Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERtM SÜRPRfZ KANPANYALAR İ'/İVİVI kitap. cumhuriyeti Cumhuriyet KKapları Cumhuriyet IViViV, kitap. cumhuriyeti T Of Cumhuriyet V Kitapları 85. YIL SAYI: 30190 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: t YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 HAZİRAN 2008 SAI.I Son dönemde artan dinleme olaylan büyükelçileri de tedirgin etti. Elçilik çalışanlan uyanldı Yabancılar dakorktu BAKANLIĞIN ÇtFTE STANDARDI TELEKULAK SKANDALINA EL KOYDU Jandarmaya itiraz Alman yargısı hızlı Emniyet istihbarat, jandanna ve MlT'e her türlü ilctişim ara- cını izleme izni verilmesi tartışması sürerken Adalct Ba- kanlığı, jandanna istihbaratına vcrilen iznin bozulması için Yargıtay'a başvurdu. Emniyctle ilgili karara "istihbari" ol- duğu gerekçesiyle itiraz ctmcycn bakanlık, jandanna için vc- rilen karan "temel hak ve özgürlüklere" müdalıale olarak dc- ğerlendirdi. İLHAN TAŞCI'nm haberi • 4. Sayfada Alman Telekom şirketinin, kcndi yöneticileri dahil bazı ga- zeteci vc politikacılan dinleyip izlediğinin ortaya çıkma- sı üzerine Bonn Savcıhğı soruşturnıa açtı. Soruştunna çer- çevesindc, şirkete ait binalarla bazı yöneticilerin evleri aran- dı. Alman yargısının derhal hareketc geçmesi, kamuoyunda "Hepimiz izleniyoruz!" duygusuna karşı birönlem olarak yorumlandı. OSMAN ÇUTSAY'ın haberi • 8. Sayfada Dİkkatlî konuşuyorlar Birbiri ardına patlak veren dinleme skandalları Türkiye'deki yabancı büyükelçilikleri de önlem al- maya zorladı. Cumhuriyet'e bilgi veren Avrupa Birliği diplomatik kaynakları, dinleme olaylarının ortaya çıktnasının ardından ge- rek telefon gerekse elektronik posta trafıklerinde özel yaşamla- rma ilişkin ifadelere yer vermekten çekindiklerini belirttiler. AB r a p o r u n a girecek Bazı büyükelçilikler, ABD ve Israil el- çiliklerindeki gibi önlemlerin sıkılaştırılması için çalışma başlattı. AB kaynaklan, dinlemenin AİHS ve AB normlanna tamamen ay- kırı olduğunu, bu kapsamda dinleme olaylarının İlerleme Ra- poru'nda Türkiye'ye yöneltilecek eleştiriler arasında yer alaca- ğını vurguluyorlar. MAHMUT GÜRER'in haberi • 8. Sayfada TMMOB Genel Kurulu, bakanlan meslek odalanndan atmak için harekete geçti Beş bakanaihraçistemi \ \ \ • ' . • ' İVİ(A>OIS 6 ^ ^a $ " s t " ya Şİ'la r a v c cngellilere verilen nıaaş işkencesinde bu ayda bildik görüntüler yaşandı. Şanlı- urfa'da nıaaşlarını alabilnıck için bekleyen yurttaşlar arasında izdiham yaşandı. Çok sayıda kişi kala- bahk vc sıcak nedeniyle fenalık geçirdi. Mehmct Yıldız (70) ve İllıaıı Muğla (71) adlı yurttaşlar bayıldı. İJç ayda bir dağıtılan nıaaşlarını alabilmek için kcnt merkezindeki PTT şubesi önünde toplanan engelli ve yaşblar kalabalıkta czilıne tehlikesi geçirdi. Siverek'te de 7 bin civarında yurttaş, yaşlılık yardınu alabilmek için PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (Fotoğraf: AA) TMMOB Gencl Kurulu, ba- kanlıklan süresince doğal kay- naklann bilim ve mühendisli- ğe aykın biçimde tahrip edil- mesine; çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın da kâr hırsına feda edilmesine göz yıımduk- lan gerekçesiyle Faruk Nafız Özak, Binali Yıldınm, Zafer Çağlayan, Hilmi Güler vc Veysel Eroğlu'nu ihraç istemi ile onur kuruluna gönderdi. Genel kurul kararında AKP'li bakanların bu eylemleri nede- niyle kamuouyunda teşhir edil- meleri kararı da alındı. Kararda söz konusu bakanlar için "Meslek etiğine aykın uygulamaları ile doğal kay- naklarımızın yönetimi ve iş- letiminde, doğal varlıklarımı- zın, çevrenin, tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunma- sı, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması süreçle- rindc, tam anlamı ile bir yağ- ma ve tahrip etme döneminin önünü açan karar ve uygula- maların öznesi olmuşlardır" denildi. IŞIK KANSU'nun haberi I 5. Sayfada YASAL SÜRE DOLDU KEY'de ödeme temmuzda Yaklaşık 9 milyon yurttaşı ilgilendiren Konut Edindirme Yardımı (KEY) öde- mclcrinde sona ulaşıldı. KEY ödemelc- rinc ilişkin yasa gereği, Emlak Tasfıye Fonu'na tanınan üç aylık süre doldu. KEY hak sahiplerinin alacaklan tutarlar bu hafta içinde Emlak Gayrimcnkul Or- taklığı'na teslim edilecek. • 13. Sayfada Birisi kamuyu zarara uğrattı, diğeri sosyal belediyecilik yaptı İki başkan iki dava Melih Gökçek Osman Özgüven Tüketici Hakları Demeği 240 milyon dolar mali- yetli ve sağlıkh Gerede suyu yerine Kızılırmak'tan su getirerek kamuyu en az 700 milyon dolar za- rara uğrattığı gerekçesiyle, Ankara Anakent Be- lediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç du- yumsunda bulundu. Dernek aynca hidroelektrik enerji üretim tesislerinin üretiminde 1.2 milyar dolarlık azalnıa olacağını belirtti. • 6. Sayfada Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ise hal- ka bedava su verdiği için yargıç karşısına çıkı- yor. Mahkemesi bugün başlayacak olan Özgü- ven, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ha- reket ettiklerini, su tasarrufunu özendirdiklerini ve dar gelirli aileleri düşünerek böyle bir uygu- lama başlattıklannı vurgulayarak "Sosyal bele- diyecilik yok olmayacak" dedi. • 6. Sayfada Abidin Cevher Özden'ûı nıaddi kıııtı nedeniyle krcdi kartı boı cunu bile ödeyemediği bclirtild Banker Kastelli intihar etti 198O'li yıllarda yaşanan büyü banker krizinin simge ismi Abidı Cevher Özden (Banker Kastell Kadıköy'deki bürosunda intihs etti. 1982'ye kadar 2.5 milya dolar toplayan Özden'in son dc nemlerdc maddi ve manevi sıkın içinde olduğu, bu nedenle canın kıymış olabileceği belirtildi. Ös den'in "Ölümümden kimse sc rumlu değildir" diye not bırakt ğı açıklandı. • 9. Sayfada CL4 vazgeçmiyor Gemide işkence ABD'nin "terör zanlısı" oldukl; gerekçesiyle kaçırdıklan kişilı "yüzerhapishane" olarak kullaı lan gemilerde tutmayı sürdürdü bildirildi. Bush'un "Bu uygui maya son verildi" açıklaması rağmen 2006 yılından bu yana 2 yeni "işkence seyahatinin" dalıa y pıldığı belirtildi. • //. Sayfada 7" 7* İ 3 O O O 9 3 <4- O S GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Içimizdeki Sormak, Dışımızdaki Görmek İstemiyor RTE, din konuları gündeme geldiği, özellikle Tür- kiye'nin alnına vurulmak istenen ılımlı Islam damga- sını yadsımak istediği zaman, "dinin ılımlısı, hışımlı- sı olmaz" der ve böylece ulusal yararlarını Ortado- ğu'da pekiştirmek için ABD'nin kullandığı bu silahı kabul etmez görünür. • Arkası Sa. 8. Sü. l'dc HEDEFTEKÎ DİYARBAKII^ Diyarbakır'da siyasetin bilinen ve bilinmeyen özneleri. AKP-DTP rekabeti. Fethullahçıların Güneydoğu'da etkin olma gayretleri. PKK-Hizbullah çatışması yeniden mi başlıyor? Etnik kaygılar, ümmetçi faaliyetler... GUNDEM MUSTAFA BALBAY GAP-SAT mı? Mehmet FARAÇ'ın yazı dizisi ! YARIN Cumhuriyet'te. D-inleme olaylarının patlamasından sonra AKP'li- lerin en çok üzüldükleri durum şu oldu: "Biz tam da GAP'ı Türkiye gündemine taşımıştık... Büyük bir plan açıklamıştık. CHP'liler bunu çeke- mediler. Dinleme skandalı iddialarıyla GAP'ı gölge- lediler..." AKP'lilerin bu üzüntüsü, bizi de derinden sarstı. Hükümet, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) 4 • Arkası Sa. 8. Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog