Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

AKMAtiANIJ SATIŞLAR UCRETSlZ GÖNDERİN SİİRl'ltfZ KANPANYALAR 85. YIL SAYI kilap.cumhuriyeti anû Of Cumhuriyeî V Kllapları YKr (KDVİçinde) (KKTC'de: 1 YTL) Cumhuriyef VİVİVJ kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyet Kitapları INDİRİN FIRSATI TAKSfTLl ALIŞVERİŞ KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 HAZİRAN 2008 PAZARTESİ Varılan Nokta... Türkiyc Cumhuriyeti'nin kuruluşu, tarihsel süreçlerin buluşup aynştığı bir dönüm noktasında büyük sınavlar verilerek gerçekleşti. Osnıanh dcvleti doğal öın- rünü tamamlamiş, çağdışına düşnıüş, noktalannuştı. Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması'yla var oluşunu uluslararası hukuka bağla- mış ve onaylatmıştır. İslaın coğrafyasında bıı- nun bir eşi daha yoktur. Kuruluşumuzda hiçbir büyük devletin destcği vc parmağı bulunmuyor. Bugün yaşadığımız ağır sorunlarda ise bazı yabancı devletlerin parmağı ve ağır- lığı gözle görülürcesine so- muttur. Bu yabancı güçlerin ken- dini bilir ya da bilnıez söz- cüleri, son günlerde, Türki- ye Cumhuriyeti'nin yazgısı konusunda ileri geri konuş- ıııavı âdet edinnıişlerdir. Konuşmalarında, yabancı güçlerin sözcüleri, elbette kendi çıkarları açısından ahkâm keseceklcrdir. Bu doğaldır. • Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devleti- dir. Bu niteliklerinden vaz- geçtiği anda yıkılır, yok olur. Hele politikanın gelgitleri arasında parlamento ço- ğunluğunu kazanmış bir partinin, kendisini nıilli ege- menlikle özdeşleştirip Tür- kiye Cumhuriyeti devletine dinci bir siyasetle el koy- maya kalkışması, Atatürk Cumlıuriyeti'niıı kabul ede- bileceği bir eylem değildir; ve her şeyin sonu demektir. Bugün içinde yaşadığımız yoğun bunalımın nedeni bu- dur. • Elbette böyle bir durumda gercken direniş ve tepki gös- terilecek; laik, sosyal bir hu- kuk devleti olan Cumhuri- yetin temel kurumları hare- kete geçeceklerdir. Atatürk'ün Türkiye Cum- huriyeti, kriksüz, entipüften, gayri ciddi, içeriksiz bir kuk- la devlet değildir. Derin tarihsel kökleri olan, çağdaş temeller üzerine ku- rulan, bu yapıyı savunacak ve koruyacak kurunılara sa- hip bir cumhuriyetiz... Öyle görünüyor ki hem dünyanın, hem de Türkiye Cumhuriyeti üzerine 'gaf- let ve dalalet' içeren siyasal planlara kendini kaptırnıı; bulunan içerideki siyasal maceracıların bu gerçeği an- lamaları zanıanı gelmiştir... Anlamadıkları zanıan hem kendilerine, hem de ül- keye büyük zararları doku- nacaktır... Bilinmelidir ki Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuri- yeti, her halükârda kendisi- ni savunacak ve koruyacak kararlılık içindedir ve buna yetecek güce sahiptir. Cumhuriyet MÜMTAZ SOYSAL'IN KÖŞE YAZISI • 10. Sayfada • SltSIM 1 300-003400 7 T 1 3 O O O 9 3 'I O f Ilhan Selçuk yazüarına başlıyor Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Başyazarımız Ilhan Selçuk'un geçirdigi kalp ameliyatı nedeniyle uzun bir süre ara verdigi yazıları yeniden okuyucularıyla buluşuyor. 'Pencere'açılıyor... İ l k y a z ı y a r ı n C u m h u r i y e f t e Dar gelirli yurttaşlar, fıyat artışlanndan yüksek gelir gruplanna göre daha fazla etkilendi Gelire göre enflasyon ESKİ DEVLET BAKANI UFUK SÖYLEMEZ'DEN UYARI 'Eylül ayı sertgeçecek' Eylül ayından itibarcn ekonomidc yaşanan dalgalanmaların daha sert olacağma dik- kat çeken Söylemez, döviz kurlan seviyesinde kaçınılmaz olan düzeltmenin, son- bahardan itibaren kendini göstereceğini vurguladı. Türkiye'de işsizliğin büyü- düğünü, şirketlerin kapandığını, dış ticaret açığının rekor kırdığını belirten eski devlet bakanı, "Bu kriz değilse neye kriz denir bilmiyorum" dedi. • 13. Sayfada Fark YÜZde 19"a Çlktl Birleşik Metal-Iş Sendikası'nm mayıs ayına iliş- kin araştırması, en yoksul yüzde 20'lik kesim için geçen yılın aynı ayına gö- re yüzde 12.73 olarak gerçekleşen enflasyon oranının, en zengin yüzde 20'lik kesim için yüzde 10.75'te kaldığını ortaya koydu. Sendikadan yapılan açık- lamada "Oransal olarak ele alındığında, dar gelirliler fıyat artışlarından yük- sek gelir gruplanna göre yüzde 19 daha fazla etkileniyor" denildi. Clda f İyatlari tirmandl Harcama kahbı ağırhklan da dikkate alnıarak hazırlanan Temel Harcama Indeksi'nin yıllık yüzde 20.4 artış gösterdiği be- lirtilen araştırmada, kiralarda yüzde 13.5, ekmekte yüzde 31.2, toplu ula- şımda ise yüzde 10.9 oranında artış olduğu kaydedildi. Gıda fıyatlannda- ki tırmanışa dikkat çekilen araştırmada, pirincin yüzde 62, mercimeğin yüz- de 107, ayçiçeği yağının yüzde 88 zamlandığı vurgulandı. • 12. Sayfada BELEDİYE PAYLARI Oy içîn yaürım dönemi AKP, yerel seçimler önce- sinde "seçim yatınmı" nite- liğindeki düzenlemelere hız verdi. Hükümetin bu hafta yasalaştımıayı planladığı ya- sa önerisi, il özel idareleri ve belediyclere, genel bütçe vergi gelirlcri tahsilatı top- lamı üzerinden pay veril- nıesini düzenliyor. Bu pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden he- saplanacak. • 5. Sayfada 4.3 MİLYON YTL 'Sadaka' politikası AKP hükümeti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış- ma Genel Müdürlüğü ara- cıhğıyla 4.3 nıilyar YTL yardım dağıttı. Kurum, 4 yılda 8.3 milyon aileye 5.8 milyon ton kömür verdi. Yalnızca geçen yıl 140 mil- yon YTL'lik gıda yardımı yapıldı. • 5. Sayfada sJs^ 1-n* ,*,/+ -,/y/y r* ' D o ^ u Karadeniz'de inşaatına başlanan hid- UOKMTllTlU roelektrik santrallar dün Kadıköy'de pro- testo edildi. Hopa, Borçka, Şavşat, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli ve tkizdere'den çok sayıda dernek ve plat- formun katıldığı mitingde, "tkizdere Vadisi HES'Iere kurban edilemez" ve "Vadimize do- kunmayın sabı ııııı/ı taşırınayın" döviz ve pankartları taşındı. Katıhnıcılar gün boyu Ka- radeniz müziği eşliğinde horon teperek baraj projclerini protesto ettiler. • 3. Sayfada • KONYA OVASI'NDA ÇÖL İKLtMİ YAŞANIYOR • 3. Sayfada PROF. DR. DUYGUN YARSUVAT 'Yasadışı dinleme delil olmaz' Türk Ceza Hukuku Derneği'nin "Ceza Muhakemesi Kanu- nu"nun üç yılını değerlendirmek üzere düzenlediği sempoz- yumda, modcrn ceza hukukunda delillerin yasalara aykın top- lanması halinde, kanıt olarak sunulamayacağı vurgulandı. Prof. Yarsuvat, "yasalara aykın dinleme ve arama yöntemle- riyle toplanan delilin kabul edilmesinin, demokratik hukuk dev- leti ülkelerinde değil, ancak otoriter toplumlann ceza hukuk- lannda geçerli sayılabileceğine" dikkat çekti. • 6. Sayfada TÜRK ŞtRKETl İÇİN IrakHan petrol izni Irak Petrol Bakanlığı, aralarında bir Türk dev- let şirketinin de bulun- duğu 41 yabancı petrol şirketine, petrol çıkanna izni verileceğini açıkladı. Bakanhk, bu şirketler- den 35'înin, uluslararası standartlarda olduğunu açıkladı. • 11. Sayfada 1 ÖLÜ, 10 YARAU Maganda dehşeti Adana'da sokakta yapı- lan düğün sırasında pom- palı tüfekle ateş açan N.E. adlı kişi, 11 kişinin yara- lanmasına neden oldu. Yaralılardan 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yi- tirdi. N.E'nin PKK sem- patizanı olduğu öne sü- rüldü. • 3. Sayfada • New York Times: Türkiye'deki sınıf ayrılığı devam ediyor New York Times, "Türkiye'de sınıf aynlığı de- vam ediyor ve laik kadınlann, yaşam tarzlanrun dindar bir toplumda kısıtlanacağı yolundaki korkulanna katkıda bulunuyor" yorunıunu yaptı. Erdoğan'ın "kcndi elitini yerleştirme- si"nin kaygı yarattığını belirten gazcte, buna önıek olarak iktidaı-a yakın bir şirketin bir mcd- ya kuruluşunu ahnasını gösterdi. B10. Sayfada 7. sınıf SBS'nin Sonu ve Yanıtlan 8 ve 9. Sayfalarda • Yarı final hazırlıkları Ulusal takım gözünü kupaya dikti 2008 Avrupa Şampiyonası yanfinaJ maçında Al- manya'yla karşılaşacak ulusal takımın ha- zırlıkları sürüyor. Futbolcular basına verdi- ği dcmeçlerde, en büyük özlemlerinin final oynayıp kupayı kaldınnak olduğunu söyle- diler. Kaleci Rüştü, "Almanya favori ola- rak gösteriliyor. Ancak bizim de mücadele yönümüz unutulmamah" dedi. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tarımda H-arap Mevsimi! Strateji uzmanlarının üzerinde birleştiği görüş şu: önümüzdeki dönem, tarımsal üretim sanayi üreti- minden daha stratejik bir konuma gelecek. Bunun belirtileri her kıtada ortaya çıkıyor... Konunun küresel yanını başka bir yazı konusu ya- palım, Türkiye ile ilgili boyutunu sütuna yatıralım. Başbakan Erdoğan'ın GAP açılımına ister istemez şöyle bakmıştık: • Arkası Sa. 10. Sü. 8'de -!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog