Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30280 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 EYLÜL 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ergenekon Türkiye’nin Toplam Gücünü Sarsıyor... Milliyet gazetesinin cumartesi günkü manşeti şöy- leydi: İddianamede Garip Dedikodu! Haberin alt başlıklarını okumaya kalmadan aklımdan olasılıklar geçmeye başladı: Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Ergenekon Tertibi... Son bir yıl içinde -Erge- nekon soruşturmasıyla bir- likte- medya yapısının da büyük ölçüde değiştiği bir gerçek... Bu değişimin niteliğini anlamak için, ülkenin en büyük ikinci medya gru- bunun yaşadığı serüvene bir göz atmak yeterlidir. Siyasal iktidarın müda- halesiyle satışa çıkarılan medyanın en büyük ikinci grubu, Katar Emiri’nin işin içine katılmasıyla, AKP’ye çok yakın bir pat- ronaja teslim edilmiştir. Son bir yıl içinde med- yanın yaklaşık yarısı, ikti- darcı-dinci grupların eline geçmiştir, ki bu olgunun fi- kir ve basın özgürlüğüyle ne ölçüde bağdaştığı bir soru işaretidir. Şimdi bu medya, 2455 sayfalık Ergenekon iddia- namesi ve bir deve yükü tu- tabilecek ek klasörlerin- den seçtiği alıntıları bölük pörçük de olsa her gün ya- yımlıyor. ‘Gizli’ damgalı askeri is- tihbarat belgelerinden tu- tun, kişilerin özel yaşam- larına dek davayla ilgili ol- mayan, delil niteliği bu- lunmayan, gerçekliği tar- tışmalı, çoğu dedikodu de- ğerinden ötede bir anlam taşımayan metinler her gün gazetelerde sergileniyor. Böylece iktidardan yana Ergenekon tertibi ciddi bir dava niteliğini yitirmiş, İs- lamcı cephenin bilinçli ope- rasyonuna dönüşmüş bu- lunuyor. İddianameyi oluşturan metinler ve de ek klasörler savcılar tarafından ya tü- müyle okunmamıştır ya da özellikle ülkede büyük bir anarşiye yol açabilecek ni- telikte oldukları öngörüle- memiştir. Ancak zaman ve takvim açısından kıyaslama yapıl- dığında, iddianame ve ek- lerinin dikkatli bir oku- maya elvermeyecek kısıtlı bir süreçte hazırlandığı da unutulmamalıdır. Başbakan Tayyip Erdo- ğan’ın “Ben bu davada sav- cõyõm” deyişini de yukarı- daki bilgilere ekleyiniz. Aklı başında hukukçular ve uzmanlar, iddianame ve eklerdeki metinleri değer- lendirirken yasalara aykı- rı boyutlarının altını önem- le çiziyorlar. Üstelik bu iddianame, so- nunda ‘devamõ var’ ibaresi bulunan bir gazete tefri- kasına benziyor; ek iddia- namenin de ne zaman ve nasıl gündeme gireceği ko- nusunda bir tahmin yapı- lamıyor. İlk iddianame gibi ek id- dianamenin yazılması bir yılı aşkın bir zamana mı ih- tiyaç gösterecektir? O zaman da Ergenekon davası, sonu olmayan bir sürece bağlanmayacak mı- dır? Ama bir başka açıdan denebilir ki bu davanın kaç yıl süreceğini şimdi- den tahmin etmek kolaydır ve iddianame bu hesaba göre tertiplenmiştir; daha başka deyişle, olay hukuki değil siyasidir. Ergenekon davasının sa- nıkları, ne zaman aklana- cakları ya da cezalandırı- lacakları bilinmeyen ömür boyu bir yolculuğa kasıtlı olarak mı çıkarılmışlar- dır? Bu durumda davayı da- ha başından mahkûm ede- rek hukuka aykırı bir ter- tibin gündemde bulundu- ğunu düşünmek zorunlu- luğu ortaya çıkıyor. C Ortadoğu ve Kafkaslar başta olmak üzere tüm dünya, Barõş Günü’ne savaş tehdidi altõnda girdi İlk iftar bugün Ramazan’ın birinci günü Spor kıtaları birleştirdi Bir spor firması tarafından dü- zenlenen ‘Human Race’ dün Tür- kiye’nin de aralarında bulunduğu 25 ülkede gerçekleştirildi. Dünya- nın en büyük koşu organizasyonu olduğu belirtilen etkinliğe dünya ge- nelinde 1 milyon kişi katıldı. İs- tanbul’da Anadolu yakasından baş- layan koşu, Ortaköy Kuruçeşme Arena’da son buldu. Spor’da İslam dünyasõnõn kutsal ayõ ramazan, dün akşam kõlõnan ilk teravih namazõ ile başladõ ve ilk sahura kalkõldõ. Ra- mazan ayõnõn ilk iftarõ, bugün An- kara’da saat 19.30’da, İstanbul’da 19.46’da, İzmir’de ise 19.51’de açõ- lõyor. 26 Eylül Cuma günü kutlana- cak olan Kadir Gecesi’nin ardõndan 29 Eylül Pazartesi günü son oruç tu- tulacak ve 30 Eylül Salõ günü Şeker Bayramõ başlayacak. 7. Sayfada Bingöl’deki saldõrõda 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandõ. 2 PKK’li öldürüldü PKK karakola saldõrdõBingöl’ün Yedisu ilçesin- deki jandarma karakolu çevresindeki nöbet nokta- larõna önceki gece uzun namlulu silahlarla ateş açõl- dõ. Saldõrõda, Jandarma Komando Onbaşõ Yaşar Kaya, Jandarma Komando erler Salim Güneş, Bülent Bayram ve Serkan Özba- kõr şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Hakan Ba- yõndõr ve Ahmet Saraç, Jandarma Komando Çavuş Oğuzhan Durmuş ve Jan- darma Komando er Adem Koca ise yaralandõ. Çõkan çatõşmada 2 PKK’li öldü- rüldü. 4. Sayfada Asker uğurlama Bir Türk geleneği Askere uğurlama törenleri- nin son günlerde trafik ka- zalarõyla anõlmasõna karşõn, Türk toplumu askerlik gö- revini yöresel gelenekleriy- le birlikte yapõyor. Askerlik aynõ zamanda bir eğitim yuvasõ olarak görüldüğün- den, askere gönderme ve karşõlama törenleri gurur- landõrõyor, hemen herkese duygu yoğunluğu yaşatõ- yor. Askerlik dönemi gelen gençlerin sevk tarihlerinde sokaklarda “En büyük asker bizim asker” sloganlarõ du- yuluyor. 8. Sayfada Baykal, Gül’ün Ermenistan’a gidecek olmasõnõn doğal bir maç ziyareti olarak görülemeyeceği- ni, “Birileri Türkiye’nin sõrtõ- nõ sõvazlõyor’ diye böyle te- maslara yönelinmesinin cid- di sorunlar yaratacağõnõ söyledi. Baykal, bu duru- mun bir süreden beri hazõr- lanan yeni bir politikanõn eseri ol- duğunu söyledi. 5. Sayfada İki ilde hazin tören RUSYA ‘ÖNLEM’ ALIYOR Karadeniz’e gemi takviyesi ABD gemilerinin Batum’a demirlemesi ve NATO tatbikatõ Rusya’yõ önlem almaya it- ti. Rusya donanmasõnõn Baltõk Filosu’ndan bazõ savaş gemilerinin Karadeniz Filosu’na takviye için Kaliningrad’tan yola çõktõğõ öğrenildi. Türk Boğazlarõndan geçmesi beklenen gemilerin sayõsõ ve tipi konu- sunda bilgiler netleşmedi. BAHADIR SE- LİM DİLEK’in haberi 11. Sayfada MOSKOVA SERTLEŞİYOR Türk mallarõna bir engel daha Türkiye’den Rusya’ya giden mallara yö- nelik engelleri arttõran Rusya Federasyo- nu, Avrupa üzerinden ülkeye giren Türk mallarõna sõnõrlama getirdi. Avrupa’dan Rusya’ya gönderilen ürünler içinde Türk mallarõnõ tespit etmeye yönelik faaliyetler de arttõrõldõ. Devlet Bakanõ Tüzmen, uy- gulamayõ “tam anlamõyla tarife dõşõ engel” olarak değerlendirdi. 13. Sayfada Bir barõş günü daha savaş gölgesi al- tõnda kutlanõyor. Karadeniz’de ger- ginlik dinmiyor; ABD işgali altõndaki Irak ile Afganistan’da her gün kan dökü- lüyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldõrmasõndan korkuluyor. Afrika’da savaşlar dur- muyor. Yaşlõ kõtada 15’in üzerindeki ülke birbirleriyle sürekli savaşõyor. Bu sa- vaşlarda çoğu sivil yarõm milyondan fazla insan yaşamõnõ yitirdi. 9. Sayfada Her yõl savunma harcamasõ olarak 900 milyar dolar kullanõlõrken, insani yar- dõmlara 60 milyar dolar ayrõlõyor. Yalnõzca Güney Osetya’da çatõşmalar nedeniyle 150 binden fazla insan, evlerini terk etti. Yetkililer, 70 bin ye- rinden edilmiş kişiyi kaydettiklerini, ancak bu sayõnõn çok daha fazla ol- duğunu belirtiyor. CİHAN ORUÇOĞLU/ALİ AÇAR’ın haberi 9. Sayfada 1 Eylül Dünya Barõş Günü nedeniyle Türkiye Barõş Meclisi tarafõndan Ka- dõköy’de düzenlenen mitinge binlerce kişi katõldõ. “Yeter söz barõşõn” pan- kartlarõnõn açõldõğõ, “Biz anneyiz, savaşsõz bir dünyadan yanayõz” slogan- larõnõn atõldõğõ mitingte güvercinler uçuruldu; katõlõmcõlar da beyaz elbiseler giydi. Adana ve Diyarbakõr’da da mitingler düzenlendi. 9. Sayfada KAN VE GÖZYAŞI DİNMEDİ PARA SİLAHLARA GİTTİ MİTİNGLER YAPILDI Barış sözde kalıyor Silopi’de cinnet getiren bir askerin ateş açması sonucu şehit düşen 2 asker memleketlerinde toprağa verildi. Piyade Ça- vuş Zekeriya Demirkaynak Sıvas’ın Altınyayla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Onbaşı Ferhan Boz için Zon- guldak’ın Alaplı ilçesinde tören düzenlendi. Törenlere ka- tılan yurttaşlar terörü lanetleyen sloganlar attı. (Fotoğraf: AA) 30 AKP’Lİ ERİVAN YOLCUSU Erivan’a çıkartma CHP LİDERİ BAYKAL UYARDI: Türkiye ile Ermenistan arasõnda 6 Eylül’de yapõlacak Dünya Kupasõ eleme maçõna Cumhurbaşkanõ Gül’ün de gideceğini açõk- layan Başbakan Erdoğan’õn geziye AKP’den 30 milletvekilinin de katõlmasõnõ istediği öğ- renildi. Erdoğan’õn bu konuda partisinin yö- neticilerine talimat verdiği öğrenildi. Gül’ün maç sõrasõnda Ermenistan lideri Sar- kisyan’õ ikinci maçõ birlikte seyretmek üzere Türkiye’ye davet edeceği vurgulanõ- yor. Cumhurbaşkanõ Gül’ün Ermenistan’a gitmesi durumunda tüm ziyaretin toplam 3 saatten oluşmasõ öngörülüyor. MAHMUT GÜRER’in haberi 5. Sayfada Bu ziyaretler sorun yaratır İlsever: Cezaevi koşulları çok kötü İşçi Partisi Genel Başkan Yardõmcõsõ İlsever, Ergenekon soruşturmasõnõn, ABD kaynaklõ bir darbe planõnõ yaşama geçirmek amacõ taşõdõ- ğõnõ belirtti. İlsever “Ergenekon soruşturma- sõ, Cumhuriyetin tüm laik kurumlarõnõ hedef alan planlõ bir operasyondur. Koğuşlarda tu- tuklu ve hükümlülere sağlanan sağlõk koşullarõ, insani haklardan yoksundur” dedi. 6. Sayfada Galatasaray bir puanla yetindi Turkcell Süper Lig’de şampiyonluğun en güç- lü adaylarõndan Galatasaray, Kayseri deplas- manõnda 2 puan bõraktõ. İki sarõ-kõrmõzõlõ eki- bin mücadelesinden gol sesi çõkmadõ. Galata- saray’õn yeni transferi Milan Baros dün ilk kez takõmõnõn formasõnõ giydi. Diğer sonuçlar şöy- le: Bursaspor-Gençlerbirliği: 2-0, Denizli-An- talya: 3-2, Eskişehir-Hacettepe: 0-0. Spor’da Fotoğraf:GÖRKEMBAYRAKTAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog