Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSlZ GÖNDERfN SÜRPRİZ HAMPANYALAR ivwıyj kitap • cumhuriyeti C< Cumhuriyetr V Kltapları Cumhuriyet İViVİVl kitap • cumhuriyeti C< Cumh uriyet V K i 85. YIL SAYI: 30192 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 HAZ apları fNlltllfH KIINIİN FIRSATI TAKSİTLf ALIŞVERİŞ RAN 2008 PERŞEMBE • 3 kişi daha yaşamını yitirdi Kene paniği Çorum'da kene ısımıası sonucu 2 gün önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edi- len N.K. ve Ankara Numune Hastanesi'ne götürülen K.K. tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Rize'de 20 gün önce ölen S.E'nin de Kınm Kongo Kanamalı Ate- şi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği anlaşıldı. OMÜ Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Has- talıklan Anabilim Dalı Başkan Vekili Prof. Dr. Levent Doğancı, hastalığın Kızıhrmak, Yeşilırmak, Kelkit ve Çorunı havzalannda yayılarak devam edeceğini söyle- di. CEMtL CİĞERIM'in haberi • 10. Sayfada Akaryakıt isyanı Avrupalı balıkçılar, Brüksel'deki Avrupa Komisyonu merkezi önünde protesto gös- terisi düzenledi. Ma- liyetleri arttıran ya- kıt fiyatlan karşısın- da destek isteyen Ba- lıkçılar, AB bayrak- larını yaktılar. • 9. Sayfada Politika üretilmivor Çevre ölüyor Türkiye 5 Haziran Çevre Günü'ne, sanayileşme- den denizlerini, nehirlerini, kirleten, yasalarla verimli top göllerini, toprağını aklanna konut inşa eden ender ülkelerden biri olariik giriyor. Bunun fa- turasını da politika üretmek ycrine günü kurtarma peşinde koşan yöneticilere oy taş ödüyor. Bilimsel veriler, kii veren sıradan yurt- resel ısınmanın yüz- de 90 oranında insan eliylc ]*erçekleştiğini doğ- ruluyor ve iklimler daha önce benzeri görülmemiş 1 * 1 1 1 v 1 ' * J 1 * 1 * 1 1 1 v * * şekilde olağandışı ve müthiş ÖZLEM GÜVEMLİ'nin lıal bir lnzla değişiyor. ıeri • //. Sayfada Yargıtay, skandal yetkiye son noktayı koydu: Tüm yurttaşlar şüpheli görülemez Dinlemeye iptalYargıtay 9. Ceza Dairesi, "Ülke gene- lini kapsayacak şekilde izleme yetki- si verilemez" diyerek Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karannı oybirliğiyle bozdu. Adalet Bakanh- ğı'nın başvurusu üzerine jandarmanın yetkisi için verilen bu karar, itiraz edi- lirse emniyet ve MİT için verilen yetkiye de emsal teşkil edecek. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, son günlerin en tartışmalı konusu tele- fon dinleme ve teknik takip olay- lanna ilişkin emsal oluşturacak bir karar verdi. Daire, jandarmaya Tür- kiye genelinde izleme yetkisi veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme- si'nin karannı bozdu. Daire'nin karannda, "Amacı ne olursa olsun hiçbir kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cum- huriyeti'nde yaşayan insanlar şüpheli görülerek ülke geneline kapsayacak şekilde yetki verile- meyeceği açıktır" denildi. Karar- dan hareketle, emniyet ve MİT için de verilen sınırsız izleme ka- rarlarma itiraz edilmesi durumun- da bu kurumlar açısından da iptal kararlan gündeme gelebilecek. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın Ankara 11. Ağır Ce- za Mahkemesi'nin karannın bo- zulması istemini dün görüştü. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karan- nı oybirliği ile bozan dairenin ka- rannda, anayasanın 22. maddesi ge- reğince kural olarak herkesin ha- berleşme özgürlüğüne sahip oldu- ğu ve haberleşmenin de gizliliğinin esas olduğu vurgulandı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de herkesin, haberleşmesine saygı gös- terilmesi hakkuıa sahip olduğunun kurala bağlandığı anımsatılan ka- rarda, şöyle devam edildi: "Bu hakka kanıu otoritesinin müdahalesinin, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekono- mik refahı, dirlik ve düzeninin korunması, suç işlenmesinin • Arkası Sa. 5, Sü. 2'de MB BAŞKANIYILMAZ: YÜKSELlŞ SÜRECEK U44«»HDM.H«l ..ı.l.j.l.lH>Hw.M>ri ,M-Il " 1B III----TI-TT-- 1111 [Tllıriltrll II IHMIMIUI11M111 " r J ' ' ' " ' ' ' " " * • ^ Enflasyon bu yaz yakacak Mayıs ayı rakamlan da soğuk duş etkisi yapınca revizyona gidildi. Enflasyonun yaz aylarında yükselmeye devam edeceğini vur- gulayan Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, hedeflerdeki reviz- yonu, kimsenin bir gevşeme sinyali olarak algılamaması ge- rektiğini söyledi. Yılmaz, toplumun iki seçeneği olduğunu be- lirterek "Ya fıyat istikrarı ya da çift haneli enflasyon" dedi. Revizyonun ardından yalnızca Merkez Bankası yönetimi değil, AKP'nin ekonomi yönetimi de topun ağzına geldi. Bilgi Üni- versitesi'nden Prof. Asaf Savaş Akat, Merkez Bankası'nın 5 yıl- dır süren enflasyon savaşındaki mağlubiyetini ilan ettiğini be- lirtti. AÜ'den Ferhat Emil, hem AKP'nin hem de Merkez Ban- kast'nın kredibilitesinin zedelendiğini ifade etti. • 17. Sayfada l Etnik kimlik şereftir' ı ı ı l ı ı ı ı l a ' t l a U i I U l ' H U K u ı ı ı H a \ ı " ı n l a U o m ı ş a ı ı ( ' I I I * li ılı-ri Dtnı/ Bayk&l. "Hnik kimlik kişitıin şcrcfidiı*, "jiyc bir çiçck hahçesi gil»i w »Irıli. I ııı Ki\ r n i ı ı l»i| ı r k , k a ı ı , k a l a l a s ı d o v l o t i tıl- '• ııl.ıv a n B a j k a l . " K ö U ü m i i / IU- olııı s a o l s u i i l u p i ı n i / avııı ınill» (ın p a ı \ : ı s ı y r / . I ü r k i y e lıc p i ı n i / i ı ı . l î o l ı n ııhüM- k:ırşı u l a c a ^ l / " Uİyo k o ı n ı s l ı ı . I M t l N K O S r / VKİI I \l{\< "ııı lı;ıl>. .i Vri r YÜKSEK MAHKEME KA YA 'NIN ÎADESÎ Bakanlıkların kavgası Terörist Ayfer Kaya'run ek belge gitmediği için Al- manya'da serbest bırakıldı- ğına ilişkin iddialar iki ba- kanhğı birbirine düşürdü. Adalet Bakanı Şahin, Dışiş- leri'ni suçladı. Bakanlık da- ha sonra, belgelerin gönder- diğini açıkladı. • 5. Sayfada Türbanda dava günü Anayasa Mahkemesi, tür- banı üniversitelerde ser- best bırakan anayasa de- ğişikliğinin iptali veya yok hükmünde kabul edil- mesi ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı bugün gö- rüşecek. • 4. Sayfada CHP'YİÜZEN KAZA - Baykal, özel bir uçakla geldiği Şanlıurfa Havaalam'nda yüzlerce araçtan oluşan uzun bir kon- voyla karşılandı. CHP konvoyu Şanhurfa'ya girmeden önce otobüsün üzerine çıkan partinin gençlik kolları genel sek- reteri Ersin Çıldır başını üstgeçide çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırüan Çüdır kurtarılamadı. • 6. Sayfada F. Bahçeşampiyon Beko Basketbol Ligi'nde 2007-08 sezonunun şampiyonu Fener- bahçe Ülker oldu. Sarı - Laci- vertüler final serisinde Türk Te- lekomspor'u 4-1'le geçerek mut- lu soııa ulaştı. Fenerbahçe Ülker böylece üst üste 2, toplanıda da 3. kez şampiyonluk kupasım lıa- vaya kaldırdı. • Spor'da Başkanlıkyarışı A BD'de ilk siyah aday 4 Kasını başkanlık seçimlerinde Demdkrat Parri'de kıyasıya süren mücadelenin arduıdan ipi göğüs- leyen Obama oldu. Seçmenine seslenen Clinton teslim olmayı reddetti. Clinton'ın, parti çıkarı- na humet etmesi durumunda baş- kan y ırdımcıhğı görevini kabul et- meye hazır olduğunu söylediği öğ- ELÇİN POYRAZ- ın haberi • 9. Sayfada renilii LAR HrantDink Cinayette ikinci kişi Hranl Dink cinayetiyle ilgili ortaya çıkan güvenlik kameralan görüntülerinde, Dink'in katil zanlısı O.S'nin yanında olduğu öne sürülen ikinci bir kişi görü- lüyor. Olayın gerçekleştiği da- kikalarda, olay mahallinde uzun süre bekleyen, telefonla konuşan ve O.S'nin kaçış güzergâhında güvenlik kameralarına takılan kişinin kimliği henüz tespit edi- lemedi. • 8. Sayfada EMRE KONGARTN KÖŞE YAZISI • 10. Sayfada BABACAN ABD'DE PAZARL1K YAPIYOR • 4. Sayfada TÜRK MATEMATlKÇtSİNE ÖDÜL I Arka Sayfada V 1 3 O O GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İktidar Öyle, Muhalelet Böyle Başbakan'la içli dışlı işadamının CHP'li bir milletve- kiline yaptığı öneriyle rüşvet belgelendi. Rüşvetten daha vahim bir başka olay kanıtlandı; "çok özel bir cemaat kadrolaşması oluşturularak Başbakan'ın denetiminde yeni bir dinleme düzeni" ortaya çıktı. Düzenin oluşturulmasına 23 Temmuz 2005'te kabul edilen Telekomünikasyon lletişim Başkanlığı'nın ku- rulmasıyla başlandı. • Arkası Sa. 10, Sü. 1 'de Kaynardağ'ı yitirdik Felsefeci-yazar Arslan Kaynardağ (85), yaşamını yitirdi. Felsefe ve edebiyat alanında çok sayıda eseri bulunan Kaynardağ, bu- gün Beyazıt Camisi'nde kılınacak ikindi namazı- nın ardından Habipler Yay- la Mezarhğı'nda toprağa verilecek. • 18. Sayfada Cumhuriyel'le birlikte. Ödülün parası kültüre Mehmet Özdoğan, "Vehbi Koç Vakfı'ndan kazandı- ğım 100 bin dolarlık ödül, öncelikle Kırklareli kentin- de kurduğumuz araştırma merkezinin ve kısmen ger- çekleştirmiş olduğumuz kültür sektörü projesinin tamamlanması için kulla- nılacak" dedi. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBA1 AİHM'nin TÜPban Mesajı: AKP'ye ve AB'ye... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) iki tür- banlı öğretmenin başvurusu jzerine verdiği karar, baş- ta AKP ve AB olmak üzere flek çok kesim için önem- li mesajlar taşıyor. Sakarya Imam Hatip Lises i öğretmenleri Sevil Tan- doğan ve Fatma Karaduır an derslere türbanla gir- • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog