Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SAT1ŞLAR VCRETSİZ GÖNDERfM SÜRPRİZ KANPANYALAR IV1V1V, kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyet V Kitapları Cumhuriyef İVi'JİV kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyet "V Kitapları 85. YIL SAYI: 30215 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 HAZİRAN 2008 CUMARTESİ Pennsylvania Eyalet Bölge Savcılığı'nın belgelerine göre Gülen hareketi siyasi bir proje Kaynakları kuşkuluTarikat lideri Fethullah Gülen'in ABD'de kalıcı oturma izni talebine yö- nelik davada savcılık, bu konuda araş- tırma yapmış uzmaniarın görüşlerine atıfta bulundu. Gülen'in "tslamcılığı eğitim yoluyla yaymaya" çalıştığı ve Gülen hareketinin mali kaynaklarma yönelik büyük kuşkular olduğu yö- nündeki görüşlere işaret edildi. ELÇİN POYRAZLAR VVASHINGTON - Tarikat lideri Fethullah Gülen'in ABD'de kalıcı oturma izni talebine yönelik davada Pennsylvania Eyalet Bölge Sav- cılığı, mahkemeye sunduğu belgelerde Gülen hareketine ilişkin uzman görüşlerine yer ver- di. Savcılık bu konuda araştırma yapmış uz- manlann Gülen'in "Islamcüığı eğitim yoluyla yaymaya" çalıştığı ve Gülen hareketinin ma- li kaynaklanna yönelik büyük kuşkular oldu- ğu yönündeki görüşlerine işaret etti. Savcılık mahkemeye sunduğu belgelerde araştırmacı Bill Park'ın çalışmalanna atıfta bu- lunarak, Park'ın Gülen hareketinin "eğitimi toplumu Islamlaştırmak için kullandığı" gö- rüşüne yer verdi. Savcılığın belgelerinde Park'ın şu görüşlerine atıf yapıldı: "Gülen siyasi tslam yerine bir çeşit eğit- sel tslamı yayıyor. Bireylerin ruhani dönii- şümü benimsemesi sonucu daha büyük sos- yal bir dönüşüm gelecek. En azından Gü- len'in kurumlarının işlediği Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Müslüman top- lumlarda modernlik tslamlaşacak. Bu ba- kıımian Müslüman toplumlarda Gülen ha- reketinin misyonu, hedeflerine dolaylı ola- rak ulaşmaya çalışan siyasi bir proje olarak tanımlanabilir." Savcılık belgelerinde, Helen Rose Eba- ugh ve Doğan Koç'un, Gülen hareketinin ma- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te AKP'li başkan, Latife Tekin'in iktidan eleştirmesi üzerine mikrofonu kapattırdı, tehdit etti Yazarları konuşturmadılarBaşmiza İS alirSIIIIZ' Karabük'te kültür sanat festivali kapsa- mında söyleşiye katılan yazar Latife Tekin'in, hükümetin ener- ji politikalarını eleştirerek Karabüklülere, "Nükleer sanh-ala kar- şı sesinizi yükseltin" önerisinde bulunması AKP'lileri kızdırdı. Mikrofon ve kameralan kapattu"an AKP'li Belcdiye Başkanı Erer, Tekin'in üstüne yürüyerek "Benim paramla yaptığım şenlik için buradasınız; eleştiremezsiniz, başınıza iş alırsınız" diye bağırdı. 'Aklima Madimak geldi' Yazar Onur Caymaz'a da Erer'in adam- lan "Boynunuzu kıranz" diyerek saldırdı. Yurttaşlar başkanı pro- testo ederken, yazarların konuşmasını istediler. Ancak Erer bu- na da izin vermedi. AKP'li başkanın tehditleri üzerine yazarlar kenti terk etmek zorunda kaldı. Latife Tekin, "Ben hayatımda böy- le bir şey yaşamadım. Aklıma Madımak olayı geldi" diye konuştu. BUKAK ALİÇAVUŞOĞLU'nun haberi • 3. Sayfada Otomatikfiyatlandınnanasıl etkileyecek? Elektrikte doıııiııo etkisi Hükümetin temmuz başından itibaren geçmeye karar verdiği elek- trikte otomatik fiyatlandınna ile yılbaşındaki yüzde 20'lik zam- mın üstüne, ilk etapta elcktriğe yüzde 22 civannda zam daha ya- pılacak. Sadece elektrikte değil, doğalgaz ve kömürde de otomatiğe bağlanacak zamlar enflasyonu azdıracak. Devletin denetiminin kalktığı ortamda tüketici ve sanayicinin cebindcn belli bir kesi- me rant aktanlacak. MURAT KIŞLALI'nın lıabcri • 8. Sayfada Kutup buzsuz kalacak Bilinı insanları, Kuzey Kutbu'nda uzun yülardır oluşan kalın buz taba- kasının eridiğini ve 1 yıl içinde yerini ince bir buz tabakasına bıraktığı- nı belirttiler. Son 1 yılda oluşan ince buz tabakasının yaz aylarında eri- nıeye çok miisait olduğu ve uydulardan son aylarda alınan verilere göre erime oranının tüm zamanların rekorunu kır- dığı bildirildi. Kutuplarda, küresel ısııııua nedeniyle bugüne kadarki en büyük ısı artışı yaşanıyor. Bilim insanları, bu- zulların erimesiyle büyüyen okyanusların ısıyı daha çok çekerek sıcakhkların artmasına yol açmasından çekiniyorlar. FarukŞen rahatsız Almanya'nın demokrasi anlayışı Türkiye Araştımıalar Mer- kezi Vakfi Direktörü Faruk Şen, görevden alınnıak is- tennıesinin politik amaçlı olduğunu söyledi. Şen, işa- danıı Alaton'un "Antise- mitizmden çok rahatsızım" sözlerine destek vernıek amacıyla kaleme aldığı ya- zıda "Almanya'daki Türk- lerle Türkiye'deki Yahu- dilerın" benzer ayrımcı zihniyet tarafından top- lumdan dışlandığını anlat- mıştı. • A'. Sayfada ISSN 1300-P93400 1 3 O O O 9 3 4 O S AKPM'de Türkiye'yi temsil eden 8 milletvekili, ülkeleri aleyhindeki rapora onay verdi AKPden Türkiye karşıb oy Avrupa Konscyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) Türkiye'yi temsil eden AKP'liler, Türk dış politikasmda bir ilke de imza attılar. 8 AKP'li önceki gün yapılan oylama- lar sırasuıda kendi ülkelerini eleştiren bir konuda kabul oyu kullandılar. Kapatma davasma ilişkin raporun oylamasına 613 üyeli AKPM'den sadece 71 parlamenterin katılması da dikkat çekti. MAHMUT GÜRER'm haberi • 6. Sayfada '•«*• - . Kapatma müzakere sürecini etkil Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı La- gendijk, "AKP'ye kapatma karan çıkarsa Avrupa-Türki- ye ilişkilerini etkiler. AB hiçbir şey olmamış gibi tavır ala- maz" dedi. Ancak Türkiye'nin müzakere sürecini askıya al- ma niyetleri olmadığını vurgulayan Lagendijk, "Türkiye kar- şıtlannın değirmenine su taşımayı düşünrnüyoruz" diye ko- nuştu. MEHMET ALİ SOLAK'uı habcri • 6. Sayfada KORKUTAN VANGIN - Marmaris'e bağlı Armutalan beldesi sınırları içinde bulunan Değirmentepe bölgesinde çıkan yangının yerleşim bölgesine 200 nıetre kadar yaklaşması korkulu saatler ya- şanmasına neden oldu. 5 hektarlık kı- zılçam ormanını kül eden yangın güç- lükle konrrol altıııa alındı. • 3. Sayfada încirlik'te tehlike Atom bombası hurdahğı ABD Hava Kuvvetleri'nin 10 yıl arayla yaptığı iki denetimde de, ln- cirlik'in de aralannda olduğu üslerde bulunan nükleer silahlann güvenlikli olmadığı ortaya çıktı. Nükleer silah uzmanı Hans Kristensen, güvenlik açıklannın nasıl giderildiğinin be- lirtilmediğini ve ABD'nin çözüm olarak, Avrupa'daki üslerden si- lahlarını çekerken, bunları Türkiye ve ltalya'daki üslerinde toplamayı uygun gördüğünü anlattı. ENGİN ESEN'in haberi • 13. Sayfada Kültür başkenti Istanbul ha&rlanıyor 2010'da Avrupa Kültür Başkenti ol- masına karar verilen Istanbul, bu dönem 10 milyon turisti ağırlamaya hazırlaruyor. Kentsel dönüşüm ve res- torasyon projeleriyle kentin fıziki yapısı değişiyor. Yeni sergi salonla- n, kongre merkezlerinin inşa edildi- ği kentte yurttaşlara yönelik eğitim programlarıyla kentlilik bilincinin yaygmlaştınlması hedefleniyor. DE- NtZ TATARER'iıı haheri • 9. Sayfada Yasa değişikliği Eczacılık tehlikede Eczacılar, "Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yasa"da yapılacak deği- şiklik ve "tlaç ve Tıbbi Cihaz Yasa Ta- sansı" ile eczacılık mesleğinin sonu- nun geleceğini vurguladı. Zincir ec- zanelerin artacağma dikkat çekcn ec- zacılar, rcçetesiz ilaçlaıin marketlerde ve benzeri yerlerde satışının yasallaş- tınlacağını, bunun halk sağlığını riske atacağını söylediler. • 11. Sayfada GUNCEL korı CUNEYT ARCAYUREK Yargıya Dış Saldırı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kabul et- tiği kapatma davası ile Anayasa Mahkememizi doğrudan hedef alan karar tasarısında, "Laiklik kriteri siyasi par- tilere uygulanamaz" deniliyor. Bu "kriter" doğru ise Türk Anayasası'nda Cumhuri- yetin niteliklerini saptayan 2., 3. ve 4. maddelerdeki hü- kümlerin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin asla önerilemeyeceğini içeren maddeler neden yer alıyor? • Arkası Sa. 19. Sü. 1 'de • ^ ^ Aspendos'a 'Aida' çıkarması Antalya'da 7 Haziran'dan bu yana opera - balenin kalbi deliler gibi çarpıyor. 3 Temmuz'a kadar da öyle gibi... Organizasyonu Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 15. Aspendos Opera ve Bale Festivali dev yapıtları arka arkaya sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden isteyiniz. ! GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKPM'ninkJ Karar Değil... Tehdit, Dayatma, Aşağılama... Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM), AKP'ye destek uğruna aldığı karar, çelişkilerle dolu... özünde buna "karar" demekten çok, şu tür sözcük- ler yakışır: Tehdit, dayatma, aşağılama... AKPM Türkiye'ye, şu hukuk kuralı var, ona uy, de- M Arkası Sa. 19. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog