Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Ulusalcılığı saptırmaya çalışan çev- releri iyi anlamamız gerekir. Çağdaş ulusalcılığa kimler karşıdırlar? 1) Vahşi kapitalizm, ulusalcı hare- ketleri, önündeki en büyük engel olarak görür. Kapitalist piyasaların kü- resel sömürülerini sürdürebilmeleri için, “ulusalcıların tasfiye edilmesi gerekir”. - Mustafa Kemal’in kapitülasyon- ları yırtıp atması, Avrupalı (ve Batılı) sö- mürgeciler için milliyetçileri en büyük tehdit haline getirdi. - Chavez, Venezüella’nın petrolü- nü sömürgeci tekellere terk etmeyip millileştirdiğinde, saldırganlar bu ulu- salcı ve halkçı çıkışlardan hiç hoş- lanmadılar. Vahşi kapitalizm kendi çıkarına olan “tek yanlı bozuk düzeni” sürdü- rebilmek için ulusalcı (milliyetçi) ha- reketleri ortadan kaldırmaya çalışır. 2) Katılımcı demokrasi ve çağdaş sosyal hukuk devleti yerine, “şeriat düzenini getirmek isteyen dinciler” de, ulusalcı ve halkçı hareketlere şiddetle karşı çıkarlar. Şeriat düzeni içindeki “ümmetçi anlayış”, milliyetçiliği ken- disine rakip olarak görür. Ancak özünde “sömürgecilerin işi- ne yarayan milliyetçilik karşıtlığı”, din- ciler için de çelişkili sonuçlar doğu- rur. Ulusalcılığa karşı çıkarak sö- mürgecilerin ekmeğine yağ süren dinciler, önünde sonunda kendileri de emperyalistlerin hedefi durumuna düşerler. 3) Azgelişmiş ülkelerdeki “oligarşi çevreleri”, ulusalcılardan hoşlanma- yan diğer bir kesimi oluştururlar. Bu çevreler, “sömürgecilerden pay al- dıkları için”, bozuk düzenin değiş- mesini istemezler. Sömürgecileri tehdit eden ulusalcı hareketler oligarşi için de zararlı görü- lür. Çünkü azgelişmiş ülkedeki oligar- şinin çıkarları, “Batı oligarşilerinin çı- karları ile bütünleşmiştir”. Liberallerden kimi eski solculara, bazı sermaye çev- relerinden bürokrasiye kadar bu bozuk düzenden beslenenlere rastlanır. Nasıl tanımlamalıyız? Oligarşinin içinde yer alan kimi ya- zar çizerler ulusalcılığı, “kendi kafa- larında kurguladıkları bir model için- de” pazarlarlar. Onlara göre ulusalcılık “kapanmaktır”; statükoyu korumak ve değişimi engellemektir. Hatta işi ka- fatasçılığa kadar götüren ilkel yara- tıklara bile rastlanabilir. Aslında bu yanlış tanımlamalar, “emperyalizmin ulusalcıları tasfiye et- mek için kullandıkları araçlardır”. Teknik ve siyasal boyutları ile çağ- daş ulusalcılığın (milliyetçiliğin) taşı- dığı özellikler şunladır: 1) Uluslararası ilişkilerde karşılıklı çı- karların dengeli bir biçimde korun- ması; iktisadi, siyasi, kültürel ve gü- venlik ilişkilerinde bu ilkenin göz önü- ne alınması gerekir. Bunlar kapan- makla, statükoculukla uzaktan ya- kından ilgili değildir. Bu yalanı söyle- yenler sömürgecilerin, dincilerin ve oli- garşinin sözcüleridir. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı çı- karların gözetilmesi ve dengenin sağ- lanması, “demokrasinin ve çağdaş ol- manın bir gereğidir”. Ancak bu yolla ülkeler kendi halklarının iktisadi, siyasi ve kültürel haklarını koruyabilirler. 2) Ulusalcılık, katılımcı demokrasi- yi gerektiren bir düzen peşindedir. - İçerde toplumsal dengenin sağ- lanması, - Toplumsal sınıfların paylarını ge- reği gibi alabilmeleri, - Oligarşik dayatmalara karşı yapı- lanmaların hedef alınması.. Bütün bunlar ulusalcı (milliyetçi) politikaların alt başlıkları olmak zo- rundadır. Ya sahte milliyetçiler? 1950’li yıllarda Amerika, bürokrasiyi, siyasileri, toprak ağalarını ve kimi sermaye çevrelerini kullanarak soğuk savaştaki “Amerikancı milliyetçileri” üretti. 1970’li yıllarda yine Amerika, “an- ti Amerikan sola karşı sağcı milliyet- çileri yarattı”. 2000’li yıllarda ise mafya ve ka- çakçılar milliyetçi yaftası yapıştırılarak sahneye çıkarıldılar. Bütün bunlardan yararlanan kim? ABD ve AB’nin Türkiye ve bölge üzerindeki planlarının bir parçası ol- duklarını iyi görmemiz gerekiyor. Çağdaş milliyetçilik uluslararası ilişkilerde “karşılıklı çıkarları dengele- me amacını güttüğü için” hukuka saygıyı öne çıkarır. Sömürgeci bas- kılara karşı çıkar, antiemperyalist bir duruşu simgeler. Dış ilişkilerde çıkarların dengelen- mesi için “içerde katılımcı demokra- sinin işlemesini destekler”. Çağdaş ulusalcılık özünde budur. Bundan rahatsız olan sömürgeciler ve ortak- ları, “kendi kurguladıkları saçmalıkla- rı, naylon milliyetçilik olarak” sahne- ye çıkarırlar. Güney Amerika’daki antiemperya- list gelişmelere Batılılar bile, “ulusal- cı sol hareketler” adını vermişlerdir. Çağdaş ulusalcılık, sömürgeci, din- ci ve oligarşik hareketlere karşı duruşa verilen isimdir. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Çağdaş Ulusalcılığı Görmek İstemeyenler... GİRESUN 1. İCRA DAİRESİ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2007 / 228 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Giresun İli, Gemiler Çekeği Mah. Duyduk-Par- çalõ sok. E:19 Pafta, 512 Ada, 62 parselde kayõtlõ 56 bağõmsõz bölüm nolu meskenin tamamõnõn satõşõ yapõlacaktõr. Tapu Kay- dõ Giresun İli, Gemiler çekeği Mah. Duyduk-Parçalõ sok. E:19 Pafta, 512 Ada, 62 parselde kayõtlõ 56 bağõmsõz bölüm nolu meskenin tamamõ borçlu adõna kayõtlõdõr. İmar Durumu: Gi- resun Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2007 tarih ve 4898 sayõlõ İmar durumu yazõlarõnda E: 19 Pafta, 512 Ada, 62 parselde kayõtlõ taşõnmazõn Sagae caddesi- ne bakan kõsmõ bitişik nizam 7 kat konut +ticaret alanõnda, Ka- zõm Karabekir caddesine bakan kõsmõ ise bitişik nizam 7 kat konut alanõnda kalmaktadõr diye ifade edilmiştir. Taşõnmazõn Halihazõr Durumu: Satõşa konu mesken Giresun İli, Gemiler çekeği Mah. tapunun E: 19 Pafta, 512 Ada, 62 parselde kayõt- lõ taşõnmazõ içinde bulunan binanõn (Sagae caddesi ve ile Ka- zõm Karabekir caddeleri arasõnda kalan) VI(6)katõnda 78/2400 arsa paylõ 185 m2 inşaat ve 156 m2 faydalõ alanlõ daire kõymet takdirinin yapõldõğõ tarihte kapalõ olmasõ nedeni ile Tapu Sicil Müdürlüğünde mevcut ve üzerinde kat irtifakõ tesis edilen pro- jesine bakõlarak, Dubleks daire hakkõnda bilgi sahibi olundu- ğu ve Adõ geçen daire Salon +Mutfak+Oturma+Üç Yatak Odasõ +Banyo+WC+Kiler(Kat kaloriferi konulacak yeri olan)+İki adet Balkondan ibarettir. Bina tahminen 20 yõllõktõr. Binanõn asansör ve merkezi sistem kaloriferi yoktur. Gayri- menkulün Muhammen Bedeli: Satõşa konu taşõnmazõn değeri, dairenin bulunduğu kat (en son kat) ve inşai durumu ile ben- zer özellikler dikkate alõnarak adõ geçen daire 65.000,00.-YTL (Altmõşbeşbin YTL) olarak kõymetlendirilmiştir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõşa konu gayrimenkul 17.10.2008 günü Saat 10.10’den 10.15’a kadar Giresun 1. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edi- len kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü ba- ki kalmak şartõyla 27.10.2008 günü aynõ yer ve saatlerde ikin- ci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edi- lememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kal- mak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahminedilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndans fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş ta- lebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin pa- ra iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ve- rilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden öde- nir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde daire- mize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-. İha- leye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle iha- lenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikle- ri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zarar- lardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardõr. İhale fark ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kal- maksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden ödenecektir. 5.- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6.- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007 / 228 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. Taşõnmazda daha sonra meydana ge- lecek değişiklikler ihale alõcõsõ tarafõndan kabul edilmiş sa- yõlacaktõr. İş bu ilan tebliğ yapõlamayan diğer ilgililer için teb- liğ hükmündedir. (İİK 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hak- kõ sahipleri de dahildir. Basõn: 47402 SİVAS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/579 Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõy- meti, adedi, önemli özellikleri: 1) Sivas Tapusunda Merkez, Aydoğan Mah. Pafta 106, Ada 3325, Parsel 7 de kayõtlõ 238,69 m2 arsa üzerine inşa edilmiş 30/900 arsa paylõ Zemin Kat 15 Bağõmsõz Bölüm nolu Mehmet Paşa Mah. Behram Cad. No:6 Sivas Adresin- de Bulunduğu yerde altyapõ ve Belediye hizmetleri tam şeh- rin ticari faliyetlerinin yoğun olduğu bölgeye çok yakõn ko- num itibariyle merkezi yerde her türlü sosyal tesise yakõn konumda 11, 12, 13, 14, Bağõmsõz bölüm nolu dükkanlarla birleştirilmiş cephesi alüminyum, alokabant kaplamadõr, yerler seramik kaplama asma tavan yapõlmõş bürüt 22.00 M2 kullanõm alanlõ her türlü ticari faliyete müsait III sõnõf B Gru- bu 100.000.00. YTL muhammen kõymetinde dükkan; 2) Sivas Tapusunda Merkez Kadõburhanettin Mah. Küm- bet Mevki Ada 508, Parsel 88’de kayõtlõ Barbaros Bulvarõ Akademikent Sitesi C. Blok 7. Kat No:29 adresinde bulun- duğu yerde altyapõ ve belediye hizmetleri tam, Şehrin Tica- ri faliyetlerinin yoğun olduğu bölgeye yakõn konumda, et- rafõnda resmi kurumlar, istasyon ve şehir stadyumuna yakõn konumda, 114 daireli üç bloklu site içerisinde yer almakta olup, sitenin özel güvenliği mevcut binalar betonarme kar- kas tarzõnda yapõlmõş doğalgazlõ merkezi kalorifer sistemi ile õsõtõlmaktadõr. Bina girişi alüminyum kapõ olup, merdi- venler mermer kaplama, binada çift asansör mevcuttur. Dai- re giriş kapõsõ çelik kapõ, iç kapõlar ve pencereler ahşap õsõ camlõdõr. Dairede õslak zeminler seramik kaplamadõr. 4 oda ve bir salondan müteşekkil daire tabanlarõ ahşap parke kap- lõdõr. Mutfak dolabõ ve vestiyer mevcut olup III sõnõf B Gru- bu yapõ vasfõnda 180.000.00.-YTL. Muhammen kõymetinde Mesken; Satõş Sivas 1. İcra Dairesi'nde; 17.10.2008 Cuma günü 1. Sõradaki 15 Bağõmsõz bölüm nolu dükkan saat 14.15 -14.25 saatleri arasõnda, 2 Sõradaki 29 Bağõmsõz bölüm nolu Mes- ken 14.30 - 14.40 saatleri arasõnda açõk artõrma suretiyle ya- põlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş gi- derlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõ- cõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 27.10.2008 günü aynõ yerde aynõ saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alaca- ğõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana iha- le olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edi- len kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõndan fazla olmasõ ve bun- dan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş tale- bi düşecektir. 2. Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi- len değerin % 20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar ka- dar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere sü- re verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. KDV alõcõya aittir. 3. İpotek sahibi alacaklõlarla di- ğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi tak- dirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaktõr. 4. Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133. maddesi ge- reğince ihale feshedilir, iki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme ha- cet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5. Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6. Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 2008/579 sayõlõ dosya numarasõyla müdür- lüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (*) İlgililer tabirine ir- tifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 46549 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU Kamu Personeli Yabancõ Dil Sõnavõna Katõlmak İsteyenlerin Dikkatine 1. Resmi Gazete’de 23.06.2007 tarih ve 26561 sayõlõ yayõmlanan “Kamu Personelinin Yabancõ Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkõnda Yönetmelik” uyarõnca Kamu Personeli Yabancõ Dil Bilgisi Seviye Tespit Sõnavõ (KPDS), TC Yüksek- öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafõndan yapõlmakta- dõr. 2. Sõnav, 2 Kasõm 2008 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakõr, Erzu- rum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa’da yapõlacaktõr. 3. Sõnava, yabancõ dil tazminatõndan yararlanmak isteyen 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu (aylõklarõnõ bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayõlõ Türk Silahlõ Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayõlõ Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayõlõ Uzman Jandarma Kanunu’na göre çalõşmakta olanlar, kadrolar karşõlõk gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalõşan personel ile 399 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararna- me’nin 3/c maddesine tabi sözleşmeli personel katõlabilir. Ayrõca, yabancõ dil bilgisi se- viyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnda çalõşan personel de bu sõnava katõlabilir. Yurtdõşõnda Görevlendirilecek Memurlarõn Seçim Esaslarõna Dair Yönetmelik’in de- ğişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarõnca yurtdõşõ teşkilatõnda sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sõnava girmesi gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarõnda 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu’nun 4. maddesi- nin (B) fõkrasõna göre sözleşmeli statüde çalõşacak; a) Mütercim veya tercümanlarõn işe başlatõlabilmeleri için diğer şartlar yanõnda yaban- cõ dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde, b) Çözümleyici ve programcõlarõn ise işe başlatõlabilmeleri için diğer şartlar yanõnda İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olmasõ gerekmektedir. Bu nedenle, halen bu görevlerde çalõşmakta olanlardan yabancõ dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalõşmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarõna başvuruda bu- lunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunlarõnõn bu sõnava katõlmalarõ müm- kündür. Herhangi bir kurumda çalõşmamakla birlikte yabancõ dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunlarõ ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanõ istenen öğrenciler de bu sõnava katõlabilir. 31.07.2008 tarih ve 26953 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan Öğretim Üyesi Dõşõndaki Öğretim Elemanõ Kadrolarõna Naklen veya Açõktan Yapõlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sõnav ile Giriş Sõnav- larõna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkõnda Yönetmeliğin “Merkezi Sõnav ve Giriş Sõnavlarõ- na İlan ve Başvurma Şartlarõ” adlõ İkinci Bölümün 6. Maddesinde: “Öğretim üyesi dõşõn- daki öğretim elemanõ kadrolarõna naklen veya açõktan yapõlan her türlü atamada Akade- mik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sõnavõ’ndan (ALES) en az 70, ÖSYM tarafõn- dan yapõlan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Ku- rulu’nca kabul edilen bir sõnavdan bu puan muadili bir puan almõş olmak.” ve “Yabancõ dille eğitim-öğretim yapõlan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanõ kadrola- rõna naklen veya açõktan yapõlacak atamalarda aranacak dil puanõnda Yükseköğretim Ku- rumlarõnda Yabancõ Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancõ Dille Eğitim-Öğretim Yapõlmasõn- da Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanõr” hükümleri yer almaktadõr. Aynõ Bölümün 7. Maddesinde ise: “Yabancõ dil okutmanõ başvurularõnda ÖSYM tarafõn- dan yapõlan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Ku- rulu’nca kabul edilen bir sõnavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak” hükmü yer al- maktadõr. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõnlanan “Yan Dal Uzmanlõk Eğitimi Giriş Sõnavõ Yönetmeliği” Tõpta Uzmanlõk Tüzüğü hükümlerine göre uzman ta- bip olanlarõn daha ileri seviyede yapacaklarõ Yan Dal Uzmanlõk Eğitimi Giriş Sõnavõ’na (YDUS) ilişkin esaslarõ düzenlemektedir. Bu yönetmeliğin ikinci Bölümünün 10. mad- desinde “ÖSYM tarafõndan yapõlacak bilim sõnavõna (YDUS); KPDS veya ÜDS’den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katõlabilir” hükmü yer almaktadõr. 4. Sõnav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransõzca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Ja- ponca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sõrpça, Ukraynaca (Ukra- ince) ve Yunancadan yapõlacaktõr. 5. Başvuru evrakõ 8-19 Eylül 2008 tarihleri arasõnda ÖSYM Sõnav Merkezi Yönetici- likleri ve Üniversite Rektörlüklerinden 2,00 YTL karşõlõğõ alõnabilir. Başvuru merkezleri http://www.osym.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir. Basõn: 47569 BALIKESİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/6658 E. Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen Tapu Kaydõ: Balõkesir merkez Atatürk mahallesi Ada 4742 parsel 9 da kayõtlõ 4075 m2 miktarõ cinsi arsa, olan ta- şõnmazda kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ayrõlan 1/72 arsa paylõ D Blok 2. katta 5 nolu meskendir. Maliki Fat- ma Karakoç’tur. Ayrõk mesken nizamõnda dört katlõ olarak yapõ müsaadesi almaktadõr. Azami bina sahasõ %30’u geçemez. Balõkesir merkez Paşaalanõ mahallesi Çengel caddesi İstiklal Sk. Aydemir Sitesi D Blokta 2. katta kaloriferli dairedir.Bina Betonarme tarzda 4 kat- lõdõr.Dõş cephesi boyalõ, çatõsõ mevcuttur.Bina doğal- gazlõdõr Bina dõş kapõsõ ferforje demir doğrama, iç mer- divenler mermerdir. 3 oda salon, mutfak, çift balkon, tuvalet, banyo ve antreden oluşmaktadõr.Yaşam ma- halleri tabanlarõ laminant parke kaplama, õslak mahal- ler 1. sõnõf seramiktir. Islak mahallerde duvarlar 1. sõnõf dekoratif fayanstõr.Yaşam mahalleri ve antrede duvar- lar alçõ düzleme saten boyalõdõr. Tavanlar alçõ rölieftir. Mutfak dolaplarõ l. sõnõf tezgahõ mermerittir. Banyoda duşakabin ve hilton dolap mevcuttur. İç ve dõş kapõlar hazõr amerikan pres kapõdõr. Klimalõdõr.Lüks bina cin- sine girebilecek malzeme ve işçilik kalitesi mevcut- tur.Takribi kullanõm alanõ 135 m2’dir. Muhammen Değeri: 150.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1 - Satõş 10.10.2008 CUMA günü 10.00-10.10 saat- leri arasõnda Balõkesir 3.İcra Müdürlüğü’nde açõk artõr- ma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacak- larõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 20.10.2008 PA- ZARTESİ aynõ saate ve yerde ikinci artõrmaya çõkarõ- lacaktõr. Bu artõrmada da malõn tahmin edilen kõymeti- nin % 40’õnõ bulmasõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõ- nõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2 - Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõy- metin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar ka- dar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve giderleri alõcõya aittir. Birikmiş vergiler sa- tõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderle- re dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir; aksi takdirde hak- larõnõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü madde- si gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç- bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile- cektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için daire açõk olup gideri verildiği takdirde is- teyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edi- lemeyen alakadarlara İİK.127.Md. göre tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. (ÎİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 46539 www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA- NATO üyesi ülkelerin Karade- niz’de yürütmekte oldu- ğu tatbikat ve ABD sa- vaş gemilerinin insani yardõm gerekçesiyle Ba- tum Limanõ’na demir- lemesi üzerine, Karade- niz’deki Rus donanma- sõna takviye için Rus- ya’nõn Baltõk’taki üs- sünden savaş gemilerinin Karadeniz’e doğru yola çõktõğõ öğrenildi. Türkiye’ye gelecekler Geçen hafta içinde Ankara’ya, bazõ Rus ge- milerinin Kalinin- grad’tan yola çõktõğõ bil- gisi ulaştõ. Ancak gemi- lerin sayõsõ ve tipi konu- sunda bilgiler netleşme- di. Gemilerin gelecek hafta başõnda Türk Bo- ğazlarõndan geçmesi bekleniyor. Yüzde 18’i Ukray- na’ya verilen Karadeniz Filosu için Moskova ve Kiev arasõnda Sivastapol limanõnõn 20 yõl kulla- nõlmasõ yönünde 1997 yõlõnda bir anlaşma im- zalandõ. Karadeniz Fi- losu’nda halen 1 kruva- zör (Moskva), 2 fõrka- teyn, 2 destroyer, 9 kor- vet, 10 denizaltõlara kar- şõ korvet ve 4 denizaltõ olmak üzere toplam 28 gemi bulunuyor. Rusya, Montrö Söz- leşmesi’ndeki yükümlü- lüğü gereği 2006 yõlõnda Türkiye’ye yaptõğõ bil- dirimde, Karadeniz Fi- losu’nun toplam tonajõ- nõ 73 bin 500 ton olarak göstermişti. ABD’nin Gürcistan’a yardõm için Karadeniz’e açõlan tek bir gemisinin 9 bin 500 ton olduğu dikkate alõn- dõğõnda, Rusya’nõn Ka- radeniz’deki gücünün ol- dukça kõsõtlõ olduğu da ortaya çõkõyor. Başbakan Nuri el Maliki, görüşmeleri yürüten heyeti görevden aldõ Irak’ta SOFA karmaşasõDış Haberler Servisi - Irak Başbakanõ Nuri el Maliki, Kuvvetlerin Statüsü Anlaş- masõ (SOFA) için Amerikalõ- larla görüşmeleri yürüten he- yeti görevden alarak yerine en yakõn danõşmanlarõnõ getirdi. ABD’de yayõmlanan Los Angeles Times gazetesinin internet sitesinde yer alan, Maliki’ye yakõn bir üst düzey yetkiliye dayandõrõlan habere göre, heyetin görevden alõn- masõ, anlaşmanõn “sabote edi- lebileceği endişesine” yol aç- tõ. Gazeteye konuşan ve kim- liğini saklõ tutan yetkili, gö- rüşmelerin tõkandõğõnõ, anlaş- manõn kilit noktalarõnda uz- laşõlamadõğõnõ da söyledi. Maliki, Amerikan askerle- rinin çekilmesini ve sonra- sõnda Irak’taki statüsünü be- lirleyecek olan SOFA için görüşmeleri yürüten Dõşişle- ri Bakanlõğõ başkanlõğõndaki heyetin yerine Ulusal Güven- lik Danõşmanõ Muvaffak Rubaie, siyasi danõşmanõ Sa- dik Rikabi ve Başbakanlõk Genel Sekreteri Tarık Ne- cim’i atadõ. Yeni heyet doğ- rudan Maliki’ye bağlõ olacak. Los Angeles Times, Dõşiş- leri Bakan Yardõmcõsõ Mu- hammed Hac Hamud’un da görevden alõndõğõnõ duyurdu. Yine kimliklerini saklõ tutan bazõ Iraklõ yetkililer, Mali- ki’nin anlaşmadan kaçmak için böyle bir karar aldõğõnõ be- lirterek hükümetin anlaşma istemediğini öne sürdüler. Çelişkili haberler ABD Dõşişleri Bakanõ Con- doleezza Rice, taraflarõn an- laşmaya yakõn olduğunu söy- lemiş ancak daha sonra Ame- rikan askerlerinin Irak yasa- larõna göre yargõlanmamasõnõ öngören madde üzerinde an- laşõlamadõğõ öğrenilmişti. Gazeteye konuşan Iraklõ yetkililer, SOFA’nõn, Ameri- kan askerlerine dokunulmaz- lõk sağlayan şekliyle Irak parlamentosuna gelmesi ha- linde asla onaylanmayacağõnõ belirtiyorlar. ‘Çekilme tarihi belli değil’ Aynõ yetkililer, medyada çõkan haberlerin aksine Ame- rikalõlarõn çekilme tarihi ko- nusunun da hâlâ görüşüldü- ğünü söylediler. Amerikan birliklerinin Irak’tan 2011 sonunda çeki- leceği, askerlerin Irak kentle- rini de Haziran 2009’da terk edeceği duyurulmuştu. Irak Başbakanõ, Amerikan askerlerinin çekilmesi ve gelecekteki statüsüyle ilgili görüşmeleri sürdüren heyeti görevden alõp, yerine yakõn danõşmanlarõnõ atadõ. Karar anlaşmanõn tehlikeye girdiği yorumlarõna yol açtõ. Dış Haberler Servisi - “En tehlikeli” 5. kategoriye gir- mesi beklenen ve Karayib Ada- larõ’nda yaklaşõk 90 kişinin ölümüne neden olan Gustav ka- sõrgasõ, üç yõl önce Katrina kasõrgasõnda 1800 kişinin öl- düğü ABD’nin New Orleans kentinde panik yarattõ. ABD Ulusal Kasõrga Mer- kezi, Küba’nõn ardõndan Mek- sika Körfezi’ni vurmasõ bek- lenen Gustav kasõrgasõ nede- niyle uyarõ yayõmlarken, New Orleanslõ yetkililer kasõrga ön- cesinde kentin tahliye edilme- si talimatõnõ verdi. Kasõrgayõ “fırtınaların ana- sı” olarak nitelendiren New Or- leans Belediye Başkanõ Ray Nagin, “Fırtınadan kaçabile- ceğinizi düşünmek hayatınız- daki en büyük hata olabilir” diyerek vatandaşlarõ şehirde kalmamalarõ konusunda uyardõ. Nagin, belediyenin kenti terk et- meyenlere acil yardõm hizmeti sağlamayacağõnõ da söyledi. 2005’te kentin yüzde 80’ini sular altõnda bõrakan Katrina kasõrgasõnõn kötü hatõrasõnõ hâlâ unutamayan New Orle- anslõlar, kentten ayrõlmak ama- cõyla otomobil, otobüs ve di- ğer vasõtalarla yollarda ucu bucağõ olmayan kuyruklar oluşturdu. 1 milyon kişi yolda Kentten ayrõlan 1 milyondan fazla kişi için komşu kentlerde barõnaklar ve merkezler ku- rulduğu bildirildi. Gustav ka- sõrgasõ, yaklaşõk 300 bin kişi- nin tahliye edildiği Küba’da da ağaçlarõn ve telefon direkleri- nin devrilmesine, binalarõn yõ- kõlmasõna ve muz çiftliklerinin hasar görmesine neden oldu. New Orleans’tan kaçış Bir milyon New Orleanslı, evini barkını arkada bırakıp, değerli eşyalarını yanlarına alarak Gus- tav kasırgasından kaçmak üzere yollara döküldü. (Fotoğraf: AP) GEMİLER YOLDA Rusya’dan, Karadeniz’e takviye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog