Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANU SATIŞLAR UCRETSİZ GÖNDERtN SÜRPRİZ KANPANYALAR İVAVİV1 kitap. cumhuriyeti c< IH'İMİNı Cumhuriyet Krtapları Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti Of Cumhuriyet V Kitapları INDfRfM FIRSATI TAKSfTLİ ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30206 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 HAZİRAN 2008 PERŞEMBE Dünya adını bile telaffiız etmezken konut krizini öngören Janjuah'tan rapor: Borsalar çökebilir '3 ay içinde büyük cöküş gelly Royal Bank of Scotland müş- terileri için hazırlanan rapor- da, gelecek 3 ay içerisinde piyasalarda çöküş beklendiği yazıldı. Rapor, ABD'de baş- layan ve tüm dünyayı etkisi al- tına alan mortgage kriziııi bun- dan yaklaşık 2 yıl önce öngö- ren RBS'nin analisti Bob Jan- jualı tarafından hazırlandı. Durum kontrolden çıktr Bob Janjualı raporunda "Du- rum artık merkez bankalannın kontrolünden çıktı, küresel ekonomik yavaşlama hızlana- cak, resesyon yayılacak ve şirket bilançolan bundan olum- suz etkilenecek. ABD borsa- larında S&P endeksi 2008 yı- lının eylül ayına kadar (3 ay- da) yüzde 22 düşer" dedi. İngiliz Standard Chartered ban- kası analistleri müşterilerine gönderdiği mektupta, global risk iştahının 'nötr'den, riskten ka- çınma bölgesine doğru düştü- ğünü belirterek yatırımcılara YTL ve Brezilya Reali gibi pa- ra birimlerine karşı dikkatli ol- malannı önerdi. NECDET ÇA- LIŞKAN'ın haberi • 13. Sayfada Türbanlıları derse almayan ve bu nedenle cezalandırılan akademisyene tazminat ödenecek Yargıtay'dan türbana ret Sahiller doldu taştı Sıcaklıklar tüm yurtta nıevsinı normallerinin üzerine çıkarken uztnanlar Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde halkı dikkatli olnıaları konusunda uyardı. Antalya'da hava sıcakhğı dün kent merkezinde 35 dereceyi aştı. Deniz suyu sıcaklığının da 23 dcreccye ulaştığı bölgedc yurttaşlar ve turistler, serinlemek için havuzlarla denize akın etti. Yetkililer hava sıcaklığının hafta sonuııa kadar 35 derece civarında seyredeceğini bildirdi. (Fotoğraf: AA) Anayasa Mahkemesi'nin tür- banm anayasaya sokulamaya- cağına ilişkin karanrun ardından, Yargıtay Hukuk Genel Kuı-ulu da türbanın üniversitelerde kulla- nılamayacağı yönünde yeni bir karara imza attı. Kurul, 1998'de türbanlı öğrencileri derse alnıa- dığı için rektörlük tarafından cezalandınlan Bolu lzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aygül Oktay'ın dönemin rektörü aleyhinc açtığı tazminat davasını haklı buldu. Yargıtay Hukuk Gcnel Kuru- lu'nun karannda Oktay'ın tür- banlı öğrencileri dcrse almayai"ak anayasa ve yasalarda düzenlenen kural ve ilkelere uygun davran- dığma işaret edildi. Kurul, Ok- tay'a uyarı cezası veren soruş- turma kurulu üyeleri ile dönemin rektörünün ise anayasadaki ku- ral ve ilkelere aykın tutum ser- gilediğine işaret etti. İLHAN TAŞCI'nuı haberi • 8. Sayfada YÖK Başkanı, katsayı sorununa çözüm önerirken 'Gerekirse imam hatipleri kapatalım' dedi 'Zıkkım 9 benzetmesi ÜNİVERSİTELERDE REKTÖR SEÇİMİ Akaydın'a güvenoyu Üniversitelerde görev süresi dolan, çoğunu 10. Cumhur- başkanı Sezer'in atadığı rektörlerin yerine yeni atamalar yapılacak. Laiklik konusundaki hassasiyetiyle öne çıkan Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Başkanı Prof. Akaydın, seçimlerde 293 oyla ilk sırada yer aldı. Akay- dın "Atanmayı beklemek hakkım" dedi. • 6. Sayfada YILMAZ TEHLİKELERE DtKKAT ÇEKTİ 'Kışlaya dönemezler' AP'deki bir konferansta konuşan eski başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'de bölücülük ve irtica tehlikelerinin bulunduğunu belirtti. Bu iki tehlike söz konusu olduğu sürece askerlerin • kışlasma dönmesinin beklenemeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Bu askerlere has bir şey değil, bu duyarhlık sivil toplum örgütlerinde de var. Yargıda da var" dedi. • 6. Sayfada TBMM'de CHP'li İnce ile sohbet eden YÖK Başkanı Özcan, imam hatip liselerine ilişkin dik- kat çeken ifadeler kullandı. Özcan, katsayı tar- tışmasına ilişkin olarak "Yüzde 5 için yüzde 95'i yakmayalım. Herkes istediği bölümde okusun. İmam hatiple ilgim yok. Gerekirse bu zıkkım- lan kapatalım, ama bu sorunu çözelim" dedi. CHP'li lnce'nin "Yani hadis okuyan kay- makam, doktor, öğretmen mi olsun" sorusu üzerine Özcan, "Tabii. Bunu biz smırlaya- mayız. Bırakahm istediği alana gitsin. Ne alan kalsın, ne ağırhk" diye konuştu. Özcan, üni- versitelere gönderdiği genelgede ise "türban" lafı geçmediğini savundu. • 6. Sayfada Keneye bağlı ölümleriıı gürüldüğü bölgelcrde ilaçlamalar yapılıyor. (AA) 1 kişi daha öldü, uzmanlar uyardı 'Kene vakalan artacak* Kırım Kongo Kanamalı Ateşi has- talığı şüphesiyle Çorum'dan Anka- ra'ya sevk cdilen genç, yaşamını yi- tirdi. Son 6 ayda kene ısırması so- nucu ölenlerin sayısı 26'ya yüksel- di. Uzmanlai' hastalığın Kızüırmak, Yeşihnnak, Kelkit ve Çoruh hav- zalannda yayılacağını belirtiyor. Ilaslulığın küıesel ısınma ile yayıl- dığını ve ulusal bir fclaket olma aşa- masında olduğunu söyleyen uz- manlar, gelecek yıllarda hasta sayı- sının binlerle ifade edilebileceğini vurguladı. Eczanelerde satılan sprey- lerin etkenlik oranlannın bilinme- diğine dikkat çekildi. • 9. Sayfada TürJaye yi istiyorlar Arapların tarım deposu Gıda krizi, topraklan tanma müsait olmayan Arap ülkelerini harekete geçirdi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tüi"kiye'de tanm arazisi satm almak ya da ki- ralamak için Türk yetkililerle gö- rüştüğü öğrenildi. fki ülke Tüı - ki- ye'de tarım yapıp, üriinü ülkelerine ihraç etmek istiyor. BAIIADIR SE- LİM DtLEK'iıi haberi • 13. Sayfada Ata 'yı sevmeyen türbanlı AKP'li Tuna kalkan oldu 'Atatürk'ü sevmiyorum' diyerek tarhşma yaratan türbanlı kadırun söz- leri TBMM'ye taşındı. CHP'li Arat, "Bu olay, çarpık bir eğitimin ne den- li sapkın bir bilinç oluşturduğuna örnektir" dedi. AKP'li Tuna'nın, Arat'a "Polis coplarıyla çocuğunu dü- şüren bir bayandan birilerini sevme- sini bekleyemezsiniz" yanıtını ver- mesi dikkat çekti. • 6. Sayfada EMRH KONGAR'IN YAZ1SI • 8. Sayfada AKP'DE KARARA GÖRESENARYOLAR • 5. Sayfada PARKA SIKIŞAN ÖZGÜRLÜK • 11. Sayfada ISSN 1300-003*100 O934O{ GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kaygı AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği esas hak- kında savunma çeşitli biçimlerde yorumlandı. Satırbaşları, savunmanın savcıya, Yüksek Mah- keme'ye ve Türkiye'nin temel kurallanna meydan oku- duğunu anlamaya yeterli. Üstelik savunma, kapatma gerçekleşirse kurulması beklenen yeni partinin programının yine AKP'nin sa- vunageldiği sorunları içereceğinin işaretlerini taşıyor. MArkasıSa. 8, Sii. l'de Tanili'yle 0 Ü invePolia' israil Hamas'la ateşkes ilan etti İsrail ile Hamas, 6 aylık ateşkes için anlaş- maya vardı. Ateşkes çerçevesinde, İsrail ilk 24 saatin ardından Gazze'de bulunan ge- çiş noktalanndaki kısıtlamalan hafiflete- cek. Beş gün sonra ise ticari araçlann ge- çişlerine kapılan açacak. Taraflann ateş- kese uymalan halinde de 2 hafta sonı-a Re- fah geçiş kapısının açılmasına yönelik görüşmeler başlayacak. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Savunması "Odak AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu y-azılı sa- vunması, bu çizgiyle ilgili tartışmanın önümüzdeki dö- nem de devam edeceğini gösteriyor. öncelikle şu- nu vurgulayalım: Bu savunmadan ne istikrar ne siyasal denge ne iç barış çıkar... • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog