Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

AKNAÜANIJ SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERfM SİİRPRfZ KANPANYAUR İV1VİVI kitap .cumhuriyeti oc IH'lııll'iı Cumhuriyet KKapları Cumhuriyet İVİVİV kitap. cumhuriyeti c< IH'IııRıı CumhuHyet Kilapları 85. YIL SAYI: 30213 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 HAZİRAN 2008 PERŞEMBE En az 4 farklı statüde oturma izni için başvurmuş Gülen ABD'de kalmak istiyor FETHULLAH'A YARGI DARBESI Şimdi ne yapacak? Yeşil kart başvurusu reddedilen Fethullah Gülen ve müritleri şimdi ne yapacak? tşleri zor!.. Acaba Fethullah Gülen Türkiye'ye mi gelecek yoksa lngiltere'ye mi yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhıu-iyeti'ne mi gidccek? Ben, Türkiye'ye gelmesinden yanayım!.. Gelsin.. işin başına geçsin!.. Kadrolar ta- mam. Herkes görevinin başında... HİKMET ÇETtNKAYA'ııuı yazısı • 5. Sayfada ABD'de yaşayan tarikat lideri Fethullah Gülen'in otunna izni için "olağanüstü yetenekli eğitünci" sta- tüsünde yaptığı başvurımun reddedilmesinin ardın- dan açtığı karar düzeltme davasında son dosyalar mah- kemeye sunuldu. Gülen'in otunna izni alabilmek için kendisini eğitimci dışında farklı statülerde göstere- rek en az 4 ayrı başvuruda bulunduğu ortaya çıktj. İnternet sitesine verdiği röportajda "terör örgütü" da- vasından beraatını değerlendiren Gülen "Türkiye'ye dönecek misiniz" sorusuna "Orada problemlere se- bebiyet verecekse... dengeli hareket etmeniz lazım" yanıtını verdi. Gülen, Türkiye'ye Humeyni gibi dö- neceği iddiası için "Dönersem kendim gibi dönerim" dedi. ELÇİN POYKAZLAR'm baberi • 4. Sayfada • 'EYLEM YOK DENÎLMEDİ' • 4. Sayfada Karikatür davası Turhan Selçuk'a beraat İ/.mir 2. Asliye Ceza Mah- kemesi, "Hıristiyan Kulübü AB Yolunda" başlıkh kari- katürü nedeniyle hakkında "basm yolu ile hakaret" da- vası açılan gazetemiz çize- ri Turhan Selçuk'un beraa- tına karar verdi. Selçuk, ya- zıh savunmasında, "Domuz AB'yi, türban AB'ye Hıris- tiyan Kulübü demesine kar- şın buraya girmek isteyen zihniyeti temsil etmekte- dir" dedi. • 8. Sayfada Türk halkı teröristlere belli oranda işkence yapılmasını savunuyor Işkenceye onay 'DlNLEME' BRÎFÎNGÎ^ Mobil cihazlar kimde belirsiz TBMM komisyonuna bilgi veren Telekomünikasyon lletişim Baş- kanlığı uzmanlan, "mobil dinlemc" için Türkiye'ye cihazlar getirildiği- ni ancak hangi kurumun kullandığı- nı bilmediklerüîi açıkladı. Uzmanlar, emniyetin kendi bünyesinde her za- man dinleme yapabileceğini söyledi. AYŞE SAYlN'ın haberi • 6. Sayfada AVUKATLAR KARARLI Hayata Dönüş AİHM yolunda Operasyonun ardından hayatta kalan tutuklu ve hükümlülere F ti- pi cezaevlcrine sevk sırasında kö- tü muamclede bulunmakla suçlanan sanıklann zamanaşımıyla kurtul- ması AİHM'ye gidiyor. Müdahil avukat Taylan Tanay, davanın, bi- linçli olarak zamanaşımma sokul- duğunu vurguladı. • 9. Sayfada 19 ülkede yapılan anket, Türkiye'de halkın işken- ceyi kabul ettiğini ortaya koydu. Buna göre halkın yüzde 51'i "masum in- sanların hayatlarının risk altında olduğu olağanüstü durumlarda teröristlere belli oranda işkence yapı- labileccğini" düşünüyor. Halkın yüzde 18'i de ge- nel olarak işkenceden ya- na. "İşkence Mağdurlan- na Destek Günü" önce- sinde açıklanan sonuçlara göre Türkiye'de işkence- ye destek son 2 yılda yüz- de 24'ten yüzde 51 'e yük- seldi. • 8. Sayfada Fotoğraf: AA Ulusal Takım, iyi oynadığı maçta Almanya'ya 3-2 yenilerek Avrupa Şampiyonası'na veda etti A Ikışlar Türkiye 'ye Türk taraftarlar büyiik üzüntü yaşadı. (TIEUTERS) 2008 Avrupa Şampiyonası yanfinalinde turnu- vanın favorilerinden Almanya'ya 3-2 yenilen Ay - Yıldızlıların şampiyonadaki mucizevi ilerle- yişi fınale bir adım kala noktalandı. Ulusal ta- kımın son derece iyi bir oyun ortaya koyduğu ilkyan, karşıhklı gollerle 1-1 tamamlandı. Ulusallar, ikinci yanda da sürdürdüğü iyi oyu- nuna karşın Klose'nin golüne engel olamadı. Bi- time 4 dakika kala Semih'le eşitliği yakalayan Ay-Yıldızlılar, son dakikada Lahm'ı durdura- madı ve sahadan yenik ayrıldı. Maçın hakemi ise verdiği kararlarla tepki çekti. • Spor'da Çok yaklaşmıştık Kaybettik. Bu kadar açık ve net... Kazanabilir miydik? Elbette... Hem de çok yaklaşmıştık Av- rupa Şampiyonası'nın fınalıne... Ama olmadı.. Bir gerçek var ki bu şampiyonada olmasa bile, bir sonraki Dünya Kupası'nı sırtlayacak bir rakibe tes- lim olduk. ARİF KIZILYALIN'm yazısı M Spor'da ÇELÎK: BAŞBAKAN SINAV ŞAKAS1 YAPT1 B 6. Sayfada ABD'DEN 'AB SÜRECİ AKSAMAS1N' MESAJ1 • <V. Sayfada İRAN'DA'YANIK TEN' DE YASAK • 11. Sayfada 1 ;j()l)-OO3-1ÜO O 9 3 -4 O S GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Görünen Köy Başbakan işine gelmeyen bir konu önüne geldi mi anlamazlıktan geliyor. Olumsuz bulduğu değerlendirmeleri saldırgan üs- lubuyla çarpıtıyor. Değişik biçimlerde yorumluyor. Oysa son günlerde öne sürülen görüş gayet açık ve hatta Batı dernokrasilerinde güncel olaylar arasında. Söylenen şu: Anayasa Mahkemesi AKP'yi kapatır, RTE'yi de en az beş yıl siyasal yasaklı durumuna ge- I Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Başbuğ'dan basına eleştiri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Başbuğ, Başba- kan Erdoğan'la terörle mü- cadele konulannı görüştük- lerini söyledi. Basmda çıkan bazı haberlerden yakınan Başbuğ, "Bu olaylar devam ederse, bütün ülke olarak zor bir dunun yaşayabiliriz" di- ye konuştu. • 8. Sayfada KITAP» Cumhuriyet'le birlikte. Turizmciye talan vizesi AKP, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen öneriyle özellikle kıyılar ve sahiller olrnak üze- re kamu arazilerinin işgal edilmesinin önünü açtı. Ada- let Bakanı düzenlemeyi sa- vundu. Muhalefetin yanı sıra Yargıtay temsilcisi önerinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'liler Dışarı Çıkınca Rahatlıyor! Başta Başbakan olmak üzere, AKP'Iİ kardeşlerimizin alışkanlık haline getirdikleri bir davranış biçimi var: Yurtdışına çıkınca ya da bir yabancı ile görüşün- ce rahatlıyorlar ve takıyyeye başvurmadan ne dü- şünüyorlarsa söylüyorlar! AKP'ye kapatma davası açılmasına giden sürecin M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog