -2.00 ArsanTekstil 1.18 -5.10 0.44 -21.14 -0.42 -2.80 BisaşTekstil 0.70 -427.06 -8.05 -48.73 1.08 -12.12 Bossa 1.33 8.77 0.49 16.67 0.33 6 . 8 4 CeylanGiyim 2.32 3.97 1.83 1.88 0.08 1 . 2 8 CeytaşMadencilik 2.17 -2.88 1.06 -22.01 -0.15 -2.65 Derimod 3.06 6.50 1.29 2.76 0.52 2 . 4 7 DesaDeri 0.70 -0.40 0.53 -0.57 0.14 -0.24 Edipİplik 5.25 -7.84 1.87 -37.92 -0.30 -1.83 Gedizİplik 0.70 -2.85 0.20 -148.65 -0.18 -1.99 İdaş 2.48 -11.48 0.50 -29.19 -1.46 -4.57 KarsuTekstil 0.77 -1.09 0.36 -1.89 0.01 -0.71 Kordsa 1.93 3.60 0.59 7.63 0.17 1 . 8 4 LüksKadife 2.03 -7.69 1.79 -22.03 -0.11 -4.76 MenderesTekstil 0.40 -0.91 0.34 -2.15 0.00 -0.53 MensaMensucat 0.51 -3.01 0.82 -18.51 -0.07 -0.79 Metemteks 0.53 -15.97 1.10 -64.06 -0.16 -8.93 Söktaş 5.35 -3.06 0.65 -12.12 0.59 -1.54 SönmezFilament 0.97 -1.47 0.80 -8.61 -0.10 -1.37 Yataş 1.42 -1.42 0.45 -1.08 0.07 -0.51 Yünsa 1.12 -1.25 0.45 -1.02 -0.05 -0.49 ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA AlkimKağõt 1.44 0.73 0.84 3.76 0.12 0 . 5 6 DoğanGazetecilik 2.48 4.73 1.03 7.05 0.17 3 . 2 6 Gentaş 1.23 4.06 0.79 10.99 0.12 3 . 7 4 KelebekMobilya 0.45 -21.63 1.60 -50.92 -0.11 -8.46 BakAmbalaj 3.10 3.58 0.52 3.52 0.31 1 . 9 3 DoğanBurda 2.14 12.09 1.07 9.97 0.39 7 . 5 4 DuranDoğanBasõm 2.68 -34.21 3.48 -7.32 -0.64 -4.66 IşõklarAmbalaj 0.56 2.51 1.63 3.38 0.09 0 . 2 3 Kaplamin 6.10 -2.37 0.92 -2.77 -0.09 -1.80 Kartonsan 57.00 4.93 1.11 22.04 14.12 4 . 3 0 KozaMadencilik 4.60 23.59 2.05 30.30 0.83 9 . 8 8 Olmuksa 4.18 1.48 0.83 2.14 0.20 1 . 2 1 TireKutsan 8.70 -23.94 5.44 -11.62 -0.49 -5.90 VikingKağõt 0.61 -110.49 2.64 -24.18 -0.44 -11.05 KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ Aksa 2.03 4.48 0.34 6.25 0.26 2 . 9 4 AlkimKimya 8.20 4.62 1.88 16.47 0.75 2 . 8 8 Aygaz 3.18 6.50 0.64 5.59 1.22 3 . 9 4 Bagfaş 141.00 40.38 2.53 27.54 28.57 22.84 Brisa 51.50 5.69 0.94 6.33 8.03 3 . 5 3 DevaHolding 12.00 -14.78 2.47 -30.91 -1.00 -7.23 Eczacõbaşõİlaç 1.35 2.41 0.44 9.64 0.84 2 . 0 4 EgeGübre 58.50 10.76 1.01 11.85 8.15 6 . 0 5 Good-Year 12.50 5.11 0.55 3.32 2.12 3 . 1 5 GübreFabrik. 44.75 9.47 5.09 6.81 2.12 3 . 3 5 Hektaş 1.10 14.53 0.89 22.34 0.18 11.45 Marshall 10.50 -0.55 0.94 -2.11 1.07 -0.42 Petkim 5.45 -1.18 0.75 -1.40 -0.08 -0.90 PetrolOfisi 6.20 4.72 1.23 1.62 0.90 1 . 9 3 Pimaş 2.38 -1.88 0.62 -2.16 0.22 -0.76 AdvansaSasa 0.43 -6.77 0.35 -9.07 -0.26 -4.10 SodaSanayii 1.21 1.07 0.57 3.44 0.06 0 . 6 6 SelçukEczaDeposu 1.65 10.32 1.19 3.79 0.29 3 . 8 1 TurcasPetrol 5.50 5.14 1.40 191.31 0.84 4 . 9 9 DyoBoya 0.46 -24.52 1.60 -30.70 -0.14 -4.84 TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ AdanaÇimento(A) 4.54 14.66 2.23 46.19 1.16 13.53 AdanaÇimento(B) 2.80 14.66 1.38 46.19 0.83 13.53 AdanaÇimento(C) 0.50 14.66 0.25 46.19 0.11 13.53 AfyonÇimento 920.00 7.00 2.00 20.78 74.10 5 . 7 1 Akçansa 4.66 9.54 1.21 17.46 0.80 5 . 8 3 AnadoluCam 2.09 1.62 1.11 4.80 0.20 0 . 7 1 BatõsökeÇimento 1.55 -0.55 0.47 -1.79 0.06 -0.49 BatõÇimento 7.80 4.82 1.41 9.23 0.51 3 . 3 3 BoluÇimento 1.70 13.34 1.14 27.31 0.41 12.04 BursaÇimento 5.10 17.29 2.36 17.31 0.65 9 . 9 5 Çimbeton 14.50 -8.69 0.74 -5.63 -1.72 -5.50 Çimentaş 4.90 -1.60 0.54 -4.50 0.62 -0.87 Çimsa 5.75 9.19 1.04 22.65 1.02 6 . 4 4 DenizliCam 2.86 -1.39 0.64 -4.71 -0.35 -0.83 EczacõbaşõYapõ 2.35 -7.01 1.06 -4.88 -0.65 -2.54 EgeSeramik 0.96 -8.52 0.57 -33.58 -0.03 -4.99 GöltaşÇimento 39.00 2.69 1.09 15.20 -1.28 2 . 0 6 HaznedarRefrakter 2.15 -4.83 1.67 -4.60 -0.08 -1.39 İzocam 15.70 15.94 2.98 17.48 2.16 12.02 KonyaÇimento 41.25 4.71 0.66 16.72 9.13 4 . 0 1 KütahyaPorselen 1.97 0.36 0.66 0.87 -0.01 0 . 2 2 MardinÇimento 5.00 20.17 2.37 37.22 1.00 17.00 NuhÇimento 12.70 3.86 2.24 16.43 1.42 2 . 9 7 TrakyaCam 1.62 1.78 0.76 8.63 0.27 1 . 1 9 UşakSeramik 0.99 2.71 0.58 1.74 0.03 0 . 8 0 ÜnyeÇimento 4.92 18.52 1.99 39.30 0.91 14.93 METALANASANAYİ BorusanMannesmann 11.40 17.58 1.23 8.21 2.54 5 . 7 0 Burçelik 16.70 -4.41 1.45 -2.02 -0.41 -1.25 BurçelikVana 0.90 -13.54 1.41 -20.91 -0.24 -7.91 Çemtaş 1.41 11.63 0.68 17.21 0.32 9 . 9 2 ÇelikHalat 3.92 9.45 1.85 6.51 0.15 4 . 8 3 DemisaşDöküm 1.34 9.07 0.50 7.74 0.22 4 . 8 8 ComponentaDökümcülük 4.78 12.74 1.53 9.23 0.44 7 . 8 3 Erbosan 6.70 2.66 0.75 4.97 0.98 1 . 4 3 EreğliDemirÇelik 8.00 13.07 1.40 22.76 1.01 7 . 6 6 FenişAlüminyum 2.76 13.12 1.71 10.52 0.22 5 . 7 1 İzmirDemirÇelik 3.00 1.02 1.23 1.26 0.40 0 . 6 5 Kardemir(A) 1.19 20.41 1.03 24.43 0.35 11.34 Kardemir(B) 1.20 20.41 1.03 24.43 0.35 11.34 Kardemir(D) 1.12 20.41 0.97 24.43 0.35 11.34 Sarkuysan 2.74 2.80 0.61 1.33 0.44 0 . 9 9 METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM AlarkoCarrier 10.50 5.69 0.59 8.48 1.86 4 . 0 6 AnadoluIsuzu 9.10 10.47 1.11 7.54 1.48 6 . 3 5 Arçelik 4.62 5.86 0.87 3.74 0.44 1 . 7 7 GrundigElektronik 0.70 -15.29 0.87 -6.49 -0.33 -3.25 BoschFrenSistemleri 70.00 -3.30 7.64 -0.81 0.14 -0.87 BSHEvAletleri 25.25 6.06 2.15 3.16 2.48 2 . 3 0 DitaşDoğan 2.72 -1.69 1.02 -2.54 -0.09 -1.11 EgeEndüstri 11.70 2.87 0.98 4.38 0.46 1 . 4 9 EmekElektrik 0.42 -5.27 -4.39 -1.16 0.04 -0.63 EminişAmbalaj 6.10 -16.62 2.65 -16.82 -0.46 -5.52 F-MİzmitPiston 13.90 45.92 6.67 76.77 1.15 40.71 FordOtosan 9.20 16.91 1.83 7.17 1.65 9 . 3 8 GersanElektrik 0.79 0.49 0.72 0.36 0.03 0 . 3 5 İhlasEvAletleri 3.14 0.14 2.82 0.29 0.05 0 . 0 8 KarsanOtomotiv 1.72 -19.23 1.90 -13.29 -0.15 -7.53 KarelElektronik 1.32 5.19 0.44 8.35 0.30 3 . 2 3 KlimasanKlima 5.50 -1.98 2.71 -2.13 -0.20 -0.56 MutluAkü 2.36 4.70 1.16 3.68 0.30 2 . 3 7 Parsan 2.33 13.13 0.75 29.84 0.53 9 . 0 4 PrysmianKablo 3.20 6.22 0.97 2.51 0.71 2 . 6 8 T.DemirDöküm 5.50 -23.24 3.08 -19.07 -0.56 -3.70 VestelBeyazEşya 3.84 6.86 1.52 5.39 0.32 3 . 8 3 DİĞERİMALATSANAYİİ AdelKalemcilik 5.65 22.79 0.96 20.23 1.30 10.06 GoldaşKuyumculuk 1.46 3.61 0.68 0.33 0.22 0 . 9 5 ServeKõrtasiye 1.46 2.03 1.11 3.72 0.09 1 . 5 6 ELEKTRİK,GAZVESU AkEnerji 10.90 11.18 1.63 17.24 0.15 7 . 0 4 AksuEnerji 2.82 3.19 0.72 144.18 0.13 2 . 8 6 AyenEnerji 2.25 11.44 1.45 41.27 0.25 5 . 0 1 ZorluEnerji 5.10 -21.68 1.80 -34.69 -0.65 -3.81 İNŞAATVEBAYINDIRLIK BorovaYapõ 0.35 -17.39 0.91 -0.04 -10.61 Enkaİnşaat 10.60 14.39 3.03 14.81 0.85 5 . 8 9 TOPTANTİCARET DoğuşOtomotiv 3.94 -11.25 1.01 -8.66 0.11 -3.29 İntema 4.08 5.57 1.04 0.54 -0.08 0 . 5 5 SankoPazarlama 2.70 3.28 1.00 1.72 0.05 2 . 0 0 PERAKENDETİCARET AFMFilm 9.00 0.90 5.68 0.80 -0.10 0 . 3 1 BİMBirleşikMağ. 46.00 30.85 15.89 3.35 1.72 8 . 3 1 BoynerMağazacõlõk 1.31 9.26 2.10 2.45 0.12 2 . 2 1 Carrefoursa(A) 12.40 32.13 1.28 34.06 3.72 21.47 Carrefoursa(B) 11.80 32.13 1.22 34.06 3.72 21.47 TescoKipa 7.25 -13.00 1.42 -6.39 -0.66 -5.60 Migros 21.60 8.74 2.65 5.37 3.37 4 . 8 4 Milpa 1.20 -5.11 2.23 -0.11 -2.48 VakkoTekstil 0.93 -5.16 0.79 -6.26 -0.11 -3.14 TURİZM FavoriDinlenmeYer. 2.44 -20.90 0.28 -1,657.62 -0.85 -7.78 MarmarisAltõnyunus 9.50 -1.34 1.28 -11.06 -0.40 -1.04 MartõOtel 0.68 -5.83 0.71 -14.05 -0.06 -2.58 NetTurizm 0.66 -70.75 0.67 -2,867.15 -0.28 -27.97 Tek-ArtTurizm 0.88 -3.86 1.89 -0.03 -2.47 ULAŞTIRMA,HABERLEŞMEVEDEPOLAMA Çelebi 8.70 16.78 1.84 13.71 1.45 7 . 0 8 TürkHavaYollarõ 6.50 11.82 0.53 9.76 2.62 4 . 2 0 ReysaşLojistik 4.76 -4.55 2.06 -8.53 0.00 -1.51 Usaş 1.38 14.87 0.71 57.79 -0.09 11.29 HABERLEŞME Turkcell 7.95 15.63 2.43 27.74 0.97 11.00 TürkTelekom 4.24 22.62 3.38 19.96 0.00 8 . 0 3 TIBBİVEDİĞERSAĞLIKHİZMETLERİ AcõbademSağlõk 8.50 -7.01 6.75 -3.98 -0.07 -2.17 SPORHİZMETLERİ BeşiktaşFutbolYat. 2.49 -9.95 7.12 -1.90 -0.07 -0.78 FenerbahçeSportif 73.50 36.82 21.23 82.14 1.96 34.81 GalatasaraySportif 151.00 39.90 1.74 34.59 32.83 TrabzonsporSportif 13.40 31.98 6.65 81.49 0.99 26.43 BANKALARVEÖZELFİNANSKURUMLARI Akbank 6.15 10.90 1.75 0.65 1 . 4 5 AlbarakaTürk 3.46 10.45 1.66 0.42 1 . 3 8 AlternatifBank 1.33 11.02 1.11 0.22 1 . 2 8 Denizbank 9.60 7.79 4.58 0.30 0 . 6 5 FortisBank 1.26 8.00 0.75 0.17 1 . 2 8 Finansbank 6.00 9.53 3.10 0.32 1 . 0 7 GarantiBankasõ 3.56 12.46 1.87 0.43 1 . 3 4 İşBankasõ(A) 20,000.00 12.27 5,864.31 60.63 1 . 3 1 İşBankasõ(B) 870.00 12.27 255.10 3.03 1 . 3 1 İşBankasõ(C) 5.70 12.27 1.67 0.76 1 . 3 1 T.KalkõnmaBank. 4.82 4.17 1.65 0.26 2 . 1 4 T.S.K.B. 1.11 10.87 0.82 0.33 1 . 4 2 T.EkonomiBank. 1.50 12.18 1.64 0.17 0 . 9 2 Tekstilbank 1.78 2.19 1.97 0.05 0 . 2 4 VakõflarBankasõ 2.26 8.95 1.07 0.41 0 . 9 7 YapõveKrediBank. 2.66 12.84 2.06 0.24 1 . 2 3 HalkBankasõ 6.60 16.66 2.14 0.99 1 . 4 0 SİGORTAŞİRKETLERİ Aksigorta 5.10 2.63 0.95 0.33 1 . 9 3 AnadoluSigorta 1.27 10.76 0.73 0.28 4 . 6 4 AnadoluHayatEmek. 3.12 5.35 2.50 0.19 0 . 5 6 AvivaSigorta 14.60 15.13 4.65 0.34 3 . 8 4 GüneşSigorta 2.98 6.29 2.31 0.08 2 . 0 7 YapõKrediSigorta 15.10 6.17 4.53 0.35 2 . 3 6 RaySigorta 2.90 2.69 3.95 -0.05 0 . 5 5 FİNANSALKİRALAMAVEFACTORİNGŞİRKETLERİ GarantiFaktoring 2.66 9.79 1.18 10.71 0.40 0 . 4 1 FinansFin.Kir. 4.34 9.12 1.14 36.01 0.74 1 . 9 3 İşFin.Kir. 0.81 19.72 0.58 679.59 0.41 4 . 3 6 ŞekerFin.Kir. 0.53 7.52 2.19 13.48 0.04 0 . 4 8 TekstilFin.Kir. 0.75 9.31 0.36 28.85 0.34 3 . 6 1 CreditwestFaktoring 2.84 6.31 2.14 0.38 1 . 0 1 YapõKrediFin.Kir. 2.30 12.31 1.63 45.43 0.35 2 . 5 1 VakõfFin.Kir. 2.31 2.11 1.37 2.80 -0.11 0 . 3 0 HOLDİNGLERVEYATIRIMŞİRKETLERİ AlarkoHolding 2.64 4.01 0.81 15.29 0.36 2 . 0 4 BorusanYat.Paz. 3.58 3.04 0.94 0.50 3 . 0 2 DoğanHolding 1.73 -2.38 0.69 -3.51 0.11 -0.92 EczacõbaşõYatõrõm 2.52 0.55 0.27 0.64 1.32 0 . 5 4 GSDHolding 1.37 2.33 0.88 0.16 0 . 2 6 İhlasHolding 0.61 -2.32 0.57 -4.71 -0.05 -1.03 KoçHolding 4.14 2.63 1.06 1.91 1.11 0 . 3 2 NetHolding 0.66 16.52 1.86 131.55 0.29 5 . 6 6 ŞişeCam 1.61 1.26 0.62 3.79 0.26 0 . 5 9 İşGirişim 2.15 6.20 0.44 53.61 0.38 6 . 1 1 TAVHavalimanlarõ 7.30 -9.72 3.15 -20.17 -0.34 -2.00 SabancõHolding 5.00 10.40 0.99 48.66 0.95 1 . 0 7 VakõfGirişim 7.80 3.08 1.63 0.12 3 . 0 6 YazõcõlarHolding 8.00 3.34 0.98 15.69 1.61 0 . 9 5 GlobalYat.Holding 0.91 -1.58 0.73 -5.46 0.07 -0.57 TekfenHolding 8.20 12.82 1.80 14.08 0.87 6 . 5 5 BİLİŞİM ArenaBilgisayar 1.95 6.68 0.90 0.70 0.51 1 . 6 9 AlcatelTeletaş 1.35 -4.32 1.58 -1.12 -0.04 -0.86 EscortComputer 1.79 1.43 0.91 2.49 0.02 1 . 0 1 AnelTelekom 2.39 13.27 1.71 18.40 0.16 5 . 3 5 IndeksBilgisayar 1.26 0.99 0.81 0.35 0.18 0 . 2 5 LinkBilgisayar 2.02 0.34 1.75 1.07 -0.14 0 . 3 1 LogoYazõlõm 2.50 3.09 1.03 8.93 0.28 2 . 5 9 NetaşTelekom. 15.00 1.11 0.54 2.62 0.04 0 . 7 3 SAVUNMA Aselsan 4.84 8.37 1.10 12.72 0.94 2 . 8 0 GAYRİMENKULYAT.ORT. AkmerkezG.M.Y.O. 36.75 25.18 5.03 79.23 3.58 22.27 AlarkoGMYO 19.50 5.28 0.64 87.36 2.41 4 . 4 0 AtakuleG.M.Y.O. 1.23 5.19 0.54 21.44 0.32 5 . 1 6 DoğuşGEGMYO 0.78 -2.75 0.56 -83.58 0.12 -2.14 İşGMYO 1.13 3.05 0.57 70.49 0.02 2 . 8 8 NurolGMYO 2.07 1.39 0.43 42.85 0.52 1 . 3 7 SağlamGMYO 0.70 0.17 0.66 8.16 0.02 0 . 1 2 SinpaşGYO 4.50 0.39 0.70 16.71 0.22 0 . 3 3 ÖzdericiGMYO 1.20 11.94 0.89 201.43 0.17 4 . 5 9 VakõfGMYO 1.56 4.45 0.46 71.85 0.28 4 . 4 2 PeraGMYO 0.82 -4.52 1.49 0.04 -2.47 YapõKrediKorayGMYO 2.49 -3.19 0.97 -62.62 0.14 -1.19 MENKULKIYMETLERYATIRIMORT. AkYat.Ort. 1.14 -15.29 0.51 -9.40 -0.16 -14.38 AlternatifYat.Ort. 0.55 -13.50 0.37 -5.59 -0.14 -13.34 AtaYat.Ort. 0.56 -28.54 0.60 -21.08 -0.18 -26.08 AtlantisYat.Ort. 0.55 -47.17 0.44 -14.94 -0.53 -45.91 AtlasYat.Ort. 0.63 -45.42 0.42 -2.41 -0.28 -44.77 AvrasyaYat.Ort. 0.45 -60.10 0.66 -1.69 -0.27 -56.79 BaşkentYat.Ort. 0.64 -2.17 0.59 -0.05 0.01 -1.34 BumerangYat.Ort. 0.54 -9.43 0.58 -10.60 -0.09 -9.32 DenizYat.Ort. 1.09 -11.48 0.43 -36.63 0.05 -11.10 EczacõbaşõYat.Ort. 0.63 -16.54 0.40 -10.51 0.04 -16.49 GedikYat.Ort. 0.70 -20.72 0.75 -0.58 -0.10 -18.62 EuroYat.Ort. 0.77 -5.81 0.73 -0.32 0.01 -5.79 EuroTrendYat.Ort. 0.72 -7.19 0.75 -0.22 0.00 -7.17 EVGYat.Ort. 0.62 -26.05 0.58 -0.35 -0.33 -25.79 EgeliCo.Yat.Ort. 0.70 -26.35 0.76 -2.80 -0.16 -26.22 FinansYat.Ort. 1.39 -45.47 1.29 -6.69 -0.43 -45.09 GarantiYat.Ort. 0.47 -18.41 0.53 -9.23 -0.05 -18.28 HedefYat.Ort. 0.53 -10.15 0.69 -4.43 -0.10 -10.12 İnfoYat.Ort. 0.50 -30.89 0.67 -0.34 -0.22 -26.91 İnfotrendYat.Ort. 0.72 1.25 0.69 0.01 0.07 1 . 2 5 İşYat.Ort. 0.72 -8.25 0.56 -7.18 0.01 -8.14 M.YõlmazYat.Ort. 0.56 -47.83 0.66 -6.23 -0.38 -47.43 MarbaşBTipiYat.Ort. 1.08 1.96 0.95 0.44 0.12 1 . 9 6 MetroYat.Ort. 0.71 -67.08 1.22 -1.52 -0.29 -65.75 MerkezBTipiYat.Ort. 0.93 -6.38 1.04 -0.09 -0.09 -5.57 OyakYat.Ort. 0.48 -22.82 0.54 -1.92 -0.20 -22.42 TSKBYat.Ort. 0.50 -14.63 0.49 -34.63 -0.08 -14.60 TaçYat.Ort. 1.36 -22.00 0.55 -16.34 -0.26 -21.44 TaksimYat.Ort. 0.55 -56.36 1.17 -0.50 -0.41 -36.17 TacirlerYat.Ort. 0.51 -24.35 0.63 -1.05 -0.19 -23.63 VakõfYat.Ort. 1.17 -23.14 0.67 -9.47 -0.29 -22.25 YatõrõmFin.Yat.Ort. 0.52 -21.54 0.44 -7.78 -0.20 -21.00 VarlõkYat.Ort. 0.87 -20.75 0.84 -2.92 -0.12 -20.64 YapõKrediYat.Ort. 0.63 -13.38 0.37 -5.55 -0.01 -13.33 ARACIKURUMLAR İşY.Men.Değ. 1.67 1.13 0.82 0.02 0.21 0 . 2 1 İKİNCİULUSALPAZAR LafargeAslanÇimento 67.50 6.00 2.90 7.48 4.21 3 . 2 0 AltõnyunusÇeşme 3.12 -5.02 0.73 -99.95 -0.20 -4.15 BerdanTekstil 1.28 -31.15 -0.20 -64.06 -2.21 -16.73 BirlikMensucat 0.54 -30.37 0.37 -21.85 -0.39 -8.13 Dardanel 0.45 -10.58 -0.07 -42.65 0.17 -31.65 Doğusan 1.25 -16.23 3.02 -222.64 -0.09 -8.87 EgeProfil 2.56 0.18 1.70 0.17 0.13 0 . 0 7 IpekMatbaacõlõk 1.94 38.20 1.10 30.60 0.81 9 . 5 5 MegesBoya 1.10 -25.18 5.43 -14.07 -0.50 -5.53 PetrokentTurizm 20.30 -42.03 2.89 -64.33 -3.00 -7.94 SönmezPamuklu 1.15 -4.20 1.00 -30.26 0.05 -3.97 MetemturOtelcilik 1.60 -18.56 1.22 -413.48 -0.27 -6.68 ŞekerFin.Kir. 0.53 7.52 2.19 13.48 0.04 0 . 4 8 MertGõda 0.97 -16.57 1.48 -11.50 -0.19 -6.02 SilverlineEndüstri 0.85 -2.34 0.81 -2.32 -0.03 -1.29 FonFin.Kir. 12.60 16.82 1.01 160.45 2.46 5 . 7 7 YENİEKONOMİPAZARI ArmadaBilgisayar 1.69 -1.76 0.99 -0.62 0.16 -0.49 DatagateBilgisayar 2.58 2.22 1.50 0.34 0.15 0 . 7 9 Plastikkart 2.12 2.20 2.10 3.99 -0.03 1 . 7 8 KURUMSALYÖNETİM AsyaKatõlõmBankasõ 2.60 7.93 1.86 0.26 1 . 2 7 AnadoluEfes 12.80 11.39 2.87 12.84 0.90 4 . 6 0 DoğanYayõnHol. 1.99 -0.41 0.89 -0.37 0.04 -0.12 DentaşAmbalaj 0.78 -3.94 0.64 -12.10 0.02 -2.41 HürriyetGzt. 1.68 8.10 0.92 13.24 0.26 3 . 4 2 TofaşOto.Fab. 4.00 13.26 1.74 5.48 0.51 4 . 2 7 Tüpraş 28.00 18.97 1.85 4.75 5.62 6 . 3 0 TürkTraktör 10.60 19.24 2.11 11.61 1.77 6 . 6 2 Otokar 14.60 23.38 2.37 14.95 2.94 10.24 Şekerbank 2.27 9.85 1.04 0.37 1 . 1 8 Vestel 1.94 -11.47 0.30 -11.68 -0.40 -2.65 YveYGMYO 1.08 -3.57 1.41 -237.96 -0.05 -3.49 GÖZALTIPAZARI BoyasanTekstil 0.25 51.29 3.35 9.81 0.02 6 . 3 8 ÇbsBoya 0.23 -10.93 -0.08 -101.31 -0.28 -13.94 EGSG.M.Y.O. 0.43 0.30 0.24 54.34 0.27 0 . 2 3 Egeplast 0.91 -41.12 -1.35 -25.69 -0.15 -6.21 EsemSporGiyim 0.62 -11.65 1.12 -27.41 0.13 -2.43 MakinaTakõm 0.27 -17.01 0.38 -42.34 -0.75 -3.00 MazharZorluHolding 0.64 -23.51 -0.27 -27.71 -0.51 -6.45 OkanTekstil 0.91 -71.07 1.30 -0.49 -36.94 ÇBSPrintaş 0.32 -13.80 0.38 -97.11 -0.06 -3.28 SelçukGõda 0.29 8.78 0.47 75.86 -0.28 5 . 2 4 TranstürkHold. 0.25 -75.13 0.53 -65.19 -1.23 -4.49 Tümteks 0.31 -20.44 -0.47 -80.73 -0.11 -77.99 Tarıma taze kan ANKARA (AA) - Türkiye Tarõm ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin geçen günlerde sõnavla aldõğõ 150 mühendis daha işbaşõ yapacak. Mühendisler, birliğe bağlõ kooperatiflerde istihdam edilecek. Türkiye Tarõm ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım, yeni mühendislerin istihdamõyla Türk tarõmõnõn daha da güçlendirileceğini söyledi. Yõldõrõm, son 5 yõllõk süreç içinde kurumun 1.5 milyon çiftçinin sorununa çözüm olduğunu belirterek geçen dönemde de 500 ziraat mühendisini işe başlattõklarõnõ hatõrlattõ. Şemsi Bayraktar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog