Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

ARNAGANU SATIŞI.AR VCRETSİZ GÖNDERİN SÜRPRİZ KANPANYALAR İVAVİVI kitap.cumhurlyeti ö c< Cumhurlyet V Kltapları Cumhuriyef kitap. cumhuriyeti Of Cumhuriyet V Kltapları % 3 0 fNDİRİN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30191 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 HAZİRAN 2008 ÇARŞAMBA BM, dünya liderlerini uyardı: Açlık bitmezse güvenlik olmaz Gıda krizinin ele ahndığı Roma'daki uluslarara- sı toplantıda konuşan BM Genel Sekrcteri Ban Ki-mım, 2030'a kadar gıda üretiminin yüzde 50 arttınlması ve gıda ticaretinin önündeki engel- lerin kaldınlması gerektiğini belirtti. Gıda kri- zinin dünyada ekonomik ve toplumsal krizleri tctikleyebileceğine dikkat çeken Ban Ki-mun, yüksek fıyat artışları ile açlığın, siyasi güvenli- ği tehdit edebileceğini söyledi. • 7. Sayfada Savaş çaresiz bırakıyor Sudan'da çaüşmalardan kaçan yüz binlerce Idşi bannma ve açlık sorunuyla karşı karşıya. BM Güvenlik Konse- yi, Abyeibölgesinde, hükümet güçleriile Isyancılar ara- sında çıkan çatışmalann, barış anlaşmasım tehdit et- mesinden kaygılı. Çaüşmalardan kaçanlar yardımlar için uzun kuyruklar oluşturuyor. (Fotoğraf: REUTERS) •- • • " ' . • • • • • Anlaşma yiirürlüğe girdi ABD ile nükleer işbirliği başlaâ} Türkiye ve ABD arasında 2000'de imzalanân nükleer enerji işbirliğine yönelik anlaşma yü- rürlüğe girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndkı yapılan açıklamada, anlaşma ile Amerikan ve Türk sanayi sektörlerine, iki ülke arasında tek- noloji, materyal, reaktör, nükleer araştırma ve nükleer güç üretimiyle ilgili unsurlartn paylaşımının hedeflendiği belirtildi. ELÇ POYRAZLAR'm haberi • 7. Sayfada IN AÎHM, iki öğretmenin din ve inanç özgürlüğü ihlali iddiasına oybirliğiyle karşı çıktı Türbana yine retDerslerde türban kullanmakta ısrar ettikleri için gö- revlerinden alman Sakarya Imam Hatip Lisesi es- ki öğretmenleri Fatma Karaduman ve Sevil Tan- doğan Avrupa însan Haklan Mahkemesi'nden umduğunu bulamadı. AÎHM, Leyla Şahin karan- nı emsal göstererek iki öğretmenin din ve inanç öz- gürlüklerinin ihlal edildiğinc dair iddiayı reddetti. Oybirliğiyle alrnan kararda Leyla Şahin kararma gön- denne yapılması, türban konusunda AÎHM'nin iç- tihatının oturduğu yommlarına neden oldu. Leyla Şalıin'in türban taktığı için kaydı silinınişti. AİHM, karannda, Danıştay Başsavcısı'nın görüşlerine da- vacılarııı yanıt verememeleri nedeniyle adil yargı- lanma hakkının ihlal edildiğini bildirdi. • 8. Sayfada ABD'den Türkiye'ye mesaj 'Ortaklığımızın temeli laiklik' ABD Dışişleri Bakanlığı'mn üç numa- ralı ismi olarak gösterilen Bryza, AKP'ye karşı kapatma davası konu- sunda, Atatürk'ün döneminden bu yana süregelen laiklik ve hukukun üstünlüğünü kucaklayan demok- rasi geleneğine işaret ederek "Bu ilkelere büyük değer veri- yor ve bunlan aramızdaki ortaklığın temeli olarak gö- rüyoruz" dedi. Bryza, kapatma davasının sonuçlan- nın kendilerini ilgilendinnediğini, Türkiye'nin bunu sonuçlandıracak demokratik sistemi olduğunu söyledi. ELÇtlV POYRAZLAR'm haberi • 10. Sayfada • II Okulçatısında toplu namaz Adana Fatih Terim Lisesi'nde öğrenciler okulun çatısında toplu öğle namazı kıldı. Ders saatinde çatıya çıkan 10-15 kişilik öğrenci grubu, yere serdikleri küimlerin üzerinde öğle namazı kıldıktan sonra tekrar derse girdi. Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, "Bu tiir davranışlar yasak olmasına rağmen okul idarecilerinin cesaretle bu işi yapmala- rının tek nedeni vardır. O da AKP iktidarma olan güvenleridir" diye konuştu. Adana Mil- li Eğitim Müdürü AbdulgafTur Büyükfırat, olayla ilgili inceleme başlatacağım söyledi. HAYATA DÖNÜŞ Mahkûmlara ceza istemi 4 kişinin yaşamını yitirdiği Ça- nakkale Cezaevi'ndeki 'Hayata Dönüş' operasyonu davasında savcı, tutuklu ve hükümlülerin, si- lahlı isyan hareketi başlattıkları- nı iddia etti. Savcı, askerlerin ise ceza almamasını talep etti. HİLAL KÖSE'niıı haberi • 6. Sayfada Baykal, Başbakan hakkında kamuoyuna yansımayan bazı bilgilere sahip olduğunu belirtti 'Sorulacak hesaba hazırlan' 'Cemaat 70 mllyonu dinliyor' Emniyet istihbaratındaki cemaatçi kadrolaşmaya dikkat çeken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Şimdi de 70 milyona dönük bir izleme olduğu ortaya çıktı. Her türlü şantaja, kullanıma açık olarak bu bilgiler birile- rinin elinde duruyor. Aynı yetkiyi jandarma isteyince Adalet Ba- kanlığı kıyameti kopanyor" dcdi. Baykal, kimseye böyle toptancı bir izleme imkânı tamnamayacağını belirterek bütün güçleriy- le buna karşı hukuk mücadelesi vereceklerini dile getirdi. seslendî Erdoğan'm kendisini hedef alan sözleri- ne yanıt veren Baykal, "Kötü söz söylemek istemiyorum ama Baş- bakan'ın yaptıklannı, kamuoyuna yansıyanlann ötesinde biliyorum. Başbakan, bu tartışmalan bıraksın da kendisinden sorulacak olan hesaplara hazırlansın. Bunu söylemekle yetiniyorum" diye konuştu. Babacan'ın "Müslümanların da sorunlan var" açıklamasına da değinen CHP lideri, "Maalesef, düşledikleri Islamiyetle vatandaşın yaşadığı Islamiyet arasında fark var" dedi. • 5. Sayfada Nâzım Moskova'da anıldı Şair Nâzun Hikmet, ölümünün 45. yıl- dönünıünde Moskova'daki mezarı başında anıldı. Törene sanatçı Zeliha Berksoy, Nebil Özgentürk ile çok sa- yıda kişi katıldı. • 14. Sayfada ABD telkini Irak y la stratejik ilişkiABD, 5 Kasım 2007jde Erdo- ğan'a, Türkiye'nin Irak'la ABD'nin işgal sonrasmdaki çıkarlarını ko- rumasını da kapsayacak biçimde stratejik ilişki kurmasını telkin et- ti. Erdoğan da 2008 yıhnın ilk ya- nsı sona ermeden Irak'a! gitme ka- ran aldı. ABD bu şekilde işgali so- na erdirip, ikili düzeydeki güven- lik anlaşması ile askeri varlığını ko- rumayı planladığı Irak'ta fTürkiye'yi siyasal, ekonomik ve askeri açıdan devreye sokacak. BAHJ4.DIR SE- LtM DtLEK'in lıaberi • 8. Sayfada Hedef revize eailiyor Enflasyon tutulamiyor TUİK, mayıs ayında tûketici fı- yatlan endeksinin (TÜIE) yüzde 1.49, üretici fıyatları etıdeksinin (ÜFE) yüzde 2.12 arttığmı açıkla- dı. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 10.74, ÜFE'deyü^de 16.53 oldu. İki endeksin de çift haneye ulaşmasının ardmdan hükümet, Merkez Bankası'nın "hedefler re- vize edilsin" önerisine sıcak bak- tığmı bildirdi. • 12. Sayfada • ÎSTANBUL'DA EKMEĞE BÜYÜK ZAM • 13. Sayfada KREDİ BATAĞINDAKİ ÇİFTÇİYE ÖLÜM DÜŞTÜ • 12. Sayfada ÖSS DENEME SINAVI YANIT ANAHTARI • 15. Sayfada ~7 7 1 3 O O O 9 3 A O S GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Karından Konuşmalar Telekulak sorununu araştırmak için Meclis'te ku- rulan komisyon; pansumanla kapanmayacak bir ya- raya uygulanan tedaviye benziyor. Hükümet, Türkiye'yi saran telekulak konusunu gündemden çıkarmak, eleştirileri geçiştirmek için araş- tırma komisyonu gibi bugüne dek hiçbir soruna ka- lıcı çare getirmeyen, sorumluları saptamaktan uzak kalan bir yönteme başvuruyor. • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de ÎDEFTEKI RBAKIR Diyarbakır'da siyasetin bilinen ve bilinmeyen özneleri. AKP- DTP rekabeti. Fethullahçıların Güneydoğu'da etkin olma gayretleri. PKK-Hizbulla h çatışması yeniden mi başhyor? Etnik kaygılar, ümmetçi faaliyetler... Obama ilk hedefine ulaştı Amerikan AP haber ajansının hesaplamalanna göre Barack Obama Demokrat Parti adaylığı için gerekli 2118 delege sayısına ulaştı. Önseçimle- rin yapıldığı Montana ve Güney Dakota'da san- dıklar kapanmadan bu duyuruyu yapan AP, bu so- nuca, önseçimlerde ortaya çıkan delegelerin ya- nı sıra, tutumunu açıklayan süper delegeleri he- saba katarak ulaştığını bildirdi. • 11:Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog