Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ARNJUıANU SATIŞLAR İİCRETSlZ GÖNDERİM SÜRPRlZ KANPANYALAR IV1VİV» kitap .cumhuriyeti Of Cumhuriyef V KKapIarı Cumhuriyef •ıVİVİVJI kitap. cumhuriyeti [Hfflflrtl Of Cumhuriyet V Kltapları % 3 0 . INDİRIM fiİİNİİN FIRSATI TAKSfTLf ALIŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30217 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N/^DİR NADİ (1945-1991) 30 HAZİRAN 2008 PAZARTESİ Gülen Olayı.. Fethullah Gülen olayı uluslararası boyutlara oturdu. Boyutlardan biri, Gü- len'le ilişkili kişileritı çap- larından ve özelliklerin- den oluşuyor; dünyaca ta- nınıuış, devlet ve politika yaşamında adları ünlen- miş Amerikalılar şöyle ya da böyle bu işin içinde gö- rünüyorlar. Ayrıca Gülen olayında CIA'nın konuşlanması dikkati çekiyor; Ameri- kan gizli istihbarat teşki- latının adının da işin içinc karışması, olaya bir başka özellik veriyor. Bu arada çeşitli kay- naklardan sağlanan bil- giler Fethullah Gülen'in neredeyse uluslararası bir parasal imparatorluğa hükmettiğini ortaya ko- yuyor. Şirketler, okullar, gaze- teler, televizyonlar, der- neklcr ve akla gelebilecek her alanda örgütlenmiş bulunan Gülen impara- (ui'lıığıınun Türkiye'de ılnnlı İslauı devleti hede- fine dönük olduğu da tar- tışılanıayacak kadar açık bir gerçek olarak sonıut- laştı. Gülen'in siyasal anıaç- lara dönük eğitim örgüt- lennıesinin sınırlar öte- sinde kurumsallaşması, geleceğe dönük tasarımı- uııı ciddiyetini vurgulu- yor. Olay "Nurcemaati lidcri" Fethullah Gülen'iıı Anıe- rika'daki ikametini uzat- nıak isteyen başvurusuyla gündeme geldi; konuyu irdeleyen resmi nıakanı- ların ve savcının ortaya koyduğu resnıi belgelerle somutlaştı. • Fethullah Gülen'in Tür- kiye iç politikasında par- ticilik alanında ve nıedya- sında yadsınamaz bir ağır- lığı var. Çeşitli gazeteler ve tele- vizyonlar Said-i Nursi'nin tilmizi Güleırin hizmetin- de yayın yapıyorlar; bu kuruluşlarda -ister gazete olsunlar, ister televizyon- nıaddi sorun yoktur. Gülen imparatorluğu- nun sınırsız görünen pa- rasal kaynaklarına daya- nan medya kurumları son günlerde bir açmaza gir- miş görünüyorlar. Amerika'da görülen da- vacla, federal savcıların ortaya koyduğu bilgiler, Fethullah Gülen soru- nunda Türkiye medyası- nın bugüne dek görnıez- likten geldiği bir di/i ger- çeği sergilenıiştir. Gülen nıedyasının sı- kıntısı da bu konuda odak- laşıyor. • Uzun süreden beri Ame- rika'da yaşayan Fethul- lah Gülen'in ikameti ko- nusunda birdenbire orta- ya çıkan güçlük, soru işa- retlerini de birlikte getir- miştir. İlımlı lslam Devleti Mo- deli'nde Amerika hcsabı- na çalışan Fethullah Gü- len'e bakışlarda bir deği- şiklik nıi söz konusudur? Soruya yanıt vermek için vakit henüz erkendir. Cumhuriyet Sıvas katliamında yaşamını yitiren ozan Hasret Gültekin 'in eşi Yeter Gültekin: Madımak sönmediYirmi iki yaşında yobazların ateşinde can veren Hasret Gülte- kin'in oğlu Roni şimdi 15 yaşında delikanh. Roni'yi yüreğindeki yangınla büyüten annesi Yeter Gültekin, "naklen yayımlanan ilk katliam" dediği Sıvas kıyımı için, "Madımak yangmı bi- zim yüreklerimizde yanmaya devam ediyor, çünkü bu yangın toplum vicdanında halen gerçekten yargılanmadı" diyor. Davanın sanıklanndan birkaçınm Almanya'da refah içinde ya- şadığını, birinin imamlık yaptığını, birinin iş kurduğunu an- latan Gültekin, bu örneklerin katliamcıların ne kadar örgütlü olduğunu belgelediğine inanıyor. Gültekin, suçlulann cezasız kalmasının "cahilleri yeni cinayetler için cesaretlendirdiğini" düşünüyor. HATÎCE TUNCER'bı haberi • 9. Sayfada •Hl 15 yıldır dinmeyen acı Bu acı olayın üzerînden on beş yıl geçti, 37 kişinin yanarak ve dumandan bojjularak öldüjjü "Madımak Yangmı" hfllfl yüreklerimizdeki yakıcılıpı koruyor. Türkiye'nin toplumsal tarihine "Sıvas Cankırımı" olarak geçen şeriatg kalkışma, Cumhuriyetin tohumlarının atıldıgı bir kentte gerçekleşfi... Atilla AŞUT'un yazı dizisi Cumhuriyet'te... Türkiye, tüketici güveni açısından en kötümser ülkeler sıralamasında sondan dördüncü Güven yok, kaygı çok Türklerin korkusu terör Nielsen'in 3 yıldır 51 ülkede sürdür- düğü Global Tüketici Güven Endeksi Araştırması'na göre tüketici güveni hem Türkiye'de hem de dünyada en düşük seviyelerine ge- riledi. Tüık tüketicileri, yüzde 92Tik oran ile ülkelerinde ekonomik durgunluk olduğuna inanan tüketicilerin başmda geliyor. Türkler enf- lasyonun yanında terör ve siyasi istikrarsızlık konularında diğer ül- kelere göre daha yüksek bir kaygı duyuyor. • 73. Sayfada DENlZ BAYKAL GlTMlYOR Heryerde alarm zilleri çalıyor Türkiye Esnaf ve Sanatkârla- n Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Veresiye defterinin kabarması, raflann boşalmasıyla her yerde alarm zilleri çalmaya başladı" diye konuştu. Raflann "tamtaloı" kaldığını, tüketici harcamalarında önemli miktarda düşüşler yaşandığını belirten Pa- landöken, esnafın yüksek faizle, vergilerle, enerji fıyatlanndaki ar- tışm olumsuz etkisiyle boğuştuğunu söyledi. • 12. Sayfada Enternasyonal'e HP boykotu CHP ile Sosyalist Enternasyonal ara- suıdaki "gerilim", CHP lideri Deniz Bay- kal'ın, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayacak olan Sosyalist En- ternasyonal toplantısuıa katılmama ka- rarıyla yeni bir noktaya tırmandı. Genel Başkan Yardımcısı Öyıtıen, ko- nuyu önümüzdeki hafta ele alacaklan- nı belirtirken, "Avrupa'daki bazı parti- lerin özellikle yargı bağımsızlığı gibi konularda CHP'nin duyarlılığını paylaş- madıklarını" öne sürdü. • 5. Sayfada DAVA IÇtN HAZIRLANIYORLAR AKP, Gülen'li savunma yapacak Sözlü savunma için çalışmalannı sürdüren AKP'nüı hukukçu milletvekilleri, bugün Başbakan Erdo- ğan'a brifıng verecek. Sözlü savunmada, Yargı- tay'ın Fethullalı Gülen'le ilgili "beraat" karan ör- nek gösterilerek Gülen okullarma yapılan ziya- retler ile genelgelerin suç unsuru yaratmadığı vur- gulanacak. Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak söz- lü savunmada AKP'nin yeni laiklik tanımı anla- tılacak. EMİNE KAPLAN'm haberi • 4. Sayfada Malezya'da muhalif lidcr Enver Ibrahim, fiili livata suçlamasıyla karşı karşıya. Korunma amaçlı Muhalefet lideri, Türk elciliûinde Ispanya Avrupa Şampiyonu Avusturya ve lsviçre'nin ev sahipliğini yaptığı 2008 Avrupa Futbol Şampiyona- sı'ııın fınal maçında Almanya'yı 1-0 mağ- lup eden lspanya kupaya uzandı. Elli bin futbolseverin izlediği Ernst Happel Stadyumu'nda ilkya- rısı da Ispanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşnıanın tek golü 33. dakikada Fernando Tor- res'ten geldi. tlk kez 1964'te evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasrnda Sovyetler Birliği'ni 2-1 ye- nerek kupaya uzanan Boğalar, tam 44 yıl sonra ikinci kez mutlu sona ulaşmayı başardı. • Spor'da Malezya'da 1998'de başbakan yar- dımcısıyken fiili livata ve yolsuzluk suç- lamasıyla görevden alınan ve 6 yıl ha- pis yatan Enver Ibrahim, aklanıp 2004'te serbest bırakılınca siyasete da- ha güçlü döndü. Ancak bir kez daha fii- li livatayla suçlanınca Türkiye Büyük- elçiliği'ne sığmdı. lbrahun'in sözcüsü, ölüm tehditleri alan Ibrahim'in siyasi sı- ğınma amacıyla değil korunmak için orada olduğunu söyledi. • 11. Sayfada Kıbns öngörüleri 'Ya uzlaşma yabölünme' Newsweek, Hristofyas-Talat görüş- melerinde başan sağlanamaması halinde bölünmenin kalıcı hale geleceğini iddia etti. Dergi, 1 yıl içinde ortak bir zemin bulunamazsa KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması için bir çerçe- ve oluşacağını yazdı. • 8. Sayfada DÜĞÜNDE MAGANDA ATEŞİ • 3. Sayfada 'CIA, PJAK İLE BAĞLANT1LI' H 4. Sayfada ÖĞRETMENE TATİL YOK • 8. Sayfada 1 3OO-O034OO © 7 7 1 3 O O Ü t» 3 A O Uçtu uçtu yardım sandığı uçtu Türk Telekom çalışanlarmın maaşından kesintilerle oluşturulan Sağlık Yardım Sandığı'nın, içindeki 122.5 milyon YTL'si ile birlikte yeni yönetime aktanldığı orta- ya çıktı. Türk Telekom'un eski Başmüfettişi ve Pazarlama Dairesi Başkanı Fazlı Kök- sal, Oger ile yapılan sözleşmede yer al- madığı için devrin usulsüz olduğunu belirtti. MURAT KIŞLALrmıı lıaberi • 8. Sayfada Gazi Kupası'nı 'Pan River' kazandı Türk at yanşçıhğının derbisi, Ulu Önder Ata- tûrk adına bu yıl 82.'si düzenlenen Gazi Ku- pası Koşusu'nu, Sadcttin Boyraz'ın jokey- liğini yaptığı 'Pan River' isimli safkan ka- zandı. Cumhurbaşkanı Gül, son dakikada programında değişiklik yapınca kupayı sa- hibine Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Isen verdi. Gül'ün protesto endişesiyle Veli- efendiye'ye gelmediği iddia edildi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BAI.BAY The Gülen Movement! Başlık bizim değil... Fethullah Gülen çevresinde gerçekleştirilen ulus- lararası toplantıların kalıplaşmış adı; Türkçe söyleyişle Gülen Hareketi... Gülen Türkiye'den çok Ameri- ka'ya mal olmuş bir kişilik sergilediğinden adlandır- ma da yakışıyor. örneğin, 2007 yılı ekim ayında Ingiltere Lordlar Ka- marası'nın salonları bu hareketin düzenlediği toplan- M Arkası Sa. 8. Sü. 8'de I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog