Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ 10 DIŞ BASIN dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B DEĞİŞEN DÜNYADAN HÜSEYİN BAŞ Karadeniz Isınırken... Gürcistan’ın ABD’nin Soros destekli etkin yardımlarıyla iktidara gelen baş- kanı Saakaşvili’nin politik ve askeri yo- ğun hazırlıklardan sonra Güney Oset- ya ve Abhazya’yı topraklarına katmak için, Rusya’nın uyarılarını ‘blöf’ sayıp silahlı saldırıya geçmesinin hezimetle sonuçlanması sonrasında sözü geçen iki bölgenin bağımsızlıklarını ilan et- meleri ve bunun Rusya tarafından ta- nınmasıyla Saakaşvili “evdeki bulgur- dan da olmuş” görünmektedir. Ama kimse Amerikan güdümünde ve NA- TO’ya üye olmak için yanıp tutuşan Saakaşvili iktidarının, Washington’dan habersiz, tek başına böylesi umutsuz bir maceraya atılmış olmasına ihtimal vermemektedir. Görünen o ki Rus- ya’nın harekete geçmeyeceği ile ilgi- li hatalı öngörü Saakaşvili’den değil, bizzat Washington’dan kaynaklan- maktadır. ABD, giderek daha net ve açık bi- çimde Amerikan yörüngesine yerleşen AB ve bizim sadık Amerikancılarımıza bakılırsa Kafkasya’yı, ardından Kara- deniz’i karıştıran Güney Osetya’ya saldıran Saakaşvili değil, saldırıya karşı koyma cüreti gösteren Rus- ya’dır! Dünyanın gözü önünde daha iki hafta öncesinde olup bitenlerin ar- dından Saakaşvili’yi “kumar oynadı ve kaybetti” diye eleştirenler bugün, to- parlanıp olayları kimin ve ne için te- tiklediğini unutmuş görünerek eleşti- ri oklarını saldırgana ve azmettiricisi- ne değil, ani bir dönüşle saldırıyı püs- kürten Rusya’ya yönelttikleri gözden kaçmamaktadır. Özellikle de Güney Osetya ve Abhazya’nın Rusya tara- fından tanınması konusundaki eleşti- rilerin sınırı yok. Balık hafızalılar daha dün Sırbistan’ın “toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını” dillerinden düşür- meyenlerin Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesini nasıl destekleyip tanı- dıklarını unutmuş görünüyorlar. Tıpkı kimi çok bilmiş, Güney Osetya ve Ab- hazya’nın bağımsızlığını tanımayan Şanghay işbirliği örgütünde yer alan Çin ve Orta Asya ülkelerinin tanınma konusunda bazı rezervlerle de olsa Moskova’ya destek vermelerini, Kuzey Kıbrıs’ın yıllardır anlaşılır nedenlerle ne- redeyse kimsenin tanımadığını unu- tarak, bu iki minik ülkeyi dün bir bu- gün iki, yeteri sayıda devlet tarafından tanımadığı için eleştirmeye kalkmak- tadır. Komplonun içinde olanlardan Güney Osetya ve Abhazya’nın ba- ğımsızlığını tanımalarını beklemek, safdillikten de öte bir şeydir. KKTC, ta- nıyanı az olmasına karşın yaşıyor. Küba emperyalizmin ambargolarına karşın yıllardır dimdik ayakta. Savunma sorunları, uluslararası it- tifaklar ve stratejiler uzmanı Alain Jo- xe’a göre “Gürcü liderin Rusya’nın Gü- ney Osetya’ya saldırmasına tepkisiz ka- lacağını düşünerek bu maceraya gi- riştiğine inanmak zor. Buna inanacak derecede budala olmadığına göre saldırıya Washington’ın Rusların tep- kisiz kalacağı öngörüsüne güvenerek girişmiş olması ihtimali daha güçlü gö- rünmektedir.” Ayrıca saldırı düşünce- si aniden oluşmuş da değildir. Uzun ve yoğun politik ve askeri hazırlıkların ürü- nü olarak ABD ve NATO’nun Rusya’yı dört yanından kuşatma stratejisi için- de yer almaktadır. Alain Joxe’un söy- leşiyi yapan gazetecinin “Gürcistan’ın saldırıyı ABD’nin kışkırtmasıyla göze al- dığını mı düşünüyorsunuz” sorusunu “Evet, öyle düşünüyorum” diye ya- nıtlaması, kuşkusuz, boşuna değil. Zira bu düşüncesine, gazetecinin “ABD neden bölgeyi bu denli açık bi- çimde karıştırmaktadır” sorusunu ya- nıtlarken açıklık getirmektedir: “Bu krizin aniden ortaya çıktığına inan- mak zor. Afganistan savaşı, Irak savaşı, uluslararası düzeyde engellenen İran savaşı gibi, üç savaşta başarıya ula- şamamasına, ittifakların iyi işlememe- sinin yarattığı düşkırıklığının da eklen- mesi, ABD’nin bir başarısızlık sen- dromunun etkisi altına girmesine yol açmıştır. Bu yüzden dünya liderliğini vurgulamak için en iyi yolun, eskinin ‘Rus şeytanı’ öcüsünü ısıtarak yeniden sahneye koymaya karar vermiştir.” (Alain Joxe’la söyleşi. L’Humanite, 29.08.08) Rusya’nın Saakaşvili’nin hatasın- dan yararlanarak yeni dünya düze- nindeki gücünü göstermesiyle ilgili savlara ise Alain Joxe karşı çıkıyor: “Bu doğru değil. Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, ‘fetih’ şöyle dursun, tam tersine ‘toprak kaybedip durmaktadır.’ Yayılma evresinde olan Birleşik Devletler’dir. Baltık ülkeleri dahil çok sayıda eski Sovyet cumhu- riyeti ABD’nin koruması altındadır. Birleşik Amerika’nın bugünkü hedefi ise Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya üyeliğini sağlamaktır.” Bu konuda ne denli kararlı olduğunu Karadeniz’e savaş gemileri göndererek açıkça or- taya koymuştur. Ancak Rusya da geri adım atmaya niyetli görünmemektedir. Güney Oset- ya ve Abhazya olayı bunun açık kanı- tıdır. ABD, AB ve NATO’nun Karade- niz’de silah göstermesi ise salt Uk- rayna ve Gürcistan’ı değil, Hazar böl- gesi dahil tüm Kafkasları hedefle- mektedir. Barış için asıl tehlike de ka- nımızca, bu noktadadır. Rusya’yı Gürcistan saldırısını önle- diği için ABD emperyalizmiyle aynı se- pete koyma çabasında olanlara ise şu- nu anımsatmak gerekiyor. Tek kutuplu bir dünyada saldırmadık, istila etme- dik, yakıp yıkmadık ülke bırakmayan, çokuluslu küresel şirketleriyle çok sa- yıda ulusu birden soyup soğana çe- viren ABD ve yardakçılarının suçunu hafifletmek adına, Gürcistan saldırısı- nı püskürten Rusya’yı emperyalizmle hiçbir ilişkisi olmadığı halde aynı se- pete koyma çabaları soğuk savaşın çoktan tedavülden kalkmış Amerikan patentli alışkanlıkları arasındadır. İşe yaradığı ise son derecede kuşkuludur! Rusya savaşta daha az kararlõ olsaydõ sõnõrlarõnda NATO üsleriyle burun buruna gelecekti Bundan sonra ne olacak? LARİSA KAFTAN AMDREY HRUSTALEV 11 - Neden Moskova, Abhazya ve Güney Osetya’yõ tanõmayõ seçti? Her iki bölge de, aslõnda, 1990’larõn başõndan itibaren, fiilen bağõmsõz durumdaydõlar. (Güney Osetya 1992; Abhazya ise 1993’ten bu yana). Her iki bölgede de referandum yapõldõ ve bu referandumlarda halk, Gürcistan’dan ayrõlmak istediğini ortaya koydu. Artõk, Rusya’nõn tanõdõğõ bu iki ülkenin yönetimleri Rusya’dan kendilerini savunmasõnõ isterlerse, Rusya da bu isteğe dayanarak, bölgede askeri üsler kurabilecek ve böylelikle, sadece kendi vatandaşlarõnõ koruma imkânõna değil, aynõ zamanda, güney sõnõrlarõnõ da sağlamlaştõrma şansõna sahip olacak. Hiç şüphe yok ki, şayet Rusya bu savaşta ve sonrasõnda daha az kararlõ davransaydõ, şimdiye kadar çoktan kendi sõnõrlarõnda NATO üsleriyle burun buruna gelmişti. 2- Tanõma kararõ, Abhazya ve Güney Osetya’ya somut olarak ne getirecek? Birincisi, her iki devlet, Rusya’dan, kanuni olarak savunma yardõmõ alabilecekler. İkincisi, bu iki bölge, uzun yõllar boyunca kendisine uygulanan ekonomik ambargolarõn sõkõntõsõnõ yaşadõ. Şimdi, eğer bağõmsõzlõk kararõnõ Rusya’dan başka birkaç devlet daha tanõrsa, bu bölgeler, dõş dünya ile rahatça ekonomik ilişkiler kurabilecekler. Diğer taraftan, bu devletlerin BDT üyesi olmalarõnõ beklemek, acelecilik olacaktõr. Fakat belki Rus-Belarus birliğine dahil olabilirler. 3- Rusya’nõn tanõma kararõnõn Ukrayna açõsõndan nasõl bir sonucu olur? Rusya ile Gürcistan arasõnda savaş devam ederken pek çok Ukraynalõnõn kafasõnõ kurcalayan soru, Rusya’nõn Gürcistan’dan sonra Ukrayna’ya da saldõrõp saldõrmayacağõydõ. Fransa Dõşişleri Bakanõ Bernard Kouchner’in Rusya’nõn Gürcistan’dan sonra Ukrayna ve Moldova’ya yöneleceği yolundaki sözleri de buna tuz biber ekti. Fakat, gerek Rus, gerekse Ukraynalõ uzmanlarõn büyük çoğunluğu, bu değerlendirmenin gerçekçi olmadõğõ görüşünde. Bazõlarõna göre, Rusya’nõn içeride pek çok sorunla boğuşmasõ bile başlõ başõna, Ukrayna’ya saldõrmayacağõnõ ispatlamak için yeterli. İkinci olarak, Ukrayna ordusu Kõrõm’daki Rus nüfusa, Gürcülerin Osetlere yaptõğõnõ yapmõyor. Üçüncüsü, Rusya zaten Gürcistan’da olan bitenle uğraşõrken bir de Ukrayna ile uğraşmak istemez. Öte yandan, bu savaş, Ukrayna’daki bir sorunu daha ortaya çõkardõ. Ukrayna kamuoyu, savaş boyunca, Gürcü taraftarlarõ ve Rusya taraftarlarõ olarak bölündü. Ukrayna milliyetçiliğinin kalesi olan Lvov kentinde belediye binasõna Gürcü bayrağõ çekilirken, doğudaki Donetsk şehrinde, Güney Osetya’ya yardõm toplandõ. Ukrayna iç politikasõnõn zaten yeni krizlere gebe olduğunu düşünürsek, yakõn çevremizde devam eden olaylarõn bizim için ek bir istikrarsõzlõk kaynağõ olacağõnõ söyleyebiliriz. (Rusçadan Çeviren: Deniz Berktay, Komsomolskaya Pravda v Ukraine, Ukrayna, 29 Ağustos 2008) Medvedev, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağım- sızlığını tanıdı. Abhazya ve Güney Osetya’nõn bağõmsõzlõk kararõnõ Rusya’dan başka birkaç devlet daha tanõrsa, yõllardõr ambargoyla boğuşan bu bölgeler dõş dünyayla rahatça ekonomik ilişkiler kurabilecekler. ÇORLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MENKÜLUN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/73 Tal. Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkartõlmõştõr. Birinci arttõrma 11/09/2008 Perşembe günü saat 16.40 -16.50’de E 5 Karayolu Üzeri Askeri Havaalanõ karşõsõ Tunçcan Çiftliği Çorlu adresinde yapõlacak ve o günü kõymetlerin yüzde 60’õna istekli bulunduğu takdirde 16/09/2008 Salõ günü aynõ yer ve saatte 2. arttõrma yapõlarak satõlacağõ. Şu kadar ki arttõrma bedelinin tahmin edilen kõymetinin yüzde kõrkõnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklõnõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma mas- rafõnõ geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satõş beden üzerinden % 18 oranõnda KDV, damga harçlarõ ile teslim masraflarõnõn alõcõya ait olacağõ, şatõş şartnamesinin icra dosyasõndan görülebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile dairemize başvurmalarõ ilan olunur. 15/08/2008 Muhammen Kõymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 250,00 YTL 1 Toplama bilgisayar (LG mar ka monitör ve markasõz kasa klavye ve maus) 2.500,00 YTL 1 42002/241023 (LBXPCMEU66X050057 şasi No’lu Kihrant marka mavi renkli plakasõz rejzing 200’lük motor (panjur, vites kolu, sinyal kõrõk) 950,00 YTL 38 Bebek uyku seti 420,00 YTL 6 Bebek oto koltuğu 600,00 YTL 20 Bebek çantasõ 100,00 YTL 1 Arçelik marka su sebili 700,00 YTL 7 Bebek arabasõ 175,00 YTL 5 Bebek mama sandalyesi 264,00 YTL 33 Kraft marka bebek ayakbasõ 150,00 YTL 2 Bebek telsizi (Kraft ve Ciko marka - Çino markanõn kablo lar mevcut telsiz yok) 200,00 YTL 4 Ana kucağõ (beşik) 150,00 YTL 10 Müzikli dönence 400,00 YTL 1 Toplama bilgisayar (Samsung marka LCD ekran monitör ve markasõz kasa klavye ve maus) 200,00 YTL 1 Toplama bilgisayar 2.500,00 YTL 1 E4x2002/24x1023 (LBXPCNEU06X050071) umaralõ plakasõz kõrmõzõ renkli ön cam sinyaller kõr motosiklet 2.500,00 YTL 1 E42002/241023 (LBXPCMEU26X050024) şasi nolu kõrmõzõ gri renk mot osiklet (ön kapak yok sinyal kõr hasarlõ) 1.500,00 YTL 1 Kõrmõzõ renkli plakasõz koltuk yõpranmõş motorsiklel (hasarlõ) 2.000,00 YTL 1 LAAAJKKV360000159 No’lu Mondial marka 150’lik hasarlõ motosiklet 900.00 YTL 6 Tk Ahşap büyüyen bebek beşiği (18 koli halinde) 200.00 YTL 20 Bebe yaylõ sünger yatak 420.00 YTL 21 Bebe uyku seti 200,00 YTL 5 Ana kucağõ takõmõ 600,00 YTL 6 Araba koltuğu (3 Kraft marka 3 Beunas marka) 300,00 YTL 2 Plastik büyük akülü motosik let arabasõ 150,00 YTL 2 Küçük akülü motosiklet arabasõ 100,00 YTL 10 Beşik süsü seti 150,00 YTL 15 Bebe odasõ duvar saati 60,00 YTL 6 Baskül 75.00 YTL 1 Kralõ bebe telsizi 40,00 YTL 1 Lambalõ-dönence beşik süsü 1.000.00 YTL 50 Bebe bezi çantasõ 3.600,00 YTL 24 Bebek arabasõ 200,00 YTL 5 Ana kucağõ 5’li set 240.00 YTL 12 Bebe uyku seti 1,000,00 YTL 10 Araba Koltuğu 120,00 YTL 6 Bebe uyku seti 600.00 YTL 6 Bebe taşõma sepeti 600,00 YTL 6 Mama Sehpasõ 150,00 YTL 15 Beşik süsü 80,00 YTL 2 Gece lambalõ beşik süsü 141,00 YTL 47 Bebe çorabõ 80,00 YTL S Bebe odasõ duvar saati 276,00 YTL 46 Biberon 112,00 YTL 16 30 luk bebe pedi 140.00 YTL 10 60 hk bebepedi 57.00 YTL 19 Biberon emziği 50,00 YTL 25 Bebe yalancõ emziği 51.00 YTL 17 Bebe yalancõ emziği 112,00 YTL 28 Biberon emziği 75,00 YTL 1 Kraft marka çocuk telsizi 50.00 YTL 2 Kraft marka ateş ölçer 72,00 YTL 36 Bebe yalancõ emziği 96.00 YTL 32 Bebe biberon emziği 37.00 YTL 27 Diş kaşõyõcõ 400,00 YTL 1 Aliş marka akülü yarõş arabasõ 1.220,00 YTL 61 Bebe bezi el çantasõ 300,00 YTL 3 Bebe oyun parkõ 40,00 YTL 4 Bebe taşõma göğüs çantasõ 1.600,00 YTL 16 Ahşap beşik 1.200,00 YTL 8 Büyüyen beşik 600,00 YTL 3 Bebe gardolabõ 1.000,00 YTL 9 Bebek odasõ takõmõ üçer parçalõ pembe ve yeşil 100,00 YTL 1 Bebek oyun parkõ 100,00 YTL 5 Bebe şifonyeri 450,00 YTL 9 Bebe Sallama beşiği 282,00 YTL 47 Chicco marka biberon 72,00 YTL 12 Bebedor marka biberon 90,00 YTL 15 Muk marka biberon 6,00 YTL 1 Wee marka biberon 110,00 YTL 55 Muk marka emzik 129,00 YTL 40 Bebedor marka emzik 98,00 YTL 14 Muk marka 30 ped 21,00 YTL 3 Wee marka 30’luk ped 20,00 YTL 4 Chicco marka süt pompasõ 12,00 YTL 2 Chicco marka 30’luk ped 14,00 YTL 1 Chicco marka 60’lõk ped 7,00 YTL 7 Muk marka su kabõ 30,00 YTL 6 Muk marka süt pompasõ 10,00 YTL 1 Wee marka göğüs pompasõ 4,00 YTL 1 Wee marka alõştõrma parkõ 150,00 YTL 2 Chicco marka telsiz 4,00 YTL 1 Bebedor marka su kabõ 10,00 YTL 1 Chicco marka derece 10,00 YTL 5 Muk marka Cooling Teether 20,00 YTL 2 Muk marka Brush seti 12,00 YTL 6 Muk marka mama tabağõ 340,00 YTL 34 Okul çantasõ 14,00 YTL 14 Bebedor marka dişlik 12,00 YTL 6 Muk marka kaşõk 60,00 YTL 6 Bebedor marka derece 5,00 YTL 1 Bebedor marka emzik 40,00 YTL 8 Bebedor marka tõrnak bakõmõ 9,00 YTL 3 Bebedor marka emzik tutacağõ 3,00 YTL 1 Wee marka emzik tutacağõ 3,00 YTL 1 Bebedor dişlik 4,00 YTL 1 Bebedor biberon 10,00 YTL 1 Bebedor marka termometre 3,00 YTL 1 Nuby marka dişlik 3,00 YTL 1 Bebedor marka dişlik 3,00 YTL 1 Bebedor emzik tutacağõ 3,00 YTL 1 Kraf marka emzik tutacağõ 5,00 YTL 1 Bebedor marka tõrnak takõmõ 9,00 YTL 3 Bebedor marka tarak takõmõ 10,00 YTL 5 Bebedor marka kaşõk takõmõ 3.00 YTL 1 Bebedor marka emzik tutacağõ 6,00 YTL 2 Bebedor marka sulu dişlik 5,00 YTL 1 Bebedor marka termometre 6,00 YTL 3 Bebedor marka fõrça 4,00 YTL 2 Bebedor marka sulu dişlik 2,00 YTL 1 Bebedor marka emzik tutacağõ 4,00 YTL 1 Bebedor marka su bardağõ 4,00 YTL 1 Muk marka Banx 6,00 YTL 3 Muk marka fõrça 4,00 YTL 1 Muk marka sünger 6,00 YTL 3 Kraft marka fõrça 4,00 YTL 1 Muk marka su bardağõ 4,00 YTL 1 Wee marka su bardağõ 6,00 YTL 1 Bebedor marka biberon 6,00 YTL 3 Nuby marka emzik başlõğõ 4,00 YTL 2 Kraft marka emzik tutacağõ 2,00 YTL 1 Wee marka emzik tutacağõ 2,00 YTL 1 Chicco marka emzik tutacağõ 48,00 YTL 15 Bebe çorabõ (üçlü) 140,00 YTL 14 Bebek ayakkabõsõ 15,00 YTL 3 Chicco marka yemek kabõ 15,00 YTL 3 Disney marka su matarasõ 50,00 YTL 5 Dönence (Kaplumbağa) oyuncak 104,00 YTL 52 çift Kraft marka bebe çorabõ 440,00 YTL 44 Panda 75,00 YTL 3 Arabalõ lazõmlõk 35,00 YTL 7 Normal lazõmlõk 200,00 YTL 2 Lüx bebe küveti 200,00 YTL 1 Kraft marka çiftli bebek arabasõ 425,00 YTL 17 Baston puset (çocuk arabasõ) 50,00 YTL 5 Bebek odasõ saati 160,00 YTL 8 Bebe bezi çantasõ 100,00 YTL 5 Bebe nevresim takõmõ 20,00 YTL 4 Hacõyatmaz naylon oyuncak 135,00 YTL 3 Normal mama sandalyesi 30,00 YTL 3 Kanguru çocuk taşõma çantasõ 130,00 YTL 13 Beslenme çantasõ 120,00 YTL 12 Else marka bebe yatağõ (yaylõ) 50,00 YTL 1 Vitrin rafõ (camlõ) uzun tip 1.5 mt. 100,00 YTL 1 Vitrin rafõ (camlõ) 1 mt. 39.476 Basõn: 47763 29Ağustos2008,Independent
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog