Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANU SATIŞLAR ÎİCKIİISİ/ GÖNDERİM SÜRPRfZ KANPANVALAR İVİVİVl kitap.cumhuriyeti c<Cumhurlyet Kltapları Cumhuriyef İVİVİVJ kitap.cumhuriyeti oc Cumhuriyet Kitapları %30 INDİRİM GUNUN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30196 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 HAZİRAN 2008 PAZARTESİ OKS Soru ve Yanıtları Anadolu, fen, sosyal bilimler liseleri, Polis Koleji ve özel okullarda okumak isteyen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) bu yıl son kez yapıldı. Yurtiçinde tüm illerde, yurtdışında 8 şehirde olmak üzere toplarn 247 merkezde yapılan sınavda 468 bin 905 erkek, 444 bin 707 kız, toplam 91 3 bin 61 2 aday ter döktü. OKS sonuçları 1 1 Temmuz'da açıklanacak. Soru ve Yanıtlar 10-11. Sayfada. Tehlikeli Gidişat... Türkiye'nin bugün içine düştüğü keşmekeş, ülkeyi çok tehlikeli bir eğik düzeyc sürüklemiştir ve hiç kuşku- sıı/ bu durumdan iktidar partisi sorumludur. İktidar partisi ya bugüne dek sürdürdüğü siyasete (vc stratejiye) devam edecektir ya da sorumluluğunu lıa- tırlayıp muhalefetle tenıasa geçerek ortak bir çıkış yolu arayacaktır. Biz iktidar partisinin bu- günkü yönetiminde devlet sorumluluğuna yakışır bir sağduyu göremiyoruz. Dileriz bu öngörümüz yanlış çıkar. • Tarüşılan hukuk, anayasa, yasa, siyaset karmaşasında odak noktasını oluşturan bir tek sözciiktür: Tesettür... Kadını örten, erkekten farklılaştıran, insan hakla- rına ters düşen tesettür, bu- gün İslam dünyasında ço- ğunlukla geçerlidir. Demokrasi ve insan hak- larının en temel kuralı ka- dın-erkek eşitliğidir. Kadınla erkeğin eşit sa- yilmadığı bir toplumda de- mokrasinin d'sinden söz açı- lamaz. Kadını örtüp tesettüre mahkûm eden anlayış bir toplumda seçim sandığın- dan çıkarsa, demokrasiyi değil, o ülkede yaşayan hal- kın uygarbk yolunda daha çok uzun bir yol yürümek zorunda olduğunu kanıtlar. * Ne yazık ki bugün Türki- ye'de kadına uygulanan te- settürü yaygınlaştırma ça- bası karşılıklı savaş ilanına dönüşen bir siyasal çatış- manın içeriğini oluşturuyor. Bu noktaya uzun yıllar Kuran ve hafız kursları, iıııaın okulları, tarikat ve cemaat çatıları altında ya- pılan eğitim yatınmlarıyla varılmıştır. Bugün iktidar partisinin türban sivaseli de bu zeıııi- ne oturuyor ve dışarıdan "Uımlı İslam Devleti" proje- sinin bir ayağı olarak des- tekleniyor. Doğrusu "proje" akıllıca düzenlenen bir gerici man- tığa oturtulmuştur; erkek egemenliğinin ruhuna ve işi- ne uygun geldiğinden, Tür- kiye gibi çağdaş eğitim sü- recinin üç yilda kaldığı bir toplumda geniş kabul gör- mcktedir. • AKP iktidarı kadın teset- türünü Başbakanhk düze- yine, bakanlık eşlerine, Cumhurbaşkanlığı Köş- kü'ne tırmandırmıştır; hat- ta bu yolda anayasayı bile değiştirmeyi göze alarak tür- banı üııiversiteye soknıak için gerekli adımını atmıştır. Toplumda, halk katların- da, lesıııi yaşamın dışında türban, başörtüsü, çarşaf zaten serbestti ve serbesttir; ama, kadın tcsettürü dinci bir içerik taşıdığından laik ve demokrat bir devletin orta ya da yüksekokullarına, eği- tim kurumlarına giremez. m ArkasıSa. 14, Sü. l'de Cumhuriyet T V 1 3 O O O O 3 A- O i Aileler çocuklannın okul masraflannı bile kredi kartıyla karşılıyor Borç batağı KAYIT DIŞINA ÇÖZÜM BULUNAMIYOR Çalışanlarınyarısı kaçak Ekonominin kanayan yarası kayıt dışı istihdama çözüm bulunamıyor. Halen Türkiye ortalaması yüzde 47'yi bulan kayıt dışı istihdam ora- nı Doğu'daki illerde yüzde 75'lere dayandı. Diğer bir deyişle Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş ve Van'da her dört kişi- den üçü, Türkiye genelinde ise her iki kişiden biri sosyal güvencesi olmadan, sigortasız çalışıyor. Mali denetimin merkezi konumunda olan Ankara'da bile her üç kişiden biri kaçak çalıştınhyor. • 75. Sayfada FaİZİer bel büküyor 2003'ten bu yana daha fazla tüketip da- ha az tasarruf yapabilen Türk halkının borçlan da katlandı. 5 yıl önce ailelerin baııkalara 13 milyar YTL düzeyinde olan borçla- n, geçen yılın sonunda 100 milyar YTL'yi aştı. ATO'nun rapo- runa göre borcun faizlerine ödenen para miktan da 4 kat arttı. Tasarmf uniltUİdU Halk, bu süreçte harcanabilir gelirinin üç- te birini borca ayırmak zorunda kaldı. 2002'de yüzde 2'yi geç- meyen ailelerin borcunun milli gelire oranı da beş yılda yüzde 12'ye dayandı. Sinan Aygün, "Aileler çocuklannın okul masraflannı borç- la karşılıyor. Kredi kartı borcunu başka kartla ödüyor" dedi. En borçlular İStanbUİ'da Bankacılık Düzenleme ve Denet- leme Kurumu'nun raporuna göre de tstanbul, bankaların en faz- la kişi başına borç takibi yaptığı il oldu. istanbul'da kişi başına ortalama 396 YTL tutannda borç banka takibindeyken, bu ili 258 YTL ile Denizli, 233 YTL ile de Ankara izledi. • 13. Sayfada CHP, Meclis Başkanı J na tepkili Toptan taraflıTBMM Başkanı Toptan'ın Anayasa Mahkemesi'nin türban karanyla "yetkisini aştığını" ileri sürüp Türkiye'ye "senato" sistemini önermesi tepki çek- ti. CHP Grup Başkanvekili Okay, "Taraf siyaseti yürütüyor. Öncri yaparken Meclis Başkanlığı'yla bağdaşmayacak bir yaklaşım sergiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığını söylemek, Mec- lis Başkam'nın işi değil" diye konuştu. • 5. Sayfada Senato önerisi kafalan karıştırdı AKP karar veremiyor Senato önerisi, AKP'de "sürpriz çıkış" olarak değer- lendirildi. Bunun çözüm olmayacağını düşünen AKP, Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin daral- tılmasma yönelik anayasa değişikliği istiyor. Ancak partilerden destek alamama endişesi yaşayan AKP, kapatma davası sürecinde halkoylamasını da göze alamıyor. EMİNE KAPLAN'ın lıabcri • 5. Sayfada Amasra cenneti cehenneme dönecek Fatih'in fethettiğinde güzelliğine hayran kaldığı Amasra da 1100 me- gavathk bir termik santral için düğmeye basıldı. Amasra'daki lıa- zırlıkta, santralın kurulacağı yer lıâlâ kesin olarak açıklanmış de- ğil. Ayrıca yine, santralın ihtiyacı olan kömür nıiktarı bile bilin- mezken, bunun için açılacak ocaklarla tahrip edilecek ormanhk alan- larda da çevre katliamına yol açılabilecek. tlçedeki sakin ve dingin yaşamın, santralın devreye girmesiyle olumsuz ctkilcneceğini belirten psikolog Cengiz Şıklı, "Insanlar şimdiden tedirgin ve gelecek kor- kusu içindeler" diyor. OKTAY EKİNCİ'nin haberi • 3. Sayfada ;UGÜN Cumhuriyel'le. ..l-r .-ı 'ı r'< .iıj 1 . , ı ' (*'.' •*'• j£'' ^ " J i ^ * ^ 1 ' . 1 ••.•," • «4 üni ^ ^ ^ ? S » 3 • ;*"» yflîi • _ Bir işçi daha Tuzla 9 da ölümler suruyorTuzla'da birbiri ardına meydana gelen işçi ölümlerine bir yenisi daha eklen- di. Ihsan Turhan adlı işçi, üzerine de- mir kapak düşmesi sonucu öldü. Tur- han, Tuzla'da son bir ay içinde ölen 4'üncü işçi olurken son 9 ay içinde ha- yahru kaybedenlerin sayısı da 26'ya çık- tı. Limter-lş Başkanı işçilcrc, 16 Ha- ziran'dabaşlatacaklan grevc "katıhn" çağnsında bulundu. • 3. Sayfada BMIrak Özel Temsildsi Kerkük raporu açıklandı BM Irak Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Irak'taki tarhşmalı bölgelcr ve smırlar hakkmdaki ön raporunu, Irak Cumhurbaşkanı ile bölgescl Kürt yö- netimine iletti. Raporda, Kerkük'ün 4 bölgesinin Kürt yönetimine bağlanması öneriliyor. Bölgescl yönetim parla- mentosu raporu değerlendirmek için olağanüstü toplandı. • 9. Sayfada • ORAL ÇALIŞLAR'IN YAZISI I 6. Sayfada • MÜMTAZ SOYSAL'IN YAZISI • 14. Sayfada • HÜSEYİN BAŞTN YAZISI • 14. Sayfada • Tüm ülkede hissedildi Yunanistan 6.5 ile sarsıldı Merkez üssü Mora Yarımadası'ndaki An- dravida kenti olan depremde en az 2 ki- şi öldü, 126 kişi yaralandı. Mora'daki kentlerde bazı kiliselerin ve eski yapıla- rın çöktüğü, köylerde çok sayıda evin za- rar gördüğü bildirildi. Türk Kızılayı ülkeye 2 TIR malzeme gönderdi. • 14. Sayfada • ÖSYM çalışma yapıyor ÖSS'de baraj puanları düşebilir Bu pazar günü yapılacak ÖSS öncesinde ÖSYM Başkanı Yanmağan, öğrencilere "moral" verdi. 160 ve 185 olan baraj pu- anlarının aşağıya çekilebileceğini ima eden Yanmağan, sınav sisteminin değiş- mesine yönelik ise "Henüz radikal deği- şiklikler yapılamaz" dedi. • 11. Sayfada • Hırvatistan da galip Almanya üç puanla başladı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'mn favo- rilerinden Almanya, B Grubu'ndaki ilk ma- çında Polonya'yı, Polonya asıllı oyuncu- su Podolski'niıı golleriyle 2-0 yendi. Ev sa- hiplerindcn Avusturya ise, Hırvatistan'a 1- 0 yenildi. Hırvatistan'ın golünü 4. dakikada penaltıdan Modric kaydetti. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP: Devlete Muhalefet Partisi... 23 Mayıs günü bu köşenin başlığı şuydu: Türkiye yönetilmiyor! Anayasa Mahkemesi'nin türban kararının ardından bu gözlemimizin daha derin bir sorun haline geldiğini görüyoruz. AKP Türkiye'yi yönetmiyor; hükmediyor! • Arkası Sa. 14. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog