Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANU SATIŞI.AR UCRETSİZ GÖNDERİM SÜRPRİZ KAMPANYALAR kitap* cumhuriyeti C<Cumhurlyet Kitapları Cumhuriyet vmm kitap. cumhuriyeti C< Cumhuriyet "V Kitapiarı %30 INDfRfN (İÜNİİN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30214 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 HAZİRAN 2008 CUMA Eski Ozel Kalem Müdürü Hikmet Bulduk, örtülü ödeneğin yetkisinde olmadığını söyledi Erdoğan'a yalanlama JPMorgan: Yolsuduktan yargdanabüir Ünlü yatınm bankası JP Morgan, Ankara temaslannın ardından hazırladığı raporda, Başbakan Erdoğan'ın siyasi yasaklı duru- ma gelmesi durumunda, milletvekili do- kıınulmazlığını yitireceği için hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından yargılanabile- ceğini vurguladı. Raporda, "Yargı yolu hızlı kullanılırsa Erdoğan'ın Meclis'e dön- mesi kolay olmayabilir" denildi. • 8. Sayfada Detaylai" belİrsİZ Başbakanhğın özel kalem müdürlüğü bütçesinin yakla- şık 10 kat artmasını örtülü ödenekle açıklamasına eski müdürden yalanlama gel- di. Özel kalem müdürlüğünden altı ay önce istifa eden Hikmet Bulduk, "Örtü- lü ödenek özel kalem müdürlüğünün yetkisinde değil. Örtülü ödeneğin kendi so- rumlusu vardır" dedi. Bulduk harcamalardaki artışın nereden kaynaklandığını "ha- tirlayamadlğim" SÖyledi. MURAT KIŞLALPnın haberi • 5. Sayfada CHP: Hesabl SOrulSUII CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, örtülü ödeneğin nereye gittiğinin sorgulanamadığını vurgularken "Bu ülkede, örtülü ödenekten Selçuk Parsadan'a para verildiğini biliyoruz. Yeni bir Parsadan örneği değil, ama değişik bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Hesabını sormak zorundayız" diye ko- nuştu. Kılıçdaroğlu, eski özel kalem müdürünün malvarlığının soruşturulmasını is- teyerek "Başbakan soruşturmuyorsa ortağı demektir" dedi. • 5. Sayfada Pensilvanya Bölge Savcılığı, tarikatın çok büyük ticari holdinglerle desteklendiğine dikkat çekti 'Gülen, siyasi hareket lideri' Görkemli karşılama 2008 Avrupa Şampiyona- sı'nda 3. olan ulusal futbol takımı yurda döndü. Yurt- taşlar, ulusal takımı ha- vaalanında Türk bayrak- larıyla karşıladı. Yaklaşık 100 araçlık konvoyla, Tak- sim'e gelen Ay-Yüdızhlara çok sayıda futbolsever sev- gi gösterisinde bulundu. Ulusal takım kafllesi üstü açık çift katlı otobüsten halkı selamlarken yurttaş- lar "Fatihler pes etmez", "Bekle bizi 2010", "Te- rim'le kupayı alacağız" ya- zılı dövizler açtı. "Tarafta- rız biz, çekeriz cefa, inıpa- rator bizi bırakma" teza- hüratı yapıldı. • Spor'da ABD'de yaşayan tarikat lideri Fet- hullah Gülen'in "olağanüstü ye- tenekli eğitimci" statüsünde otur- ma izni talebine yönelik davada, Pensilvanya Eyalet Bölge Savcı- lığı delillerin, Gülen'in "çok bü- yük ticari holdinglerle desteklenen geniş ve etkili, dini ve siyasi bir ha- reketin lideri" olduğunu gösterdi- ğini ifade etti. Savcıhk, Gülen'in mahkemeye sunduğu "başanlan- nın" kendi hareketi tarafindan fi- nanse edildiğini vurguladı. Avukatları, Gülen'in vize talebine destek için eski Milli Eğitim Ba- kanı Sağlam'ın referans mektubu verdiğine dikkat çekti. Diğer re- ferans mektupları arasında CIA'nın Analiz ve Prodüksiyon Direktörlüğü'nden emekli olan Fidas, eski CIA Ulusal tstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı Ful- ler, New York'taki Rum Ortodoks Başpiskoposluğu rahibi Karlout- sos da sayılıyor. ELÇtN POY- KAZLAR'm haberi • .V. Sayfada ENTERNASYONAL'E MEKTUP Gerginlikte AKP parmağı Deniz Baykal, Sosyalist Enternasyonal'in Atina'da gerçekleştirilecek toplantı- sında bazı delegelerin "sosyal demokrat değil" diye partisini uyarmaya hazır- landığı haberleri üzerine, toplantıya ka- tılma karannı askıya aldı. AKP'li Haluk Özdalga, Sosyalist EnternasyonaPe mek- tup yazarak CHP'yi şikâyet ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, "AKP'nin Sosyalist Enternasyonal'le aramızı açma girişimleri var" dedi. • 5. Sayfada Türkiye'ye gözdağı AKPM'nin onayladığı raporda kapatma davasının üyeliği etkileyeceği belirtildi CHP ve MHP liler, tasarının AKP desteğiyîe 'bask için' hazırlandığını söyledi Haber Merkezi - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" konulu taslak ra- por ve buna bağlı karar tasansını ka- bul ctti. Raporda, "AKP'ye açılan ka- patma davasının ülkenin siyasi is- tikrarını etkileyeceği" savunularak, "Türkiye için izleme süreci meka- nizmasının, gerektiği takdirde tekrar gözden geçirUmesini" istedi. Karara tepki gösteren AKPM Türk heyetinin muhalefet üyeleri yayımladıklan ortak bildiride, raporun AKP baskısıyla ha- zırlandığını ima ederek, "Türk yar- gıçlara baskı niteliği taşıyan kararın kabul edilemeyeceği" vurgulandı. AKPM Genel Kurulu, Belçikalı üye Luc Van den Brande tarafindan hazır- lanan taslak rapor ve buna bağlı karar ta- sansını 3 "ret" oyuna karşılık 65 "evet" oyuyla kabul etti. Raporda, AKPM'nin izleme komitesinden, Türkiye'deki ana- yasa hazırlama çalışma süreci, devlet ku- rumlannın demokratik işleyişinin ya- kından izlenmesi istendi ve Türkiye ile izleme süreci sonrası diyaloğun yoğun- laştırılması çağrısında bulunuldu. AKP'ye kapatma davasına geniş bi- çimde atıfta bulunulan kararda, "Sonu- cu ne olursa olsun, iktidar partisi ile • Arkası Sa. 8, Sü. 4'te Süleyman Demirel: Devrime meydan okunuyor 9. Cumhurbaşkanı Demirel mil- yonlarca insanın Cumhuriyeti savun- duğunu belirterek "Cumhuriyeti so- kakta bulmadık ve kimseye bırakacak değiliz" dedi. Türkiye'de dinin baskı altında olmadığını söyleyen Demirel, "iktidardaki güçlerin herkesi kendileri gibi ibadet etmeye zorlamak istedik- lerini" kaydetti. Demirel, "Türkiye'de devrim geriye itiliyor, geçmiş ona meydan okuyor... Dini eğitim almak istiyorsanız Suudi Arabistan'a gide- bilirseniz" diye konuştu. • 8. Sayfada 1 Temmuz'dayürürlükte Elektriğe yüzde 22 zam Enerji Piyasası Düzenleme Kuru- lu'nun onayıyla, 1 Temmuz'dan iti- baren konutlarda kullanılan elektri- ğe yüzde 21, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 22 oranında zam yapılacak. Elektriğe en son ocak ayı içinde yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılmıştı. Yeni zamla 2008'de elektrikteki fiyat artışı yüzde 42 dü- zeylerine yükselecek. • 17. Sayfada Şoför öldü, 4 askeryaralı Minibüse PKKateşi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde as- keri birlikte geçici görevle bulunan askerleri Diyarbakır'a getiren 4 sivil araca, PKK üyeleri tarafindan uzun menzilli silahlarla ateş açıl- dı. Saldında minibüs şofb'rü Meh- din Doğandemir yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı. • 6. Sayfada MGK'DE TERÖR VE ENERJİ GÖRÜŞÜLDÜ H 4. Sayfada KAMU ARAZİLERİ YAĞMALANIR • 6. Sayfada ABD'DEN İRAK'A FÜZE KALKANI • «V. Sayfada ISSfsl 1300-OÖ3400 O93-4O5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ABD'deki Dosya Ulusa! takımın başarılarına ulusça seviniyor, ba- şarısız sonuçlara ulusça üzülüyoruz. Laiklik ilkesi için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Son yıllarda RTE yönetimi sayesinde gazetelerde hemen her gün bir din adamının, bir tarikatın veya di- ni siyasette araç gibi kullanmayı meslek edinen po- litikacıların ya bir demeci ya da bir eylemi yer alıyor. Laiklik konusunda ulusal bir ittifak yok... M Arkası Sa. 8. Sü. l'de Hükümetin nükleer sevdası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hikni Güler, ikinci grup nükleer santralın Si- nop'ta kurulacağını ve ihale- sinin de bu yıl içinde yapıla- cağını bildirdi. Güler, ikinci nükleer santralın büyüklü- ğünün henüz belirlenmediği- ni, ancak Mersin Akkuyu'dan daha küçük olmayacağını söyledi. • 11. Sayfada Maymunlara 'insan hakkı' Ispanya parlamentosuna bağ- lı çevre komitesi, maymun- lara insanlara verilen hakla- nn sağlanmasını amaçlayan tasarıyı onayladı. Böylece, maymunlann sirklerde, rek- lamlarda vefilmlerdeyer al- ması yasaklandı, hayvanat bahçelerindeki yaşam koşul- lannın iyileştirilmesi de ka- rara bağlandı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İhaleye Fırsat KamşHrma... AKP'den önce şöyle bir suç vardı: İhaleye fesat karıştırma! Büyük suçtu... Kamuda büyük bir ihale yapılacaksa bunun mutlaka yasalara harfi harfine uygun olması gerekirdi. Küçücük bir eksik dahi ihalenin iptal edil- mesinden tutun da sorumluların yargılanmasına ka- dar bir dizi sonuca neden olurdu. AKP ile birlikte bu sistem fiilen değişmişti. Şimdi ya- M Arkası Sa. 8. Sü. 8'de 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog